Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2224. Odlok o rebalansu proračunu Občine Tišina za leto 2009, stran 6247.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 17. redni seji dne 5. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračunu Občine Tišina za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2009 (Uradni list RS, št. 18/09) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |  v evrih|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |  Proračun|
|   |                      | leta 2009|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 3,484.258|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 2,601.090|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              | 2,304.681|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      | 2,123.604|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje          |   87.575|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   93.501|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |706 Drugi davki              |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  296.409|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   54.834|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    550|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |    340|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |  126.423|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |  114.262|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   19.366|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   19.366|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |   1.500|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |   1.500|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  862.302|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  448.269|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|  414.033|
|   |iz sredstev proračuna Evropske unije    |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 3,926.175|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               | 1,155.922|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  337.867|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   55.278|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  634.451|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   13.209|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                |  115.117|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  965.884|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |   4.169|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  629.573|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   83.376|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  248.766|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           | 1,696.850|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 1,696.850|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  107.520|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in   |   52.184|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   55.336|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       |  –441.917|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)         |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |   6.040|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |   6.040|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |    150|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |   5.890|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE         |     0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)   |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE         |     0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |440 Dana posojila             |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in    |     0|
|   |finančnih naložb              |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |     0|
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja    |     0|
|   |v javnih skladih in drugih osebah javnega |      |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |   6.040|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |      |
|   |(IV.-V.)                  |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |  240.000|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |  240.000|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje          |  240.000|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   61.781|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   61.781|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   61.781|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)       |  178.219|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |  –257.658|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2008|      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |  257.658|
+------+-------------------------------------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Tišina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Spremeni se 11. člen odloka, tako da glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se za leto 2009 načrtuje dolgoročna zadolžitev v višini 240.000,00 €«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0023/2009-1
Tišina, dne 8. junija 2009
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

AAA Zlata odličnost