Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2161. Pravilnik o načinu sodelovanja med zdravstvenim osebjem in reševalno službo ter policijo, stran 6149.

Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za zdravje v soglasju z ministrico za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o načinu sodelovanja med zdravstvenim osebjem in reševalno službo ter policijo
1. člen
(1) Ta pravilnik ureja način sodelovanja med zdravstvenim osebjem in reševalno službo ter policijo pri izvedbi zadržanja osebe in odreditvi oziroma izvedbi njenega prevoza z reševalnim vozilom do sprejema osebe na zdravljenje v psihiatrično bolnišnico (v nadaljnjem besedilu: bolnišnica) brez njene privolitve.
(2) Sodelovanje iz prejšnjega odstavka se lahko zahteva:
1. kadar je zaradi narave duševne motnje osebe nujno potrebno, da se osebi omeji svoboda gibanja oziroma preprečijo stiki z okolico, še preden se izpelje postopek za sprejem na zdravljenje brez privolitve iz 40. do 52. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08; v nadaljnjem besedilu: zakon), in
2. če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 39. člena zakona.
(3) Pomoč policije po tem pravilniku lahko zahteva tudi direktor bolnišnice oziroma socialno varstvenega zavoda pri izvedbi nujnega prevoza z reševalnim vozilom v skladu z drugim odstavkom 52. člena zakona.
2. člen
(1) Če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka prejšnjega člena, lahko zdravnik zahteva pomoč krajevno pristojne policijske postaje (v nadaljnjem besedilu: policija).
(2) Zdravnik lahko zahteva pomoč policije pri izvedbi zadržanja osebe in odreditvi njenega prevoza v bolnišnico z reševalnim vozilom brez njene privolitve.
(3) Pred izvajanjem pomoči iz prejšnjega odstavka mora zdravnik seznaniti policijo z vsemi podatki, ki so v konkretnem primeru na voljo in so pomembni za zagotavljanje pomoči.
(4) Pomoč policije ni več potrebna, ko zdravnik oceni, da je ogrožanje iz drugega odstavka prejšnjega člena, ki ga oseba povzroča, mogoče omejiti z zdravstvenimi ukrepi.
(5) Prenehanje potrebe po pomoči policije zdravnik poda pisno, na hrbtni strani zahtevka za pomoč policiji (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) iz 3. člena tega pravilnika.
3. člen
(1) Če zdravnik meni, da bo potreboval pomoč policije, mora poslati zahtevek najmanj tri dni pred napotitvijo osebe v bolnišnico.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, lahko v primeru nujnega ukrepanja zdravnik ustno zaprosi za takojšnjo pomoč policije, vendar ji mora najkasneje v 24 urah po zagotovitvi pomoči izročiti zahtevek iz prejšnjega odstavka.
(3) V zahtevku mora zdravnik policijo obvestiti o znani ali pričakovani stopnji ogrožanja osebe in o vsebini grožnje, s katero grozi oseba ter opisati njeno morebitno predhodno ogrožanje drugih oseb ali samega sebe.
(4) V zahtevek ni dovoljeno vpisovati diagnoz ali drugih podatkov, ki so poklicna skrivnost in niso pomembni za pomoč policije.
(5) Obrazec zahtevka, ki se izpolnjuje v dvojniku, je v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(1) Prevoz osebe v bolnišnico se opravi z reševalnim vozilom.
(2) Zdravnik pri napotitvi in prevozu osebe v bolnišnico odredi ustrezne zdravstvene ukrepe in potrebno število članov zdravstvenega osebja, ki pri tem sodelujejo.
5. člen
(1) Policija je dolžna zagotoviti pomoč pri:
– izvedbi zadržanja osebe brez njene privolitve,
– izvedbi nujnega prevoza z reševalnim vozilom brez privolitve osebe.
(2) Policija je dolžna zagotoviti pomoč iz prejšnjega odstavka do sprejema osebe na zdravljenje v bolnišnico, vse dokler ogrožanja, ki ga oseba povzroča, ni mogoče omejiti z zdravstvenimi ukrepi.
(3) Policija odredi potrebno število policistov za nudenje pomoči iz prejšnjega odstavka.
(4) Če med prevozom zdravstveno osebje ne more obvladati osebe z zdravstvenimi ukrepi, policija nudi potrebno pomoč v skladu s svojimi pooblastili in s tem pravilnikom.
6. člen
(1) Ves čas napotitve in sprejema osebe na zdravljenje v bolnišnico brez privolitve, je treba z osebo ravnati tako, da se spoštuje njeno osebno dostojanstvo.
(2) Obseg ukrepov za odvrnitev ogrožanja, ki ga oseba povzroča, ne sme biti večji, kot je to nujno potrebno.
7. člen
(1) Kadar zdravnik ugotovi, da sredstva, ki jih uporablja zdravstveno osebje, ne zadoščajo za obvladovanje nasilnega vedenja osebe, policija uporabi prisilna sredstva v skladu s svojimi pooblastili.
(2) Pred uporabo prisilnih sredstev policija na njej razumljiv način o tem opozori osebo, v skladu s predpisi, ki urejajo uporabo prisilnih sredstev.
(3) Pri obravnavi osebe, ki je nasilna, je treba uporabiti najmilejše ukrepe in sredstva, s katerimi jo je še mogoče obvladati ter pri tem spoštovati njeno osebnost in dostojanstvo.
8. člen
(1) Ob posredovanju policije v skladu s 57. členom zakona mora policija enoto službe medicinske pomoči seznaniti o vseh okoliščinah, ki se nanašajo na dogodek in na domnevo, da so pri osebi podani pogoji iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika.
(2) Če sprejemni zdravnik ob pregledu osebe iz prejšnjega odstavka ugotovi, da niso podani razlogi za sprejem osebe na zdravljenje v bolnišnico in sprejem odkloni, mora o tem takoj obvestiti službo nujne medicinske pomoči in policijo.
9. člen
Policija in zdravstveno osebje so kot poklicno skrivnost dolžni varovati podatke o zdravstvenem stanju osebe, vzrokih, okoliščinah in posledicah tega stanja in ukrepih, ki so jih izvedeli pri napotitvi osebe na zdravljenje v bolnišnico brez njene privolitve.
10. člen
(1) Če oseba, ki je bila napotena ali sprejeta v obravnavo oziroma na zdravljenje brez privolitve, samovoljno zapusti socialno varstveni zavod, bolnišnico, zdravstveni zavod oziroma drugo pravno ali fizično osebo, ki opravlja zdravstveno dejavnost, ali pobegne med prevozom v socialno varstveni zavod ali bolnišnico in direktor socialno varstvenega zavoda, direktor bolnišnice oziroma zdravnik oceni, da so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika, o tem takoj ustno obvesti policijo, najkasneje v 24 urah pa obvestilo pošlje policiji tudi v pisni obliki.
(2) Obrazec obvestila iz prejšnjega odstavka, ki se izpolnjuje v dvojniku, je v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
11. člen
(1) Po sprejemu obvestila iz prejšnjega člena policija stori vse potrebno za izsleditev osebe in ukrepa v skladu s svojimi pooblastili.
(2) Po izsleditvi policija osebo brez odlašanja privede in izroči najbližjemu socialno varstvenemu zavodu oziroma bolnišnici.
(3) Če se iskana oseba sama vrne v socialno varstveni zavod oziroma bolnišnico ali sicer prenehajo razlogi za njeno iskanje, je direktor socialno varstvenega zavoda, direktor bolnišnice oziroma zdravnik dolžan o tem takoj obvestiti policijo.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati 12. avgusta 2009.
Št. 0070-34/2009
Ljubljana, dne 11. maja 2009
EVA 2008-2711-0158
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje
 
Soglašam!
 
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti