Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

Ob-4413/09 , Stran 1567
1. Prodajalec: Občina Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas, tel. 01/709-89-18, faks 01/709-88-40. 2. Predmet prodaje: stavbna zemljišča: A. parcela št. 447/1 k.o. Radlek – travnik v izmeri 726 m2, vl. št. 232. Izhodiščna (najnižja cena) 14.520,00 €. B. parcela št. 586 k.o. Radlek – travnik v izmeri 611 m2, vl. št. 232. Izhodiščna (najnižja cena) 12.220,00 €. C. parcela št. 395/1 k.o. Krajič – ekstenzivni sadovnjak v izmeri 948 m2, vl. št. 187. Izhodiščna (najnižja cena) 20.856,00 €. D. parcela št. 38/3 k.o. Hudi vrh- ekstenzivni sadovnjak v izmeri 605 m2, vl. št. 4. Izhodiščna (najnižja cena) 12.100,00 €. V izhodiščno vrednost ni vključen 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Varščina znaša za 10 odstotkov ponujene cene. 3. Rok za zbiranje ponudb Interesenti naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najkasneje do torka, 7. 7. 2009, do 10. ure, na naslov: Občina Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas, s pripisom »Ne odpiraj! Javni razpis za nakup parcel.« Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Pisna ponudba mora vsebovati: – Pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, šteto do dneva, ki je predviden za odpiranje prispelih ponudb, samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega registra Slovenije, fizične osebe pa fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta. – Fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa. – Pravne osebe: naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa. – Navedbo nepremičnin, ki so predmet nakupa. – Ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede le enako ali višjo ceno od izhodiščne cene določene v razpisu. – Dokazilo o plačani varščini. 4. Javno odpiranje ponudb Javno odpiranje ponudb bo potekalo v torek, 7. 7. 2009, ob 10.30, v sejni sobi Občine Bloke, Nova vas 4a. Predstavniki ponudnikov ali njihovih pooblaščencev se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija imenovana s strani župana. Kot najugodnejša ponudba bo štela cenovno najvišja prejeta pisna ponudba. V primeru, če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, ki se nanašajo na isto nepremičnino, lahko komisija za izvedbo postopka prodaje opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja. 5. Drugi pogoji: – Na javnem razpisu lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani Evropske unije ter pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali v deželah Evropske unije. – Vsak ponudnik mora plačati varščino v višini 10 odstotkov ponujene cene in jo nakazati na UJP Postojna 01350 – 0100002737 do dneva izteka roka, ki je določen za zbiranje ponudb. Neuspelemu ponudniku bo varščina vrnjena brez obresti v 8 dneh po odločitvi komisije o izbiri, uspelemu ponudniku pa se bo vštela v kupnino. – Ponudnik lahko ponudbo za nakup zemljišča umakne, ali jo dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v javnem razpisu, v primeru umika ponudbe se plačana garancija za resnost (varščina) ponudbe ne vrne. – Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, komisija za izvedbo postopka prodaje izloči in o tem obvesti ponudnika. Ne glede na to določilo komisija za izvedbo postopka pozove ponudnika, ki je oddal nepopolno ponudbo, k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je pet dni po prejemu poziva za dopolnitev. – O izbiri najugodnejšega ponudnika ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki so sodelovali na javnem razpisu najkasneje v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. – Izbrani ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po preteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe najpozneje v 15 dneh, lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino. – Občina Bloke si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom oziroma do roka za sklenitev pravnega posla postopek ustavi, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina. – Pogoji iz tega razpisa so sestavni del prodajne pogodbe. – Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev in stroške, ki nastanejo v zvezi s predlogom za vpis v zemljiško knjigo, plača kupec. – Kupec je dolžan celotni znesek kupnine skupaj z 20% DDV plačati najkasneje v 8 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitvi računa na UJP Postojna 01350 – 0100002737, sicer se šteje, da je izbrani ponudnik od nakupa odstopil. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je torej razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe, ob kateri si Občina Bloke obdrži vplačano varščino. Plačilo kupnine v roku, ki je določen s tem razpisom, je bistvena sestavina pravnega posla. – Po predhodnem dogovoru je možen ogled parcel, ki so predmet prodaje. Informacije o ogledu in morebitne druge dodatne informacije dobite na sedežu Občine Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas ali na tel. 01/709-89-18, vsak delavni dan. Kontaktna oseba: Jožica Anzeljc, e-mail: joza.anzeljc@bloke.si.

AAA Zlata odličnost