Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2181. Sklep o dopolnitvi in spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Mašun, stran 6174.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, in Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) je župan Občine Ilirska Bistrica dne 27. 5. 2009 sprejel
S K L E P
o dopolnitvi in spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Mašun
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo podrobnega prostorskega načrta
Dne 6. 2. 2008 je župan Občine Ilirska Bistrica sprejel sklep št. 3505-02/2007 o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Mašun.
Z izdelavo strokovnih podlag in številnih variantnih strokovnih rešitev za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za Mašun (v nadaljevanju: OPPN Mašun), se je zaradi celovitejše ureditve funkcionalne celote turistično rekreacijskega središča in načrtovanja gradnje izkazalo, da je potrebno razširiti območje urejanja OPPN Mašun.
Razširjeno območje urejanja je potrebno zaradi:
– ureditve parkirnih površin vzdolž ceste kot razširjena netlakovana utrjena ozelenela površina,
– ureditve parkirnih površin na različnih lokacijah s čim manjšim posegom v reliefne danosti,
– ureditve območja za piknik prostore,
– ureditve območja športnih igrišč in površin za športne dejavnosti na travi.
2. Območje urejanja občinskega podrobnega prostorskega načrta
Območje OPPN Mašun se razširi tako, da vključuje zemljišča parcelnih številk:
– v k.o. 2508 Snežnik: del 1665/1, 1665/4, del 1669/1, del 1744, del 1835, del 1847, del 1848, 1853, 1854, 1855, 1856/1, 1856/2, 1856/3, 1856/4, 1857, 1858, 1859, 1865, 1866/2, 1868, del 1869/1, 1869/2, 1870, 1871, del 1873,
– v k.o. 2510 Koritnice: 68*, del 1369/170, del 2006, del 2015/2, 2018, del 2019, 2020/1, 2020/2, 2020/3, 2021, del 2022, del 2023/1, 2023/2.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Načrtovalec OPPN Mašun je že izdelal več strokovnih variantih rešitev tudi za širše območje v fazi izdelave OPPN za ureditveno območje Mašun, v katerih se je pri preveritvi izkazala potreba za razširitev območja OPPN. Če se izkaže na podlagi izdelanih strokovnih analiz potreba po izdelavi več rešitev, se izdela več variant.
Načrtovalec pridobi geodetski načrt za širše območje urejanja, ki mora ustrezati tudi pripravi PGD in je izdelan skladno s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Pripravljavec bo pridobil tudi vse dodatne strokovne podlage, preveritve, rešitve in varstvene zahteve nosilcev urejanja prostora pridobljenih v smernicah, ki so določene na podlagi sprejete zakonodaje.
4. Roki za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Faza          |Nosilec     |Rok         |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Sklep o pričetku    |župan      |maj 2009      |
|postopka in objava   |         |          |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Izdelava geodetskega  |načrtovalec   |21 dni       |
|posnetka        |         |          |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Izdelava strokovnih  |načrtovalec   |april 2008– februar|
|podlag         |         |2009        |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Izdelava osnutka    |načrtovalec   |21 dni       |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Pridobivanje smernic  |nosilci urejanja |30 dni       |
|            |prostora     |          |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Dopolnitev osnutka na |načrtovalec   |30 dni       |
|podlagi smernic    |         |          |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Javna razgrnitev in  |občina,     |30 dni       |
|javna obravnava    |načrtovalec   |          |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Stališča do pripomb – |občina,     |7 dni        |
|predlog        |načrtovalec   |          |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Obravnava dopolnjenega |občinski svet  |          |
|osnutka in zavzem   |         |          |
|stališč        |         |          |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Izdelava predloga   |načrtovalec   |30 dni       |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Pridobivanje mnenj   |nosilci urejanja |30 dni       |
|            |prostora     |          |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Usklajen predlog    |načrtovalec   |7 dni        |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Sprejem odloka     |občinski svet  |          |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
|Izdelava dokončnega  |načrtovalec   |7 dni        |
|OPPN          |         |          |
+-----------------------+-----------------+--------------------+
5. Navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Poleg nosilcev urejanja prostora, ki so navedeni v sklepu z dne 6. 2. 2008, se doda še Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna.
Vsi v skladu z 58. in 61. členom ZPNačrt podajo smernice in mnenja k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
6. Financiranje
Finančna sredstva za izdelavo širšega območja OPPN Mašun, elaborata nove razdelitve zemljišč, geodetskega načrta, strokovnih podlag in programa opremljanja zagotovi pripravljavec – Občina Ilirska Bistrica.
Pobudnik, investitor in pripravljavec širšega območja OPPN-ja je Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
Načrtovalec OPPN je bil izbran v skladu z določili postopka javnega naročanja, in sicer Studio 3 d.o.o., Fabčič Viljem, Goriška cesta 25, 5270 Ajdovščina.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v svetovnem spletu in posreduje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505–02/2007
Ilirska Bistrica, dne 27. maja 2009
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.

AAA Zlata odličnost