Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

Št. 88/09 Ob-4457/09 , Stran 1538
I. Naziv in naslov koncedenta: Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče, tel. 01/723-10-98. II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev 1 koncesije za izvajanje socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu na območju Občine Moravče. III. Krajevno območje izvajanja storitev Območje izvajanja storitev obsega vsa naselja na celotnem območju Občine Moravče. Koncesionar prevzame od sedanjega izvajalca storitve oskrbovance iz razpisanega območja izvajanja koncesije. Koncesionar in sedanji izvajalec koncesije se pisno dogovorita o prevzemu oskrbovancev in pri tem upoštevata predpise s področja socialnega varstva. IV. Opis storitve Storitev obsega naslednje oblike storitve: – gospodinjsko pomoč, – pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, – pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. V. Obseg razpisane koncesije: neposredno izvajanje storitve na upravičenca traja največ štiri ure dnevno oziroma 20 ur tedensko, v skladu s pogoji, ki jih določa Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99, 127/03, 125/04, 60/05, 120/05, 2/06, 140/06, 120/07, 90/08 in 121/08, v nadaljevanju Pravilnik o standardih in normativih). VI. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se bo začela izvajati 1. novembra 2009. Koncesija se podeli za določen čas 10 let z možnostjo podaljšanja. Koncesija se pod pogoji in na način, ki ga določa Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva, na predlog koncesionarja lahko podaljša, vendar največ za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba. VII. Uporabniki storitve Upravičenci/-ke do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci/-ke: – osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje, – osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu, – druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij, – kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida/-ke, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje, – hudo bolni otroci ali otroci s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva. VIII. Viri financiranja storitve: storitev se v skladu s 100. členom Zakona o socialnem varstvu ter s pogoji in postopki, določenimi v Zakonu o socialnem varstvu in Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04 in 124/04, v nadaljevanju Uredba o oprostitvah), Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev, financira iz prispevkov uporabnikov in iz občinskega proračuna. IX. Način izvajanja storitve in določitev cene Način izvajanja storitve se uredi s koncesijsko pogodbo. Ceno storitve na podlagi predloga koncesionarja in v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07 in 5/09) in 6. členom Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev, določi koncedent. X. Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih pri koncesionarju se urejajo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva. XI. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar Na javni razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki v skladu s 7., 8. in 10. členom Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva in 4. členom Odloka o pogojih, merilih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu, izpolnjuje naslednje pogoje: – da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma, da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali da je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, – da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se razpisuje koncesija, – da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve, ki je predmet koncesije, – da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve, – da izkazuje finančno in poslovno sposobnost, – da zagotavlja zaposlitev zadostnega števila strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev ter zagotavlja ustrezno vodenje izvajanja koncesijske dejavnosti. XII. Izjave, potrdila in dokazila, ki jih morajo ponudniki in ponudnice predložiti kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev Ponudniki/ce, ki se prijavljajo na javni razpis, morajo v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva predložiti naslednje izjave, potrdila in dokazila o izpolnjevanju pogojev in popolnosti ponudbe: – izjavo, da je pravna oziroma fizična oseba registrirana pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije, – izjavo, da se strinja z razpisanimi pogoji in da dovoljuje, da se za namen tega javnega razpisa uporabljajo podatki, ki so razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, in da se po potrebi preverijo tudi pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije, – izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbornice, – organizacijsko shemo s prikazanim številom in strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi izobrazbi ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju ali organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ter izjavo ponudnika, da bo pred začetkom izvajanja storitve zaposlil izvajalce v skladu s standardi in normativi, – projekcijo finančnega poslovanja za petletno obdobje z izkazom denarnih tokov v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 26 po različici I, – izjavo o lastništvu prostorov s podatki o nepremičnini po stanju iz zemljiškoknjižnega vpisa s priloženo pogodbo o lastništvu ali izjavo o najemu objekta ali prostora s priloženo najemno pogodbo ali leasing pogodbo za objekt ali prostor za nedoločen čas z odpovednim rokom najmanj 1 leto ali za določen čas najmanj 5 let, z možnostjo podaljšanja, – projektno dokumentacijo za objekt oziroma prostore, iz katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev za opravljanje socialno varstvenih storitev (uporabno dovoljenje po zakonu o graditvi objektov ali vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt, namenjen izvajanju socialnovarstvenih storitev ali najmanj gradbeno dovoljenje za objekt, namenjen izvajanju socialno varstvenih storitev s projektom za gradbeno dovoljenje z vrisano razporeditvijo predvidene opreme), – izračun cene za socialno varstveno storitev, oblikovan po metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev oziroma izračun cene za socialno varstveno storitev, oblikovan v skladu s poskusno določenimi normativi, – izjavo, da bo ponudnik ob začetku izvajanja dejavnosti ponujeno ceno iz prejšnje alineje uskladil največ v višini stopnje rasti elementov cene, oziroma zaradi upoštevanja morebitnih sprememb veljavne zakonodaje, ki bi imela vpliv na elemente cene, – program dela izvajanja storitve. – izjavo, da v celoti sprejema vse pogoje iz te razpisne dokumentacije in da izrecno dovoljuje Občini Moravče, da opravi kakršnekoli poizvedbe oziroma pridobitev dokazil pri pristojnih javnih organih, ustreznih zavodih in pravnih osebah in s tem dovoljuje posredovanje zahtevanih podatkov, – izjavo, da so vsi navedeni podatki v ponudbi točni in resnični. Finančno in poslovno sposobnost ponudnik/-ca izkazuje tako, da prijavi priloži: – letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih 3 let, od katerih morajo biti zadnji revidirani, če je ponudnik k reviziji zavezan, – bonitetno informacijo AJPESa, in sicer: – BON – 2 za gospodarske družbe, – BON – 2 za pravne osebe javnega prava in zasebnega prava ter – BON – 1/SP za samostojne podjetnike, – izjavo o posojilih, ki so bila najeta za graditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov za izvajanje storitve, – izjavo o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih pravicah na teh objektih oziroma prostorih ali izjavo, da hipoteka in druge stvarne pravice na teh objektih oziroma prostorih ne obstajajo, – izjavo o morebitnih drugih obveznostih.« Če ponudnik/-ca posluje krajši čas od treh let, mora priložiti dokazila oziroma izjave iz prejšnjega odstavka za obdobje poslovanja. Če je ponudnik/-ca v letu pred prijavo na razpis posloval/-a z izgubo ali da izkazuje izgubo iz preteklih let v zadnjem izkazu bilance stanja, mora pred potekom roka za prijavo na razpis priložiti dokazilo, da je navedena izguba pokrita (sklep organa upravljanja in listinski dokaz o pokritju in viru sredstev za pokritje izgube). Vse izjave, potrdila in dokazila o izpolnjevanju pogojev ter prva stran ponudbe (`Podatki o ponudniku/-ci`) morajo biti urejena po zgoraj navedenem vrstnem redu ter lastnoročno s strani ponudnika/-ce oštevilčena in parafirana v desnem spodnjem kotu. XIII. Kriteriji in merila za izbiro ponudnika/-ce Koncedentka bo pri izbiri koncesionarja/-ke uporabila naslednja merila in kriterije: 1. cena storitve pomoči na domu na efektivno uro – največ 45 točk, 2. organizacija izvajanja javne službe – največ 15 točk, 3. izobrazbena struktura delavcev – največ 3 točke, 4. program dela za 5 let – največ 3 točke, 5. reference o dosedanjem delu s populacijo – največ 12 točk, 6. ocena tehničnih sredstev in opreme – največ 3 točke, 7. oddaljenost sedeža oziroma izpostave izvajalca od območja, za katerega bo podeljena koncesija – največ 13 točk, 8. vpetost ponudnika v socialno okolje – največ 6 točk. Orientacijska cena mora vsebovati naslednje kalkulativne elemente: stroške dela ter stroške blaga in storitev ločeno. Izbran bo tisti ponudnik/-ca, ki bo v skladu z navedenimi merili in kriteriji zbral višje število točk v primerjavi z ostalimi ponudniki/-cami. Ob prijavi na razpis veljajo predpisi, ki so veljali na dan objave razpisa. Vse morebitne spremembe veljavnih predpisov v odprtem roku razpisa ne smejo vplivati na pripravo dokumentacije ponudnikov/-ic. Koncendent si v skladu s 4. členom Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva pridržuje pravico, da ne izbere nobenega prijavitelja. XIV. Rok in način prijave na javni razpis Ponudnik/-ca mora svojo ponudbo na javni razpis oddati v zaprti ovojnici na naslov Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče, s pripisom »Prijava na Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Moravče – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in točen naslov ponudnika/-ce. Šteje se, da je ponudba pravočasna, če je bila oddana izključno po pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do 13. 7. 2009 do 24. ure. Ponudnik/-ca lahko ponudbo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka, kasneje pa ne več. Vse dopolnitve ponudbe morajo biti predložene v roku in na način, kot to velja za ponudbe in z dodatno oznako »Dopolnitev ponudbe«. Organ, pristojen za podelitev koncesije, bo s sklepom zavrgel: – nepravočasne ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, – nepravilne ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, – nepopolne ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, – ponudbe in/ali dopolnitve ponudb, ki niso podane za krajevno območje, določeno v tem javnem razpisu. XV. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije Razpisna dokumentacija je dosegljiva: – na spletni strani občine (www.moravce.si) in – v glavni pisarni Občine Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče: – v ponedeljek in torek od 8. do 15. ure, – v sredo od 8. do 17. ure in – v četrtek in petek od 8. do 14. ure. Pristojni za dajanje dodatnih informacij sta Barbara Baša in Nuška Jerman Ben Amor, 01/723-10-98. XVI. Odpiranje ponudb in obveščanje o izboru Odpiranje ponudb bo sredo, 15. 7. 2009 ob 16. uri v sejni sobi Občine Moravče, Vegova ulica 7, 1251 Moravče. Odpiranje ponudb je javno in mu lahko prisostvuje vsak ponudnik na javnem razpisu, predstavnik prijavitelja-ponudnika pa se obvezno izkaže s pisnim pooblastilom. Komisija za pregled in presojo prispelih ponudb, ki jo s sklepom imenuje župan, za vsako ponudbo posebej ugotovi ali je pravočasna ali jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje ali je ponudba podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa. Ponudbe, ki niso pravočasne ali niso popolne ali ponudba ni podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve ali je ni podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, s sklepom zavrže organ, pristojen za podelitev koncesije. Komisija za koncesije o vsaki ponudbi, ki je pravočasna, jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve ter je popolna, pridobi mnenje Socialne zbornice. Komisija za koncesije najkasneje v roku 60 dni po pridobitvi mnenja Socialne zbornice oziroma po izteku zakonskega roka za odgovor organa, opravi pregled in presojo popolnih ponudb po kriterijih in merilih, objavljenih v javnem razpisu, ter na tej podlagi in ob upoštevanju mnenja Socialne zbornice, če je bilo dano, pripravi predlog podelitve koncesije. XVII. Organ, pristojen za podelitev koncesije Koncesijo bo na podlagi predloga pristojne strokovne komisije za pregled in presojo prispelih ponudb podelila občinska uprava z odločbo. Izbrani koncesionar podpiše koncesijsko pogodbo z županom Občine Moravče.

AAA Zlata odličnost