Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

Št. 430-76/2008/3 Ob-4491/09 , Stran 1521
1. Ime oziroma naziv neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT), Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-46-00, e-pošta: gp.mvzt@gov.si (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Pravna podlaga: javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve brezžičnih omrežij Eduroam v knjižničnih okoljih in javnih raziskovalnih zavodih št. 430-76/2008 se izvaja na podlagi Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – ZVRS-UPB1, 109/08), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – ZDU-1-UPB4, 126/07 – ZUP-E), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08), Proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 26/09), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08 – ZZdrS-E, 109/08 – ZJF-D, 26/09) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08). 3. Predmet javnega razpisa 3.1 Opis: Predmet razpisa je sofinanciranje vzpostavitve brezžičnih omrežij Eduroam in Libroam v knjižničnih okoljih in javnih raziskovalnih zavodih ter je sestavljen iz štirih sklopov: 1) Predmet prvega sklopa je sofinanciranje izgradnje varnih brezžičnih podatkovnih omrežij Eduroam in Libroam v splošnih knjižnicah. 2) Predmet drugega sklopa je sofinanciranje izgradnje varnih brezžičnih podatkovnih omrežij Eduroam in Libroam v organizacijah, ki so v skladu s 4. členom Zakona o knjižničarstvu opredeljene kot nacionalna knjižnica. 3) Predmet tretjega sklopa je sofinanciranje izgradnje varnih brezžičnih podatkovnih omrežij Eduroam in Libroam ter vzpostavitve centralnih strežnikov za ugotavljanje istovetnosti, prijav v omrežje in vodenje evidenc uporabnikov storitev Eduroam in Libroam v organizacijah, ki so v skladu s 4. in 45. členom Zakona o knjižničarstvu opredeljene kot organizacije, ki izvajajo dejavnost knjižničnega informacijskega servisa za izmenjavo podatkov v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu. 4) Predmet četrtega sklopa je sofinanciranje izgradnje varnih brezžičnih podatkovnih omrežij Eduroam in vzpostavitve AAI strežnikov v javnih raziskovalnih zavodih. Omrežja, vzpostavljena v okviru razpisa, bodo morala izpolnjevati najmanj naslednje pogoje: – Vzpostavljena bodo morala biti v skladu s minimalnimi tehničnimi merili, ki veljajo za omrežja, vključena v slovenski del omrežja Eduroam, ter temeljijo na mednarodno sprejetih standardih Wi Fi (glej: http://www.arnes.si/eduroam/organizacije.html; Institute of Electrical and electronics Engineers: http://standards.ieee.org; Wi-Fi Alliance: http://www.wi-fi.org), ter varovana v skladu z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami. – Izbrani prejemniki sredstev bodo v skladu s politiko slovenskega dela omrežja Eduroam morali na svojih brezžičnih omrežjih zagotoviti vse pogoje za gostovanje upravičenih uporabnikov Slovenije in tujine. (glej http://www.arnes.si/eduroam/navodila_osebni_dostop.html). – Nacionalna in splošne knjižnice, ki bodo vzpostavile brezžično omrežje Libroam, bodo morale na svojih brezžičnih omrežjih zagotoviti vse pogoje za gostovanje za vsakega člana katere koli slovenske splošno izobraževalne knjižnice. – Omrežja bodo morala temeljiti na poenotenem načinu preverjanja istovetnosti uporabnika, prijave v omrežje in vodenja evidenc (AAI), ki je združljiv z sistemom mednarodnega gostovanja Eduroam (glej http://www.eduroam.org). – Vse organizacije, ki bodo vzpostavile brezžična omrežja v okviru tega razpisa, bodo morale sprejeti vsa določila federacije Eduroam. – Prijavitelj mora zagotoviti, da bodo vse dostopovne točke postavljene na javno dostopnih prostorih (avle, izposojevalnice, čitalnice, učilnice, sejne sobe, družabni prostori …), v katerih bo avtoriziranim uporabnikom omogočen dostop v omrežje Eduroam oziroma Libroam. – Prijavitelj je dolžan v podatkovno bazo za preverjanje istovetnosti uporabnikov uvrstiti vse pripadnike svoje organizacije, ki so upravičeni do uporabe internetnega omrežja organizacije (zaposlene, uporabnike oziroma člane knjižnice …). – Prijavitelj mora vsakemu svojemu zaposlenemu (oziroma članu knjižnice, če je prijavitelj knjižnica) ob nastopu službe (oziroma vpisu, če je prijavitelj knjižnica) omogočiti dodelitev uporabniškega imena in gesla za dostop do omrežij Eduroam oziroma Libroam, na svojih spletnih straneh pa objaviti vse informacije in navodila za dostop do omrežij Eduroam oziroma Libroam. – Prijavitelj mora zagotoviti dostop do omrežij Eduroam in/ali Libroam povsod (na vseh dostopovnih točkah) za potrebe avtoriziranih upravičencev z ustreznim avtenticiranjem, ter v skladu s politiko Eduroam/Libroam na vseh dostopovnih točkah zagotoviti možnost gostovanja. – Prijavitelj je dolžan vzpostaviti RADIUS strežnik, na katerem potekata prijava v omrežje in beleženje dnevniških zapisov v skladu s tehničnimi določili (Priloga 2 razpisne dokumentacije) in ustreznimi nastavitvami. – Prijavitelj, ki se prijavlja v okviru tretjega sklopa, bo na svojem centralnem AAI strežniku vzdrževal ustrezno evidenco uporabnikov storitve Eduroam (imenik LDAP) v skladu z zahtevanimi tehničnimi navodili (Priloga št. 2 razpisne dokumentacije) ter v ta namen ustrezno predelal ali na novo napisal potrebne aplikacije za avtomatični zapis in vsaj dnevno osveževanje lokalnih uporabniških podatkov slovenskih knjižnic v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu. – Prijavitelj je zavezan, da aplikacijo, ki jo uporablja za vpis svojih uporabnikov, prilagodi na ta način, da se podatki avtomatično zapišejo in vsaj dnevno osvežujejo v ustrezni evidenci uporabnikov omrežja Eduroam (imenik LDAP na lokalnem ali centralnem strežniku AAI), v skladu s tehničnimi merili, navedenimi v razpisni dokumentaciji. – Prijavitelj mora z MVZT in Arnesom sodelovati pri promociji projekta in izobraževanju nadaljnjih pristopnikov k projektu. Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa potrebne strojne opreme za vzpostavitev ali nadgradnjo brezžičnih omrežij. Za opremo se štejejo dostopovne točke in ustrezna strežniška oprema za vzpostavitev avtentifikacijskih in avtorizacijskih strežnikov (AAI strežniki) ter drugonivojska ethernet stikala L2. Vsa oprema mora ustrezati standardom in merilom, določenim s tem razpisom. Prijavitelji bodo morali sami zagotoviti sredstva za potrebno delo in postopke pri vzpostavljanju ali nadgradnji omrežij Eduroam.si, saj to ni predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu. Predmet tega razpisa niso projekti, ki bi bili namenjeni kakršnem koli komercialnemu delovanju prijaviteljev ali oddajanju v uporabo drugim, komercialnim uporabnikom. 3.2 Upravičena področja financiranja: Ministrstvo je pripravljeno sofinancirati naslednje elemente projektov vzpostavitve brezžičnih omrežij Eduroam prijaviteljev: 1) prvi sklop: a) nakup dostopovnih točk (minimalna postavitev mora vključevati postavitev vsaj dveh (2) ustreznih dostopovnih točk po izbrani enoti; b) nakup ustreznih ethernet stikal (drugonivojsko stikalo – L2); c) nakup ustreznega lokalnega AAI strežnika. 2) drugi sklop: a) nakup dostopovnih točk (minimalna postavitev mora vključevati postavitev vsaj desetih (10) ustreznih dostopovnih točk); b) nakup ustreznih ethernet stikal (drugonivojsko stikalo – L2); c) nakup ustreznega lokalnega AAI strežnika. 3) tretji sklop: a) nakup dostopovnih točk (minimalna postavitev mora vključevati postavitev vsaj 8 ustreznih dostopovnih točk); b) nakup ustreznih ethernet stikal (drugonivojsko stikalo – L2); c) nakup ustreznega centralnega AAI strežnika. 4) četrti sklop: a) nakup dostopovnih točk (minimalna postavitev mora vključevati postavitev vsaj šestih (6) ustreznih dostopovnih točk); b) nakup ustreznih ethernet stikal (drugonivojsko stikalo – L2); c) nakup ustreznega lokalnega AAI strežnika. Prijavitelj mora zagotoviti sredstva za kritje stroškov dela in postopkov pri vzpostavljanju brezžičnega omrežja ter za stroške strežnikov in druge strojne opreme, ki presega delež sofinanciranja ministrstva, in sicer: – meritve za postavitev dostopovnih točk, – montažo opreme (strežnik, dostopovne točke, stikala,...), – potrebno ožičenje do nove opreme (elektrika, UTP,...), – povezavo obstoječega informacijskega sistema prijavitelja z LDAP strežnikom (prenos in posodabljanje podatkov o uporabnikih), – dodatna strojna oprema izven obsega razpisa, – režijske in druge manipulativni stroške prijavitelja. 4. Osnovni pogoji za kandidiranje na razpisu in merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev: 4.1 Osnovni pogoji za kandidiranje: 4.1.1 Za vse tematske sklope: 1. Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo le programe, ki so koordinirani, izvajani in zaključeni v času od 1. 4. 2009 do 15. 11. 2009. 2. Prijavitelj ima že vzpostavljeno optično povezavo na omrežje ARNES, preko katere je realiziran ethernet kapacitete vsaj 100 Mb/s (sinhrono). Če ta povezava ni neposredna do vozlišča omrežja ARNES, morajo biti vsi njeni posamezni odseki v lasti/najemu/uporabi prijavitelja ali potekati preko lokalnega omrežja javnega zavoda, ki je povezan neposredno na vozlišče omrežja ARNES. V tem primeru morajo lastnosti iz prvega stavka te točke veljati na vsej poti. Lokalno omrežje prijavitelja se mora zaključiti na ustreznem tretjenivojskem stikalu (L3), ki ustreza tehničnim merilom (glej: http://www.eduroam.si/si/organizacije/tehnina-doloila-opreme2), poskrbljeno pa mora biti tudi za ločevanje prometa. 3. Posamezna ponudba mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije razen prilog, ki morajo biti jasno in nedvoumno označene in priložene k predloženi dokumentaciji. 4. Prijavitelj se je pred vzpostavitvijo omrežij Eduroam in/ali Libroam dolžan s pisno izjavo, ki je del razpisne dokumentacije, pridružiti sistemu gostovanja Eduroam in/ali Libroam. 5. Prijavitelj mora s podpisom izjave, ki je del razpisne dokumentacije, soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb ministrstva. 6. Prijavitelj zagotavlja vsaj desetodstotno lastno udeležbo. 7. Prijavitelj ne sme imeti nobenih morebitnih neizpolnjenih obveznosti do ministrstva. 8. Prijavitelj ni za isti namen že pridobil niti ni v postopku pridobivanja sofinanciranja iz sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali virov EU. 4.1.2 Dodatno za prvi tematski sklop: Prijavitelj je javni zavod – splošno-izobraževalna knjižnica, vključena v nacionalni vzajemni bibliografski sistem (v skladu s 4. členom Zakona o knjižničarstvu) in je navedena v Prilogi 1 k Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03 in 70/08), oziroma je njihova pravna naslednica. 4.1.3 Dodatno za drugi tematski sklop: Prijavitelj je javni zavod – knjižnica, ki je v skladu s 4. členom Zakona o knjižničarstvu opredeljena kot nacionalna knjižnica ter vključena v nacionalni vzajemni bibliografski sistem. 4.1.4 Dodatno za tretji tematski sklop: Prijavitelj je javni zavod, ki je v skladu s 4. in 45. členom Zakona o knjižničarstvu opredeljen kot organizacija, ki izvaja dejavnost knjižničnega informacijskega sistema za izmenjavo podatkov v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu. 4.1.5 Dodatno za četrti tematski sklop: Prijavitelj je javni raziskovalni zavod, vpisan v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji RS za raziskovalno dejavnost (ARRS) ter v skladu z Zakonom o raziskovalni dejavnosti označen kot »javni raziskovalni zavod« (šifra 11). 4.2 Merila za izbor: Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril: I. za prvi in drugi tematski sklop: število članov knjižnice, število obiskov, število potencialnih uporabnikov, odprtost izposojevališč, II. za tretji tematski sklop: število uporabnikov in splošno-izobraževalnih knjižnic, vključenih v knjižnični informacijski sistem, III. za četrti tematski sklop: število raziskovalcev, število raziskovalnih ur v raziskovalnih programih ARRS z začetkom financiranja v letu 2009. Podrobnejša opredelitev vrednotenja meril je predstavljena v točki 1.4.2 razpisne dokumentacije. 5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa za vse štiri sklope projekta skupaj je okvirno 150.000,00 EUR, vključno z DDV. 6. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: oprema, ki je predmet razpisa, mora biti nabavljena v obdobju od podpisa pogodbe do najkasneje do 20. 9. 2009, vse naloge morajo biti izvedene in zaključene do 15. 11. 2009. Dodeljena finančna sredstva se porabijo v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge, način predložitve vlog ter opremljenost vlog: rok za oddajo vlog je 1. 7. 2009 do 14. ure. Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, z vsemi predpisanimi obrazci in v enem izvodu, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, do 1. 7. 2009, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis – Sofinanciranje vzpostavitve brezžičnih omrežij Eduroam«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Uporabite povabilo k oddaji ponudbe (razpisni obrazec št. 10). Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na ministrstvo, ne glede na način dostave, do 1. 7. 2009 do 14. ure. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene. 8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog bo javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, dne 1. 7. 2009 ob 15. uri. 9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb. 10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: vsa razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu http://www.mvzt.gov.si v rubriki Javni razpisi. Dodatne informacije so na voljo pri kontaktni osebi ministrstva (Davor Šoštarič) vsak delovni dan med 12. in 14. uro na tel. 02/22-99-160 oziroma po elektronski pošti na naslov davor.sostaric@gov.si. Ministrstvo močno vzpodbuja uporabo elektronske pošte kot priporočenega načina komuniciranja s kontaktnimi osebami. Na spletnih straneh ministrstva bo objavljena posebna rubrika Pogosto zastavljena vprašanja, kjer bodo zbrana najpogostejša vprašanja ter odgovori nanje.

AAA Zlata odličnost