Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2225. Odlok o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva, stran 6248.

Na podlagi 10. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB 2 in 58/08), 73. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5 in 36/08) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 17. redni seji dne 5. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa predmet, pogoje, merila in postopek podeljevanja koncesije, sklenitev koncesijske pogodbe in njeno izvajanje, ter prenehanje koncesije na področju javne službe izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva.
2. člen
Koncedent v skladu s tem odlokom in zakonom je Občina Tišina, ki podeli koncesijo za izvajanje javne službe izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva. Koncesionar je zasebni vrtec ali zasebnik, ki izpolnjuje pogoje, določene za izvajanje javno veljavnih programov.
II. PREDMET KONCESIJE
3. člen
Predmet koncesije v skladu s tem odlokom je izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v okviru programa, sprejetega za javne vrtce.
III. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE
4. člen
Javno službo izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva lahko izvaja več koncesionarjev, vendar v posameznem območju, ki ga določi koncedent v javnem razpisu, le po en koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva;
– ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– ima pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa;
– ima na območju določenem v razpisu zagotovljene prostore in opremo v skladu s predpisi;
– ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s predpisi;
– ima večletni poslovni načrt in letni delovni načrt;
– izvaja oziroma bo izvajal najmanj 9-urni dnevni program, glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov;
– bo dejavnost opravljal za ceno programa, ki jo predhodno potrdi Občinski svet Občine Tišina.
IV. MERILA ZA IZBOR KONCESIONARJA
5. člen
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
1. ocena objekta, prostora in opreme do 30 točk
Ocenjuje se funkcionalnost objekta, velikost prostorov za izvajanje programa, število in kvaliteta igral, velikost in opremljenost zunanjih površin, namenjenih izvajanju programa, varnost (tehnično varovanje), dostop in parkirna mesta.
2. nadstandardni program do 20 točk
Ocenjuje se program, ki je obsežnejši ali kvalitetnejši, kot ga določa predpis, ter časovno daljše opravljanje dejavnosti, kot ga predvideva dnevni program.
3. število oddelkov v posameznem okolišu do 15 točk
Ocenjuje se število oddelkov, ki jih ponudnik nudi glede na potrebe oziroma število otrok v posameznem razpisanem območju.
4. predlagana lastna cena programa, izdelana po veljavni metodologiji do 10 točk
Najugodnejša lastna cena programa dobi najvišje število točk, ostale sorazmerno nižje število točk.
5. lokacija vrtca oziroma oddelka do 10 točk
Večje število točk dobi ponudnik, ki bo dejavnost opravljal v središču posameznega območja.
6. rok pričetka izvajanja javne službe do 10 točk
Ocenjuje se odstopanje od dneva pričetka izvajanja, ki je v razpisu določen: za vsakih 10 dni nad določenim rokom dobi ponudnik eno točko manj.
7. pisne pozitivne reference ponudnika do 10 točk
Šteje se, da ima ponudnik reference, če že kvalitetno opravlja enako dejavnost. Referenco lahko da koncedent ali najmanj 10 staršev v zasebnem vrtcu (reference staršev enega vrtca se štejejo kot ena referenca).
Kolikor ponudnik v ponudbi ne predloži dokumenta ali navede podatka, na podlagi katerega se bo ponudba ocenjevala, se vloga upošteva kot popolna, oceni pa se z 0 točk.
V. POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE
6. člen
Javni razpis za podelitev koncesije objavi župan. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja podeljevanje koncesij.
V javnem razpisu se navede naslednje:
– dejavnost, ki bo predmet koncesije;
– območje, na katerem naj bi se opravljala dejavnost;
– pogoje za opravljanje dejavnosti;
– čas, za katerega se dodeljuje koncesija;
– rok, do katerega se sprejmejo prijave;
– merila za izbor;
– čas odpiranja ponudb;
– rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri;
– navedbo organa, ki bo opravil izbor koncesionarja;
– navedbo organa, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe.
7. člen
Rok za prijavo na razpis mora omogočiti ponudnikom pripravo dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev.
8. člen
Koncedent mora v času objave razpisa omogočiti ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo predati razpisno dokumentacijo.
9. člen
Komisija, ki vodi javno odpiranje ponudb, pregleda prispele ponudbe oziroma ugotovi izpolnjevanje predpisanih pogojev potencialnih koncesionarjev. Ponudbe se obravnavajo v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
10. člen
Koncedent za ocenjevanje ponudb imenuje najmanj tričlansko strokovno komisijo, v kateri je najmanj en član delavec občinske uprave.
Predsednik komisije mora imeti opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka.
11. člen
Tričlanska strokovna komisija v roku 30 dni po odpiranju ponudb, ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje, na podlagi postavljenih meril oceni. Komisija o ocenjevanju izdela poročilo ter na podlagi ugotovitev predlaga ponudnika ali ponudnike za posamezno območje, ki se je na temelju primerjalne analize izkazal kot najugodnejši in najprimernejši ponudnik.
Po končanem postopku izda občinska uprava na predlog tričlanske strokovne komisije odločbo o izbiri koncesionarja.
Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je v roku 15 dni dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan.
12. člen
Če se na razpis javi le en ponudnik in ta izpolnjuje predpisane pogoje, lahko koncedent z njim sklene koncesijsko pogodbo.
Če se na razpis ne javi noben ponudnik ali če noben od ponudnikov ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne predloži dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel.
VI. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE IN NJENO IZVAJANJE TER PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
13. člen
Najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe koncedent in izbrani koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo. Izvajanje javne službe se lahko začne izvajati po podpisu pogodbe, vendar najkasneje v začetku šolskega leta, ki sledi podpisu pogodbe oziroma v roku, ki ga je koncesionar ponudil.
14. člen
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, vendar za dobo največ 25 let.
S pogodbo o koncesiji koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem javne službe, zlasti pa:
– predmet koncesije;
– cena programa;
– obseg izvajanja dejavnosti;
– začetek izvajanja koncesije;
– rok za odpoved koncesije;
– sredstva, ki jih za opravljanje dejavnosti zagotavlja koncedent;
– odvzem koncesije.
15. člen
Koncesija preneha:
– s potekom dobe trajanja koncesije;
– na podlagi odpovedi z najmanj enoletnim odpovednim rokom;
– z odvzemom koncesije po poteku roka za odpravo pomanjkljivosti, če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi in aktom o koncesiji ter pogodbo o koncesiji.
16. člen
Koncesijsko razmerje ni prenosljivo, razen s soglasjem koncedenta.
17. člen
Izvajanje koncesijske pogodbe spremlja občinska uprava Občine Tišina.
VII. KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0019/2009-1
Tišina, dne 8. junija 2009
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

AAA Zlata odličnost