Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2198. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 12 Zbilje, stran 6194.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 101. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Medvode sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 12 Zbilje
1. člen
(ocena stanja in razlogi za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega akta)
Veljavni občinski odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 12 Zbilje, za območje urejanja S 12/2, morfološka enota 3A/2 določa posebna in dodatna merila in pogoje, in sicer je dovoljena:
– dozidava objekta krajevne skupnosti za potrebe krajevne skupnosti in dislociran oddelek otroškega varstva,
– postavitev enostavnih objektov na gradbeni parceli, urejanje odprtih površin kot so zelenice, otroška igrišča in ploščadi,
– postavitev reklamnih znamenj in spominskih obeležij,
– spremembe dejavnosti za potrebe družbenih dejavnosti,
– gradnja objektov in naprav za potrebe prometa, komunale in zvez.
Lastnik objekta Krajevna skupnost Senica želi v delu objekta, to je v kletni etaži urediti gostinski lokal – bife in zunanji gostinski vrt. Glede na veljavna merila in pogoje je zato potrebna sprememba določil tako, da se dovoli tudi sprememba namembnosti objekta – doma krajevne skupnosti za potrebe gostinske dejavnosti in ureditev zunanjega gostinskega vrta.
S spremembo posebnih določil veljavnega prostorskega akta bo možno speljati načrtovano ureditev bifeja.
2. člen
(območje sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta)
Sprememba in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev se nanaša na naslednjo plansko in morfološko enoto:
– planska celota 12 Zbilje, območje urejanja S 12/2 Senica, morfološka enota 3A/2.
3. člen
(predmet in izhodišča sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta)
Sprememba in dopolnitev posebnih določb prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 12 Zbilje se nanaša na pogoj glede namembnosti obstoječega objekta – Doma Krajevne skupnosti Senica. Osnovna in podrobnejša namenska raba se ne spreminja.
4. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta)
Potek priprave spremembe in dopolnitve PUP 12 Zbilje bo potekal po skrajšanem postopku.
Po sprejemu sklepa o začetku postopka za pripravo spremembe in dopolnitve PUP za plansko celoto 12 Zbilje, občina pripravi osnutek sprememb in dopolnitev odloka.
Osnutek odloka se po obravnavi na občinskem svetu Občine Medvode in po sprejemu sklepa o javni razgrnitvi javno razgrne za 15 dni. V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava osnutka PUP.
Na podlagi stališč župana do podanih pripomb v času javne razgrnitve, se pripravi predlog sprememb in dopolnitev odloka o PUP in se ga posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Medvode.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja)
Za predlagano spremembo in dopolnitev PUP ni potrebno zaprošati za smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja od nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobi v postopku.
6. člen
(obveznosti v zvezi s sprejemom in financiranjem)
Občina Medvode pripravi in krije stroške v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 12 Zbilje, spremembo in dopolnitev pa sprejme Občinski svet Občine Medvode.
7. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 003-1/09
Medvode, dne 28. maja 2009
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost