Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2209. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za ureditveno območje Vešenik, stran 6224.

Na podlagi 23. člena ter v povezavi s 34. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in 7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 24. redni seji dne 2. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za ureditveno območje Vešenik
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev Družbenega plana razvoja občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 dopolnjen 1994, 1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04), sprejmejo tekstualne spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Vešenik (območje urejanja S13, S29 in D5) v Slovenskih Konjicah, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/02.
Postopek sprememb in dopolnitev je potekal skladno s sklepom župana o začetku priprave, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 106/08 dne 11. 11. 2008.
2. člen
Spremembe in dopolnitve so pripravljene v tekstualni obliki z grafično prilogo, ki je sestavni del odloka. Nanašajo se na območje parc. št. 891/2 – del k.o. Tepanje.
3. člen
Dopolni se 13. člen odloka z novim odstavkom:
»Dovoli se gradnja ene stanovanjske hiše v severnem delu parc. št. 981/2 k.o. Tepanje, južno pod obstoječim gospodarskim poslopjem, na stavbnem zemljišču velikosti približno 500m2.
Z zmanjšanjem zelenih nezazidljivih površin ne bi poslabšali pogojev v prostoru in ne bi bistveno vplivali na osnovno usmeritev PUP Vešenik. V območju zelenih nezazidljivih površin ostane še dovolj površin, ki s svojim pojavom karakterizirajo obravnavano območje.«
4. člen
K posegu so pridobljene smernice in mnenja za dostop, za vodovod in kanalizacijo ter električni priključek, ki so sestavni del odloka in katerih vsebina je obvezujoča pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Na območju obravnave še ni zgrajene javne kanalizacije. Ki je predvidena po projektni dokumentaciji »PUP Vešenik«. V območju predvidene gradnje je potrebno izdelati ločen sistem kanalizacije.
Odvod odpadnih vod bo skladno s 6. členom »Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne služne odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 109/07)« v začasno nepretočno greznico ustrezne velikosti, ki jo je potrebno občasno prazniti. Po izgradnji javne kanalizacije in CČN Slovenske Konjice se greznica izloči iz uporabe na stroške investitorja in izgradi hišni priključki na javno sanitarno kanalizacijo.
Neonesnažene meteorne vode in predhodno očiščene vode parkirišč in povoznih površin v lovilcu olj, se vodijo po interni meteorni kanalizacijo do objekta ponikovalnice, višek meteornih vod pa se odvaja v krajevno kanalizacijo, ki jo je gradila KS Vešenik Brdo in poteka ob javni cesti.
Pridobljene so pisne izjave sosedov glede odmikov do meje s sosedi.
Dovozna cesta mora biti oddaljena od najbližje točke sosednje parcele 981/1 k.o. Tepanje najmanj 0,5 m, objekt pa mora biti od meje s sosedom parc. št. 981/1 in 978/1 k.o. Tepanje oddaljen najmanj 4,0 m.
5. člen
Določila ostalih členov ostanejo nespremenjena in se smiselno uporabijo pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za poseg v prostor.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0009/2007(131)
Slovenske Konjice, dne 2. junija 2009
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost