Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

šT. 900-1/2009-154 Ob-4470/09 , Stran 1574
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena 2.1 Zazidano stavbno zemljišče: parc. št. 1/1, dvorišče v izmeri 741 m2, poslovna stavba v izmeri 217 m2, parc. št. 1/3, dvorišče v izmeri 572 m2, parc. št. 1/4, pot v izmeri 157 m2, parc. št. 1/5, dvorišče v izmeri 360 m2, parc. št. 1/6, pot v izmeri 185 m2 in parc. št. 1/7, dvorišče v izmeri 458 m2, vse vpisane v zk vl. št. 1451, k.o. Sp. Šiška; parc. št. 2/1, posl. stavba v izmeri 211 m2, dvorišče v izmeri 1197 m2, parc. št. 2/4, funkc. objekt v izmeri 64 m2, parc. št. 2/6, dvorišče v izmeri 425 m2, parc. št. 2/7, pot v izmeri 970 m2, parc. št. 2/8, dvorišče v izmeri 1639 m2, parc. št. 2/9, posl. stavba v izmeri 18 m2, dvorišče v izmeri 2685 m2, parc. št. 2/10, funkc. objekt v izmeri 45 m2, parc. št. 2/11, funkc. objekt v izmeri 545 m2, parc. št. 2/12, funkc. objekt v izmeri 71 m2, parc. št. 2/13, posl. stavba v izmeri 166 m2, parc. št. 2/14, posl. stavba v izmeri 223 m2, parc. št. 2/15, železnica v izmeri 564 m2, parc. št. 2/16, posl. stavba v izmeri 472 m2, dvorišče v izmeri 1955 m2, parc. št. 2/17, pot v izmeri 127 m2 in parc. št. 2/18, funkc. objekt v izmeri 31 m2, vse v zk vl. št. 1430 k.o. Sp. Šiška; parc. št. 3, pot v izmeri 757 m2, vpisano v zk vl. št. 657, k.o. Sp. Šiška; parc. št. 4/1, dvorišče v izmeri 2644 m2, parc. št. 4/6, parkirišče v izmeri 13 m2, parc. št. 4/7, poslovna stavba v izmeri 110 m2, parc. št. 4/8, poslovna stavba v izmeri 8 m2, parc. št. 4/9, funkcionalni objekt v izmeri 39 m2, parc. št. 4/10, dvorišče v izmeri 5085 m2, parc. št. 4/11, pot v izmeri 886 m2, parc. št. 4/12, poslovna stavba 51 m2, parc. št. 4/13, pot v izmeri 121 m2, parc. št. 4/14, dvorišče v izmeri 6813 m2, parc. št. 4/16, funkcionalni objekt v izmeri 118 m2, parc. št. 62/3, železnica v izmeri 220 m2, parc. št. 62/5, v izmeri 192 m2 in parc. št. 62/6 dvorišče v izmeri 16 m2, vse vpisane v zk vl. št. 1450, k.o. Sp. Šiška; parc. št. 5/1, dvorišče v izmeri 519 m2, parc. št. 5/2, železnica v izmeri 309 m2, parc. št. 5/3, dvorišče v izmeri 167 m2, parc. št. 5/4, poslovna stavba v izmeri 104 m2, parc. št. 5/5, poslovna stavba v izmeri 38 m2, parc. št. 5/6, poslovna stavba v izmeri 144 m2, parc. št. 5/7, poslovna stavba v izmeri 372 m2, parc. št. 5/8, poslovna stavba v izmeri 89 m2, parc. št. 5/9, poslovna stavba v izmeri 80 m2 in parc. št. 5/10, dvorišče v izmeri 144 m2, vse vpisane v zk vl. št. 820, k.o. Sp. Šiška; parc. št. 6/1, dvorišče v izmeri 821 m2, parc. št. 73/2, dvorišče v izmeri 121 m2, parc. št. 73/13, pot v izmeri 13 m2 in parc. št. 73/14, dvorišče v izmeri 57 m2, vse vpisane v zk vl. št. 1813, k.o. Sp. Šiška; parc. št. 6/2, posl. stavba v izmeri 90 m2, dvorišče v izmeri 135 m2 in parc. št. 6/4, železnica v izmeri 16 m2, obe vpisani v zk vl. št. 688, k.o. Sp. Šiška; parc. št. 30/1, poslovna stavba 79 m2, dvorišče 273 m2, vpisano v zk vl. št. 1694, k.o. Zg. Šiška; parc. št. 723/4, dvorišče v izmeri 952 m2, parc. št. 723/9, dvorišče v izmeri 780 m2, parc. št. 723/10, pot v izmeri 33 m2 in parc. št. 723/11, pot v izmeri 125 m2, vse vpisane v zk vl. št. 1462, k.o. Dravlje; parc. št. 724/3, pot v izmeri 116 m2, parc. št. 1644/3, cesta v izmeri 12 m2, parc. št. 1644/15, cesta v izmeri 77 m2, parc. št. 1644/16, dvorišče v izmeri 326 m2, parc. št. 1644/17 parkirišče v izmeri 146 m2, parc. št. 1644/18, pot v izmeri 77 m2, parc. št. 1644/19, dvorišče v izmeri 56 m2, parc. št. 1644/20, dvorišče v izmeri 3 m2 in parc. št. 1752/7, dvorišče v izmeri 76 m2, vse vpisane v zk vl. št. 725, k. o. Dravlje ter parc. št. 714/1, poslovna stavba v izmeri 800 m2, parc. št. 716/1, poslovna stavba v izmeri 104 m2, parc. št. 717/4, dvorišče v izmeri 384 m2 in parc. št. 717/8, dvorišče v izmeri 2307 m2, vse vpisane v zk vl. št. 1286, k.o. Dravlje, skupaj 41.116 m2. 2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja deloma v območju urejanja ŠP 2/1, v površinah za proizvodnjo, skladišča in terminale ter deloma v območju urejanja ŠM 2/1, v površinah za mestne javne službe in servise. Območje urejanja ŠP 2/1, kjer se nahaja del predmetnega zemljišča, se ureja z Odlokom o Zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP 2/1 Litostroj – del ter območje urejanja ŠM 2/1, kjer se nahaja preostali del predmetnega zemljišča, se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š2 Litostroj. 2.3 Pogoj za veljavno sklenitev pravnega posla je odobritev pogodbe s strani Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 2.4 Za navedeno nepremičnino poteka lastninska tožba. Prodaja bo izvedena pod pogojem, da kupec poda izrecno izjavo, da prevzema ves rizik nakupa in se odreče uveljavitvi eventuelne škode. 2.5 Navedeno zemljišče je v posesti Butan Plina d.d. Izhodiščna cena: 6.825.256,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje davka na promet nepremičnine, ki ga plača kupec. 3. Pogoji prodaje 3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. 3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. 3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino. 3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnine, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, št.: 01261-0100000114, sklic na št. 201006. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni od dneva objave javnega zbiranja ponudb. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. 4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v območju urejanja ŠP 2/1 in ŠM 2/1« na naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, 1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2. 4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki), – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev, – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 1. 12. 2009. 5. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna oseba Darja Fetih. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 29. 6. 2009, s pričetkom ob 14. uri, v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15 (Dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana. 6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 6.4 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine Ljubljana http://www.Ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.

AAA Zlata odličnost