Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

Št. 478-19/2008-10 Ob-4363/09 , Stran 1544
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, tel. 07/356-53-60, faks: 07/353-63-65, e-pošta: obcina.semic@siol.net, matična številka: 5880262, ID št. za DDV: SI79049273. 2. Opis predmeta prodaje in izklicna cena 2.1 Predmet prodaje je nepremičnina parc. št. 3222/1 – travnik v izmeri 1572 m2, k.o. Semič. Nepremičnina je po Prostorsko ureditvenih pogojih Občine Semič nezazidano stavbno zemljišče, območje proizvodnih dejavnosti (oznaka PD), in se nahaja v območju Proizvodno servisne cone Vrtača (PSC Vrtača). Navedena cena ne vključuje 20% DDV. Davek plača kupec. Na zemljišču, ki je predmet prodaje, je vpisano breme v korist Telekoma Slovenije d.d., na podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti, z dne 15. 9. 2006. 2.2 Izklicna cena nepremičnin je 8,5125 EUR/m2 ali skupno 13.381,65 EUR. Cena kvadratnega metra zemljišča za gradnjo poslovnih objektov znaša 75% celotne tržne vrednosti kvadratnega metra zemljišča na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič (Uradni list RS, št. 59/08). Razlika do tržne cene predstavlja pomoč dodeljeno po pravilu »de minimis«. V ceni je všteto plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča. 2.3 Najnižji znesek višanja kupnine za nepremičnino navedeno v točki 2.1 je 100 EUR. 3. Vrsta pravnega posla Prodaja stvarnega premoženja občine. Sklene se kupoprodajna pogodba. 4. Udeležba na javni dražbi 4.1 Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin in se pravočasno in pravilno prijavijo, tako, da najkasneje do 2. 7. 2009 po pošti oziroma najkasneje do 10. ure istega dne, osebno na sedež Občinske uprave Občine Semič, Štefanov trg 9, Semič pisno prijavijo svojo udeležbo in predložijo naslednje dokumente: – potrdilo o plačani varščini (kopija) in celotna številka računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, – originalno potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni, – originalni izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma ustrezne evidence AJPES (s.p.) staro največ 30 dni, – kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista (s.p.), – davčno številko in EMŠO (s.p.), ID št. za DDV in matično številko (pravne osebe), – telefonsko številko, – opis dejavnosti, ki se bo opravljala in predvideno število zaposlenih, – pisno izjavo o morebitnih že prejetih pomočeh za iste upravičene stroške in o skupni vrednosti prejetih pomoči. 4.2 Dražitelji morajo na dan dražbe, neposredno pred njenim pričetkom predložiti: – originalno potrdilo o vplačilu varščine (zgolj na vpogled), – na vpogled osebni ali kateri drugi identifikacijski dokument, – morebitni pooblaščenec pravne osebe in pooblaščenec samostojnega podjetnika posameznika: pisno notarsko overjeno pooblastilo v izvirniku. Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna podjetja iz 3. člena Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07). 5. Višina varščine 5.1 Pred javno dražbo mora dražitelj plačati varščino v višini 10% od izklicne cene posamezne nepremičnine. Varščina se plača na podračun Občine Semič 01309-0100015998, sklic 00 72210001-47819-2008, z navedbo »varščina za javno dražbo«. 5.2 Vplačana varščina se uspelemu dražitelju – kupcu všteje v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo, se varščina vrne v roku 10 dni po javni dražbi brez obresti. 6. Pravila javne dražbe: – Nepremičnina, ki je predmet javne dražbe, se prodaja po načelu: »videno – kupljeno«. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnino. – DDV, druge davke in druge dajatve, stroške cenitve nepremičnin, stroške notarja in stroške v zvezi s prenosom lastništva, v izklicni ceni niso zajeti in jih nosi kupec. – Javno dražbo bo izvajala Komisija za postopek pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2009. – Komisija iz prejšnje alineje te točke lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina v roku 10 dni brez obresti in izkazani stroški za prevzem razpisne dokumentacije. – Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. – Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. Morebitne ugovore reši komisija v roku treh dni od datuma javne dražbe. – Če je dražitelj samo eden in sprejema izklicno vrednost nepremičnine, je nepremičnina prodana za izklicno vrednost. – Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražita najvišjo kupnino v istem znesku, nepremičnina ni prodana, dokler eden od obeh dražiteljev ne zviša kupnine. – Če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno vrednostjo nepremičnine po navedenih pogojih. 7. Sklenitev pogodbe ter način in rok plačila kupnine 7.1 Pogodba za prodajo nepremičnin se sklene najpozneje v 15 dneh po uspešno opravljeni javni dražbi. Če kupec pogodbe v zgoraj navedenem roku ne podpiše iz razlogov, ki so na njegovi strani, zadrži Občina Semič njegovo varščino. V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi k podpisu pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi v za to določenih rokih, se v roku 8 dni po nastopu prej navedenih razlogov k podpisu pozove dražitelja, ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno, in sicer za ceno, ki jo je ponudil, zanj pa veljajo enaki pogoji, kot za prvega dražitelja. 7.2 Kupec mora kupnino plačati v roku 8 dni od dneva podpisa pogodbe v enkratnem znesku na podračun Občine Semič 01309-0100015998. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 8. Posebni pogoji 8.1 Kupec mora pričeti z gradnjo objekta najkasneje v roku treh let po sklenitvi pogodbe in urediti komunalno infrastrukturo, ki se priključi na javno infrastrukturo. Če kupec ne bi napravil objekta in infrastrukture, navedene v prvem odstavku v roku treh let in bi imel namen prodati kupljeno zemljišče, si občina pridržuje predkupno pravico in zemljišče plača pod istimi pogoji, kot je bilo prodano. 8.2 Do sredstev dodeljenih po Pravilniku o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič (Uradni list RS, št. 59/08), ne morejo biti upravičena podjetja v težavah (podjetje je v težavah, če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let dosega polovico osnovnega kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije) ali dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje. Do sredstev po pravilniku, niso upravičeni subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Semič. 8.3 Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR). 9. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba je razpisana za 2. 7. 2009 in bo potekala v sejni sobi Občine Semič, Štefanov trg 9, Semič, ob 12. uri. 10. Informacije O pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel. 07/356-53-60, e-pošta: obcina.semic@siol.net, ali osebno v času uradnih ur. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javne dražbe je objavljeno v Uradnem listu RS in na uradni spletni strani Občine Semič: www.semic.si.

AAA Zlata odličnost