Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2163. Pravilnik o podrobnejših vsebinah in času trajanja obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv, stran 6153.

Na podlagi 89. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08), ministrica, pristojna za javno upravo, izdaja
P R A V I L N I K
o podrobnejših vsebinah in času trajanja obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv
1. člen
Ta pravilnik ureja podrobnejše vsebine, čas trajanja usposabljanja in obseg prisotnosti uradnikov v državnih organih in v upravah lokalnih skupnosti na usposabljanju iz 89. člena Zakona o javnih uslužbencih (usposabljanje).
2. člen
Predstojnik napoti javnega uslužbenca na usposabljanje tako, da organ javnega uslužbenca prijavi na usposabljanje in o tem obvesti javnega uslužbenca.
V obvestilu iz prejšnjega odstavka je določen datum začetka usposabljanja. na katerega je javni uslužbenec prijavljen.
Če javni uslužbenec v sedmih delovnih dneh od prejema obvestila iz prvega odstavka tega člena ne obvesti predstojnika, da se zaradi predvidene službene odsotnosti z dela na datum usposabljanja tega ne bo mogel udeležiti, se šteje, da se z datumom usposabljanja strinja.
Hkrati z obvestilom iz prvega odstavka tega člena, se javnemu uslužbencu posreduje program usposabljanja.
Plačilo usposabljanja po tem pravilniku krije delodajalec.
3. člen
Podrobne vsebine in čas usposabljanja za posamezno vsebino so določene v Programu usposabljanja, ki je priloga tega pravilnika.
Vsebine po programu iz prejšnjega odstavka so lahko izvedene v obliki predavanj, seminarjev ali delavnic.
4. člen
Javnemu uslužbencu se prisotnost na usposabljanju prizna, če je prisoten na vseh vsebinah iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, kar mora biti razvidno iz liste prisotnosti udeležencev usposabljanja vsak dan usposabljanja.
Če se javni uslužbenec zaradi upravičenih razlogov ne more udeležiti usposabljanja delno ali v celoti, (odsotnost zaradi bolezni, službena pot), se ga po prenehanju upravičenih razlogov ponovno prijavi na usposabljanje ali del usposabljanja, ki se ga javni uslužbenec ni mogel udeležiti, vendar najkasneje do izteka enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.
5. člen
Po zaključenem usposabljanju ministrstvo, pristojno za upravo, izda potrdilo o opravljenem usposabljanju, ki ga prejme organ, v katerem je javni uslužbenec zaposlen, kopijo potrdila pa javni uslužbenec.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Javnim uslužbencem, ki so do uveljavitve tega pravilnika opravili usposabljanje po Pravilniku o strokovnem izpitu za imenovanje v naziv, se to usposabljanje šteje kot opravljeno usposabljanje po tem pravilniku.
7. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o strokovnem izpitu za imenovanje v naziv (Uradni list RS, št. 63/03, 88/03 (114/03 popr.) in 5/07).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-195/2009
Ljubljana, dne 5. junija 2009
EVA 2009-3111-0057
Irma Pavlinič Krebs l.r.
Ministrica
za javno upravo

AAA Zlata odličnost