Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

Št. 330-015/2009 Ob-4458/09 , Stran 1539
I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. II. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali v razpisnem obdobju na območju Občine Sevnica: A) Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v podjetjih B) Odpiranja novih delovnih mest C) Podjetniško svetovanje D) Pogodbena obrestna mera E) Promocija izdelkov in storitev. III. Višina razpoložljivih sredstev Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa je 250.000 EUR in so zagotovljena na posameznih proračunskih postavkah. Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Kolikor bodo pri posameznih ukrepih predvidena sredstva ostala nerazporejena, se lahko prosta sredstva prenesejo na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od razpoložljivih sredstev. Kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala. Sedež obratovalnice oziroma podjetja ali poslovni prostori morajo biti na območju Občine Sevnica. Navedeni upravičenci morajo svojo dejavnost opravljati na območju Občine Sevnica. IV. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev – Splošni pogoji: Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu »de minimis«, kar pomeni, da skupni znesek pomoči dodeljen istemu upravičencu ne bo presegel praga 200.000,00 EUR v obdobju treh proračunskih let, pred vključno zadnjo dodelitvijo takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cesto prometnem sektorju, znaša zgornja dodeljena meja pomoči 100.00,00 EUR). Do finančnih spodbud niso upravičena podjetja iz dejavnosti iz sektorjev ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000, premogovništva po opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, podjetja v težavah, kot jih opredeljujejo Smernice skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega in pomoči dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo namenjene za nabavo vozil za cestni promet tovora. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine Sevnica. Občina bo sofinancirala stroške ob predložitvi zahtevanih dokazil. V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. – Posebni pogoji in merila za posamezne ukrepe: A. Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v podjetjih A.1 Upravičeni stroški: Občina bo sofinancirala neposredne stroške za izobraževanje (stroški kotizacije in šolnine, za posameznike, ki se usposabljajo in stroške za opravljeno izobraževanje s strani zunanjih izvajalcev) usposabljanje zaposlenih v podjetju, opravljenih v času od 1. 1. 2009 dalje. A.2 Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: Na razpis se lahko prijavijo: – samostojni podjetniki, – mala ter srednja podjetja (po 52. členu Zakona o gospodarskih družbah), ki opravljajo svojo dejavnost na območju Občine Sevnica. A.3 Višina razpoložljivih sredstev: Višina razpoložljivih sredstev znaša 25.000,00 EUR. Občina bo sofinancirala v višini do 50% upravičenih stroškov oziroma največ do 5.000,00 EUR na upravičenca. B. Odpiranja novih delovnih mest B.1 Upravičeni stroški: Predmet razpisa je trajno odpiranje novih delovnih mest, in sicer za zaposlitev brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu za zaposlovanje RS, zaposlitev je bila izvedena od 1. 9. 2009 dalje. B.2 Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: Na razpis se lahko prijavijo: – samostojni podjetniki, – mala, srednja in velika podjetja, – občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za vpis v poslovni register Slovenije, – podjetja, ki so pri pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register. Novo delovno mesto mora biti ohranjeno vsaj dve leti po enoletni prejeti pomoči in to mora še dokazovati tromesečno. Zaposlitev brezposelne osebe, če se s tem poveča število delovnih mest delodajalca v primerjavi s povprečnim številom delovnih mest v zadnjih 12 mesecih. – zaposlitev brezposelne osebe se mora izvesti na območju Občine Sevnica, – zaposlitev brezposelne osebe, ki je bila prijavljena na Zavodu za zaposlovanje RS, vsaj en mesec pred dnevom zaposlitve, – ta oseba ni imela zadnje zaposlitve pri delodajalcu, ki uveljavlja subvencijo, ali pri njegovih povezanih pravnih osebah, – kot nepovratna finančna pomoč za zaposlitev brezposelne osebe se upošteva tudi samozaposlitev in brezposelna oseba je morala biti prijavljena na Zavodu za zaposlovanje RS, vsaj en mesec pred dnevom zaposlitve, razen iskalci prve zaposlitve morajo biti le prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje RS, – brezposelna oseba mora imeti stalno prebivališče v Občini Sevnica. Vlogi je potrebno priložiti menico in menično izjavo s pooblastilom za toliko oseb, za kolikor vlagatelj uveljavlja subvencijo. B.3 Višina razpoložljivih sredstev: Višina razpoložljivih sredstev znaša 150.000,00 EUR. Subvencionira se 12 bruto plač do 50% bruto plače, ki jo določi delodajalec na osnovi povprečja bruto plače novo zaposlenega v obdobju zaposlitve oziroma največ do 650 EUR na eno bruto plačo. V primeru samozaposlitve subvencioniranje v višini do 50% plačanih prispevkov na osnovi povprečja že plačanih prispevkov v obdobju oziroma največ do 450 EUR za kritje mesečnega prispevka. Subvencije pa se bodo izplačevale od podpisa pogodbe z Občino Sevnica. C. Podjetniško svetovanje C.1 Upravičeni stroški: Občina Sevnica bo sofinancirala stroške svetovalnih storitev, ki jih bo za upravičenca opravila pooblaščena organizacija v času od 1. 1. 2009 dalje. C.2 Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: Na razpis se lahko prijavijo: – samostojni podjetniki, – mala ter srednja podjetja (po 52. členu Zakona o gospodarskih družbah), ki opravljajo svojo dejavnost na območju Občine Sevnica. C.3 Višina razpoložljivih sredstev: Višina razpoložljivih sredstev znaša 10.000 EUR. Občina bo sofinancirala v višini do 50% upravičenih stroškov oziroma največ do 2.000,00 EUR na upravičenca. D. Pogodbena obrestna mera D.1 Upravičeni stroški: Sredstva v obliki subvencioniranja pogodbene obrestne mere iz občinskega proračuna se za isti program dodeljujejo le enkrat, in sicer za naslednje namene: – nakup, urejanje in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov, – nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost, – nakup opreme in generalno obnovo obstoječe opreme. V razpis so zajeta posojila, ki so bila odobrena od 1. 9. 2009 dalje. D.2 Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: Na razpis se lahko prijavijo: – samostojni podjetniki, – mala in srednja podjetja, – občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za vpis v poslovni register Slovenije, – podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register. Posojila in subvencijo realne obrestne mere lahko pridobijo prosilci, ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev. Minimalni znesek posojila je 4.200,00 EUR, doba vračanja posojila pa najmanj tri leta. Višina pomoči ne sme presegati 55% upravičenih stroškov investicije. Investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Sevnica vsaj 5 let po njenem zaključku. Vlogi mora biti priložena kopija posojilne pogodbe in amortizacijski načrt. D.3 Višina razpoložljivih sredstev: Višina razpoložljivih sredstev znaša 40.000,00 EUR. Višina subvencioniranja pogodbene obrestne mere bo znašala do 5 odstotnih točk in se določi na podlagi amortizacijskega načrta in posojilne pogodbe izdane s strani posojilodajalca. Subvencija na vlagatelja bo znašala največ do 1.000,00 EUR v 12 mesecih. Doba subvencioniranja realne obrestne mere za odobreno posojilo je do tri leta. Občina bo sofinancirala stroške ob predložitvi zahtevanih dokazil. Subvencije pa se bodo izplačevale od podpisa pogodbe z Občino Sevnica. E. Promocija izdelkov in storitev E.1 Upravičeni stroški: Občina bo sofinancirala stroške najetja, postavitve in delovanja stojnice pri udeležbi na določenem sejmu ter ostale stroške promocije izdelkov in storitev (katalogi, prospekti, brošure, plakati, letaki) v času od 1. 1. 2009 dalje. E.2 Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: Na razpis se lahko prijavijo: – samostojni podjetniki, – mala in srednja podjetja (po 52. členu Zakona o gospodarskih družbah), ki opravljajo svojo dejavnost na območju Občine Sevnica. E.3 Višina razpoložljivih sredstev: Višina razpoložljivih sredstev znaša 25.000,00 EUR. Občina bo sofinancirala v višini do 50% upravičenih stroškov oziroma največ do 3.000,00 EUR za udeležbo na sejmu, ter enemu prijavitelju največ do 1.000,00 EUR za stroške promocije izdelkov in storitev. V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2009, za ukrep nova delovna mesta 2009 do vključno 2010, za ukrep pogodbene obrestne mere 2009, 2010, 2011 do vključno 2012. VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 31. 8. 2009 na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane s priporočeno pošto najpozneje 31. 8. 2009 (datum poštnega žiga na dan 31. 8. 2009). Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z nazivom in naslovom prijavitelja in označene z oznako: »Ne odpiraj javni razpis – Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih« »Ne odpiraj javni razpis – Odpiranja novih delovnih mest« »Ne odpiraj javni razpis – Podjetniško svetovanje« »Ne odpiraj javni razpis – Pogodbena obrestna mera« »Ne odpiraj javni razpis – Promocija izdelkov in storitev«. VII. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela 2. 9. 2009 v prostorih Občine Sevnice. Odpiranje ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v tem roku na dopolni, se zavržejo s sklepom. VIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pri Maji Grabrijan ali Vlasti Kuzmički, tel. 07/81-61-262 oziroma 07/81-61-233, e-mail: maja.grabrijan@obcina-sevnica.si, vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan v času od 8. do 12. ure.

AAA Zlata odličnost