Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

Št. 430-10/2009 Ob-4362/09 , Stran 1531
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki. II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je finančna pomoč pri organizaciji dogodkov in prireditev, ki jih organizirajo subjekti, ki delujejo na območju Občine Kostanjevica na Krki. Dogodki se bodo izvajali v letu 2009. III. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem razpisu Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje: – da imajo sedež in delujejo na območju Občine Kostanjevica na Krki ali da imajo sedež v drugi občini, vendar je prireditev pomembna za promocijo občine ali imajo člane iz naše občine, – so registrirani in delujejo najmanj eno leto, – da sodelujejo z organi Občine Kostanjevica na Krki in jih obveščajo o svojih aktivnostih, – s svojim delom promovirajo Občino Kostanjevico na Krki, – da je predmet financiranja v javno korist. IV. Višina razpoložljivih sredstev: predvidena višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje v letu 2009, je 8.100 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 1133 – Stroški pokroviteljstev in prireditev in 1136 – Dotacije organizacijam in društvom. Sredstva se delijo na podlagi pridobljenih točk, ki jih komisija dodeli glede na merila, ki so sestavni del tega razpisa. Najvišji možen znesek pridobljenih finančnih sredstev na javnem razpisu je 500 EUR. V. Rok za črpanje sredstev: rok za črpanje odobrenih sredstev je 30. 11. 2009 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna oziroma do porabe razpoložljivih sredstev. VI. Merila in pogoji za dodeljevanje sredstev 1. Posebni pogoji: – vsebina prijavljenega programa je v skladu s predmetom razpisa, – vlagatelji so redno oziroma v celoti izpolnjevali svoje pogodbene obveznosti do Občine Kostanjevica na Krki. 2. Merila za izbor: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! VII. Vsebina vloge Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in zahtevane dokumentacije k vlogi. Prijavni obrazec vsebuje osnovne podatke o vlagatelju ter podatke o vsebini in finančno ovrednotenje posameznih izvedenih programskih aktivnosti, ki so predmet razpisa. Zahtevana dokumentacija k vlogi mora vsebovati: 1. naziv dogodka, 2. podatke o vlagatelju, 3. finančno konstrukcijo dogodka, 4. pregleden vsebinski program dela za leto 2009, 5. parafirana pogodba o sofinanciranju dogodkov v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2009. VIII. Rok za prijavo in način prijave Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti na naslov: Občina Kostanjevica na Krki, Župan, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Javni razpis za sofinanciranje dogodkov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2009«. IX. Obravnava vlog: 1. Vloge morajo biti predložene do zadnjega dne v mesecu. 2. Vloge se bodo obravnavale prvi delovni teden v mesecu za pretekli mesec. 3. Vloge bo odpirala, obravnavala ter pripravila predloge za dodelitev sredstev strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan (odpiranje prejetih vlog ne bo javno). 4. Vse prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi meril, ki so sestavni del javnega razpisa. 5. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan sprejme odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev. 6. Upravičencu bodo sredstva nakazana po predložitvi vsebinskega poročila za objavo na spletni strani ali v Kostanjeviških novicah in finančnega poročila ter slikovnega gradiva o dogodku ter skladno z določili podpisane Pogodbe o sofinanciranju dogodkov v Občini Kostanjevica na Krki v letu 2009. X. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev župan Občine Kostanjevica na Krki v roku 10 delovnih dni od odpiranja vlog s sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenci v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrnejo podpisane pogodbe, se šteje, da so odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev. Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo pri županu Občine Kostanjevica na Krki, v roku 8 dni od dneva prejema sklepa. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na naslov Občine Kostanjevica na Krki. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna. XI. Informacije: dodatne informacije posreduje Marjana Krhin, tel. 07/49-87-275, e-mail: marjana.krhin@kostanjevica.si, v času uradnih ur. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Kostanjevica na Krki ali na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki http://www.kostanjevica.si//.

AAA Zlata odličnost