Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2178. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2009 – rebalans I, stran 6172.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB in 76/08), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07) je Občinski svet Občine Gorje na 19. redni seji dne 4. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2009 – rebalans I
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Gorje za leto 2009 (Uradni list RS, št. 121/08), se drugi odstavek 2. člena spremeni, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-----+---------------------------------------+----------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |      v EUR|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |Skupina/Podskupina           | Proračuna 2009|
|   |kontov/Konto/Podkonto         |  – rebalans I|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |    3.101.255|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |    2.328.743|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |    2.091.923|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |    1.699.063|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |703 Davki na premoženje        |     167.000|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |     225.860|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |706 Drugi davki            |        0|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |     236.820|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |     43.000|
|   |premoženja               |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |      5.500|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |712 Globe in denarne kazni       |        0|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |        0|
|   |storitev                |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |     188.320|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |      7.595|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |      7.595|
|   |sredstev                |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog     |        0|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |        0|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |        0|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov |        0|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |        0|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |     764.917|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |     393.829|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega   |     371.088|
|   |proračuna iz sredstev proračuna EU   |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |    3.249.031|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |     858.379|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |     143.270|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |     22.050|
|   |varnost                |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |     662.199|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |      5.160|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |409 Rezerve              |     25.700|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |     968.650|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |410 Subvencije             |     38.800|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |411 Transferi posameznikom in     |     582.153|
|   |gospodinjstvom             |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam|     95.823|
|   |in ustanovam              |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |     251.874|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino     |        0|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |    1.273.002|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |    1.273.002|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |     149.000|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in |     50.000|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |        |
|   |uporabniki               |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |432 Investicijski transferi      |     99.000|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |    –147.776|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |     18.450|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|   |(750+751+752)             |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |     18.450|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil   |      6.140|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev    |     12.310|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |        0|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |        0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)       |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |        0|
|   |DELEŽEV                |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |440 Dana posojila           |        0|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |        0|
|   |naložb                 |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |        0|
|   |privatizacije             |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v |        0|
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega|        |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji   |        |
|   |lasti                 |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |     18.450|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |        0|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |        0|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |        0|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|VIII.|ODPLAČILO DOLGA (550)         |     18.450|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA            |     18.450|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga      |     18.450|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |    –147.776|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |     –18.450|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |     147.776|
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |   626.868,73|
|   |2008                  |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |od tega: sredstva iz naslova vračila  |   458.867,85|
|   |vlaganj v javno telekomunikacijsko   |        |
|   |omrežje                |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |sredstva proračunske rezerve za odpravo|    17.939,95|
|   |posledic naravnih nesreč        |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
|   |sredstva rezervnega sklada oblikovana |    2.284,84|
|   |po stanovanjskem zakonu        |        |
+-----+---------------------------------------+----------------+
                                «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2009 dalje.
Št. 039-7/2009-2
Gorje, dne 4. junija 2009
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

AAA Zlata odličnost