Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

Ob-4414/09 , Stran 1536
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak. 2. Opis predmetov prodaje: predmet prodaje je kmetijsko posestvo s stanovanjskim in gospodarskim objektom v izmeri 39543 m2. Od tega je ca. 1580 m2 stavbnega zemljišča in 37963 m2 kmetijskega zemljišča, od tega ca. 9528 m2 gozdnih površin. Nepremičnine: parc. št. 119/S – gospodarsko poslopje v izmeri 112 m2 in dvorišče v izmeri 187 m2, parc. št. 120/S – stanovanjska stavba v izmeri 151 m2, parc. št. 121/S – sadovnjak v izmeri 86 m2, parc. št. 801 – sadovnjak v izmeri 1223 m2, parc. št. 802 – dvorišče v izmeri 1.171 m2 in ekstenzivni sadovnjak v izmeri 7.299 m2, parc. št. 799/1 – travnik v izmeri 3280 m2 in gozd v izmeri 850 m2, parc. št. 799/2 – njiva v izmeri 11348 m2, parc. št. 800/1 – njiva v izmeri 176 m2, parc. št. 800/2 – njiva v izmeri 4866 m2, parc. št. 800/3 – sadovnjak v izmeri 194 m2, parc. št. 826 – gozd v izmeri 8600 m2, so vpisane v Zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Lenartu, v vložku št. 79, k.o. Cogetinci. Stanovanjski objekt ni primeren za bivanje. Gospodarski objekt je potreben obnove. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 23.200,00 EUR. V ceni ni zajet davek, ki ga v celoti poravna kupec. 3. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih v pisni obliki, ki so na voljo od 12. 6. 2009 na občinski upravi Občine Cerkvenjak v občinski upravni zgradbi na naslovu Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak. Ponudniki lahko pisne obrazce dvignejo vsak delovni dan, od 8. do 14.30, ob sredah od 8. do 16.30, ob petkih pa od 8. do 12.30, v sprejemni pisarni. Na voljo so tudi v elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je vzorec kupoprodajne pogodbe. 4. Rok za zbiranje ponudb je vključno do 10. 7. 2009, do 12. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov, oziroma najkasneje na ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. 5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak, z oznako na sprednji strani: ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj, s podpisom oziroma žigom na pregibu ovojnice, kjer se le-ta zapre. 6. Ponudniki morajo najkasneje do 10. 7. 2009 plačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene nepremičnine, za katero bo dana ponudba, in jo nakazati na podračun Občine Cerkvenjak, št. 01353-0100010641, pri UJP Slovenska Bistrica. Potrdilo o plačilu se priloži ponudbi. 7. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki ter fizične osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Cerkvenjak. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke, in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov, davčno številko, matično številko, št. transakcijskega računa, predmet nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila. Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravne osebe), potrdilo o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem javnem razpisu, in izpolnjeni ter podpisani vzorec kupoprodajne pogodbe. 8. Izbrani ponudnik mora v roku 15 delovnih dni od poziva skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo ter plačati celotno kupnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino prvo izbranega ponudnika, ki pogodbe ne podpiše v določenem roku. 9. Izbrani ponudnik plača vse stroške v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, cenitev predmetne nepremičnine, plačilo davčnih dajatev, notarsko overitev prodajalčevega podpisa na kupoprodajni pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo. 10. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom, župan ali Občinski svet Občine Cerkvenjak pa lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla že začeti postopek ustavita. 11. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo v sredo, 15. 7. 2009, ob 9. uri v prostorih občinske uprave Občine Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak. 12. Predmeti prodaje se prodajajo po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 13. Kot najugodnejši ponudnik za vse nepremičnine, ki so predmet tega razpisa, bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ponudbeno ceno. 14. Odpiranje ponudb bo opravila posebna komisija, ki jo je imenoval župan. Komisija bo po zaključku postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo odločal župan. 15. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izklicne cene. 16. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb. 17. Uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena, v roku 8 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Prodajalec bo zadržal varščino ponudnika, ki bo izbran kot najugodnejši in katerega bo potrdil župan, pa ne bo želel skleniti kupoprodajne pogodbe. 18. Ogled nepremičnin je možen ob predhodni najavi. Podrobnejše informacije so na voljo na tel. 02/72-95-700. Kontaktna oseba je Metka Lah Simonič.

AAA Zlata odličnost