Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

Št. 01-55/2009-3 Ob-4463/09 , Stran 1543
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Javna agencija Republike Slovenija za zdravila in medicinske pripomočke, Ptujska ulica 21, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje: Rabljeno osebno motorno vozilo Škoda Octavia Combi El. 1,9 TDI, Classic, AC, Karavan, leto izdelave: 2005, prevoženi kilometri: 110.000 km, številka šasije in tip motorja: RMBGS217252080379 / BJB, inventarna številka: 301123. Vozilo je vozno, redno vzdrževano in dobro ohranjeno. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnine po metodi javne dražbe. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: Izklicna cena predmeta prodaje je 7.300,00 EUR, najnižji znesek višanja je 50,00 EUR. Prodajalec pri nabavi ni imel pravice do odbitka DDV, zato se DDV po stopnji 20% pri prodaji ne obračuna. 5. Način prodaje in način ter rok plačila kupnine: Podpis pogodbe z izbranim dražiteljem se izvede najkasneje v osmih dneh po javni dražbi. Če se udeleženec, ki uspe na dražbi, ne odzove na poziv k podpisu prodajne pogodbe v dogovorjenem roku ali ne plača kupnine v osmih dneh po podpisu pogodbe, se šteje, da je od posla odstopil, prodajalec pa zadrži varščino kot skesnino. Kupnina se plača v 8 dneh po datumu računa, ki ga bo prodajale izstavil takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se plača v enkratnem znesku na račun prodajalca. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Davek na motorna vozila v višini 5% in druge stroške, kot je overovitev pogodbe, niso zajeti v kupnini in jih plača kupec. 6. Potek javne dražbe: Javna dražba bo potekala na Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, na lokaciji Einspielerjeva 6, Ljubljana, v sejni sobi 606, v VI. nadstropju, in sicer v ponedeljek, 29. 6. 2009, z začetkom ob 10. uri. Dražbo bo vodila za to pooblaščena komisija. Prodaja bo potekala po načelu videno–kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Na javni dražbi uspe ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno. Javna dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. V primeru, če je ponudnik samo eden, je predmet dražbe prodan za izklicno ceno. En dražbeni upravičenec lahko uveljavlja predkupno pravico, ki jo mora dokazati pred pričetkom dražbe, če se namerava udeležiti dražbe kot dražitelj. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno ali izklicno ceno in je med njimi predkupni upravičenec, je premičnina prodana predkupnemu upravičencu. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno in med njimi ni predkupnega upravičenca, premičnina ni prodana, če eden ne zviša svoje ponudbe Ponudba dražitelja veže do zaključka dražbe in ponudnik do tedaj ne more odstopiti ali jo na kakršenkoli drug način razveljaviti. 7. Višina varščine: Varščina za rabljeno osebno motorno vozilo je 10% izklicne cene, to je 730,00 EUR, ki se plača na račun EZR št. 01100-6000020296, sklic 00 04020, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Škoda Octavia. Premalo vplačana varščina se bo vrnila brez obresti v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina brezobrestno vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Opozorilo: dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži. 8. Ogled predmeta javne dražbe: Ogled predmeta javne dražbe bo potekal po predhodni najavi dne 24. 6. 2009, od 10. do 12. ure. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom in podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na Alenko Kos Baus, Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Einspielerjeva 6, Ljubljana, tel. 08/20-00-531, alenka.kos@jazmp.si. 9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije ali direktorica Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke lahko do sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne vplačano varščino brez obresti. 10. Pogoji javne dražbe: Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba. Dražitelji morajo najkasneje do srede, 24. 6. 2009, v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj, javna dražba – Škoda Octavia«, na naslov Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Ptujska ulica 21, 1000 Ljubljana, priporočeno po pošti ali osebno na vložišče oddati: – prijavo na javno dražbo rabljenega osebnega motornega vozila Škoda Octavia Combi, z navedbo naziva in sedeža pravne osebe oziroma imena, priimka in prebivališča fizične osebe, davčne številke ali ID za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR), – notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če je dražitelj pooblaščeni zastopnik, – kopijo dokazilo o plačani varščini za predmet javne dražbe, – kopijo osebne izkaznice ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p., zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci; na javni dražbi istovetnost izkažejo z originalom). Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Dražitelj s predkupno pravico mora le-to izkazati s kopijo dokumenta. Zoper postopek javne dražbe in odločitve komisije ni mogoč ugovor ali pritožba. Besedilo javne dražbe in dodatne informacije bodo objavljene na spletni strani Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke http://www.jazmp.si.

AAA Zlata odličnost