Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

Št. 478-42/2009 Ob-4403/09 , Stran 1565
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je stavbno zemljišče površine 689 m2, parc. št. 8/1, ZKV št. 147, k.o. Rožna dolina, ki se nahaja v Novi Gorici, v neposredni bližini starega mednarodnega mejnega prehoda Rožna dolina. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javnega zbiranja ponudb. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja Izhodiščna cena za navedeni nepremičnini, ki je predmet javne prodaje, znaša 93.000,00 €. Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene. Varščino vplačajo na račun Ministrstva za notranje zadeve št. 01100-6370171132 ter sklic št. 28 17116-2990008-399047. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. 5. Oblika ponudbe Ponudba mora biti podana v zaprti kuverti, na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: Predmet: »Ponudba za odkup nepremičnine parc. št. 8/1, k.o Rožna dolina«. Številka zadeve: 478-42/2009. Oznaka: »Ne odpiraj – ponudba!«. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 6. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 8 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 7. Kraj in čas javnega zbiranja ponudb Javno odpiranje ponudb bo dne 30. 6. 2009 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana. Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru z Ivanom Bratužem, tel. 05/303-43-01. Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb dobite pri Lilijani Kodrič, tel. 01/428-53-17, el. naslov: lilijana.kodric@gov.si. 9. Ustavitev postopka: vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavita, pri čemer se dražiteljem povrnejo izkazani stroški. 10. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 29. 6. 2009 do 10. ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana. 11. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj 30 dni od dneva javnega odpiranja ponudb. 12. Drugi pogoji: – nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«; – izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo; – če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javnega zbiranja ponudb razveljavljen, vplačana varščina je zadržana; – vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin, vknjižba v zemljiško knjigo ipd.) poravna kupec.

AAA Zlata odličnost