Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

Ob-4510/09 , Stran 1530
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je prodaja dveh sklopov nepremičnin, ki ju sestavljajo zemljišča, kakor tudi posamezne zgradbe. Prvi sklop tvorita: – kompleks jalovišče (zemljišče), ki se razteza v k.o. Dovško (parc. št.: 515/2, 517/3, 607, 608 – vl. št. 106 in 598/3 – vl. št. 406) in v k.o. Senovo (parc. št.: 5/3, 8, 9/1, 9/2, 9/7, 27 in 178.S – vl. št. 17), v skupni izmeri 80.079 m2, z ocenjeno vrednostjo 37.657,57 EUR in se nahaja nad kompleksom separacija, ki je nasproti upravne zgradbe Rudnika Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji (preko Titove ceste) in – kompleks Ravne, ki se nahaja v k.o. Reštanj, tu je tudi vhod v jamo, kjer potekajo še zadnja zapiralna dela, ena poslovna zgradba s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem in dvoriščem na tem območju je že v lasti družbe Metalna Senovo d.o.o., vse ostale zgradbe (nekatere so predvidene za rušitev) in dvorišče (brez ceste za katero se predvideva, da bo javno dobro) pa so predmet prodaje tega javnega razpisa (parc. št.: 103/6 – samo zemljišče, zgradba za rušitev, 103/10 – poslovna stavba (leto izgradnje prvega dela je 1930, potem pa se je še dograjevala in obnavljala) v izmeri 1.201 m2, 103/13 – samo zemljišče, zgradba za rušitev, 103/14 – samo zemljišče, zgradba za rušitev, 103/15 – transformator in kompresorska postaja v izmeri 111 m2, 103/17 – zemljišče–dvorišče, na njem se nahaja tudi montažni objekt za akumulatorsko postajo v izmeri 64,82 m2 in se dejansko drži zgradbe na parc. št. 103/10 (leto izgradnje – 2008), 103/21 – (delno zemljišče-dvorišče, poslovna stavba – napajalna naprava za vozno progo v izmeri 111 m2, manjša poslovna stavba – samo zemljišče, zgradba za rušitev, vse vl. št. 193), v skupni izmeri zemljišč 14.320 m2, z ocenjeno vrednostjo 93.251,03 EUR in poslovne zgradbe s skupno ocenjeno vrednostjo 237.225,00 EUR. Ocenjena vrednost kompleksa Ravne znaša 330.476,03 EUR. Ocenjena vrednost nepremičnin prvega sklopa znaša 368.133,60 EUR. Drugi sklop tvorijo: – območje koridorja (zemljišča), kjer je tekla v času obratovanja Rudnika Senovo ozkotirna železnica in se razteza od Brestanice do Reštanja, in sicer v k.o. Brestanica (parc. št.: 470/4, 530/2, 592/1, 593/1, 593/2, 593/4, 594/1, 594/2 in 595/1 vse vl. št. 5), v k.o. Dovško (parc. št.: 447/2, 447/5, 447/6 in 454/8 – vse vl. št. 106) in k.o. Senovo (734/5, 734/6, 734/7, 735/3, 734/12, 734/17, 734/18, 734/19, 734/21, 734/37, 735/1 in 735/2 – vse vl. št. 17), v skupni izmeri 53.140 m2, z ocenjeno vrednostjo 170.622,73 EUR; – upravna zgradba s pripadajočim zemljiščem in dvoriščem (park in parkirišče). Upravna zgradba se nahaja skupaj s funkcionalnim zemljiščem na parc. št. 113.S, v izmeri 849 m2 (leto izgradnje 1922); zgradba je obnovljena (postopna obnavljanja so potekala od leta 1999, razen fasade) in ima klet, pritličje, I. nadstropje (vsaka etaža ima 345 m2 površine) ter mansardo, ki ima 102 m2 površine; prostori v pritličju so oddani v najem; k upravni zgradbi sodi tudi zemljišče, parc. št. 138/1 – vse vl. št. 17, k.o. Senovo; skupna izmera zemljišča je 7.397 m2, z ocenjeno vrednostjo 29.641,08 EUR, ocenjena vrednost poslovne zgradbe pa je 560.100,00 EUR. Ocenjena vrednost upravne zgradbe z zemljišči je 589.741,08 EUR; – stavbna zemljišča, so delno posamezna zemljišča, v enem delu v k.o. Senovo, pa so povezan kompleks v skupni površini preko 3 ha, ki sega izza upravne zgradbe družbe Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji proti naselju »nova kolonija«; v k.o. Brestanica (parc. št. 422/15, 422/18, 422/19 – vse vl. št. 5 in parc. št. 350/2 – vl. št. 285), v k.o. Dovško (parc. št. 439/1, 439/3, 446/3, 446/4, 457/19, 457/20 in 696/2 – vse vl. št. 106) in k.o. Senovo (parc. št. 131/2, 133, 140/1, 143, 144,/1, 145/1, 160, 290/2, 291/1, 734/1, 734/13, 734/14, 734/15, 734/16, 180.S, 181.S – vse vl. št. 17 in parc. št. 220/7 – vl. št. 153); skupna izmera zemljišč je 49.920 m2, z ocenjeno vrednostjo 159.784,65 EUR. Ocenjena vrednost nepremičnin drugega sklopa znaša 920.148,46 EUR. Podrobnejši podatki o posamezni nepremičnini so v sami razpisni dokumentaciji, na vpogled pa tudi v tabelarnih prikazih izobešenih na oglasni deski na sedežu družbe Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji. Prav tako je na vpogled Izvid ocenjevanja vrednosti »Nepremičnine Rudnika Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji«, ki ga je izdelal cenilec Vladimir Rostohar, univ. dipl. inž. gradb., v mesecu maju 2009. 2. Ocenjene vrednosti navedene v prejšnji točki predstavljajo ceno nepremičnin brez DDV (davka na dodano vrednost) oziroma brez DPN (davka na promet nepremičnin). Zgradbe s pripadajočim zemljiščem so v skladu s 7. točko 44. člena ZDDV-1 oproščene plačila DDV in bo odmerjen 2% DPN, na podlagi podane napovedi za odmero DPN na DURS. Pri stavbnih zemljiščih v k.o. Senovo bo obračunan DDV. Pri zemljiščih »kompleks jalovišče« in »kompleks koridor« pa bo obračun prometnih davkov (DDV ali DPN) odvisen od opredelitve, ki izhaja iz potrdila o namenski rabi prostora za posamezno parcelo. 3. Stroške priprave prodajne pogodbe in overitve pogodbe pri notarju krije prodajalec, kupec pa plača stroške zemljiškoknjižnega prepisa lastništva nepremičnin ter morebitne druge stroške in dajatve vključno z DDV oziroma DPN. 4. Nepremičnine se prodajajo kot celota (posamezni sklop) po načelu videno-kupljeno. 5. Varščina: ponudnik mora pred oddajo ponudbe plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od ocenjene vrednosti sklopa na transakcijski račun Rudnika Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, številka: SI56 0315 5100 0001 057, pri SKB banki, d.d., PE Krško. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim ponudnikom pa vrnjena brez obresti v roku 15 dni po izbiri najugodnejšega ponudnika. 6. Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili poslati priporočeno ali oddati v tajništvu družbe na naslov: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, Titova 106, 8281 Senovo, v zaprti ovojnici, s pripisom »Javni razpis – ponudba za nakup nepremičnin« – ne odpiraj«. Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo vročene prodajalcu do vključno 12. 7. 2009, do 9.30. 7. Pri nakupu nepremičnin lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki, ki predložijo dokazilo o registraciji, ki ni starejše od 30 dni (izpis iz sodnega registra ali izpis iz registra DURS). Če ponudnik sodeluje po pooblaščencu, mora slednji predložiti notarsko overjeno pooblastilo. 8. Ponudba mora vsebovati: – naziv ponudnika, točen naslov, davčno številko oziroma identifikacijsko številko za DDV, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe, številko telefona in telefaksa, – navedbo nepremičnin – sklopa za katerega je ponudnik zainteresiran in je predmet ponudbe, – ponujeno ceno, ki mora biti navedena v € in v točno določenem znesku, sicer velja ponudba za neveljavno, – poslovni načrt, iz katerega bo razvidno predvsem: opis namena, ki ga ponudnik ima na predmetnih nepremičninah – nameravane aktivnosti se morajo vključevati v programsko zasnovo tega območja in ne smejo imeti negativnih vplivov na okolje, – potrdilo o vplačani varščini, – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje, – dokazila, da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, ki ne sme biti starejše od 30 dni, – dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih iz poslovanja, ki ne sme biti starejše od 30 dni, – ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba. 9. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti krajši kot 150 dni od poteka roka za predložitev ponudbe. 10. Prepozno predložene, nepopolne ali nepravilno označene ponudbe prodajalec ne bo upošteval pri izbiri. 11. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo prodajalec upošteval kot edino merilo ponujeno ceno, se pravi da bo izbran ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. 12. Plačilo kupnine in sklenitev pogodbe: Izbrani ponudnik se lahko odloči, da plača celotno kupnino hkrati, ima pa tudi možnost plačila v dveh oziroma treh obrokih. Kar nadalje pomeni, da v primeru plačila celotne kupnine v enem znesku, mora biti slednja plačana pred overitvijo prodajne pogodbe pri notarju, katero sta pogodbeni stranki dolžni skleniti najpozneje v roku 15. dni od dneva, ko je bil kupec obveščen o izbiri za najugodnejšega ponudnika. V primeru plačila kupnine v dveh oziroma treh obrokih pa mora biti prvi obrok v višini 60% celotne kupnine plačan pred overitvijo pogodbe pri notarju, katero sta pogodbeni stranki dolžni skleniti najpozneje v roku 15. dni od dneva, ko je bil kupec obveščen o izbiri za najugodnejšega ponudnika. Pri prvem obroku se obračuna že poravnana varščina. Drugi obrok oziroma drugi in tretji obrok pa se poravnata v roku določenem v sami prodajni pogodbi. Tisti del kupnine, ki ga bo kupec poravnal v kasnejših obrokih, je slednji dolžan zavarovati z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv ali s predložitvijo bianco podpisane menice z menično izjavo podpisano s strani odgovornih oseb. Če izbrani ponudnik ne bo plačal celotne kupnine oziroma prvega obroka kupnine in sklenil pogodbe v določenem roku, se šteje, da odstopa od nakupa, plačano varščino pa obdrži prodajalec, ki lahko sklene kupoprodajno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Enako velja, če izbrani ponudnik, v primeru plačila na obroke, ne plača obrokov kupnine, v pogodbi določenem roku. 13. Izročitev nepremičnine se opravi po plačilu celotne kupnine in overitve sklenjene pogodbe pri notarju, v primeru plačila kupnine v enkratnem znesku. V primeru plačila na obroke pa z dnem overitve zemljiškoknjižnega dovolila pri notarju, katerega se prodajalec zavezuje izdati najpozneje v petih dneh od plačila celotne kupnine. 14. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po odprtju ponudb. 15. Prodajalec, na podlagi te javne objave, ni zavezan k sklenitvi pogodbe o odprodaji nepremičnin najugodnejšemu ponudniku oziroma lahko začeti postopek do sklenitve kupoprodajne pogodbe kadarkoli ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti varščino brez obresti. 16. Kontaktna oseba za dodatne informacije ponudnikom in ogled (po predhodnem dogovoru) je Marjan Simončič (št. mobilnega tel. 041/652-470), ob morebitni njegovi odsotnosti pa Greta Pirc (št. mobilnega tel. 031/795-653). 17. Podrobnejše informacije o predmetu prodaje in pogojih za sklenitev pogodbe so na voljo v razpisni dokumentaciji, ki jo lahko dobite vsak dan, med 8. in 12. uro, na naslovu: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. – v likvidaciji, Titova 106, 8281 Senovo (v tajništvu), in na oglasni deski na sedežu družbe. Dokumentacija je sestavni del tega razpisa.

AAA Zlata odličnost