Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

Št. 350-1/2008-15 Ob-4368/09 , Stran 1546
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, davčna številka: 48985457, matična številka: 1358383. 2. Predmet javne dražbe, izklicna cena in najnižji znesek višanja 2.1. Nepremičnine v k.o. Stavča vas (1442): Predmet prodaje so nepremičnine, ki se nahajajo v posameznih ureditvenih enotah znotraj območja urejanja z Odlokom o zazidalnem načrtu servisno-obrtne cone Jama pri Dvoru (Uradni list RS, št. 21/04), in sicer: – del parc. št. 821/9, del parc. št. 821/11 in del parc. št. 811/6, k.o. Stavča vas (ureditvena enota UE1) v predvideni izmeri 7222 m2, izklicna cena znaša 86.664,00 EUR (12 EUR/m2); najnižji znesek višanja je 500,00 EUR; – del parc. št. 811/6 in del parc. št. 817, k.o. Stavča vas (ureditvena enota UE2) v predvideni izmeri 5492 m2, izklicna cena znaša 65.904,00 EUR (12 EUR/m2), najnižji znesek višanja je 500,00 EUR; – del parc. št. 811/6, k.o. Stavča vas (ureditvena enota UE3) v predvideni izmeri 5311 m2, izklicna cena znaša 63.732,00 EUR (12 EUR/m2), najnižji znesek višanja je 500,00 EUR; – del parc. št. 811/6 in del parc. št. 807/6, k.o. Stavča vas (ureditvena enota UE4) v predvideni izmeri 2939 m2, izklicna cena znaša 35.268,00 EUR (12 EUR/m2), najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. 2.2. Zainteresirani ponudniki lahko dražijo vse ureditvene enote skupaj, kot celoto (UE1, UE2, UE3, UE4) v predvideni izmeri 20.964 m2. V tem primeru je izklicna cena 230.604,00 EUR (11 EUR/m2), najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. Izklicne cene ne vključujejo pripadajočih davkov. 2.3 UE1 je prvenstveno namenjena parkiriščem za tovorna vozila s spremljajočimi dejavnostmi kot so skladišča, prometni terminal, poslovni objekt za špedicijo, pralnica za tovornjake in manjši gostinski lokal. 2.4 UE2, UE3, UE4 so namenjene za: storitvene dejavnosti, poslovne storitve, finančno posredništvo, skladiščenje in zveze, predelovalne dejavnosti, proizvodne in obrtne dejavnosti, servisne dejavnosti, gostinstvo in trgovina. 2.5 Po sklenitvi prodajne pogodbe mora izbrani dražitelj v roku 8 dni od pravnomočne parcelacije nepremičnin, skleniti s prodajalcem aneks k prodajni pogodbi. 2.6 Predmetne nepremičnine niso komunalno opremljene. Izgradnja komunalne opreme, ki bremeni posamezno ureditveno enoto je predmet pogodbe o opremljanju, ki bo sklenjena naknadno, po sklenitvi prodajne pogodbe med prodajalcem in izbranim dražiteljem. Faznost izgradnje objektov znotraj ureditvenih enot je pogojena s sočasno, kompleksno ali fazno izvedbo infrastrukturne opreme v posameznih ureditvenih enotah ter določena z zahtevo, da je posamezna faza izvedljiva samo, če funkcionira kot celota. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Pogoji prodaje Posamezna nepremičnina oziroma celotne sklop nepremičnin bo prodan tistemu dražitelju, za katerega bo Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Občine Žužemberk ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. Izbrani dražitelj je dolžan najkasneje v roku 15 dni po končani javni dražbi s prodajalcem skleniti prodajno pogodbo. Kolikor prodajna pogodba v navedenem roku ne bo sklenjena in bo razlog za nesklenitev na strani izbranega dražitelja, se bo štelo, da je od nakupa odstopil, prodajalec pa bo imel pravico zadržati vplačano varščino. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če izbrani dražitelj ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni prodajni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa bo vplačano varščino zadržal. Po plačilu celotne kupnine in po plačilu vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest. Prodajalec bo v ta namen predlagal pri pristojni zemljiški knjigi zaznamo vrstnega reda pridobitve lastninske pravice. Vpis lastninske pravice na kupljenih nepremičninah v pristojni zemljiški knjigi bo izveden po sklenitvi aneksa k prodajni pogodbi. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnino bo kupec plačal na podračun Občine Žužemberk, številka 01393-0100015568, sklic 00 722100, v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Varščina se všteje v kupnino. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoč davek (20% davek na dodano vrednost) in vse ostale stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske overitve pogodbe, aneksa k prodajni pogodbi ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist, v zemljiški knjigi pristojnega sodišča). 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila v prostorih Občine Žužemberk, Grajski trg 26, Žužemberk, v sejni sobi v I. nadstropju, dne 30. 6. 2009, ob 11. uri. Dražitelji se bodo morali pol ure pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen, v primeru, če se v imenu dražitelja javne dražbe udeleži pooblaščenec; – predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba; – predloži izvirnik osebnega dokumenta, če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik; – predloži številko TRR za primer vračila varščine, davčno številko oziroma ID za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko; – vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in podatke iz prejšnje alineje) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 8. Višina varščine Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine, na podračun Občine Žužemberk, številka 01393-0100015568, sklic 00 201000. Kolikor bo dražitelj dražil vse nepremičnine kot celoto, mora plačati varščino v višini 10% izklicne cene navedene v točki 2.2. Izbranemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Vplačana varščina se šteje za sprejem ponudbe po izklicni ceni za nepremičnino, za katero je varščina vplačana. Vplačana varščina veže dražitelja k sklenitvi pogodbe, kolikor ni na dražbi dosežena višja cena od izklicne oziroma ni na dražbi drug dražitelj pristopil k sklenitvi pogodbe po izklicni ceni. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled nepremičnin – lokacije, dobijo interesenti na Občini Žužemberk, Občinski upravi, tel. 07/38-85-193, 031/744-432, kontaktna oseba je Vida Šušterčič. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Razpisno dokumentacijo za nepremičnine, ki so predmet dražbe, je možno dvigniti vsak delovni dan med 8. in 13. uro, na sedežu Občine Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: – Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«. – Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. – Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku javne dražbe. – Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje javne dražbe pri razpolaganju s stvarnim premoženjem Občine Žužemberk, v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). – Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Občine Žužemberk http://www.zuzemberk.si.

AAA Zlata odličnost