Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2157. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Bolgariji
2158. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije na Irskem
2159. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije na Irskem

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2160. Uredba o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin
2227. Uredba o omejitvah in prepovedih zaposlovanja in dela tujcev

MINISTRSTVA

2161. Pravilnik o načinu sodelovanja med zdravstvenim osebjem in reševalno službo ter policijo
2162. Pravilnik o pogojih, pod katerimi zdravniku ni treba opravljati dežurstva
2163. Pravilnik o podrobnejših vsebinah in času trajanja obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv
2164. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za zagotavljanje varnosti krme
2165. Pravilnik o spremembah Odredbe o določitvi normativov za dela v gozdovih
2166. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA RAZVOJNA FUNDACIJA POGUM
2167. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec maj 2009
2228. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

BANKA SLOVENIJE

2168. Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2169. Razlaga Posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji

OBČINE

Bistrica ob Sotli

2170. Pravilnik o uporabi kulturne dvorane v Bistrici ob Sotli
2171. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Pikapolonica pri Osnovni šoli Bistrica ob Sotli

Bled

2172. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Bled
2173. Sklep o premoženju Občine Bled
2174. Ugotovitvena odločba – vzpostavitev statusa grajenega javnega dobra
2223. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom »M« do čistilne naprave Bled

Celje

2175. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje

Gorje

2176. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorje za leto 2008
2177. Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka v Občini Gorje
2178. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2009 – rebalans I

Grosuplje

2179. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora

Hrpelje-Kozina

2180. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Hrpelje - Kozina

Ilirska Bistrica

2181. Sklep o dopolnitvi in spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Mašun

Ivančna Gorica

2182. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično območje v Gabrovčcu – Virje in okoljskega poročila

Jesenice

2183. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
2184. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice
2185. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Kamnik

2186. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2009

Kobarid

2187. Odlok o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid
2188. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
2189. Sklep o določitvi izvajalca prometnega režima za vzletno/pristajalna mesta
2190. Sklep o določitvi izvajalca prometnega režima za urejena dostopna mesta ob reki Nadiži
2191. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo urejenih dostopnih mest ob reki Nadiži za leto 2009
2192. Sklep o izvzemu javnega dobra parc. št. 3827/2 k.o. Kred
2193. Sklep o sistemizaciji VVE Kobarid z oddelki za leto 2009/2010

Kranj

2194. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja

Litija

2195. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Ljubljana

2196. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje prostorske celote C9 Grad
2197. Odlok o določitvi in spremembi imen in potekov cest in ulic na območju Mestne občine Ljubljana

Medvode

2198. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 12 Zbilje
2199. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 10 Pirniče
2200. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 9 Medvode

Mokronog-Trebelno

2201. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Mokronog - Trebelno
2202. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Naklo

2203. Odlok o rebalansu proračuna Občine Naklo za leto 2009

Prebold

2204. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Prebold

Rogatec

2205. Pravilnik o uporabi in oddajanju športne dvorane in drugih športnih objektov v Občini Rogatec

Slovenske Konjice

2206. Odlok o organizaciji javnega komunalnega podjetja (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
2207. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju Občine Slovenske Konjice
2208. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjski blok 3K
2209. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za ureditveno območje Vešenik
2210. Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Slovenske Konjice
2211. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2212. Sklep o ukinitvi javnega dobra
2213. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Šentrupert

2214. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Šentrupert

Škofljica

2215. Odlok o koncesiji za opravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja javne razsvetljave ter urejanja prometa v Občini Škofljica

Tišina

2224. Odlok o rebalansu proračunu Občine Tišina za leto 2009
2225. Odlok o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
2226. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Tišina

Trebnje

2216. Odlok o razglasitvi enote kulturne dediščine »romarska cerkev matere božje na Zaplazu« za kulturni spomenik lokalnega pomena

Zavrč

2217. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 2008

Žalec

2218. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
2219. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec«

Žužemberk

2220. Odlok o razveljavitvi Odloka o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
2221. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žužemberk
2222. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost