Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

3528-16/2009 Ob-4513/09 , Stran 1576
1. Navedba najemodajalca: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. 2. Predmet najema: Poslovni prostor v skupni izmeri neto površine 308,72 m2, v medetaži in drugi etaži poslovne stavbe na naslovu Glavni trg 25, Novo mesto (parc. št. 1661 in 1662, k.o. Novo mesto; ID stavbe 949). 3. Izhodiščna mesečna najemnina: Izhodiščna najemnina za skupaj 308,72 m2 poslovnih prostorov znaša po opravljeni cenitvi, mesečno 9 EUR/m2 oziroma skupaj 2.778,48 EUR. Poleg najemnine bo dolžan izbrani najugodnejši ponudnik v skladu z 58. členom Uredbe nositi obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča in stroške zavarovanj. 4. Poslovni prostori se bodo izbranemu ponudniku oddali v najem za določen čas, in sicer za obdobje dveh let, z možnostjo podaljšanja. 5. Pri izboru najugodnejšega ponudnika oziroma najemnika se bo upoštevala le višina ponujene mesečne najemnine, ki je lahko enaka ali višja od izhodiščne. 7. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente: – pravne osebe morajo poleg ponujene cene v ponudbi navesti tudi naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa, navesti podpisnika pogodbe ter priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni; – fizične osebe in samostojni podjetniki morajo poleg ponujene cene k ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu, fotokopijo osebnega dokumenta, samostojni podjetniki pa izpis iz registra Davčne uprave RS, v ponudbi je treba poleg ponujene cene navesti še naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko in številko transakcijskega računa. 8. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Mestne občine Novo mesto. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto. V primeru, da komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati najboljšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje upravljanja s premoženjem, lahko opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja. Komisija bo po zaključenem postopku predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. 9. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba najkasneje v roku 30 dni od prejema obvestila o izboru. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogodbe v navedenem roku, bo Mestna občina Novo mesto sklenila najemno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 10. Interesentom je omogočen ogled poslovnih prostorov po predhodnem telefonskem dogovoru. Prav tako lahko dodatna pojasnila in ostale informacije interesenti dobijo na Mestni občini Novo mesto, kontaktna oseba mag. Janja Macedoni, tel. 07/ 393-93-01. 11. Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico ustaviti začeti postopek oddaje nepremičnine v najem do sklenitve pravnega posla. Prav tako si najemodajalec pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. 12. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprtih ovojnicah na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za najem stvarnega premoženja – Poslovni prostori na Glavnem trgu 25, Novo mesto«, sklic na šifro: 3528-16/2009. 13. Rok za oddajo ponudb je do 22. 6. 2009, do 24. ure.

AAA Zlata odličnost