Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

Št. 316/09 Ob-4486/09 , Stran 1529
Zaporedna št. 1 Parc. št. 137/15, pašnik v izmeri 1144 m2, vpisana pri vl. št. 612, k.o. Mostec. Zemljišče se po planu nahaja v območju stavbnih zemljišč, izklicna cena zemljišča znaša 54.912,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 2 Parc. št. 657/5, travnik v izmeri 2059 m2, vpisana pri vl. št. 604, k.o. Ojstriška vas. Zemljišče leži v ureditvenem območju izključne rabe za kmetijstvo (oznaka K), v morfološki enoti namenjeni za poselitev – stavbno zemljišče v območju razpršene gradnje (oznaka Z), izklicna cena zemljišča znaša 74.124,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV. Zaporedna št. 3 Parc. št. 657/7, travnik v izmeri 2061 m2, vpisana pri vl. št. 604, k.o. Ojstriška vas. Zemljišče leži v ureditvenem območju izključne rabe za kmetijstvo (oznaka K), v morfološki enoti namenjeni za poselitev – stavbno zemljišče v območju razpršene gradnje (oznaka Z), izklicna cena zemljišča znaša 74.196,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV. Zaporedna št. 4 Parc. št. 659/2, travnik v izmeri 7467 m2, vpisana pri vl. št. 541, k.o. Ojstriška vas. Zemljišče leži v ureditvenem območju izključne rabe za kmetijstvo (oznaka K), v morfološki enoti namenjeni za poselitev – stavbno zemljišče v območju razpršene gradnje (oznaka Z), izklicna cena zemljišča znaša 268.812,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 5 Parc. št. 672/2, travnik v izmeri 7 m2, vpisana pri vl. št. 541, k.o. Ojstriška vas. Zemljišče leži v ureditvenem območju izključne rabe za kmetijstvo (oznaka K), v morfološki enoti namenjeni za poselitev – stavbno zemljišče v območju razpršene gradnje (oznaka Z), izklicna cena zemljišča znaša 252,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 6 Parc. št. 673/2, njiva v izmeri 292 m2, vpisana pri vl. št. 541, k.o. Ojstriška vas. Zemljišče leži v ureditvenem območju izključne rabe za kmetijstvo (oznaka K), v morfološki enoti namenjeni za poselitev – stavbno zemljišče v območju razpršene gradnje (oznaka Z), izklicna cena zemljišča znaša 10.512,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 7 Parc. št. 679/2, travnik v izmeri 143 m2, vpisana pri vl. št. 604, k.o. Ojstriška vas. Zemljišče leži v ureditvenem območju izključne rabe za kmetijstvo (oznaka K), v morfološki enoti namenjeni za poselitev – stavbno zemljišče v območju razpršene gradnje (oznaka Z), izklicna cena zemljišča znaša 5.148,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 8 Parc. št. 680/2, njiva v izmeri 112 m2, vpisana pri vl. št. 604, k.o. Ojstriška vas. Zemljišče leži v ureditvenem območju izključne rabe za kmetijstvo (oznaka K), v morfološki enoti namenjeni za poselitev – stavbno zemljišče v območju razpršene gradnje (oznaka Z), izklicna cena zemljišča znaša 4.032,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 9 Parc. št. 684/4, travnik v izmeri 168 m2, vpisana pri vl. št. 604, k.o. Ojstriška vas. Zemljišče leži v ureditvenem območju izključne rabe za kmetijstvo (oznaka K), v morfološki enoti namenjeni za poselitev – stavbno zemljišče v območju razpršene gradnje (oznaka Z), izklicna cena zemljišča znaša 6.048,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 10 Parc. št. 685/2, njiva v izmeri 370 m2, vpisana pri vl. št. 941, k.o. Ojstriška vas, do 2295/4172. Zemljišče leži v ureditvenem območju izključne rabe za kmetijstvo (oznaka K), v morfološki enoti namenjeni za poselitev – stavbno zemljišče v območju razpršene gradnje (oznaka Z), izklicna cena zemljišča znaša 7.344,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 11 Parc. št. 688/2, njiva v izmeri 114 m2, vpisana pri vl. št. 999, k.o. Ojstriška vas, do 118596/275100. Zemljišče leži v ureditvenem območju izključne rabe za kmetijstvo (oznaka K), v morfološki enoti namenjeni za poselitev – stavbno zemljišče v območju razpršene gradnje (oznaka Z), izklicna cena zemljišča znaša 1.764.00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 12 Parc. št. 688/3, njiva v izmeri 151 m2, vpisana pri vl. št. 999, k.o. Ojstriška vas, do 118596/275100. Zemljišče leži v ureditvenem območju izključne rabe za kmetijstvo (oznaka K), v morfološki enoti namenjeni za poselitev – stavbno zemljišče v območju razpršene gradnje (oznaka Z), izklicna cena zemljišča znaša 2.340,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 13 Parc. št. 265, neplodno v izmeri 26.827 m2, vpisana pri vl. št. 145, k.o. Gorica. Zemljišče se po planu nahaja v poselitvenem območju, izklicna cena zemljišča znaša 804.810,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 14 Parc. št. 392/9, njiva v izmeri 8935 m2, vpisana pri vl. št. 667, k.o. Prekopa. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 460.128,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 15 Parc. št. 85/2, pašnik v izmeri 1720 m2, vpisana pri vl. št. 149, k.o. Navrški vrh. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče. Na parceli stojita dva pomožna, lesena objekta, ki nista last prodajalca in nista predmet prodaje. Izklicna cena zemljišča znaša 55.728,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine. Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 26. 6. 2009, do 12.ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap. št. _____ – Ne odpiraj.« Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 77-06/2009 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani občine bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe s strani občine oziroma v petih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe s strani občine, v primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani solastnikov pa bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe s strani solastnikov oziroma v petih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe s strani solastnikov. Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati v celoti najkasneje v 8 dneh od notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine v 8 dneh od notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo varščino. Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo in druge morebitne stroške plača kupec. Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. V skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora na nepremičninah pod zap. št. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 občina uveljavlja predkupno pravico. V skladu z 88. členom Zakona o urejanju prostora bo prodajalec po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo nepremičnin občini, na območju katere ležijo predmetne nepremičnine, po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa. Občina se mora o ponudbi izjaviti najpozneje v petnajstih dneh, sicer se šteje, da nepremičnin ne bo kupila. Če občina v petnajstih dneh sprejme ponudbo, bo Sklad z njo sklenil prodajno pogodbo. Če občina ponudbe ne bo sprejela, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb. V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika lahko solastniki na nepremičnini pod zap. št. 10, 11, 12 uveljavljajo predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem, prav tako pa v skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora na nepremičnini uveljavlja predkupno pravico občina, na območju katere leži predmetna nepremičnina. Prodajalec bo po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa solastniku oziroma solastnikom in občini na območju katere ležijo predmetne nepremičnine. O ponudbi se mora solastnik oziroma solastniki in občina izjaviti najpozneje v petnajstih dneh od prejema ponudbe, sicer se šteje, da nepremičnin ne bodo kupili. V primeru, da bo tako občina kot tudi solastnik oziroma solastniki v petnajstih dneh sprejeli ponudbo Sklada za prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z občino. V primeru, da občina ponudbe Sklada za prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa ne bo sprejela, ponudbo pa bo sprejel solastnik oziroma solastniki, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo solastnikom oziroma solastniki. Sklad bo sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb samo v primeru, da tako solastnik oziroma solastniki kot tudi občina ne bodo sprejeli ponudbe Sklada po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa. Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 30. 6. 2008, ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/434-11-00).

AAA Zlata odličnost