Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2199. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 10 Pirniče, stran 6195.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 101. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Medvode sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 10 Pirniče
1. člen
(ocena stanja in razlogi za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega akta)
Veljavni občinski odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče, za območje urejanja S 10/4 Zgornje Pirniče, morfološka enota 10/1 se spremeni tako da se meja morfološke enote popravi tako:
– da se kartografskem delu odloka, v listu Ljubljana S 11 v merilu 1:5000 zbriše meja morfološke enote 10/1, ki poteka po SZ delu zemljišča parc. št. 1169 in po meji z javno cesto parc št. 992/3 k.o. Zgornje Pirniče in se meja morfološke enote 10/1 vriše po JZ delu zemljišča parc. št. 1169 in po J meji zemljišča parc. št. 1170/1 k.o. Zgornje Pirniče;
– da se nova meja vriše v grafični del odloka, list Ljubljana S 11.
Občina Medvode je zaradi ugotovitve, da v območju urejanja S 10/4 Zgornje Pirniče, kjer je v kartografskem delu odloka vrisana meja morfološke enote 10/1, prišlo do napake pri vrisu meje morfološke enote, začela postopek za spremembo in dopolnitev prostorskega akta.
Morfološka enota 10/1, ki se nahaja v območju urejanja S 10/4 Zgornje Pirniče, je namenjena gradnji kmetijskih objektov in za potrebe kmetije tudi stanovanjskega objekta. Pri izrisu kartografskega dela odloka je prišlo na napake, saj so v morfološko enoto 10/1 vključena tudi zemljišča, ki niso v lasti kmeta, kateremu je bila ta namembnost namenjena. Meja morala potekati po JZ delu zemljišč 1069, 1170/1 in 1170/2 k.o. Zgornje Pirniče in ne po SZ delu.
S to spremembo se navedena zemljišča vključi v morfološko enota 2A/1, ki je namenjena za gradnjo stanovanjskih objektov in objektov za spremljajoče dejavnosti, skladu s splošnimi določili glede posegov v prostor.
2. člen
(območje sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta)
Sprememba in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev se nanaša na popravek meje morfološke enote in se nanaša na kartografski del odloka, in sicer:
– list Ljubljana S 11, območje urejanja S 10/4 Zgornje Pirniče, morfološka enota 10/1.
3. člen
(predmet in izhodišča sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta)
Sprememba in dopolnitev posebnih določb prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 10 Pirniče se nanaša na tehnični popravek meje morfološke enote 10/1, ki se nahaja v območju urejanja 10/4 Zgornje Pirniče.
Osnovna namenska raba se ne spreminja.
4. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta)
Potek priprave spremembe in dopolnitve PUP 10 Pirniče bo potekal po skrajšanem postopku.
Po sprejemu sklepa o začetku postopka za pripravo spremembe in dopolnitve PUP za plansko celoto 10 Pirniče, občina pripravi osnutek sprememb in dopolnitev odloka.
Osnutek odloka se po obravnavi na Občinskem svetu Občine Medvode in po sprejemu sklepa o javni razgrnitvi javno razgrne za 15 dni. V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava osnutka PUP.
Na podlagi stališč župana do podanih pripomb v času javne razgrnitve, se pripravi predlog sprememb in dopolnitev odloka o PUP in se ga posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Medvode.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja)
Za predlagano spremembo in dopolnitev PUP ni potrebno zaprošati za smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja od nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobi v postopku.
6. člen
(obveznosti v zvezi s sprejemom in financiranjem)
Občina Medvode pripravi in krije stroške v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 10 Pirniče, spremembo in dopolnitev pa sprejme Občinski svet Občine Medvode.
7. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 003-2/09
Medvode, dne 28. maja 2009
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti