Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

Št. 602-5/2009-2 Ob-4493/09 , Stran 1541
1. Naročnik (koncedent): Občina Log - Dragomer. 2. Predmet razpisa: predmet razpisa je podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva, sprejetega za javne vrtce, za otroke prve starostne skupine na območju Občine Log - Dragomer. 3. Občina Log - Dragomer bo koncesijo podelila javnemu vrtcu ali zasebniku (če se organizira vzgojnovarstvena družina, zasebni vzgojitelj), zasebnemu vrtcu ali drugi pravni osebi, ki izpolnjuje pogoje, določene za izvajanje javno veljavnih programov, kot so: – dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva, – da ima veljavno dovoljenje Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje – da ima odločbo MŠŠ o vpisu v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, – da razpolaga z ustreznimi strokovnimi delavci, ki imajo predpisano izobrazbo ter ustreznimi poslovnimi prostori ter opremo, ki ustrezajo normativom in minimalnim tehničnim pogojem za prostor in opremo vrtca, – da bo izvajal izključno javno veljaven program za predšolske otroke, ki ga sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje – dokazilo: pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa, – da ima letni delovni načrt, – da bo izvajal najmanj 9-urni dnevni program, glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov, – da bo opravljal dejavnost za ceno programa, ki jo potrdi občinski svet. 4. Obseg koncesije: koncesija se bo podelila za 1 oddelek prve starostne skupine. 5. Trajanje koncesije: koncesija se bo podelila za določen čas 10 let, s pričetkom izvajanja programa s 1. 9. 2009 in naprej. 6. Ugotavljanje usposobljenosti kandidata: prijavi morajo biti priloženi vsi izpolnjeni obrazci in vsa zahtevana dokazila, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. 7. Merila za izbor (ocenitev ponudbe): – cena vrtca, – lokacija vrtca, – rok pričetka izvajanja javne službe. Cena: kdor bo ponudil ceno storitve, ki je že določena kot cena programa v javnem vrtcu dobi 20 točk, kdor nudi do 10% nižjo ceno od cene storitve, ki je že določena kot cena programa v javnem vrtcu, dobi 30 točk, kdor pa nudi 10% višjo ceno ali več od cene storitve, ki je že določena kot cena programa v javnem vrtcu, dobi 10 točk. Lokacija vrtca: območje Občine Log - Dragomer dobi 30 točk, sosednji občini Brezovica in Ljubljana dobita 15 točk, ostale občine dobijo 0 točk. Rok začetka: kdor lahko začne opravljati dejavnost s 1. 9. 2009 dobi 30 točk, za vsakih 10 dni nad rokom pa tri točke manj. 8. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo v tajništvu Občine Log - Dragomer, Na Grivi 5, Dragomer, 1358 Log pri Brezovici, tel. 750-77-00, ali jo zahtevajo po e-pošti: obcina@log-dragomer.si. Prav tako bo razpisna dokumentacija na voljo na uradni spletni strani občine: www.log-dragomer.si. 9. Datum in ura ter kraj predložitve ponudbe: ponudbo je potrebno predložiti do 30. 6. 2009 do 11. ure na Občini Log - Dragomer, Na Grivi 5, Dragomer, 1358 Log pri Brezovici. Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti ter imeti na prvi strani oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis: koncesija za področje predšolske vzgoje« in navedenega naslovnika, na zadnji strani pa pošiljatelja ponudbe. 10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 30. 6. 2009 ob 12. uri v sejni sobi Občine Log - Dragomer, Na Grivi 5, Dragomer, 1358 Log pri Brezovici. 11. Tričlanska strokovna komisija v roku 8 dni po odpiranju ponudb, ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje na podlagi postavljenih meril oceni. Komisija o ocenjevanju izdela poročilo, ter na podlagi ugotovitev predlaga ponudnika. Po končanem postopku na predlog komisije občinska uprava v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb izda odločbo o izbiri koncesionarja. Izbrani koncesionar sklene koncesijsko pogodbo s koncedentom v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe.

AAA Zlata odličnost