Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

Št. 41031-8/2008 Ob-4379/09 , Stran 1564
1. Prodajalec Občina Ajdovščina, 5270 Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a. 2. Namen, predmet prodaje in opis nepremičnin Namen javnega zbiranja ponudb je prodaja spodaj navedenih stavbnih zemljišč v k.o. Šturje, znotraj ZN Grivče II., skladno z Odlokom o zazidalnem načrtu Grivče II (Uradno glasilo št. 17/1996) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II (Uradni list RS, št. 79/04 in 59/05), in sicer za individualno stanovanjsko gradnjo: – parc. št. 233/12 v izmeri 518 m2, vl. št. 1659 k.o. Šturje in parc. št. 236/4 v izmeri 547 m2, vl. št. 1677 k.o. Šturje, ki predstavljata gradbeno parcelo št. 39. Nepremičnini se nahajata na obrobju novejše stanovanjske gradnje na pobočju jugozahodno od zaselka Grivče v Ajdovščini. Gradbena parcela je popolnoma komunalno neopremljena. 3. Najmanjša ponudbena cena za gradbeno parcelo št. 39 znaša 47.073,00 €. 4. Kriteriji, po katerih se bodo vrednotile ponudbe Izbira ponudnika se bo opravila pod naslednjimi ponudbenimi pogoji, ki se vrednotijo: a) ponudbena cena – največ 75 točk Najvišja ponudbena cena se oceni s 75 točk. Število točk se izračuna po naslednji formuli: Ponujena cena brez davkov (v €) št. točk = -------------------------------------------------------------------------- × 75 Najvišja ponujena cena brez davkov (v €) Po tej formuli dobi najvišja ponudbena cena 75 točk, ostale pa ustrezno manjše število točk. b) mlada družina 25 točk: za mlado družino se šteje življenjska skupnost obeh ali enega izmed staršev z enim ali več otroci oziroma posvojenci, pri čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen v koledarskem letu, na katerega se nanaša razpis. c) ponudniki, ki nimajo statusa mlade družine, se točkujejo z 0 točkami. 5. Izbira ponudnika: uspeli ponudnik bo tisti, ki bo, ob izpolnjevanju vseh drugih pogojev, zbral največje število točk po kriterijih navedenih v četrti točki. Izbran ponudnik je dolžan plačati tudi 20% DDV od ponudbene cene. 6. Predkupna pravica Občine Ajdovščina: kupec se mora obvezati, da bo v primeru prodaje nepremičnin, ki so predmet te javne ponudbe, le-te, v primeru prodaje, najprej ponudil prodajalcu (Občini Ajdovščina), preden bi ponudbo dal drugim zainteresiranim osebam, in sicer pod enakimi pogoji, kot bi jo ponudil drugim interesentom. Predkupna pravica Občine Ajdovščina se ustanovi za dobo 5 let. 7. Drugi pogoji: a) Nepremičnini se prodajata v stanju kakršnem sta, po sistemu »videno-kupljeno«. b) Pri javnem zbiranju ponudb za prodajo nepremičnin lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani držav članic Evropske unije, pravne osebe s sedežem v državah, ki so članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS. c) Obveznost Občine Ajdovščina, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki doseže največje število točk, je izključena. Občina Ajdovščina si pridržuje pravico, da kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. O odločitvi prodajalca bodo ponudniki obveščeni najkasneje do 15. 7. 2009. d) Izbrani najugodnejši ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po izboru in plačati celotno kupnino vključno z davkom na dodano vrednost v roku 8 dni od izstavitve računa. e) Ponudniki morajo v roku za oddajo ponudbe za razpis plačati na Podračun EZR Občine Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt pri Upravi RS za javna plačila varščino, ki za vsako izmed ponujenih gradbenih parcel znaša 5.000,00 EUR. Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem roku, bo vplačana varščina zapadla v korist Občine Ajdovščina. f) Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi. 8. Ponudba Ponudba mora vsebovati: – predmet nakupa; – ponudbeno ceno (brez DDV); – dokument, iz katerega bo razvidna glavna dejavnost, ki ne sme biti starejši od 30 dni (izpis iz poslovnega registra Slovenije); kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma kopijo izpiska iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni; – potrdilo iz gospodinjske evidence oziroma drugih evidenc iz katerih bo razvidno ali ponudnik izpolnjuje status mlade družine; – potrdilo o vplačani varščini; – številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe; – izjavo, da se ponudnik strinja in sprejema vse pogoje iz tega razpisa. 9. Čas in naslov za oddajo ponudbe Pisne ponudbe morajo ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici poslati ali dostaviti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup gradbene parcele v Grivčah«. Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do torka, 30. 6. 2009 do 10. ure. Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo potekalo istega dne, ob 10.15, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. 10. Informacije: ogled zemljišč je možen ob predhodni najavi na kraju samem, in sicer v ponedeljek, 22. 6. 2009 od 10. ure do 11. ure. Dodatne informacije dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali na tel. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja Lovrekovič.

AAA Zlata odličnost