Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

Ob-4461/09 , Stran 1571
objavljeno na spletni strani http://www.Ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji od dne 12. 6. 2009 do dne 3. 7. 2009. I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine: Poslovni prostori: 1. Miklošičeva 34 Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 61,93 m2, za trgovino z neživili in storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec junij 2009 znaša 17,93 EUR/m2, kar znaša 1110,40 €/mesec. 2. Gosposvetska 4 Oddajamo poslovni prostor št. P02 in K02, površine 118,94 m2, za trgovino z neživili in storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec junij 2009 znaša 17,12 EUR/m2, kar znaša 2036,25 €/mesec. 3. Grablovičeva ulica 60 Oddajamo poslovni prostor št. L-7, površine 58,73 m2, za gostinsko dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec junij 2009 znaša 16,66 EUR/m2, kar znaša 978,44 €/mesec. 4. Njegoševa 6 Oddajamo poslovni prostor št. P03 in K02, površine 53,26 m2 za trgovino z neživili, trgovino z živili in storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec junij 2009 znaša 10,86 EUR/m2, kar znaša 578,40 €/mesec. 5. Luize Pesjakove 9 Oddajamo poslovni prostor št. P02, površine 100,69 m2 za trgovino z neživili in storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec junij 2009 znaša 12,69 EUR/m2, kar znaša 1277,76 €/mesec. 6. Zaloška cesta 42 Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 164,58 m2 za gostinsko dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec junij 2009 znaša 16,69 EUR/m2, kar znaša 2746,84 €/mesec. 7. Dunajska 45 Oddajamo poslovni prostor št. P01, površine 62,88 m2 za trgovino z neživili in storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec junij 2009 znaša 17,34 EUR/m2, kar znaša 1090,18 €/mesec. 8. Grablovičeva 58 Oddajamo poslovni prostor št. L-8, površine 49,37 m2 za pisarniško dejavnost, trgovino z neživili, trgovino z živili in storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec junij 2009 znaša 11,12 EUR/m2, kar znaša 548,99 €/mesec. 9. Grablovičeva 52 Oddajamo poslovni prostor št. L-15, površine 32,07 m2 za pisarniško dejavnost, trgovino z neživili, trgovino z živili in storitveno dejavnost. Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor za mesec junij 2009 znaša 13,26 EUR/m2, kar znaša 425,25 €/mesec. II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb: Zavezujoča ponudba mora vsebovati: 1 – dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti oziroma 1. za s.p.: priglasitveni list, 2. za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje, 3. za društva: odločbo o vpisu v register društev, 4. za druge pravne osebe: izpisek iz drugega registra; 2 – opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem prostoru in predstavitev sedanje dejavnosti ponudnika; 3 – pravne osebe (razen neposredni proračunski uporabniki – državni in občinski organi) in samostojni podjetniki predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, in sicer: 1. izjavo o solventnosti pri bankah, ki vodijo transakcijske račune, 2. izjavo banke o številu blokiranih dni vseh računov v preteklem letu, 3. bilanco stanja za zadnje leto, 4. bilanco uspeha za zadnje leto, obe na obrazcih AJPES – fizične osebe predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih izdano na banki preko katere vodijo plačilni promet za zadnje 3 mesece; 4 – vsi ponudniki (razen neposredni proračunski uporabniki) morajo predložiti original bančne garancije za resnost ponudbe v višini šestih izhodiščnih mesečnih najemnin po zahtevanem vzorcu Mestne občine Ljubljana, ki se ga dobi v času odprtega razpisa v tajništvu Odseka za razpolaganje z nepremičninami, pri ga. Gajič v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure ter petek od 8. do 12. ure). Veljavnost garancije mora biti vsaj do 3. 7. 2010; 5 – vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano najemno pogodbo za najem poslovnega prostora za lokacijo za katero vlagajo ponudbo, ki jo dobijo v času odprtega razpisa v tajništvu Odseka za razpolaganje z nepremičninami, pri ga. Gajič v času uradnih ur. V delu najemne pogodbe, ki se navezuje na poroka, izpolnijo podatke naslednji ponudniki: društva, zasebni zavodi, ustanove in gospodarske družbe z omejeno odgovornostjo (zakoniti zastopnik, ki je porok prej naštetih pravnih subjektov mora vlogi priložiti fotokopijo obeh strani veljavne osebne izkaznice oziroma potnega lista ter fotokopijo obeh strani bančne kartice z razvidno številko osebnega računa); 6 – fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS in stalnem prebivališču v RS; 7 – neposredni proračunski uporabniki predložijo izjavo predstojnika organa (ki oddaja ponudbo za najem) o zagotovljenih finančnih sredstvih v proračunu za plačilo najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov za poslovne prostore, ki jih najemajo; 8 – izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine; 9 – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do dne 3. 7. 2010. III. Pogoji najema: – Poslovni prostori se oddajajo za določen čas petih let, če ni drugače določeno. – Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem. – Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo. – Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj. – V primeru oddaje poslovnega prostora v starem mestnem jedru mora najemnik zagotoviti obratovanje dejavnosti vse dni v tednu. – Izhodiščna najemnina se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS. Najemnik po trenutno veljavni zakonodaji ne plačuje zneska DDV za najem poslovnih prostorov. – Najemnik mora začeti z dejavnostjo v mesecu dni od dneva prevzema poslovnega prostora, če ni drugače določeno. – Najemnik bo dolžan plačevati najemnino v roku dvajsetih dni od izstavitve računa oziroma najkasneje do 25. v mesecu za tekoči mesec. IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za oddajo ponudbe Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki priporočeno ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, z obvezno oznako na ovojnici »Ponudba za najem poslovnih prostorov – ne odpiraj« in »Lokacija (naslov poslovnega prostora) in št. poslovnega prostora ______ «. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 3. 7. 2009. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po razpisnem roku komisija ne bo obravnavala. V. Posebne določbe o postopku javnega zbiranja ponudb Ponudbe prispele po razpisnem roku ter nepopolne ponudbe bodo izločene ter se jih ne bo obravnavalo. Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več najugodnejših ponudb, lahko komisija: – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali – opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali – opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. Župan lahko ustavi začeti postopek oddaje do sklenitve pravnega posla. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogodbe in prevzem ključev poslovnega prostora v 15 dneh po pisnem obvestilu, se šteje, da najemnik odstopa od svoje ponudbe. VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo 9. 7. 2009 ob 13. uri na naslovu: Adamič – Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, v sejni sobi št. 401. 2. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika. 3. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v 15 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb. 4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina oziroma če ni drugače določeno. VII. Rok veljavnosti ponudbe: rok vezanosti na dano ponudbo je do dne 3. 7. 2010. VIII. Informacije Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogledom poslovnih prostorov, ter dvigom razpisne dokumentacije dobite na Odseku za razpolaganje z nepremičninami, Adamič–Lundrovo nabrežje 2, pri g. Kastelic v času uradnih ur (ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure, sreda od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure ter petek od 8. do 12. ure) ali po tel. 01/306-11-39. Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki!

AAA Zlata odličnost