Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2173. Sklep o premoženju Občine Bled, stran 6169.

Na podlagi tretjega odstavka 51.c člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08) je Občinski svet Občine Bled na 18. redni seji dne 2. 6. 2009 sprejel
S K L E P
o premoženju Občine Bled
I. UVODNE UGOTOVITVE
1. člen
(uvodne ugotovitve)
(1) Občina Bled ugotavlja, da sta na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij /ZUODNO-F/ (Uradni list RS, št. 61/06) s 1. 1. 2007 na območju nekdanje Občine Bled ustanovljeni dve novi občini, in sicer: Občina Bled in Občina Gorje.
(2) Ker novonastali občini Bled in Gorje premoženja nista razdelili sporazumno v skladu z 51.b členom Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, se z dnem ustanovitve novih občin premoženje razdeli v skladu z določili 51.c člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/.
(3) Podlaga za ugotovitev stanja premoženja nekdanje Občine Bled in razdelitev premoženja med novonastali občini Bled in Gorje je Premoženjska bilanca Občine Bled na dan 31. 12. 2006.
II. STANJE PREMOŽENJA
2. člen
(nepremično premoženje)
Nepremično premoženje v lasti nekdanje Občine Bled je na dan 31. 12. 2006 izkazovalo vrednost v višini 1.968.199 tisoč SIT oziroma 8.213.148,89 € in je razvidno iz popisa nepremičnega premoženja, grajenega javnega dobra in javne infrastrukture, ki je sestavni del Premoženjske bilance Občine Bled na dan 31. 12. 2006.
3. člen
(premično premoženje)
Premično premoženje v lasti nekdanje Občine Bled je na dan 31. 12. 2006 izkazovalo vrednost 199.452.484,75 SIT oziroma 832.300,47 € in je razvidno iz popisa premičnega premoženja, ki je sestavni del Premoženjske bilance Občine Bled na dan 31. 12. 2006.
III. PREMOŽENJE
4. člen
(nepremično premoženje)
(1) Občini Bled pripade naslednje nepremično premoženje, grajeno javno dobro in javna infrastruktura na njenem območju:
1. nepremično premoženje, grajeno javno dobro in javna infrastruktura na območju Občine Bled v skupni vrednosti 792.884.584,64 SIT oziroma 3.308.648,74 €.
(2) Občini Bled pripade naslednje nepremično premoženje, grajeno javno dobro in javna infrastruktura izven njenega območja:
1. nepremičnina (stanovanje) v Lescah, Dežmanova 3 (knjigovodska vrednost 2.583.268,77 SIT oziroma 10.799,79 €) (parc. št. 90/20, k.o. Hraše).
(3) Občini Bled pripade naslednje nepremično premoženje, grajeno javno dobro in javna infrastruktura na njenem območju, dano v upravljanje:
1. stanovanja na območju Občine Bled v upravljanju pri Alpdom d.d., v skupni vrednosti 113.833.479,63 SIT oziroma 475.018,69 €;
2. nepremično premoženje v upravljanju Javnega zavoda Vrtec Bled v skupni vrednosti 150.513.233,88 SIT oziroma 628.080,60 €;
3. nepremično premoženje v upravljanju javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled v skupni vrednosti 271.192.812,18 SIT oziroma 1.131.667,55 €;
4. nepremično premoženje v upravljanju OZG Kranj OE ZD Bled v skupni vrednosti 257.359.081,89 SIT oziroma 1.073.940,42 €;
5. nepremično premoženje v upravljanju družbe Infrastruktura Bled d.o.o. (v zneskih so zajete vrednosti nepremičnin in njej pripadajočih premičnin):
– Smučišče Straža v skupni vrednosti 47.885.288,74 SIT oziroma 199.821,76 €;
– Festivalna dvorana v skupni vrednosti 271.587.874,63 SIT oziroma 1.133.316,12 €;
– Ledena dvorana v skupni vrednosti 835.573.747,53 SIT oziroma 3.486.787,46 €;
– Grajsko kopališče v skupni vrednosti 59.350.195,27 SIT oziroma 247.663,98 €;
– Uprava T.I.O v skupni vrednosti 14.816,40 SIT oziroma 61,82 €;
– Uprava Turizem Bled v skupni vrednosti 1.512.200,40 SIT oziroma 6.310,30 €;
– Mini golf v skupni vrednosti 28.036.586,00 SIT oziroma 116.994,60 €;
– Nogometni stadion v skupni vrednosti 137.345.640,65 SIT oziroma 573.133,20 €;
– Sankališče Straža v skupni vrednosti 4.429.274,13 SIT oziroma 18.483,03 €;
– Komunalna infrastruktura v skupni vrednosti 1.205.035.985,56 SIT oziroma 5.028.526,06 €;
6. nepremično premoženje v upravljanju Društva za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja (varna hiša) v skupni vrednosti 1.256.974,85 SIT oziroma 5.245,26 €;
7. nepremično premoženje v upravljanju WTE Wassertechnik GmbH, Ruhrallee 185, Essen, Podružnica Kranjska Gora (WTE kanalizacija);
8. nepremično premoženje (Veslaški center Zaka) v skupni vrednosti 165.167.288,89 SIT oziroma 689.230,88 €.
5. člen
(premično premoženje)
(1) Občini Bled pripada naslednje premično premoženje, ki je namenjeno uporabi nepremičnin ali izvajanju dejavnosti, ki ji nepremičnina služi in leži na območju Občine Bled:
1. premično premoženje v skupni vrednosti 99.131.198,44 SIT oziroma 413.667,16 €;
2. premično premoženje v upravljanju Javnega zavoda Vrtec Bled v skupni vrednosti 6.709.407,06 SIT oziroma 27.997,86 €;
3. premično premoženje v upravljanju javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled v skupni vrednosti 8.810.406,63 SIT oziroma 36.765,17 €;
4. premično premoženje v upravljanju Knjižnice Anton Tomaž Linhart Radovljica v skupni vrednosti 5.444.274,24 SIT oziroma 22.718,56 €;
5. premično premoženje v upravljanju OZG Kranj OE ZD Bled v skupni vrednosti 74.752.844,05 SIT oziroma 311.938,09 €.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
(določitev premoženja v upravljanju WTE Wassertechnik GmbH)
Skupna vrednost premoženja v upravljanju WTE Wassertechnik GmbH, Ruhrallee 185, Essen, Podružnica Kranjska gora (WTE kanalizacija) iz sedme točke tretjega odstavka 4. člena tega sklepa se določi po uskladitvi knjigovodskih vrednosti z dopolnitvijo tega sklepa v roku šestih mesecev.
7. člen
(vpis nepremičnega premoženja v zemljiško knjigo)
Ta sklep je podlaga za vpis lastninske pravice na nepremičninah v lasti Občine Bled v zemljiško knjigo, ki ga izvrši župan Občine Bled.
8. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 410-58/2009
Bled, dne 2. junija 2009
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost