Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2203. Odlok o rebalansu proračuna Občine Naklo za leto 2009, stran 6207.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in dopolnitve), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, 123/06 in dopolnitve), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 123/08 in dopolnitve) in Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je Občinski svet Občine Naklo na 3. izredni seji dne 4. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Naklo za leto 2009
1. člen
Proračun Občine Naklo za leto 2009 po rebalansu znaša:
+------------+-----------------------------------+-------------+
|Konto    |Opis                |Proračun 2009|
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|   |   |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |       |
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|   |I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |  5.269.801|
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|   |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |  3.671.288|
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|70  |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |  3.457.692|
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|700 |   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK    |  2.593.233|
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|703 |   |DAVKI NA PREMOŽENJE        |   683.041|
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|704 |   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |   181.418|
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|71  |   |NEDAVČNI PRIHODKI         |   213.596|
|   |   |(710+711+712+713+714)       |       |
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|710 |   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD |    88.134|
|   |   |PREMOŽENJA             |       |
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|711 |   |TAKSE IN PRISTOJBINE        |    11.983|
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|712 |   |DENARNE KAZNI           |    6.115|
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|713 |   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN    |    3.837|
|   |   |STORITEV              |       |
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|714 |   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |   103.527|
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|72  |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) |   660.025|
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|720 |   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH    |    23.000|
|   |   |SREDSTEV              |       |
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|722 |   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN  |   637.025|
|   |   |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA     |       |
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|74  |   |TRANSFERNI PRIHODKI        |   938.488|
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|740 |   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH   |   174.878|
|   |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ     |       |
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|741 |   |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA   |   763.610|
|   |   |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU |       |
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|   |II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |  5.401.049|
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|40  |   |TEKOČI ODHODKI           |  1.411.327|
|   |   |(400+401+402+403+409)       |       |
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|400 |   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |   200.903|
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|401 |   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO |    33.730|
|   |   |VARNOST              |       |
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|402 |   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    |  1.094.837|
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|403 |   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |    40.245|
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|409 |   |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE    |    41.612|
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|41  |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |  1.169.524|
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|410 |   |SUBVENCIJE             |    22.051|
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|411 |   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN     |   740.332|
|   |   |GOSPODINJSTVOM           |       |
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|412 |   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC.  |   174.017|
|   |   |IN USTANOVAM            |       |
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|413 |   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |   233.124|
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|42  |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    |  2.495.119|
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|420 |   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |  2.495.119|
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|43  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)   |   325.079|
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|431 |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN |   280.968|
|   |   |FIZ. OSEBAM            |       |
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|432 |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |    44.111|
|   |   |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM      |       |
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|   |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK        |   –131.248|
|   |   |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)     |       |
|   |   |(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ   |       |
|   |   |ODHODKI)              |       |
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|   |   |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |       |
|   |   |NALOŽB               |       |
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|75  |IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |    13.338|
|   |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
|   |   |(750+751)             |       |
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|750 |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |    13.338|
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|44  |V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |      0|
|   |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)   |       |
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|   |VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |    13.338|
|   |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. |       |
|   |   |– V.)               |       |
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|   |VII. |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)   |   –117.910|
|   |   |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO  |       |
|   |   |PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. +  |       |
|   |   |IV.) – (II. + V.)         |       |
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|   |   |C. RAČUN FINANCIRANJA       |       |
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|50  |VIII. |ZADOLŽEVANJE (500)         |      0|
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|55  |IX.  |ODPLAČILA DOLGA (550)       |    82.000|
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|550 |   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA      |    82.000|
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|   |X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)   |   –82.000|
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|   |XI.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |   –199.910|
|   |   |RAČUNIH (III.+VI.+X) =       |       |
|   |   |(I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.)   |       |
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
|   |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB   |   199.910|
|   |   |KONCU PRETEKLEGA LETA       |       |
+-----+------+-----------------------------------+-------------+
2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Naklo za leto 2009 je sestavni del tega sklepa.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 410-0017/2009
Naklo, dne 4. junija 2009
Župan
Občine Naklo
Janez Štular l.r.

AAA Zlata odličnost