Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

Št. 478-43/2008 Ob-4369/09 , Stran 1564
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, tel. 04/51-12-300, faks 04/51-12-301, e-pošta: obcina@skofjaloka.si. II. Ime in sedež prodajalca nepremičnine: – Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, – Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, – Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, – Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri. III. Predmet prodaje Nepremičnina parc. št. 3095/5, travnik v izmeri 980 m2, funkcionalen objekt v izmeri 20 m2 in pot v izmeri 94 m2, k.o. Portorož, vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 1272 Zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Piranu. Nepremičnina v naravi predstavlja nezazidano, komunalno opremljeno, stavbno zemljišče v Strunjanu. Nepremičnina je obremenjena s služnostno pravico dostopa in parkiranja za 15 vozil ter ob vzhodnem robu za komunalne vode. Služnost parkiranja se izvršuje na južnem delu nepremičnine, v površini približno 380 m2, služnost dostopa pa po obstoječi poti na zahodu, v izmeri 94 m2, tako da ostane cca 620 m2 neobremenjenega osrednjega dela parcele. IV. Izklicna cena: 670,000,00 EUR. V ceno ni vključen 20% DDV, ki ga plača kupec. Cena je bila določena na podlagi cenitve, z datumom januar 2009, ki jo je izdelala Darinka Ušeničnik, pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin. V. Vrsta pravnega posla: prodaja, po načelu videno-kupljeno. VI. Pogoji sodelovanja Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe z državljanstvom oziroma sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s fotokopijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list), sedež se izkazuje z izpiskom iz sodnega registra. Ponudniki so dolžni položiti varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% od izklicne cene, določene v IV. točki. Varščino so dolžni ponudniki vplačati na podračun Občine Škofja Loka št. 01322-0100007116, ki se vodi pri UJP Kranj, sklic: 18 76228-7221002-47804308, s pripisom »varščina-Strunjan«. Vplačana varščina bo izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana v vrednost pogodbe, neuspelim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom. VII. Ponudba Ponudba mora vsebovati: – izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga 1) in obvezne priloge, – izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga 2), – izpolnjen obrazec Ponudba (priloga 3), pri čemer ponujena cena ne sme biti nižja od izklicne cene, – dokazilo o plačani varščini, – podpisano izjavo ponudnika, da ponudba velja najmanj do 30. 9. 2009 (priloga 3), – dokazilo o državljanstvu oziroma sedežu pravne osebe. Svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti, z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za Strunjan«. Ponudbo ponudniki vložijo v glavno pisarno Občine Škofja Loka, Mestni trg 15 ali pošljejo po pošti na naslov: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka. Na kuverti naj ponudniki označijo tudi svoj naziv ter sedež. VIII. Rok za oddajo ponudbe Rok za oddajo ponudbe je do 29. 6. 2009. Kot pravočasne bodo štele ponudbe, ki bodo zadnji dan roka, do izteka uradnih ur, prispele v glavno pisarno Občine Škofja Loka. IX. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika Odpiranje ponudb bo v sredo, 1. julija 2009, ob 10. uri, v sejni sobi, št. 31, na naslovu: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka. Ponudbe bo odprla Komisija za prodajo nepremičnine parc. št. 3095/5, k.o. Portorož, imenovana s strani županov občin prodajalk. Merilo za najugodnejšo ponudbo je najvišja ponujena cena. S tremi najugodnejšimi ponudniki bo komisija lahko opravila še dodatna pogajanja. X. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine Z najugodnejšim ponudnikom se sklene kupoprodajna pogodba najkasneje v 5 delovnih dneh po prejemu obvestila o izbiri. V primeru, da v tem roku ne pride do podpisa pogodbe iz razlogov na strani kupca, prodajalec obdrži položeno varščino in pozove k sklenitvi pogodbe ponudnika, ki je predložil drugo najugodnejšo ponudbo. Kupec je dolžan plačati celotno kupnino v roku 8 dni od izstavitve računa. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pogodbe. Kršitev roka za plačilo kupnine s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo pogodbe, prodajalec pa obdrži plačano varščino. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičninah prodajalec izda po plačilu celotne kupnine. Stroške overitve prodajne pogodbe pri notarju, DDV ter stroške zemljiškoknjižnega prenosa nosi kupec. XI. Pravica do ustavitve postopka Prodajalci si pridržujejo pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti začeti postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi. V primeru ustavitve postopka se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Objava javnega poziva za zbiranje ponudb prodajalca ne zavezuje, da bi bil dolžan z najugodnejšim ali katerim koli drugim ponudnikom skleniti pogodbo. XII. Pogoji, po katerih bodo zainteresirani kupci pridobivali podrobnejše informacije o predmetu prodaje: podrobnejše informacije o predmetu prodaje zainteresirani kupci lahko zahtevajo pisno po e-pošti: obcina@skofjaloka.si. Besedilo javnega razpisa in obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletnih straneh občin-prodajalk, v pisni obliki pa jih lahko prevzamejo v glavni pisarni Občine Škofja Loka, Mestni trg 15.

AAA Zlata odličnost