Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2216. Odlok o razglasitvi enote kulturne dediščine »romarska cerkev matere božje na Zaplazu« za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 6238.

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08) in 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98 in 119/05) je Občinski svet Občine Trebnje na 25. seji dne 20. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o razglasitvi enote kulturne dediščine »romarska cerkev matere božje na Zaplazu« za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota kulturne dediščine:
– Čatež – romarska cerkev matere božje na Zaplazu (EŠD: 1717), parc. št. 354/18 in 354/78, k.o. Čatež.
Enota kulturne dediščine ima zaradi kulturnih, umetnostnih, etnoloških, zgodovinskih in drugih lastnosti poseben pomen za območje Občine Trebnje, zato se jo razglaša za kulturni spomenik lokalnega pomena.
2. člen
Opis enote kulturne dediščine, lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za kulturni spomenik lokalnega pomena, varovano območje oziroma obseg spomenika, obseg vplivnega območja, varstveni režim in način varovanja, je utemeljen v strokovnih podlagah za razglasitev, ki jih je februarja 2009 izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto.
Strokovne podlage so sestavni del tega odloka, hranijo pa se pri Občini Trebnje in Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto.
3. člen
Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovih delov in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, so potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi izdano kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Novo mesto.
4. člen
Na podlagi tega odloka pristojni organ občinske uprave predlaga zaznambo nepremičnega kulturnega spomenika v zemljiško knjigo.
5. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja ustrezni inšpektorat RS za področje kulturne dediščine.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 622-1/2008
Trebnje, dne 20. maja 2009
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost