Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2160. Uredba o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin, stran 6145.

Na podlagi petega odstavka 6. člena in za izvrševanje 17. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06) ter tretjega odstavka 100. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa podrobnejše podskupine znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in podrobnejše podatke za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin.
II. PODSKUPINE SKUPIN ISTOVRSTNIH NEPREMIČNIN
2. člen
(podskupine skupine stanovanjske nepremičnine)
(1) Podskupine skupine stanovanjske nepremičnine so:
– stanovanja,
– eno- in dvostanovanjske stavbe in
– garaže.
(2) Kot stanovanja po tej uredbi se štejejo deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazrede: 1122101, 1122102, 1122103, 1122104, 1122201, 1130001, 1211101, 1211102, 1211103, 1274001.
(3) Kot eno- in dvostanovanjske stavbe po tej uredbi se štejejo zemljišča s pripadajočimi stavbami, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazrede: 1110001, 1110002, 1110003, 1121001, 1121002, 1121003, 1212001.
(4) Kot garaže po tej uredbi se štejejo zemljišča s pripadajočimi stavbami ali deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazrede: 1242001, 1242002, 1242003.
3. člen
(podskupine skupine poslovne nepremičnine)
(1) Podskupine skupine poslovne nepremičnine so:
– lokali in
– pisarne.
(2) Kot lokali po tej uredbi se štejejo zemljišča s pripadajočimi stavbami ali deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazrede: 1211201, 1211202, 1230101, 1230102, 1230103, 1230104, 1230105, 1230106, 1230107, 1230401, 1230402, 1261002.
(3) Kot pisarne po tej uredbi se štejejo zemljišča s pripadajočimi stavbami ali deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazrede: 1220101, 1220201, 1220301, 1220302, 1230404, 1262001, 1263001, 1263002, 1263003, 1263004, 1264001, 1264002, 1264003, 1264004, 1264005, 1272103.
4. člen
(podskupine skupine industrijske nepremičnine)
(1) Podskupine skupine industrijske nepremičnine so:
– nepremičnine za industrijsko proizvodnjo in
– nepremičnine za posebno industrijsko proizvodnjo.
(2) Kot nepremičnine za industrijsko proizvodnjo po tej uredbi se štejejo zemljišča s pripadajočimi stavbami ali deli stavb v etažni lastnini, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazrede: 1241006, 1251001, 1252002, 1252003.
(3) Kot nepremičnine za posebno industrijsko proizvodnjo po tej uredbi se štejejo zemljišča s pripadajočimi stavbami ali deli stavb v etažni lastnini, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazrede: 1251003, 1251004, 1251005, 1251006, 1251007, 1251008, 1251009, 1252001.
5. člen
(podskupine skupine zemljišča brez sestavin)
(1) Podskupine skupine zemljišča brez sestavin so:
– zemljišča za gradnjo stavb,
– kmetijska zemljišča,
– gozdna zemljišča,
– vodna zemljišča in
– druga zemljišča.
(2) Kot zemljišča za gradnjo stavb po tej uredbi se štejejo zemljišča brez sestavin, ki so po namenski rabi v skladu s prostorskimi akti določena za graditev stavb.
(3) Kot kmetijska zemljišča po tej uredbi se štejejo zemljišča brez sestavin, ki so po namenski rabi v skladu s prostorskimi akti določena kot kmetijska zemljišča.
(4) Kot gozdna zemljišča po tej uredbi se štejejo zemljišča brez sestavin, ki so po namenski rabi v skladu s prostorskimi akti določena kot gozdna zemljišča.
(5) Kot vodna zemljišča po tej uredbi se štejejo zemljišča brez sestavin, ki so po namenski rabi v skladu s prostorskimi akti določena kot vodna zemljišča.
(6) Kot druga zemljišča po tej uredbi se štejejo zemljišča brez sestavin, ki se ne uvrščajo med zemljišča iz drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena.
(7) V posamezne podskupine skupine zemljišč brez sestavin se glede na namensko rabo uvrščajo tudi zemljišča, na katerih stojijo stavbe ali deli stavb, oziroma zemljišča, ki so povezana s stavbami ali deli stavb, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podskupini iz šestega ali osmega odstavka 6. člena te uredbe, in zemljišča, na katerih stojijo stavbe, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazred 1242001.
6. člen
(podskupine skupine posebne nepremičnine)
(1) Podskupine skupine posebne nepremičnine so:
– nepremičnine za proizvodnjo električne energije,
– nepremičnine za izkoriščanje mineralnih surovin,
– pristanišča,
– bencinski servisi,
– nepremičnine za rabo v kmetijstvu,
– druge posebne nepremičnine za javno rabo,
– druge posebne nepremičnine in
– pozidana zemljišča.
(2) Kot nepremičnine za proizvodnjo električne energije po tej uredbi se štejejo zemljišča s pripadajočimi stavbami ali deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazred 1251002, in zemljišča brez sestavin, ki se uporabljajo za proizvodnjo električne energije ali so za tako uporabo namenjena. Kot nepremičnine za proizvodnjo električne energije po tej uredbi se lahko štejejo tudi zemljišča s pripadajočimi stavbami ali deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli drugih dejanskih rab enotne klasifikacije vrst objektov, če so sestavni del elektrarne in se uporabljajo za proizvodnjo električne energije.
(3) Kot nepremičnine za izkoriščanje mineralnih surovin po tej uredbi se štejejo zemljišča s pripadajočimi stavbami ali deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazred 1274011, in zemljišča brez sestavin, ki se uporabljajo za izkoriščanje mineralnih surovin ali so za tako uporabo namenjena. Kot nepremičnine za izkoriščanje mineralnih surovin po tej uredbi se lahko štejejo tudi zemljišča s pripadajočimi stavbami ali deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli drugih dejanskih rab enotne klasifikacije vrst objektov, če so sestavni del območja izkoriščanja mineralnih surovin in se uporabljajo za izkoriščanje mineralnih surovin.
(4) Kot pristanišča po tej uredbi se štejejo zemljišča s pripadajočimi stavbami ali deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazred 1241001, in zemljišča brez sestavin, ki se uporabljajo za pristaniško infrastrukturo ali so za tako uporabo namenjena. Kot pristanišča po tej uredbi se lahko štejejo tudi zemljišča s pripadajočimi stavbami ali deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli drugih dejanskih rab enotne klasifikacije vrst objektov, če so sestavni del pristanišč ter se uporabljajo za opravljanje pristaniških dejavnosti.
(5) Kot bencinski servisi po tej uredbi se štejejo zemljišča s pripadajočimi stavbami ali deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazred 1230301, in zemljišča brez sestavin, ki se uporabljajo za izvajanje dejavnosti prodaje naftnih derivatov na bencinskih servisih.
(6) Kot nepremičnine za rabo v kmetijstvu po tej uredbi se štejejo stavbe ali deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazrede: 1271101, 1271202, 1271203, 1271301, 1271302, 1271401, 1271201.
(7) Kot druge posebne nepremičnine za javno rabo po tej uredbi se štejejo zemljišča s pripadajočimi stavbami ali deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazrede: 1242005, 1261001, 1265001, 1265002, 1272101, 1230201, 1241003, 1241004, 1241007, 1241008, 1241009, 1273001, 1273002.
(8) Kot druge posebne nepremičnine po tej uredbi se štejejo stavbe ali deli stavb v etažni lastnini s pripadajočimi skupnimi deli, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo v podrazrede: 1212002, 1230302, 1230303, 1230403, 1241002, 1241005, 1242004, 1261003, 1272102, 1272201, 1274002, 1274003, 1274004, 1274005, 1274006, 1274007, 1274008, 1274009, 1274010, 1274012.
(9) Kot pozidana zemljišča po tej uredbi se štejejo zemljišča, na katerih stojijo stavbe ali deli stavb, oziroma zemljišča, ki so povezana s stavbami ali deli stavb, ki se po dejanski rabi v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov uvrščajo med stavbe, in se ne uvrščajo v podskupine iz 2., 3. in 4. člena in sedmega odstavka 5. člena te uredbe ter drugega, tretjega, četrtega, petega in sedmega odstavka tega člena.
III. PODATKI ZA PRIPIS VREDNOSTI PO PODSKUPINAH SKUPIN ISTOVRSTNIH NEPREMIČNIN IN PRIDOBIVANJE PODATKOV
7. člen
(podatki za pripis vrednosti za podskupine skupine stanovanjske nepremičnine)
(1) Za pripis vrednosti stanovanj se uporabijo naslednji podatki:
– o stavbi: lokacija, površina zemljišča pod stavbo, vrsta ogrevanja, dvigalo, leto zgraditve, leto obnove fasade, leto obnove strehe;
– o delu stavbe: dejanska raba, lega v stavbi, uporabna površina, neto tlorisna površina, površina prostorov po namenu, leto obnove oken, leto obnove inštalacij;
– o zemljišču: lokacija, površina in površina zemljišča pod stavbo.
(2) Za pripis vrednosti eno- in dvostanovanjskih stavb se uporabijo naslednji podatki:
– o stavbi: lokacija, površina zemljišča pod stavbo, leto zgraditve, leto obnove fasade, leto obnove strehe, vrsta ogrevanja, priključek na vodovod, priključek na elektriko, priključek na kanalizacijo;
– o delu stavbe: dejanska raba, uporabna površina, neto tlorisna površina, površina prostorov po namenu, leto obnove oken, leto obnove inštalacij;
– o zemljišču: lokacija, površina in površina zemljišča pod stavbo.
(3) Za pripis vrednosti garaž se uporabijo naslednji podatki:
– o stavbi: lokacija, površina zemljišča pod stavbo;
– o delu stavbe: dejanska raba, uporabna površina, neto tlorisna površina;
– o zemljišču: lokacija, površina in površina zemljišča pod stavbo.
8. člen
(podatki za pripis vrednosti za podskupine skupine poslovne nepremičnine)
(1) Za pripis vrednosti lokalov se uporabijo naslednji podatki:
– o stavbi: lokacija, površina zemljišča pod stavbo, leto zgraditve, leto obnove fasade, leto obnove strehe, vrsta ogrevanja;
– o delu stavbe: dejanska raba, lega v stavbi, uporabna površina, neto tlorisna površina, število parkirnih mest, vhod iz ulice, izložbeno okno, leto obnove oken, leto obnove instalacij;
– o zemljišču: lokacija, površina in površina zemljišča pod stavbo.
(2) Za pripis vrednosti pisarn se uporabijo naslednji podatki:
– o stavbi: lokacija, površina zemljišča pod stavbo, leto zgraditve, leto obnove fasade, leto obnove strehe, vrsta ogrevanja, dvigalo;
– o delu stavbe: dejanska raba, uporabna površina, neto tlorisna površina, lega v stavbi, število parkirnih mest, leto obnove oken, leto obnove instalacij;
– o zemljišču: lokacija, površina in površina zemljišča pod stavbo.
9. člen
(podatki za pripis vrednosti za podskupine skupine industrijskih nepremičnine)
(1) Za pripis vrednosti nepremičnin za industrijsko proizvodnjo se uporabijo naslednji podatki:
– o stavbi: lokacija, površina zemljišča pod stavbo, leto zgraditve, material nosilne konstrukcije, način temeljenja, priključek na vodovod, priključek na plin, priključek na elektriko, posebna kanalizacija, priključek na kanalizacijo, priključek na tehnološki plin, priključek na komprimiran zrak, priključek na industrijski tok, vrsta ogrevanja, leto obnove fasade, leto obnove strehe;
– o delu stavbe: dejanska raba, lega v stavbi, neto tlorisna površina, razdalja med nosilnimi elementi, dodatne izolacije, svetla višina, obstoj klima naprav, talne obloge, stenske obloge, obdelava stropa, leto obnove oken, leto obnove instalacij;
– o zemljišču: lokacija, površina in površina zemljišča pod stavbo.
(2) Za pripis vrednosti nepremičnin za posebno industrijsko proizvodnjo se uporabijo naslednji podatki:
– o stavbi: lokacija, površina zemljišča pod stavbo, leto zgraditve, material nosilne konstrukcije;
– o delu stavbe: dejanska raba, neto tlorisna površina, leto obnove inštalacij, prostornina;
– o zemljišču: lokacija, površina in površina zemljišča pod stavbo.
10. člen
(podatki za pripis vrednosti za podskupine skupine zemljišča brez sestavin)
(1) Za pripis vrednosti zemljišč za gradnjo stavb se uporabijo naslednji podatki: lokacija, namenska raba, površina in delež površine posamezne namenske rabe.
(2) Za pripis vrednosti kmetijskih zemljišč se uporabijo naslednji podatki: lokacija, namenska raba, površina, delež površine posamezne namenske rabe in boniteta.
(3) Za pripis vrednosti gozdnih zemljišč se uporabijo naslednji podatki: lokacija, namenska raba, površina, delež površine posamezne namenske rabe, boniteta in podatek o pogojih spravila lesa.
(4) Za pripis vrednosti vodnih zemljišč se uporabijo naslednji podatki: lokacija, namenska raba, površina, delež površine posamezne namenske rabe.
(5) Za pripis vrednosti drugih zemljišč se uporabijo naslednji podatki: lokacija, dejanska raba, površina in delež površine dejanske rabe, boniteta, podatek o pogojih spravila lesa.
11. člen
(podatki za pripis vrednosti za podskupine skupine posebne nepremičnine)
(1) Za pripis vrednosti nepremičnin za proizvodnjo električne energije se uporabijo naslednji podatki:
– o stavbi ali o delu stavbe: dejanska raba, lokacija, neto tlorisna površina, površina zemljišča pod stavbo, leto zgraditve;
– o zemljišču: lokacija, površina, dejanska raba;
– o proizvodnji: vrsta pogona, instalirana električna moč na pragu, instalirana toplotna moč na pragu, količina proizvedene električne energije na pragu.
(2) Za pripis vrednosti nepremičnin za izkoriščanje mineralnih surovin se uporabijo naslednji podatki:
– o stavbi ali o delu stavbe: dejanska raba, lokacija, neto tlorisna površina, površina zemljišča pod stavbo, leto zgraditve;
– o zemljišču: lokacija, površina, dejanska raba;
– o proizvodnji: količina izkoriščenih posameznih vrst mineralnih surovin, doba možnosti izkoriščanja mineralnih surovin.
(3) Za pripis vrednosti pristanišč se uporabijo naslednji podatki:
– o stavbi ali o delu stavbe: dejanska raba, lokacija, neto tlorisna površina, površina zemljišča pod stavbo, leto zgraditve;
– o zemljišču: lokacija, površina, dejanska raba;
– o proizvodnji: vrsta dejavnosti, prihodki, povezani z izvajanjem pristaniške dejavnosti, stroški, povezani z izvajanjem pristaniške dejavnosti, število posameznih vrst privezov pristanišča.
(4) Za pripis vrednosti bencinskih servisov se uporabijo naslednji podatki:
– o stavbi ali o delu stavbe: dejanska raba, lokacija, neto tlorisna površina, površina zemljišča pod stavbo, leto zgraditve;
– o zemljišču: lokacija, površina, dejanska raba;
– o proizvodnji: količina prodanih posameznih vrst naftnih derivatov.
(5) Za pripis vrednosti nepremičnin za rabo v kmetijstvu se o stavbi ali o delu stavbe uporabijo naslednji podatki: dejanska raba, lokacija, neto tlorisna površina, leto zgraditve, leto obnove fasade, leto obnove strehe, leto obnove instalacij, leto obnove oken, priključek na vodovod, priključek na elektriko, material nosilne konstrukcije.
(6) Za pripis vrednosti drugih posebnih nepremičnin za javno rabo se uporabijo naslednji podatki:
– o stavbi ali o delu stavbe: dejanska raba, lokacija, površina zemljišča pod stavbo, uporabna površina, neto tlorisna površina, leto zgraditve, leto obnove fasade, leto obnove strehe, leto obnove instalacij, leto obnove oken, priključek na vodovod, priključek na elektriko, vrsta ogrevanja, priključek na kanalizacijo;
– o zemljišču: lokacija, površina, površina zemljišča pod stavbo.
(7) Za pripis vrednosti drugih posebnih nepremičnin se o stavbi ali o delu stavbe uporabijo naslednji podatki: dejanska raba, lokacija, neto tlorisna površina, leto zgraditve, leto obnove fasade, leto obnove strehe, leto obnove instalacij, leto obnove oken, priključek na vodovod, priključek na elektriko, material nosilne konstrukcije.
(8) Za pripis vrednosti pozidanih zemljišč se uporabijo naslednji podatki:
– o stavbi: dejanska raba dela stavbe;
– o zemljišču: lokacija, površina, dejanska raba, delež dejanske rabe in površina zemljišča pod stavbo.
12. člen
(opis podatkov za pripis vrednosti)
(1) Podatek o lokaciji stavbe ali dela stavbe oziroma podatek o lokaciji zemljišča iz tretjega odstavka 7. člena, iz 8. in 9. člena, iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 10. člena te uredbe in iz prejšnjega člena je podatek centroida stavbe ali dela stavbe oziroma podatek centroida parcele.
(2) Podatek o lokaciji stavbe ali dela stavbe oziroma podatek o lokaciji zemljišča iz prvega in drugega odstavka 7. člena ter iz prvega odstavka 10. člena te uredbe je podatek centroida stavbe ali dela stavbe oziroma podatek centroida parcele in podatek o oddaljenosti centroida stavbe ali dela stavbe oziroma podatek o oddaljenosti centroida parcele od osi električnih daljnovodov nad 100 KV, od železnic, avtocest, hitrih cest in od glavnih cest I. in II. reda.
(3) Podatek o namenski rabi je podatek o osnovni in podrobnejši namenski rabi v skladu s predpisi, ki urejajo načrtovanje prostora. Podatek o deležu površine posamezne namenske rabe iz 10. člena te uredbe je podatek o deležu površine parcele na območju posamezne vrste namenske rabe.
(4) Podrobnejši opisi podatkov in šifranti podatkov iz 7. do 11. člena te uredbe so objavljeni na spletnih straneh Geodetske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava). Rok začetka uporabe sprememb podrobnejših opisov podatkov in šifrantov podatkov geodetska uprava predhodno najavi.
13. člen
(pridobivanje podatkov za pripis vrednosti)
(1) Samoupravne lokalne skupnosti morajo geodetski upravi sporočati podatke o namenski rabi in o deležu površine posamezne namenske rabe iz 10. člena te uredbe v izmenjevalnem formatu, po katastrskih občinah in parcelah.
(2) Ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, mora geodetski upravi sporočati podatke o pogojih spravila lesa iz tretjega odstavka 10. člena te uredbe v izmenjevalnem formatu, po katastrskih občinah in parcelah.
(3) Ministrstvo, pristojno za energijo, in ministrstvo, pristojno za vode, morata geodetski upravi sporočati podatke o:
– imenu in legi elektrarne,
– imenu, naslovu in statusu proizvajalcev električne energije,
– imenu in lokaciji pridobivalnih prostorov,
– imenu in naslovu nosilcev pravic izkoriščanja mineralnih surovin,
– količinah izkoriščenih posameznih vrst mineralnih surovin,
– dobi možnosti izkoriščanja mineralnih surovin.
(4) Kadar geodetska uprava v skladu s 100. in 103. členom Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – odl. US) pridobiva podatke o:
– lokaciji stavbe ali dela stavbe, lokaciji in površini zemljišč, vrsti pogona, instalirani električni moči na pragu, instalirani toplotni moči na pragu in količini proizvedene električne energije na pragu iz prvega odstavka 11. člena te uredbe,
– lokaciji stavbe ali dela stavbe, lokaciji in površini zemljišč iz drugega odstavka 11. člena te uredbe,
– lokaciji stavbe ali dela stavbe, lokaciji in površini zemljišč, vrsti dejavnosti, prihodkih, povezanih z izvajanjem pristaniške dejavnosti, stroških, povezanih z izvajanjem pristaniške dejavnosti, ter številu posameznih vrst privezov pristanišča iz tretjega odstavka 11. člena te uredbe in
– lokaciji stavbe ali dela stavbe, lokaciji in površini zemljišč ter količini prodanih posameznih vrst naftnih derivatov iz četrtega odstavka 11. člena te uredbe z vprašalnikom, morajo lastniki, upravljavci, uporabniki oziroma najemniki posebnih nepremičnin ter upravljavci elektrodistribucijskih in elektroprenosnih omrežij najpozneje v 30 dneh od dneva prejema vprašalnika poslati pravilne in popolne podatke, pri čemer morajo za opredelitev lokacije zemljišč, stavbe ali dela stavbe navesti identifikacijsko oznako parcele, identifikacijsko oznako stavbe oziroma identifikacijsko oznako dela stavbe.
(5) Spremembe podatkov oziroma nove podatke lahko organi iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena sporočajo geodetski upravi v izmenjevalnem formatu. Podatke po stanju na dan 31. decembra leta pred letom prejema podatkov mora geodetska uprava prejeti najpozneje do 28. februarja tekočega koledarskega leta.
(6) Izmenjevalni format iz prvega, drugega in petega odstavka tega člena je objavljen na spletnih straneh geodetske uprave. Rok začetka uporabe sprememb izmenjevalnega formata geodetska uprava predhodno najavi.
IV. PREHODNI DOLOČBI
14. člen
(razvrstitev v podskupino zemljišča za gradnjo stavb)
Dokler v občinskih prostorskih aktih niso določene podrobnejše namenske rabe v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B), se kot zemljišča za gradnjo stavb po tej uredbi štejejo tista nezazidana stavbna zemljišča, za katera je v občinskih prostorskih aktih določeno, da je na njih dopustna gradnja novih stavb in so vključena v območja, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča, ter druga zemljišča brez sestavin, ki so z občinskimi prostorskimi akti namenjena za graditev stavb.
15. člen
(neposredovanje podatkov oziroma posredovanje nepopolnih ali nepravilnih podatkov)
Če geodetska uprava za nepremičnino, ki je evidentirana v registru nepremičnin, ne pridobi podatkov za pripis vrednosti oziroma pridobi nepopolne ali nepravilne podatke, se za pripis vrednosti posameznih podskupin skupin istovrstnih nepremičnin uporabijo podatki, ki jih določa metodologija, ki ureja vodenje in vzdrževanje registra nepremičnin.
V. KONČNI DOLOČBI
16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin (Uradni list RS, št. 59/07).
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-20/2009/4
Ljubljana, dne 4. junija 2009
EVA 2009-2511-0032
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost