Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

Ob-4495/09 , Stran 1569
1. Predmet javnega zbiranja ponudb Predmet javnega zbiranja ponudb je najem in uporaba tržnice v Bovcu. Lastnik – upravljavec Občina Bovec daje v najem in uporabo tržnico v Bovcu, ki je locirana na urejenem tržnem prostoru parc. št. 443/2, k.o. Bovec. Tržnica obsega skupno 206,24 m2 neto tlorisne površine, na njej stoji objekt zaprtega dela tržnice s poslovnim prostorom za uporabnika v neto tlorisni površini 30,24 m2, preostala neto površina (176,00 m2) pa pripada odprtemu delu tržnice in razpolaga s 6 premičnimi lesenimi stojnicami. Objekt tržnice sestavljajo prostori v neto izmeri: prodajalna mlečnih in mesnih izdelkov: 11,03 m2, sanitarije: 2,47 m2, predprostor in garderoba: 8,58 m2 ter pisarna – poslovni prostor uporabnika: 8,16 m2, skupno torej neto površina notranjih prostorov objekta znaša 30,24 m2. Poslovni prostor na tržnici je namenjen najemniku, ki se mu dodeli status uporabnika v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, ta pa prevzame skrb za tržnico. Upravljavec – Občina Bovec najemniku-uporabniku (v nadaljevanju: uporabniku) delegira pravice in obveznosti iz 4. člena Pravilnika o tržnem redu v Občini Bovec. Na uporabnika se torej prenese skrb za celotno tržnico, s tem pa poslovni prostor primarno služi obveznostim uporabnika iz naslova neposredne skrbi za tržnico. 2. Izhodiščna najemnina, pristojbina ter stroški uporabe Izhodiščna mesečna najemnina za tržnico z vključenim DDV znaša 200 EUR. Izhodiščna mesečna najemnina je izračunana tako, da so od ocenjene izhodiščne mesečne najemnine z vključenim DDV v višini 297,40 EUR (od tega 195 EUR za nepremični in 102,40 EUR za premični del) odšteti stroški v višini 97,40 EUR, ki jih Občina Bovec uporabniku priznava za izvajanje Pravilnika o tržnem redu v Občini Bovec. Prihodke od pobrane pristojbine uporabnik nameni pokrivanju vseh nastalih stroškov (obratovalnih stroškov: elektrike, vode, telefona, odvoza smeti, čiščenja; stroškov rednega vzdrževanja; stroškov uporabe stavbnega zemljišča; stroškov zavarovanja in morebitnih drugih nastalih stroškov). 3. Dopustne dejavnosti Uporabnik lahko izvaja v poslovnem prostoru le aktivnosti, ki so v skladu z veljavnim Pravilnikom o tržnem redu tržnice v Bovcu (Uradni list RS, št. 67/08 in Uradni list RS, št. 111/08). 4. Pogoji za udeležbo v postopku zbiranja ponudb Ponudba mora vsebovati izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce razpisne dokumentacije: – prijavni obrazec (obrazec 1), – izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev za prijavo na javno zbiranje ponudb skupaj z izjavo ponudnika, da si je ogledal predmet ponudbe, da je seznanjen z aktivnostmi, ki se na tržnici v Bovcu odvijajo, da je seznanjen in bo v primeru izbire dosledno spoštoval Pravilnik o tržnem redu v Občini Bovec ter se strinja s pogoji najema in uporabe, kot sledi iz 3. točke tega javnega zbiranja ponudb ter izjavo, da bo v primeru izbire dosegljiv za najemnike tržnih mest te tržnice v obratovalnem času v skladu s 5. členom Pravilnika o tržnem redu v Občini Bovec vsak dan od 6. do 20. ure (obrazec 2/1), – izjavo ponudnika o strinjanju s pogoji javnega zbiranja ponudb (obrazec 2/2), – predstavitev vizije uporabe ter morebitne lastne dejavnosti, združljive s Pravilnikom o tržnem redu v Občini Bovec, ki jo bo uporabnik izvajal v najetem poslovnem prostoru z navedbo ponujene višine mesečne najemnine za prvo leto obratovanja (višina le-te se nato usklajuje na letni ravni z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin), ki mora biti enaka ali višja od postavljene izhodiščne najemnine (obrazec 3), – podatke o ponudniku skupaj z dokazilom oziroma izpolnjenim obrazcem izjave o registraciji trgovske dejavnosti – izločitveni kriterij (obrazec 4), – parafiran vzorec pogodbe (obrazec 5). Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Bovec http://obcina.bovec.si. 5. Pogoji najema in upravljanja Občina Bovec odda predmet tega javnega zbiranja ponudb v najem in uporabo za dobo 5 let, s poskusno dobo 6 mesecev z možnostjo podaljšanja. Predlog za podaljšanje pogodbe mora uporabnik podati eno leto pred iztekom veljavnosti, sicer Občina Bovec obnovi postopek zbiranja ponudb. Ponudba za najem je nerazdružljiva s ponudbo za uporabo tržnice. Uporabnik nima pravice oddati prostora, namenjenega skrbi za tržnico in morebitni njegovi lastni poslovni dejavnosti, v podnajem, ostale tržne prostore in stojnice, za katere skrbi, pa oddaja v najem v skladu s pogodbo, ki jo sklene z Občino Bovec. Prav tako si ne more brez soglasja lastnika prilagajati režima na tržnici oziroma spreminjati tržnega reda. Uporabnik lahko za svojo lastno dejavnost stojnice koristi le izjemoma, v primeru, ko niso zasedene z drugimi ponudniki. Stroške, nastale z ureditvijo uporabnikovega poslovnega prostora, krije uporabnik, ostale prostore kot tudi zunanji prostor opremi lastnik – upravljavec. Uporabnik s podpisom pogodbe prevzame skrb za vso imovino na tržnici ter vse pravice in obveznosti, kot sledijo iz 4. člena Pravilnika o tržnem redu v Občini Bovec. Skrbi za red in čistočo na tržnici ter zaračunava in pobira pristojbino za najem tržnih mest. V arhivu hrani dokumentacijo prodajalcev na stojnicah oziroma najemnikov tržnih prostorov. Uporabnik plačuje mesečno najemnino za tržnico, višina le-te pa se usklajuje na letni ravni z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin. Plačuje tudi vse stroške, kot izhaja iz 2. točke tega javnega zbiranja ponudb. Predstavnik lastnika oziroma pooblaščen uslužbenec občinske uprave ima pravico do vpogleda v poslovanje na tržnici in v dokumentacijo, ki jo je uporabnik dolžan hraniti za potrebe tržnice. Uporabnik je dolžan spoštovati pravila delovanja tržnice skladno s Pravilnikom o tržnem redu v občini Bovec. 6. Varščina: varščina znaša 10% ponujene mesečne najemnine. 7. Način oddaje ponudbe in rok za oddajo ponudbe: ponudnik izpolni predpisane obrazce razpisne dokumentacije ter priloži fotokopijo potrdila o vplačani varščini 10% ponujene mesečne najemnine in jih v zaprti kuverti pošlje na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, z obveznim pripisom: »ponudba za najem in uporabo tržnice v Bovcu«. Rok za oddajo ponudbe je dospelost ponudbe na Občino Bovec do torka, 30. 6. 2009 do 12. ure. 5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika Javno odpiranje ponudb bo potekalo v torek, 30. 6. 2009 ob 13. uri na Občini Bovec. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala strokovna komisija, ki bo izbrala najugodnejšega ponudnika. Za najugodnejšega ponudnika se šteje ponudnik, ki doseže najvišje število točk. Izločitveni kriterij: – ponudnik ni registriran za trgovsko dejavnost Podrobna merila za izbor najugodnejšega ponudnika: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6. Informacije: vsa pojasnila v zvezi s predmetom najema in uporabe dobite na tel. 05/38-41-911 (Cecilija Ostan) ali 05/38-41-913 (Dušan Čopi), s katerima se lahko tudi predhodno dogovorite za ogled tržnice. Morebitna pisna vprašanja v zvezi z javnim pozivom lahko naslovite na elektronski naslov: obcina.turizem@bovec.si do vključno torka, 22. 6. 2009 do 12. ure.

AAA Zlata odličnost