Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2210. Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Slovenske Konjice, stran 6224.

Na podlagi 19., 41. in 42. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 in 76/08) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 24. redni seji dne 2. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o lokalni turistični vodniški službi v Občini Slovenske Konjice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa na turističnem območju Občine Slovenske Konjice (v nadaljevanju: občine) program turističnega vodenja organiziranih skupin, pogoje za izvajanje lokalne turistične vodniške službe, način pridobitve licence za turističnega vodnika, nadzor nad izvajanjem odloka ter kazenske določbe za kršitve določil tega odloka.
2. člen
(1) Izvajanje lokalne turistične vodniške službe po tem odloku pomeni spremljanje in vodenje domačih in tujih obiskovalcev, ogledov in strokovno pojasnjevanje naravnih znamenitosti, kulturnozgodovinskih spomenikov, pomembnih dogodkov, umetniških del, etnografskih in drugih znamenitosti na območju občine.
(2) Lokalni turistični vodnik turističnega območja občine (v nadaljevanju: vodnik) je oseba, ki opravlja dejavnost, navedeno v prejšnjem odstavku.
II. PROGRAM TURISTIČNEGA VODENJA
3. člen
(1) Lokalna turistična vodenja se izvajajo v obliki standardnih in posebnih programov na turističnem območju občine.
(2) Program turističnega vodenja, ki obsega vodenje obiskovalcev k ogledu najpomembnejših znamenitosti v občini, je standardni program turističnega vodenja in je na vpogled pri Javnem zavodu Splošna knjižnica Slovenske Konjice, notranja organizacijska enota Turistično informacijski center (v nadaljevanju: TIC).
(3) Posebni programi turističnega vodenja obsegajo, skladno z interesi naročnikov, vodenje obiskovalcev k ogledu določenih znamenitosti v občini, kot npr. ogledi in strokovno pojasnjevanje naravnih znamenitosti, kulturnozgodovinskih spomenikov, pomembnih dogodkov, umetniških del, etnografskih in drugih znamenitosti na območju občine.
(4) Naročila standardnih in posebnih programov sprejema in posreduje vodnikom TIC, angažirajo pa se lahko samo vodniki iz registra lokalnih in območnih turističnih vodnikov na območju občine.
III. POGOJI ZA IZVAJANJE LOKALNE TURISTIČNE VODNIŠKE SLUŽBE
4. člen
(1) Lokalno turistično vodniško službo lahko opravljajo osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo in znanje vsaj enega tujega jezika za stopnjo najmanj srednje strokovne izobrazbe ter opravijo tečaj strokovne usposobljenosti za vodnika in se vpišejo v register lokalnih turističnih vodnikov turističnega območja občine, ki ga vodi TIC.
(2) Turistični vodnik, ki ima licenco Gospodarske zbornice Slovenije, lahko pridobi licenco za vodnika brez izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega člena z vpisom v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga vodi TIC.
(3) Strokovni delavci v muzejih, galerijah, šolah in drugih institucijah na območju občine, lahko opravljajo vodniško delo v okviru svojih službenih del in nalog. Vodniško delo lahko opravljajo tudi pedagoški delavci v vzgojno izobraževalnih organizacijah, ki poučujejo predmete povezane s strokovnimi znanji, ki vključujejo poznavanje turističnih znamenitosti občine in to delo opravljajo v okviru službenih del in nalog.
5. člen
Vodnik mora v času izvajanja nalog turističnega vodenja nositi priponko, ki mu jo izda TIC.
IV. USPOSABLJANJE ZA LOKALNO TURISTIČNO VODNIŠKO SLUŽBO
6. člen
Za izpolnjevanje pogoja strokovne usposobljenosti iz prvega odstavka 4. člena tega odloka, mora kandidat obiskovati tečaj, ki ga za usposabljanje vodnikov opravlja izobraževalna ustanova, registrirana za izobraževanje v turizmu ali TIC, in po opravljenem tečaju uspešno opraviti preizkus znanja.
7. člen
Znanje tujega jezika se dokazuje s spričevalom zaključene najmanj srednje strokovne šole ali s potrdilom o uspešno zaključenem tečaju tujega jezika, ki ga izda pooblaščena organizacija za opravljanje tovrstnih izobraževanj.
V. REGISTER LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV IN PRIDOBITEV LICENCE
8. člen
Register lokalnih turističnih vodnikov turističnega območja vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno evidenčno številko,
– datum vpisa,
– ime in priimek,
– prebivališče,
– tel. številko, naslov elektronske pošte,
– podatke o številu dni vodenja za preteklo leto,
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.
9. člen
(1) Po vpisu v register lokalnih turističnih vodnikov turističnega območja pridobi kandidat licenco za vodnika, ki jo izda TIC za obdobje dveh let.
(2) Licenca vsebuje:
– ime, priimek in naslov vodnika,
– datum izdaje izkaznice, žig in podpis odgovorne osebe TIC,
– veljavnost izkaznice (velja od–do).
10. člen
(1) Licenca se vodniku avtomatsko podaljša, če je aktiven. Vodnik je aktiven, če v dveh letih izvede najmanj šest vodenj. Kolikor v dveh letih izvede manj kot šest vodenj, se s sklepom TIC izbriše iz registra lokalnih turističnih vodnikov in nima več pravice vodenja na območju občine, dokler se ponovno ne vpiše v register.
(2) Na sklep o izbrisu je možna pritožba na župana. Njegova odločitev je dokončna.
(3) Svojo aktivnost vodnik dokazuje s poročilom o opravljenih vodenjih, ki jih posreduje TIC, in sicer najkasneje do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto. Če vodnik poročila ne poda v predpisanem roku brez upravičenega razloga, se izbriše iz registra lokalnih turističnih vodnikov in nima več pravice vodenja na območju občine, dokler se ponovno ne vpiše v register.
(4) Vodnik, ki v svojih poročilih navaja vodenja, ki jih ni izvedel, se izbriše iz registra lokalnih turističnih vodnikov. Ponovni vpis v register je možen po ponovno opravljenem tečaju in izpitu za lokalnega turističnega vodnika.
VI. OBMOČNI LOKALNI VODNIKI
11. člen
(1) Na turističnem območju občine lahko izvajajo lokalno vodniško službo tudi območni lokalni vodniki ob izpolnjevanju pogojev iz tega odloka, ki veljajo za lokalne turistične vodnike.
(2) Register območnih lokalnih vodnikov vodi upravljavec LAS »Od Pohorja do Bohorja«, ki jim tudi izda izkaznico za opravljanje turističnega vodenja.
VII. NADZOR
12. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojen občinski organ.
(2) Vodnik se je pri opravljanju lokalne turistične vodniške službe dolžan predstaviti z veljavno vodniško izkaznico.
(3) Pri izvajanju pooblastil iz prvega odstavka so plačane globe prihodek občinskega proračuna.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
13. člen
(1) Z globo 50 € se kaznuje fizična oseba, ki ni vpisana v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga vodi TIC in opravlja dejavnost turističnega vodnika na območju občine, to je organizirano vodenje skupine ali posameznika po naročilu fizične ali pravne osebe v pridobitne namene.
(2) Z globo 200 € se kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ne zagotavlja turističnega vodnika, ki je vpisan v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga vodi TIC in izvaja dejavnost vodenja na območju občine.
(3) Z globo 100 € se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Naloge pristojnega organa za organizacijo standardnega in posebnega vodenja iz tega odloka bo prevzel TIC.
15. člen
V roku 60 dni od uveljavitve tega odloka izvede TIC naslednje naloge:
– pripravi standardni program turističnega vodenja,
– določi obliko in vsebino izkaznice ter priponke za vodnike,
– vzpostavi register lokalnih turističnih vodnikov turističnega območja,
– pripravi obrazec za vodenje evidence o opravljenih turističnih vodenjih,
– določi način in kriterije za plačilo turističnih vodenj.
16. člen
Za vpis v register lokalnih turističnih vodnikov na območju občine lahko zaprosijo vsi, ki so že uspešno opravili preizkus znanja za lokalnega turističnega vodnika turističnega območja in izpolnjujejo druge pogoje določene v tem odloku.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 52/03).
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0001/2009-1(126)
Slovenske Konjice, dne 2. junija 2009
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost