Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2194. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja, stran 6192.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 15., 23. in 56. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/08; ZVCP-1-UPB5), 3. člena Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 39/05, 2/06, 70/07, 62/08, 121/08) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 26. seji dne 27. 5. 2009 sprejel
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja
1. člen
S to odredbo se dopolnijo in spremenijo posamezna določila Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, njena višina in način plačevanja (Uradni list RS, št. 14/09 – v nadaljevanju: odredba).
2. člen
Spremeni in dopolni se prvi odstavek 2. člena odredbe, ki se glasi:
(1) Območje kratkotrajnega parkiranja obsega parkirišča na Slovenskem trgu, na delu Gregorčičeve ulice, od križišča s Stritarjevo ulico, do križišča s Koroško cesto, Na skali, na Bleiweisovi cesti pred poslovno stavbo Gorenjske banke in na vzdolžnih parkirnih prostorih, ki mejijo na parkirišče na Hujah, ob Likozarjevi cesti.
Parkirišča, na katerih trajanje parkiranja časovno ni omejeno obsega ploščad med stavbo Mestne občine Kranj in Restavracijo Brioni (parc. št. 280/1, k.o. Kranj), parkirišče na Hujah ob Likozarjevi cesti (parc. št. 60/4, k.o. Huje), parkirišče pri “Zlati ribi” (parc. št. 423/3, 994/0 obe k.o. Kranj), parkirišče pri “Čebelici” (parc. št. 101, k.o. Kranj) in parkirišče pri Zdravstvenem domu Kranj (parc. št. 904/1, k.o. Kranj).
Na vseh parkiriščih se plačuje parkirnina, razen za posamezna parkirna mesta, za katera so sklenjene najemne pogodbe. Imetniki dovolilnic za vožnjo, ustavljanje in parkiranje v območju za pešce, lahko brezplačno parkirajo na parkiriščih, kjer parkiranje časovno ni omejeno, razen na parkirišču pri Zdravstvenem domu Kranj. Parkirišče pri “Čebelici” je v času med 17.00 in 8.00 uro rezervirano za stanovalce, ki imajo v območju za pešce stalno ali začasno prebivališče.
Dopolni se besedilo tretjega odstavka 2. člena odredbe, ki se glasi:
(3) Parkiranje na območju kratkotrajnega parkiranja se časovno omeji na največ 120 minut.
Doda se besedilo četrtega odstavka 2. člena odredbe, ki se glasi:
(4) Imetniki dovolilnic za vožnjo, ustavljanje in parkiranje v območju za pešce, morajo z dovolilnico izdano s strani pristojnega organa Mestne občine Kranj označiti vozilo. Dovolilnica mora biti nameščena s sprednjo stranjo na vidnem mestu armaturne plošče, pod prednjim vetrobranskim steklom, tako, da je vidna v celoti.
3. člen
Spremeni se prvi odstavek, 3. člena odredbe, ki se po novem glasi:
(1) Višina parkirnine na označenih delih vozišča, namenjenih parkiranju vozil v območju kratkotrajnega parkiranja in na parkiriščih, kjer trajanje parkiranja časovno ni omejeno znaša:
– za prvih 60 minut brezplačno,
– za vsako začetno nadaljnjo uro 1 EUR.
Uporabniki lahko enkrat dnevno 60-minutno brezplačno parkiranje v območju kratkotrajnega parkiranja koristijo, če za plačilo parkirnine uporabijo kartico, izdano s strani Mestne občine Kranj. Po preteku 120-minutnega parkiranja so uporabniki dolžani odpeljati vozila iz območja kratkotrajnega parkiranja.
Besedilo drugega odstavka 3. člena odredbe se črta.
Dosedanji tretji odstavek 3. člena odredbe se spremeni v drugi odstavek, ki se po novem glasi:
(2) Za plačilo parkirnine v območju kratkotrajnega parkiranja se uporabljajo naprave za izdajanje parkirnih listkov (parkomati). Za plačilo parkirnine, na katerih trajanje parkiranja ni časovno omejeno, se uporabljajo avtomatske blagajne. Uporabniki lahko parkirnino plačajo s kartico izdano s strani Mestne občine Kranj, GSM aparatom, z gotovino ali plačilno-kreditnimi karticami, ki so označene na parkomatih oziroma avtomatskih blagajnah.
Doda se nov tretji odstavek 3. člena odredbe, ki se glasi:
(3) Župan lahko odredi delno ali popolno zaporo parkirišča na ploščadi med stavbo Mestne občine Kranj in Restavracijo Brioni.
4. člen
Spremeni in dopolni se 4. člen odredbe, ki se po novem glasi:
Parkirnina se na javnih parkirnih površinah, na območju kratkotrajenga parkiranja plačuje vsak delovnik od ponedeljka do petka med 7.00 in 17.00 uro.
Na javnih parkirnih površinah, na ploščadi med stavbo Mestne občine Kranj in Restavracijo Brioni, na Hujah ob Likozarjevi cesti, na parkirišču pri “Zlati ribi”, na parkirišču pri “Čebelici” in na parkirišču pri Zdravstvenem domu Kranj, se parkirnina plačuje vsak delovnik od ponedeljka do petka med 6.00 in 20.00 uro. Parkirnina se ne plačuje med delovniki od ponedeljka do petka med 20.00 in 6.00 uro, ob sobotah, nedeljah in praznikih.
5. člen
Besedilo novega 5. člena odredbe se po novem glasi:
S stanovalci v neposredni bližini parkirišč, na katerih trajanje parkiranja časovno ni omejeno in nimajo možnosti parkiranja ob objektih, lahko župan sklene pogodbo o najemu parkirnega prostora. Cena najema se določi skladno z veljavnimi predpisi.
6. člen
Besedilo novega 6. člena odredbe se po novem glasi:
(1) Na parkiriščih, na katerih trajanje parkiranja časovno ni omejeno, uporabniki parkirnino plačajo na avtomatski blagajni. Po prejemu listka iz blagajne morajo v času največ 15-ih minut zapustiti parkirišče. Pri izhodu iz parkirišča uporabniki listek iz avtomatske blagajne položijo v avtomat, ki se nahaja ob izhodu iz parkirišča.
(2) V primeru izgube parkirnega listka ali listka iz avtomatske blagajne, prekoračitve časa 15-ih minut po prejemu listka iz avtomatske blagajne, morajo uporabniki na avtomatski blagajni pritisniti tipko “izguba listka” in plačati 15 EUR.
7. člen
Dosedanji 6. člen odredbe se preštevilči v 7. člen, ki se po novem glasi:
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se najkasneje v šestih mesecih od dneva veljavnosti.
Št. 371-0632/2008-46/04
Kranj, dne 1. junija 2009
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
 
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.

AAA Zlata odličnost