Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2186. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2009, stran 6184.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 23. seji dne 3. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2009 (Uradni list RS, št. 121/08) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     v €|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov            |Rebalans 2009|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |  23.970.650|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  22.392.218|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  16.549.530|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  14.022.780|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  2.048.100|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   478.650|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  5.842.688|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |   785.378|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    18.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |    50.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|   120.029|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |  4.869.281|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   783.600|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |    33.600|
|   |sredstev                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   750.000|
|   |in neopredmetenih dolg. sredstev     |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    43.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |    43.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   713.499|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   633.499|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |    80.000|
|   |proračuna iz sredstev proračuna     |       |
|   |Evropske unije za strukturno politiko  |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |    38.333|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih      |    38.333|
|   |evropskih institucij           |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  25.549.808|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  5.664.071|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  1.415.960|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   225.510|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  1.877.601|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve               |  2.145.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  10.507.588|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |   132.700|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  4.314.537|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   911.333|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  5.149.018|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  8.668.595|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  8.668.595|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   709.554|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |431 Inv. transferi pravnim in fiz.    |   463.554|
|   |osebam, ki niso pror. uporabniki     |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   246.000|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma PRIMANJKLJAJ|  –1.579.158|
|   |(I.-II.)                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |     500|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |     500|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |     500|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    80.000|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    80.000|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila            |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |    80.000|
|   |in naložb                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |      0|
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega         |      0|
|   |premoženja v javnih skladih in drugih  |       |
|   |osebah javnega prava, ki imajo      |       |
|   |premoženje v svoji lasti         |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |   –79.500|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH         |       |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)          |  –1.658.658|
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH           |       |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |  1.579.158|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)           |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |  1.658.658|
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
                                «
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 410-0278/2007-3/3
Kamnik, dne 3. junija 2009
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost