Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

Št. 001-03/09-8/7 Ob-4416/09 , Stran 1543
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmetov prodaje: – premičnina, rabljeno osebno vozilo: BMW 530i Comfort Avt. z registrsko oznako LJ A3-23U, številka šasije WBADT61000CJ58604, inventarna številka 18784, leto izdelave 2002, na dan objave javne dražbe ima prevoženih 95.793 km, pripadajoča oprema: štiri rabljene zimske pnevmatike in letna vinjeta, vozilo je v dobrem voznem stanju; – premičnina, rabljeno osebno vozilo: Mercedes V 230 Ambiente, z registrsko oznako LJ T6-46R, številka šasije VSA63829413364837, inventarna številka 15443, leto izdelave 2001, na dan objave javne dražbe ima prevoženih 93.618 km, pripadajoča oprema: štiri rabljene zimske pnevmatike in letna vinjeta, vozilo je v dobrem voznem stanju. 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe: prodaja premičnin, rabljenih motornih vozil, se izvaja po načelu »videno – kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. S kupcem se sklene prodajna pogodba. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: – BMW 530i Comfort Avt., izklicna cena je 6.100,00 EUR, najnižji znesek višanja izklicne cene je 100,00 EUR; – Mercedes V 230 Ambiente, izklicna cena je 7.500,00 EUR, najnižji znesek višanja izklicne cene je 100,00 EUR. 5. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj mora kupnino plačati na transakcijski račun Državnega zbora, najkasneje v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, zmanjšano za že vplačano višino varščine. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Državnega zbora, Šubičeva 4, Ljubljana. 7. Čas javne dražbe: v sredo, 1. 7. 2009, z začetkom ob 13. uri. 8. Pooblastilo pooblaščenih zastopnikov: pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa se izkaže z osebnim dokumentom. 9. Višina varščine, ki jo je potrebno plačati pred začetkom dražbe Pred začetkom dražbe je potrebno plačati varščino v višini 10% izklicne cene, ki je določena za posamezno motorno vozilo (navedeno v točki 2), in sicer na transakcijski račun Državnega zbora: 01100-6370121177 sklic na št. 18 12114-7201001-00120209, z obvezno navedbo namena nakazila: Javna dražba – xxxxx (namesto xxxxx vpišete tip vozila). Varščina se ne obrestuje. Najugodnejšemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, ostalim dražiteljem se vrne brezobrestno v roku 14 dni po končani dražbi. S plačilom varščine sprejme dražitelj obveznost, da pristopi k dražbi. V primeru odstopa od dražbe, varščina zapade v korist Proračuna Republike Slovenije. 10. Ogled predmetov javne dražbe Ogled premičnin, rabljenih motornih vozil, ki so predmet dražbe in vpogled v ostalo spremno dokumentacijo (cenitvena poročila), bo v ponedeljek, 22. 6. 2009, od 9. do 12. ure in na dan javne dražbe, to je v sredo, 1. 7. 2009, od 10. do 12. ure. Ogled bo potekal v garažah Državnega zbora na Kongresnem trgu 2 v Ljubljani. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo pri Janezu Franku, tel. št. 01/478-97-12 ali GSM št. 041/605-078, vsak delovni dan med 9. in 11. uro; e-pošta: janez.franko@dz-rs.si. 11. Opozorilo: prodajalec na podlagi objave javne dražbe ni zavezan z uspelim dražiteljem k sklenitvi pogodbe o prodaji premičnin, ki so predmet te objave. Državni zbor oziroma poobaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi brez obrazložitve, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. Odškodninska odgovornost prodajalca zaradi ne sklenitve pravnega posla s katerimkoli ponudnikom je izključena. 12. Pravila javne dražbe: – dražbo vodi predsednik komisije ob navzočnosti najmanj dveh članov komisije, – dražitelji pred pričetkom javne dražbe predložijo komisiji: – potrdilo o plačilu varščine za premičnine, ki jih dražijo, – zastopniki dražitelja predložijo pooblastilo, – številko transakcijskega računa in naziv imetnika računa za primer vračila varščine, – dražba poteka za vsako premičnino posebej, in sicer po vrstnem redu, kot so motorna vozila navedena v točki 2, – za posamičen predmet prodaje lahko dražitelj dvigne ceno za najmanjši znesek 100,00 EUR, – dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba, – na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, za posamično premičnino, ki je predmet dražbe, – dražba je končana, ko predsednik komisije trikrat zaporedoma ponovi najvišjo ponujeno ceno, – ugovore proti dražbenem postopku je mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, ugovore rešuje predsednik komisije po posvetu s člani komisije, – dražba je uspešna tudi, če se je udeleži samo en dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno določeno za posamično premičnino. 13. Rok sklenitve pogodbe Z najugodnejšim dražiteljem se bo pogodba sklenila najkasneje v 15 dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino. 14. Prenos in izročitev premičnin: prenos in izročitev premičnin se opravi po plačilu celotne kupnine. 15. Davščine: davek na motorna vozila od prometa rabljenih motornih vozil po stopnji 5 odstotkov od davčne osnove, ki jo ugotovi davčni organ v kraju sedeža oziroma stalnega bivališča davčnega zavezanca – kupca, plača kupec.

AAA Zlata odličnost