Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2200. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 9 Medvode, stran 6196.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 101. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Medvode sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 9 Medvode
1. člen
(ocena stanja in razlogi za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega akta)
Veljavni občinski odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode v splošnih določbah, ki veljajo za vse planske celote dovoljuje maksimalno 60% pozidanost gradbene parcele v morfoloških enotah z oznako 3A.
Investitor, ki ima v naselju Medvode, ob Seškovi ulici že zgrajen gostinski lokal, na zemljišču parc. št. 23/13 in parc. št. 23/2 k.o. Medvode, želi ta objekt legalizirati, saj je bil v preteklosti dozidan. Glede na tlorisno velikost objekta, bi pozidanost parcele, namenjene za gradnjo, ki obsega zemljišče parc. št. 23/13 in 23/2 k.o. Medvode, presegla sedaj predpisanih 60%, zato je investitor podal pobudo za povečanje te pozidanosti na 75%.
S spremembo posebnih določil veljavnega prostorskega akta bo možno speljati načrtovano legalizacijo gostinskega lokala.
2. člen
(območje sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta)
Sprememba in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev se nanaša na naslednjo plansko in morfološko enoto:
– planska celota 9 Medvode, območje urejanja MS 9/2 Medvode, morfološka enota 3B/6.
3. člen
(predmet in izhodišča sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta)
Sprememba in dopolnitev posebnih določb prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 9 Medvode se nanaša na pogoj glede pozidanosti gradbene parcele oziroma zemljišča, namenjenega za gradnjo. Osnovna in podrobnejša namenska raba se ne spreminja.
4. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta)
Potek priprave spremembe in dopolnitve PUP 9 Medvode bo potekal po skrajšanem postopku.
Po sprejemu sklepa o začetku postopka za pripravo spremembe in dopolnitve PUP za plansko celoto 9 Medvode, občina pripravi osnutek sprememb in dopolnitev odloka.
Osnutek odloka se po obravnavi na občinskem svetu Občine Medvode in po sprejemu sklepa o javni razgrnitvi javno razgrne za 15 dni. V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava osnutka PUP.
Na podlagi stališč župana do podanih pripomb v času javne razgrnitve, se pripravi predlog sprememb in dopolnitev odloka o PUP in se ga posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Medvode.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja)
Za predlagano spremembo in dopolnitev PUP ni potrebno zaprošati za smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je vseeno potrebno pridobiti smernice in mnenja od nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobi v postopku.
6. člen
(obveznosti v zvezi s sprejemom in financiranjem)
Občina Medvode pripravi in krije stroške v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 9 Medvode, spremembo in dopolnitev pa sprejme Občinski svet Občine Medvode.
7. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 003-3/09
Medvode, dne 29. maja 2009
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost