Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2009 z dne 9. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2009 z dne 9. 6. 2009

Kazalo

2134. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Idrija, stran 6090.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08), 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB1), 6. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1), 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB1), 27. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 70/08) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06) je Občinski svet Občine Idrija na 20. redni seji dne 28. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Idrija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja organizacijo in izvajanje varstva ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Idrija (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se organizira skladno z enotnim in celovitim sistemom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Republike Slovenije in deluje v miru, v vseh spremenjenih razmerah, v izrednem in v vojnem stanju.
II. PROGRAMIRANJE IN NAČRTOVANJE
3. člen
Občina skrbi za pripravo dokumentov potrebnih za zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
4. člen
Občinski svet Občine Idrija (v nadaljevanju: občinski svet) sprejme Občinski program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljevanju: program) in Letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljevanju: letni načrt).
Program vsebuje pregled obstoječega stanja ter potrebne ukrepe in dejavnosti za zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Letni načrt predstavlja program dela za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za tekoče proračunsko leto in je sestavni del proračuna.
Predlog programa in letnega načrta pripravi pristojna služba občinske uprave skladno z nacionalnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
5. člen
Oceno ogroženosti, Načrte zaščite in reševanja, Načrt alarmiranja ter Operativni gasilski načrt za območje občine pripravi pristojna služba občinske uprave, sprejme pa jih župan.
III. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE
6. člen
Občani, reševalne službe, gozdarji, lovci, ribiči, gospodarske družbe, zavodi, društva, klubi in druge organizacije morajo brezplačno sporočati podatke, pomembne za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Regijskemu centru za obveščanje Nova Gorica (112).
V času razglasa povečane nevarnosti za nastanek naravne ali druge nesreče opravljajo poostreno opazovanje sile za zaščito, reševanje in pomoč, ki jih določi župan.
7. člen
Občani morajo obvestiti Regijski center za obveščanje (112), policijo (113) ali najbližjo gasilsko enoto o vsaki nevarnosti naravne ali druge nesreče, ko jo opazi ali zanjo izve kako drugače.
8. člen
Za vodenje ter izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ter za izvajanje drugih operativnih nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zagotavlja občina sistem zvez, ki je skladen z nacionalnim sistemom zvez za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
IV. ZAŠČITNI UKREPI
9. člen
Za izvajanje prostorskih, urbanističnih, gradbenih in drugih tehničnih ukrepov, da se preprečijo oziroma zmanjšajo škodljivi vplivi naravnih in drugih nesreč ter da se omogoči zaščita, reševanje in pomoč, iz pristojnosti lokalne skupnosti, skrbijo pristojne službe občinske uprave.
10. člen
Evakuacijo lahko odredi župan, v nujnih primerih pa tudi poveljnik Civilne zaščite.
Način in postopek evakuacije se določi v načrtu zaščite in reševanja.
11. člen
Občina zagotovi zatočišče in nujno oskrbo občanom, ki so zaradi naravne ali druge nesreče ostali brez doma ter sredstev za preživljanje in ki se zaradi ogroženosti zadržujejo zunaj svojega prebivališča.
Župan lahko izjemoma odredi, da morajo lastniki ali uporabniki objektov primernih za namestitev, začasno sprejeti na namestitev evakuirane ter ogrožene osebe iz prejšnjega odstavka, če njihove nastanitve ni mogoče zagotoviti na drug način.
12. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije na območju občine, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo, prevažajo ali skladiščijo nevarne snovi oziroma kemikalije morajo načrtovati in izvajati obvezne varnostne ukrepe za preprečevanje večjih nesreč s kemikalijami in za zmanjšanje posledic teh nesreč za ljudi in okolje (zmanjšanje tveganja za okolje) ter izdelati oceno ogroženosti ter načrt zaščite in reševanja, za nesreče, ki jih lahko povzročijo s svojo dejavnostjo in ki lahko ogrozijo ljudi, živali, premoženje, kulturno dediščino ali okolje zunaj območja organizacije.
Osebe, ki pri opravljanju poslovne dejavnosti na kakršen koli način ali v kakršni koli obliki obremenjujejo okolje z nevarnimi snovmi oziroma kemikalijami, morajo na zahtevo pristojne službe občinske uprave posredovati podatke občini o virih tveganja za potrebe načrtovanja skupnih zaščitnih ukrepov ter reševanja in pomoči.
13. člen
Občina skrbi za gradnjo in vzdrževanje javnih zaklonišč na območju občine.
Javna zaklonišča se, v času ko ni naravnih ali drugih nesreč oziroma vojne, praviloma uporabljajo kot skladišča opreme in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč občine.
Javno zaklonišče se lahko na podlagi dovoljenja za uporabo zaklonišča, ki ga izda župan, da v uporabo fizični ali pravni osebi, vendar ta ne sme izvajati posegov, ki zmanjšujejo njegovo zaščitno funkcijo.
Nadzor nad primernostjo uporabe javnih zaklonišč v uporabi izvaja pristojna služba občinske uprave, ki v primeru ugotovljenih nepravilnosti določi rok za odpravo le-teh.
V primeru, da uporabnik zaklonišča pomanjkljivosti v roku ne odpravi, župan prekliče dovoljenje za uporabo zaklonišča in zahteva sanacijo zaklonišča.
14. člen
Za zaščito kulturne dediščine oziroma za pripravo in izvajanje ukrepov za zmanjševanje nevarnosti ter preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov naravnih in drugih nesreč iz pristojnosti lokalne skupnosti skrbi pristojna služba občinske uprave.
Pri izvajanju zaščite kulturne dediščine ob naravnih in drugih nesrečah po potrebi sodelujejo tudi ustrezne enote in službe Civilne zaščite, gasilske enote ter druge sile za zaščito, reševanje in pomoč.
15. člen
V strnjenih delih bivalnega okolja je kurjenje na prostem z odprtim ognjem prepovedano.
V naravnem okolju je dovoljeno kurjenje z odprtim ognjem med 8. in 21. uro. Izjemoma je izven tega časa dovoljeno kurjenje na večer pred 1. majem in na kresno noč.
Povečano požarno ogroženost naravnega okolja v občini razglasi župan ali drugi organ določen v zakonu.
Ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja je kurjenje v naravnem okolju prepovedano.
V času, ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, se na podlagi načrta varstva pred požarom in odredbe župana organizira požarno stražo ter opazovanje in obveščanje o nevarnosti požarov.
16. člen
Organizator javne prireditve na kateri se izvaja kurjenje, mora v postopku prijave prireditve pridobiti potrdilo oziroma zagotovilo teritorialno pristojnega gasilskega društva, da mu bo le-to zagotavljalo požarno stražo.
V. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
17. člen
Občina skrbi za organiziranje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite na območju občine v sodelovanju s poverjeniki štaba za Civilno zaščito.
Občani morajo izvajati v okviru osebne in vzajemne zaščite naslednje aktivnosti:
– organizirati in izvajati ukrepe za osebno in vzajemno zaščito (samozaščito, samopomoč in vzajemno pomoč),
– vzdrževati objekte za zaščito pred vojnimi in drugimi nevarnostmi (zaklonišča, zaklonilnike in druge prostore),
– nabavljati sredstva in opremo za osebno in skupinsko zaščito ob naravnih in drugih nesrečah,
– izvajati ukrepe zaščite, reševanja in pomoči.
VI. SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ
1. Javni zavodi, ki izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči
18. člen
Enota za prvo medicinsko pomoč na območju občine je Javni zavod Zdravstveni dom Idrija (v nadaljnjem besedilu: Zdravstveni dom Idrija).
Zdravstveni dom Idrija organizira službo nujne medicinske pomoči, za nudenje nujne medicinske pomoči in zdravstvenega varstva v posebnih pogojih oziroma pri reševanju v primeru naravnih in drugih nesreč, v dveh ravneh:
– enota 1.a – zdravnik, zdravstveni tehnik in vozilo z opremo za nudenje nujne medicinske pomoči in zdravstvenega varstva
– PHE – zdravnik, dva zdravstvena tehnika in reanimobil z opremo za nudenje nujne medicinske pomoči in zdravstvenega varstva.
Zdravstveni dom Idrija skrbi za organiziranost, opremljenost in usposobljenost enot za nujno medicinsko pomoč iz prejšnjega odstavka.
2. Gasilska javna služba
19. člen
Župan s sklepom določi katere prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih izvajajo gasilsko javno službo na območju občine, njihova operativna območja (območja delovanja), kategorije gasilskih enot ter organizacijo gasilstva in delovanje gasilskih enot v občini.
Osrednja gasilska enota na območju občine je Prostovoljno gasilsko društvo Idrija.
Sklep iz prvega odstavka tega člena je sestavni del operativnega gasilskega načrta.
20. člen
Izvajalci gasilske javne službe izvajajo predvsem naloge gašenja in reševanja ob požarih, preventivne naloge varstva pred požarom ter ostale naloge zaščite in reševanja ljudi ter premoženja ob naravnih in drugih nesrečah za katere so usposobljeni in opremljeni.
21. člen
S pogodbo o izvajanju gasilske javne službe se uredi financiranje nalog, zavarovanje operativnih gasilcev, sankcije za neizvrševanje pogodbenih obveznosti, razmerja v zvezi s sredstvi, ki jih je vložila občina, spremembe in prenehanje pogodbe.
22. člen
Občina, na podlagi načrta varstva pred požarom, zagotavlja sredstva za:
– redno delovanje gasilskih enot,
– gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje,
– vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme,
– izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot,
– gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva,
– povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva,
– povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva,
– opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.
Načrt varstva pred požarom je sestavni del Načrta zaščite in reševanja.
23. člen
Nadzor nad izvajanjem gasilske javne službe opravlja pristojna služba občinske uprave.
Kadar pristojna služba občinske uprave ugotovi, da gasilsko društvo ne izvaja gasilske javne službe v skladu s tem odlokom, sklepom župana in pogodbo, mu določi rok za odpravo pomanjkljivosti.
V primeru, da gasilsko društvo pomanjkljivosti ne opravi v roku, župan gasilskemu društvu izvajanje gasilske javne službe ustrezno omeji ali odvzame.
24. člen
Investicijska sredstva, ki jih občina vlaga v pridobivanje stvarnega premoženja gasilskih društev, se namenijo izključno za potrebe izvajanja gasilske javne službe.
V pogodbah z gasilskimi društvi se določi, da morajo gasilska društva sredstva, s katerimi občina sofinancira pridobivanje stvarnega premoženja gasilskih društev od dne uveljavitve tega odloka dalje, vrniti občini in sicer v primeru, da se gasilskemu društvu odvzame pravica izvajanja gasilske javne službe ali da gasilsko društvo odstopi od izvajanja gasilske javne službe.
3. Druga društva in druge nevladne organizacije, ki izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči
25. člen
Župan v Načrtu zaščite in reševanja podrobneje določi območje delovanja in naloge zaščite, reševanja in pomoči, ki jih posamezne enote opravljajo.
26. člen
Župan lahko v okviru društev in drugih nevladnih organizacij v občini določi enote za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči skladno z veljavno Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.
27. člen
Enote, službe in druge operativne sestave društev in drugih nevladnih organizacij opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči, če izpolnjujejo predpisane pogoje, v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč ter če jih za to določi župan.
28. člen
S pogodbo o opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči se uredi financiranje nalog, zavarovanje operativnih članov, sankcije za neizvrševanje pogodbenih obveznosti, razmerja v zvezi s sredstvi, ki jih je vložila občina, spremembe in prenehanje pogodbe.
29. člen
Občina zagotavlja, na podlagi načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sredstva za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ter za organiziranje in opremljanje enot skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.
30. člen
Nadzor nad opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči opravlja pristojna služba občinske uprave.
Kadar pristojna služba občinske uprave ugotovi, da društvo ali druga nevladna organizacija ne opravlja nalog zaščite, reševanja in pomoči v skladu s tem odlokom, sklepom župana in pogodbo, mu določi rok za odpravo pomanjkljivosti.
V primeru, da društvo ali druga nevladna organizacija pomanjkljivosti ne odpravi v roku, župan določi, da društvo ali druga nevladna organizacija ne sme več opravljati nalog zaščite, reševanja in pomoči.
31. člen
Pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči lahko prostovoljno sodelujejo tudi druga društva in nevladne organizacije, če imajo ustrezne kadre in opremo.
4. Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči
32. člen
Župan lahko določi gospodarske družbe, zavode in druge organizacije, za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči, skladno z veljavno Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, če imajo za ta namen ustrezne kadre in sredstva.
Z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi organizacijami, ki se jih določi za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, sklene Občina pogodbo v kateri se uredi vsebino, obseg in način opravljanja nalog zaščite, reševanja in pomoči na območju občine ter financiranje nalog.
Občina zagotovi gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam, določenim za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, nadomestilo dejanskih stroškov za sodelovanje pri opravljanju nalog, ki presegajo njihovo redno dejavnost.
33. člen
Izvajalci javnih služb na območju občine, v času naravnih in drugih nesreč zagotavljajo podporo občinskemu štabu Civilne Zaščite in silam za zaščito, reševanje in pomoč v okviru javne službe, ki jo opravljajo.
Občina sklene z izvajalci javnih služb pogodbo v kateri se uredi vsebino, obseg in način opravljanja nalog na območju občine ter financiranje nalog.
Občina zagotovi izvajalcem javnih služb nadomestilo dejanskih stroškov za sodelovanje pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči, ki presegajo njihovo redno dejavnost.
5. Enote civilne zaščite
34. člen
Župan s sklepom določi organizacijo enot Civilne zaščite občine, skladno z veljavno Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.
35. člen
Občina zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in usposabljanje enot Civilne zaščite v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč.
6. Vzdrževanje javnega reda in varnosti
36. člen
V času naravnih in drugih nesreč občinsko redarstvo pomaga policiji pri zagotavljanju javnega reda in varnosti na ogroženih in prizadetih območjih.
7. Aktiviranje in mobilizacija
37. člen
Aktiviranje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravni in drugi nesreči lahko odredijo župan, poveljnik Civilne zaščite ali direktor občinske uprave po postopkih, določenih v Načrtu za aktiviranje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.
V Načrtu za aktiviranje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč so predpisani tudi odzivni časi aktiviranja enot.
38. člen
V primeru da Vlada Republike Slovenije odredi mobilizacijo Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, se uporabljajo postopki in dokumenti za aktiviranje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč.
VII. ORGANI VODENJA SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ
39. člen
Župan s sklepom imenuje poveljnika Civilne zaščite, namestnika poveljnika Civilne zaščite, člane štaba Civilne zaščite ter poverjenike za Civilno zaščito in namestnike poverjenikov na predlog pristojnega organa krajevne skupnosti v kateri poverjeniki delujejo.
40. člen
Poveljnik Civilne zaščite opravlja operativno-strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.
Poveljnik Civilne zaščite:
– vodi in usmerja zaščito, reševanje in pomoč na območju občine,
– skrbi za povezavo in usklajeno delovanje vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč,
– za vodenje posameznih intervencij zaščite, reševanja in pomoči lahko določi vodjo intervencije,
– predlaga imenovanje članov štaba Civilne zaščite.
Poveljnik Civilne zaščite lahko vodjo intervencije razreši in določi drugega vodjo intervencije v primeru, da tako odločitev narekujejo razmere reševanja oziroma da ta ne ravna v skladu z usmeritvami poveljnika Civilne zaščite.
V primeru, da intervencija traja daljši čas, poveljnik Civilne zaščite določi izmed vodij enot, ki sodelujejo na intervenciji, po predhodnem posvetovanju z njimi, vodjo intervencije za določeno časovno obdobje intervencije.
Poveljnik Civilne zaščite je za svoje delo odgovoren županu.
41. člen
Namestnik poveljnika Civilne zaščite skrbi za 24-urno pripravljenost in dosegljivost pristojne službe občinske uprave ter ob večjih nesrečah takoj obvesti poveljnika Civilne zaščite, župana in direktorja občinske uprave.
Namestnik poveljnika Civilne zaščite ima v času odsotnosti poveljnika Civilne zaščite vse pristojnosti poveljnika Civilne zaščite in je za svoje delo odgovoren županu.
42. člen
Štab Civilne zaščite Občine Idrija (v nadaljevanju: štab Civilne zaščite) se organizira za strokovno pomoč pri vodenju ter opravljanje drugih operativno-strokovnih nalog zaščite, reševanja in pomoči.
Delo štaba Civilne zaščite vodi poveljnik Civilne zaščite.
43. člen
Poverjeniki in namestniki poverjenikov za Civilno zaščito usmerjajo izvajanje osebne in vzajemne zaščite prebivalcev ter organizirajo in usklajujejo izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči na območju krajevne skupnosti, za katero so imenovani.
VIII. VODENJE INTERVENCIJ
44. člen
Vodja intervencije je praviloma vodja enote na območju katere je nastala naravna ali druga nesreča, kolikor ni drugače določeno v načrtih zaščite in reševanja oziroma ne določi drugače poveljnik Civilne zaščite.
Vodja intervencije lahko preda vodenje intervencije vodji druge enote, ki je za intervencijo ob določeni naravni ali drugi nesreči usposobljena in opremljena, v primeru zmanjšanih psihofizičnih zmožnosti, poškodbe, utrujenosti oziroma če presodi, da potrebuje zamenjavo.
Vodja intervencije v primeru večjih naravnih in drugih nesreč vodi intervencijo v skladu z usmeritvami poveljnika Civilne zaščite.
45. člen
Vodstvo intervencije sestavljajo vodje enot, ki sodelujejo na intervenciji, in je odgovorno vodji intervencije.
Vodstvo intervencije nudi vodji intervencije podporo pri vodenju in sprejemanju odločitev v zvezi z intervencijo, odločitve pa sprejema vodja intervencije samostojno.
IX. ZAGOTOVITEV OSNOVNIH POGOJEV ZA ŽIVLJENJE
46. člen
Občinske sile za zaščito, reševanje in pomoč odpravljajo posledice naravnih in drugih nesreč, do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje.
Pristojne službe občinske uprave zagotavljajo podporo občinskim silam zaščite, reševanja in pomoči pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč oziroma pri zagotavljanju osnovnih pogojev za življenje.
Pristojne službe občinske uprave predlagajo županu prioritete pri uporabi sredstev proračuna za zagotovitev osnovnih pogojev za življenje.
Za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje, se v skladu s predpisanim postopkom uporabi sredstva proračunske rezerve.
Intervencija zaščite, reševanja in pomoči se zaključi, ko so zagotovljeni osnovni pogoji za življenje.
X. POMOČ
47. člen
Za pomoč v silah in sredstvih iz sosednjih občin lahko zaprosi župan, poveljnik Civilne zaščite ali vodja intervencije.
48. člen
Občina nudi pomoč v silah in sredstvih sosednjim občinam v okviru svojih zmožnosti, če za to zaprosi župan, poveljnik Civilne zaščite ali vodja intervencije na območju sosednje občine, kjer je prišlo do naravne in druge nesreče tako, da ostane zagotovljena ustrezna intervencijska pripravljenost na območju občine, odobri pa jo lahko župan ali poveljnik Civilne zaščite.
XI. VODENJE VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI IN NALOGE SLUŽB OBČINSKE UPRAVE
49. člen
Župan:
– skrbi za izdelavo predloga programa in letnih načrtov,
– skrbi za realizacijo programa in letnih načrtov,
– sprejme Oceno ogroženosti, Načrte zaščite in reševanja, Načrt za aktiviranje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ter Operativni gasilski načrt (5. člen),
– izda odredbo o evakuaciji (prvi odstavek 10. člena),
– izda odredbo o namestitvi evakuirane ter ogrožene osebe (drugi odstavek 11. člen),
– organizira požarno stražo ter opazovanje in obveščanje o nevarnosti požarov (peti odstavek 15. člena),
– določi izvajalce gasilske javne službe (prvi odstavek 19. člena)
– določi izvajalce ostalih nalog zaščite, reševanja in pomoči (prvi odstavek 32. člena),
– izda sklep o določitvi organizacije enot Civilne zaščite občine (34. člen),
– izda sklep o imenovanju organov vodenja sil za zaščito, reševanje in pomoč (39. člena),
– sklepa dogovore z občinami in državnimi organi o sodelovanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (47. in 48. člen),
– sklepa pogodbe določene s tem odlokom,
– opravlja druge naloge določene v zakonu.
50. člen
Službe občinske uprave opravljajo naloge za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami glede na svoje delovno področje oziroma svoje pristojnosti.
V času naravnih in drugih nesreč nudijo pristojne službe občinske uprave podporo organom vodenja in silam za zaščito, reševanje in pomoč pri izvajanju zaščitnih ukrepov ter reševanju in pomoči.
Pristojna služba občinske uprave, odgovorna za zaščito, reševanje in civilno obrambo opravlja strokovno-tehnične, upravne in administrativne naloge za potrebe zaščite, reševanja in pomoči.
XII. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
51. člen
Občina zagotavlja usposabljanje pripadnikov organov vodenja in sil za zaščito, reševanje in pomoč ter Civilne zaščite skladno s predpisanimi programi usposabljanja.
XIII. FINANCIRANJE
52. člen
Občina zagotavlja, na podlagi načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sredstva za:
– financiranje nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov vodenja in sil za zaščito, reševanje in pomoč skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč,
– kritje stroškov neodložljivih ukrepov in nalog zaščite, reševanje in pomoči za zaščito zdravja in življenja ljudi, živali, premoženja in okolja.
53. člen
Občina krije stroške ukrepanja ter zaščitnih in reševalnih intervencij.
Sile za zaščito, reševanje in pomoč, ki so sodelovale na intervenciji, posredujejo podatke o stroških, ki so jih imele na intervenciji občini, katera zbere celotne stroške intervencije.
V primeru, da je povzročitelj povzročil nesrečo z naklepom ali iz malomarnosti, občina posreduje zahtevek za plačilo stroškov intervencije povzročitelju oziroma stroške od njega izterja.
XIV. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
54. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka, za katera so predvidene kazenske določbe, opravlja občinsko redarstvo in pristojni občinski inšpektor.
XV. KAZENSKE DOLOČBE
55. člen
Z globo 1.000,00 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– kuri na prostem z odprtim ognjem v strnjenih delih bivalnega okolja (prvi odstavek 15. člena),
– kuri v naravnem okolju z odprtim ognjem v času, ko kurjenje ni dovoljeno (drugi odstavek 15. člena),
– kuri v naravnem okolju v času, ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja (četrti odstavek 15. člena).
Z globo 500,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
56. člen
Z globo 2.000,00 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ne obvesti Regijskega centra za obveščanje, policije ali najbližje gasilske enote o nevarnosti naravne ali druge nesreče takoj, ko jo opazi ali ko zanjo zve kako drugače (7. člen),
– v delovnem procesu uporablja, proizvaja, prevaža ali skladišči nevarne snovi oziroma kemikalije in ne načrtuje in izvaja obveznih varnostnih ukrepov za zmanjšanje tveganja za okolje ali ne izdela ocene ogroženosti ter načrt zaščite in reševanja, za nesreče, ki jih lahko povzroči s svojo dejavnostjo in ki lahko ogrozijo ljudi, živali, premoženje, kulturno dediščino ali okolje zunaj območja organizacije (prvi odstavek 12. člena),
– pri opravljanju poslovne dejavnosti obremenjuje okolje z nevarnimi snovmi oziroma kemikalijami in ne posreduje Občini Idrija podatke o virih tveganja za potrebe načrtovanja skupnih zaščitnih ukrepov ter reševanja in pomoči na zahtevo pristojnega organa občinske uprave (drugi odstavek 12. člena).
Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
57. člen
Z globo 100,00 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, če:
– ne obvesti Regijskega centra za obveščanje, policije ali najbližje gasilske enote o nevarnosti naravne ali druge nesreče takoj, ko jo opazi ali ko zanjo zve kako drugače (7. člen),
– kot lastnik ali uporabnik objektov primernih za namestitev na podlagi odredbe župana noče začasno sprejeti na stanovanje evakuiranih in ogroženih oseb (drugi odstavek 11. člena).
58. člen
Z globo 200,00 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, če:
– kuri na prostem z odprtim ognjem v strnjenih delih bivalnega okolja (prvi odstavek 15. člena),
– kuri v naravnem okolju z odprtim ognjem v času, ko kurjenje ni dovoljeno (drugi odstavek 15. člena),
– kuri v naravnem okolju v času, ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja (četrti odstavek 15. člena).
XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
59. člen
Program pripravi pristojna občinska služba v roku 6 mesecev od veljavnosti odloka.
Letni načrt pripravi pristojna občinska služba ob vsakokratni pripravi občinskega proračuna.
60. člen
Oceno ogroženosti, Načrte zaščite in reševanja, Načrt za aktiviranje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ter Operativni gasilski načrt za območje občine pripravi pristojna služba občinske uprave v roku enega leta od veljavnosti odloka.
61. člen
Občina izvede popis vseh zaklonišč v občini ter uredi status in lastništvo zaklonišč v roku treh let od veljavnosti odloka.
62. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2009
Idrija, dne 28. maja 2009
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost