Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2208. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjski blok 3K, stran 6217.

Na podlagi 61. člena ter v povezavi s 46. in 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo) na 24. redni seji dne 2. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjski blok 3K
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)
S tem odlokom se sprejme občinski podroben prostorski načrt »za stanovanjski blok 3K ob Slomškovi ulici« (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p. iz Slovenske Bistrice v aprilu 2008 pod št. 30/07-OPPN in je sestavni del tega odloka.
OPPN vsebuje:
– besedilo OPPN (odlok) in
– kartografski del z naslednjimi grafičnimi načrti:
– Načrt namenske rabe prostora
1.1 Izsek iz plana
1.2 Izsek iz PUP za dele naselij
1.3 Kopija katastrskega načrta
– Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije
2.1 Geodetski načrt stanja terena z območjem podrobnega prostorskega načrta
2.2 Prikaz prostorske ureditve z zasnovo prostorskih enot ter javnih in zasebnih površin
2.3 Načrt parcelacije s tehničnimi elementi zakoličbe objektov
– Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor
3.1 Ureditvena situacija z oznako prerezov
3.2 Prometno tehnična situacija
3.3 Zasnova projektnih rešitev energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture s priključevanjem
3.4 Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, ohranjanje narave in obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
3.5 Prerezi
3.6 Etapnost izvedbe in tolerance.
2. člen
(vsebina prilog občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Priloge k OPPN so:
– povzetek za javnost
– izvleček iz strateškega prostorskega akta
– obrazložitev in utemeljitev OPPN
– seznam strokovnih podlag
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi OPPN
– izjava odgovornega prostorskega načrtovalca.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(prostorske ureditve)
V ureditvenem območju OPPN so predvidene naslednje prostorske ureditve:
– gradnja stanovanjskega bloka 3K s podzemnimi garažami in zunanjim parkiriščem,
– gradnja dodatnega javnega parkirišča ob blokih Slomškova 5–7
– gradnja vseh potrebnih infrastrukturnih priključkov ter
– zunanja ureditev, ki vključuje dovoze, dostope, parkirne površine, utrjene površine ob objektu in zelene površine.
III. UREDITVENO OBMOČJE OPPN
4. člen
(ureditveno območje OPPN)
Za realizacijo občinskega podrobnega načrta obravnavamo naslednje parcele številka: 231/2, 231/4, 231/5 in 232/2 – del, 238/6 – del, vse k.o. Slovenske Konjice. Meja poteka po obodnih parcelnih mejah parcel št. 231/2, 231/4, 231/5 in zajema vzhodni del parc. št. 232/2 in 238/6 za izvedbo parkirišča ob stanovanjskem objektu Slomškova 5–7. V fazi izdelave OPPN obodna parcelacija ni izvedena, prav tako meje obravnavanih parcel niso dokončne.
Površina ureditvenega območja obsega 2245 m2 za gradnjo stanovanjskega bloka 3 K in dodatnih 795 m2 za parkirišče ob stanovanjskem bloku Slomškova 5, skupno 3040 m2. Površine so povzete po katastru, meje parcel niso dokončne oziroma urejene.
Meja območja OPPN in meja obdelave je določena z obodno parcelacijo in z navedbo parcel.
+------------+-------------------------------------------------+
|Smer neba  |Opis                       |
+------------+-------------------------------------------------+
|Na severu  |Od izhodiščne točke poteka meja v dolžini 62 m  |
|      |proti vzhodu ob južni meji parcele 238/6, nakar |
|      |se obrne za 90° proti severu, prečka 238/6,   |
|      |prehaja na 232/2 in poteka v dolžini 50 m do   |
|      |omarice KKS, pred njo se meja obrne za 90° na  |
|      |vzhod v dolžini približno 15 m.         |
+------------+-------------------------------------------------+
|Na vzhodu  |Je meja vzporedna robu asfalta ceste in od nje  |
|      |odmaknjena približno 5 m, v dolžini 50 m prečka |
|      |238/6 in se dotakne meje s parc. št. 231/5, kjer |
|      |preskoči z lomom na vzhodno mejo parc. št. 231/5 |
|      |in se ustavi v jugovzhodnem vogalu te meje.   |
+------------+-------------------------------------------------+
|Na jugu   |Meja obdelave poteka po južni stranici parcele  |
|      |št. 231/5, 231/4 in 231/2, ki meji z območjem  |
|      |vrtca v Slomškovi in zaključi pot v JZ vogalu.  |
+------------+-------------------------------------------------+
|Na zahodu  |Obravnavano območje po celi zahodni meji v    |
|      |dolžini cca 30 m poteka ob zahodni stranici parc.|
|      |št. 231/2 k.o. Slovenske Konjice.        |
+------------+-------------------------------------------------+
5. člen
(vplivno območje)
V času gradnje bo vplivno območje OPPN zajemalo zemljišča znotraj ureditvenega območja ter zemljišča zunaj OPPN, namenjena za gradnjo primarne komunalne in energetske infrastrukture ter rekonstrukcijo ceste s hodnikom za pešce.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR
Opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji
6. člen
(vpliv in povezava s sosednjimi zemljišči)
Predvidena realizacija programov v območju urejanja ne bo imela negativnih vplivov na obstoječo rabo prostora v okolici in ne bo predstavljala bistvene dodatne obremenitve na že vzpostavljeno prometno in komunalno ter energetsko infrastrukturo v širšem območju. Vpliv bivalnih razmer na sosednjih objektih se bo zaradi osončenja spremenil. S strokovno oceno o vplivih na okolje – osončenje, ki jo je izdelal KOVA d.o.o. s št. poročila: EK-08-215A v juniju 2008 je iz grafične analize ugotovljeno, da bo blok 3K zagotavljal minimalno predpisano trajanje osončenja najbližjih stanovanjskih objektov.
Vplivi novogradnje z vidika varnosti pred požarom, higienske in zdravstvene zaščite, z vidika varnosti pri uporabi in hrupa, bodo optimalni.
V neposredni bližini je vsa infrastruktura, ki je potrebna za oskrbo predvidenega objekta. Mimo poteka javna pot, ki jo je potrebno rekonstruirati in ob njej urediti hodnik za pešce.
Vrste načrtovanih objektov in površin ter opredelitev dejavnosti
7. člen
(vrste gradenj)
V območju OPPN so dovoljene gradnje novih objektov, njihove rekonstrukcije, redna in investicijska vzdrževalna dela na zgrajenih objektih in vzdrževalna dela v javno korist.
8. člen
(vrste objektov)
1. Stavbe – stanovanjske stavbe – stanovanjski blok 3K
2. Gradbeni inženirski objekti
– dovozna cesta – dovozna cesta
– parkirišča
3. Nezahtevni in enostavni objekti
– pomožni objekti za lastne potrebe (nadstrešnice, ograja …)
– ekološki otok, javna razsvetljava …
– urbana oprema.
9. člen
(vrste ureditev)
V območju OPPN so dovoljenje naslednje ureditve:
– hortikulturna ureditev (ureditev zelenih površin, zasaditev dreves in grmovnic …)
– parterne ureditve (tlakovanje, ureditev pešpoti, stopnišč in ramp, zunanjih teras …).
10. člen
(vrste dejavnosti)
V območju OPPN so dovoljenje naslednje dejavnosti:
V stanovanjskem bloku 3K bodo stanovanja.
Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
11. člen
(pogoji in usmeritve za gradnjo objektov)
Pogoji in usmeritve za stanovanjski blok 3K s podzemno garažo
Tipologija zazidave:
V območju urejanja je predvidena gradnja prosto stoječega objekta, sestavljenega iz treh med seboj povezanih lamel. Pod objektom bodo v kletni etaži garažni boksi.
Velikost in zmogljivost objekta:
– horizontalni gabariti: dve zunanji lameli 8.50 m x 18 m in ena sredinska lamela 13.50 m x 18.00 m. Lamele bodo povezane s komunikacijskima traktoma velikima 5.0 m x 6.50 m, v katerih bosta vhoda in stopnišče v višje etaže ter dvigalo. V pritličju in I.-III. nadstropju bo po sedem (7) stanovanj, v IV. nadstropju tri (3) stanovanja, skupaj 7 x 4 + 3 = 31 stanovanj.
Pod objektom je podzemna garaža z merami 26 m x 46 m, v njej bo prostora za 42 osebnih vozil, stopnišče, dvigalo, skupni prostori ….
– vertikalni gabariti: Nad pritličjem so predvidena še štiri nadstropja, do višine 15 m nad koto pritličja. Garaža je 3.0 m pod koto pritličja. Etažnost objekta je K + P + IV. nadstropja.
Oblikovanje zunanje podobe
– kota vhodne pritlične etaže: predvidoma na koti ±0,00 = 325,00 m ± 1.0 m
– streha: ravna streha
– sodobno oblikovanje objekta.
Lega objekta na zemljišču:
– Objekt leži v osrednjem delu gradbene parcele št. 2, na parcelah št. 231/5 – del, 231/4 in 231/2 – del vse k.o. Slovenske Konjice.
– Gradbeno linijo določa severna parcelna meja, poravnana linearno iz vzhodne do zahodne mejne točke, ki pa nista dokončni. Od te linije je objekt oddaljen 2.0 m proti jugu.
– od vseh ostalih mej s sosedi je objekt oddaljen več kot 4.0 m.
– Oddaljenost do sosednjega objekta Slomškova 5 je v najbližji točki več kot 20 m, do objektov vrtca 15.00 m.
– Dostopi na parcelo so iz vzhodne strani, kjer se na meji obeh parkirišč uredi najmanj 2.0 m široka dostopna pot.
Stavbno zemljišče
– Za stanovanjski blok 3 K se deli na tri enote:
Parc. št. 1 – zelene površine – park
Parcela št. 2 – stanovanjski blok 3 K z dovozno cesto v garažo in
Parcela št. 3 – parkirišče za 13 PM
Skupna površina stavbnega zemljišča za stanovanjski blok 3K s podzemnimi garažami in zunanjim parkiriščem je velika 2245 m2 in obsega parc. št. 231/2, 231/4 in 231/5 k.o. Slovenske Konjice v celoti. Površina je povzeta po podatkih katastra. Meje parcel niso urejene in dokončne.
Faktor zazidanosti gradbene parcele Fz je razmerje med zazidano površino vseh stavb in celotno površino gradbene parcele. FZ = (8,50 x 18) x 2 + 13,50 x 18): 2245 = 0,244 in ustreza priporočilu.
Faktor izrabe zemljišča Fi (bivši FSI) je razmerje med vsoto brutoetažnih površin (v površinah niso izvzete zajede in vgreznjeni fasadni pasovi) objektov nad nivojem terena in površino gradbene parcele. FI = (5 x 549) : 2245 = 1,222 in ustreza priporočilu.
Pogoji in usmeritve za zunanje parkirišče ob bloku 3K in dodatno parkirišče ob stanovanjskem bloku Slomškova 5.
Tipologija zazidave
Parkirišče na nivoju terena je predvideno za pravokotno parkiranje v dveh vrstah s prečnim profilom 5m parkirno mesto + min. 5 m dovozna cesta + 5 m parkirno mesto.
Na vzhodni strani objekta 3 K bo zunanje parkirišče za 13 avtomobilov, dodatno javno parkirišče za 36 avtomobilov je locirano vzhodno ob stanovanjskem bloku Slomškova 5.
Velikost in zmogljivost objekta
– horizontalni gabariti:
Zunanje parkirišče ob bloku 3 K ima mere 15.30 m x 18.30 m, na njem je 13 PM, od tega je eno za invalida, ter prostor za ekološki otok 5.50 m x 3.00 m.
Javno parkirišče ob bloku Slomškova 5 ima notranje mere 15,00 m x 50,00 m.
– vertikalni gabariti: parkirišči sta umeščeni na nivo terena, s predpisanimi vzdolžnimi in prečnimi nakloni za odvodnjavanje,
Dovozna cestna priključka se višinsko prilagajata nivoju obstoječe asfaltne ceste – krak Slomškove do vrtca.
Oblikovanje zunanje podobe
Parkirišča so izvedena z betonskimi tlakovci ali travnimi ploščami in asfaltiranimi dovozi ter obrobljena z betonskim robnikom deb. 15mm. S predpisanim prečnim in vzdolžnim naklonom se zagotovi neoviran odtok padavinskih vod iz parkirišča. Dovozna cestna priključka sta dimenzionirana za dvosmerni promet.
Parkirišča se lahko nadkrijejo z nadstrešnicami lahke montažne konstrukcije, ki so oblikovno poenotene za območje obravnave.
Lega objekta na zemljišču
– Parkirišče ob bloku 3 K je vzporedno poravnano z njegovo severno stranico in od vzhodne fasade oddaljeno min. 2.0 m. Leži v vzhodnem delu območja obravnave na delu parc. št. 231/5 k.o. Slovenske Konjice.
– Gradbene linije objektov so določene na grafičnih podlogah.
– Oddaljenost od parcelne meje: isto kot objekt približno 2.0 m.
– Dovoz na parkirišče je iz nove dovozne ceste v garažo bloka 3 K, ki je široka 5.0 m.
– Dodatno javno parkirišče ob bloku Slomškova 5 je vzporedno poravnano z robom asfalta Slomškove ulice in od njega oddaljeno 5.0 m.
– Objekt leži vzhodno ob bloku Slomškova 5, odmik od ceste zagotavlja ohranitev drevesne zasaditve.
– Dovoz na parkirišče je po novem cestnem priključku na Slomškovo ulico širine min. 5.0 m.
Stavbno zemljišče
– parcela št. 3:
Za parkirišče ob bloku 3 K za 13 PM je odmerjena nova parcela v velikosti utrjenega platoja s površino 340 m2.
– parcela št. 4:
Dodatno javno parkirišče za 36 PM ima površino 770 m2 brez uvoznega cestnega priključka.
12. člen
(pogoji za nezahtevne in enostavne objekte)
Za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov se upoštevajo določila Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08), kolikor v OPPN ni drugače navedeno.
13. člen
(pogoji za zunanje ureditve)
– Pri izvedbi javne razsvetljave se upoštevajo priporočila Slovenskega društva za razsvetljavo – SDR in mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja.
– Priključek na javno pot mora biti opremljen z ustrezno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo.
– V čim večji meri se ohrani obcestna drevesna zasaditev in zelenica na vzhodni strani ob cesti ter parkovna zasaditev na zahodni strani ob bloku 3 K. V primeru odstranitve kakšnega drevesa zaradi gradnje, je le-tega potrebno nadomestiti z istovrstnim.
– Na zahodni strani proti stanovanjskemu bloku Slomškova 5 se ob parkirišču zaradi višinske razlike uredi zemeljska brežina v primernem naklonu in se zatravi.
– Dohodi do objektov in na parkirišča se utrdijo kot rampe, klančine.
– Višinske razlike na terenu se uravnavajo z zatravljenimi in z nizkim grmičevjem zasajenimi zemeljskimi brežinami oziroma opornimi konstrukcijami.
– Parkirišče se obrobi z betonskimi robniki, primerno se utrdi in uredi se odvodnjavanje.
– Uredi in primerno se utrdi pločnik ob Slomškovi.
14. člen
(pogoji za higienske in zdravstvene zahteve, seizmološke, hidrološke in druge geotehnične zahteve in glede varnosti pred požari)
Objet stanovanjski blok 3 K je v najbližji točki odmaknjen 20 m od vogala severnega objekta in min. 13 m od južno postavljenega vrtca v Slomškovi.
Garaža se na severu skoraj dotika parcelne meje s parcelo 238/6 k.o. Slovenske Konjice, oziroma je od nje oddaljena do 40 cm, na jugu pa je v najbližji točki 1.20 m oddaljena do meje s parc. št. 231/3 k.o. Slovenske Konjice.
Na parceli se ob prometnici predvidi prostor za postavitev posod za odlaganje ločenih odpadkov, skladno z določili občinskega Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 75/04).
Osončenje sosednjih objektov bo zaradi višine predvidenega objekta spremenjeno, vendar je v dopustnih mejah, kar je ugotovljeno s strokovno oceno o vplivih na okolje – osončenje.
Območje obravnave v Občinskem podrobnem prostorskem načrtu se nahaja na potresnem območju VI. do VII. stopnje po MSK lestvici, kar je potrebno upoštevati pri projektiranju.
Objekt je izveden kot samostojni objekt v treh z veznim hodnikom povezanih lamelah, kar je potrebno upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije.
Pri načrtovanju so smiselno upoštevana določila 22. in 23. člena Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-A, Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), v skladu s katerimi morajo biti načrtovani ukrepi varstva pred požarom, ki bodo zagotavljali:
– pogoje za pravočasno odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in učinkovito gašenje požara,
– pogoje za preprečevanje in zmanjšanje škodljivih posledic požara na ljudi, premoženje in okolje,
– pogoje za pravočasen in varen umik ljudi iz kateregakoli dela objekta,
– dostopne in delovne površine za intervencijska vozila in gasilce so na javnih površinah na južni, zahodni ter delno vzhodni strani objekta.
– Viri za oskrbo z vodo za gašenje požarov so zagotovljeni iz javnega hidrantnega omrežja v naselju.
Upoštevani so naslednji predpisi, tehnične smernice in standardi:
– Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, spremembe 10/05 in 83/05) s tehnično smernico TSG-a-001:2005 Požarna varnost v stavbah.
– potrebna skupna količina vode za gašenje je določena v elaboratu požarne varnosti.
Območje predvidene pozidave se nahaja izven vodovarstvenega in izven poplavnega območja.
Območje leži v ravnini in ni podvrženo erozivnosti terena, prav tako območje ni plazovito.
Geotehnični pogoji za temeljenje objekta bodo podani v geotehničnem poročilu.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA
15. člen
(splošni pogoji)
Za vso gospodarsko javno infrastrukturo je potrebno izdelati projekte PGD, PZI ter pri tem upoštevati zahteve upravljavcev posameznih vodov, komunalne koridorje ter predpisane odmike.
Ureditve javne gospodarske infrastrukture se morajo izvajati na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja, ustreza obrambno-zaščitnim zahtevam in v skladu s predpisi, ki urejajo ta področja.
Vse sekundarno razvodno omrežje gospodarske javne infrastrukture mora biti usklajeno zgrajeno v kabelski podzemni izvedbi. Pod asfaltiranimi in drugače utrjenimi površinami je vse električne in TK vode obvezno položiti v kabelsko kanalizacijo.
16. člen
(pogoji za prometno urejanje)
Dovoz do območja obravnave je po asfaltirani Slomškovi ulici JP 883091 Slovenske Konjice; odsek vrtec, ki je asfaltirana v širini od 5.00 m do 5.50 m. Cesta ima enostranski makadamski pločnik na levi strani gledano proti severu in makadamsko bankino širine do 1.0 m na desni strani.
Za dovoz do stanovanjskega bloka 3 K se izdela dovozna cesta z novim dvopasovnim cestnim priključkom na ulico, ki ima voden tok prometa. Na izvozu iz območja obravnave na ulico se postavi prometni znak »prepovedano zavijati desno« (II-26.1) in uredi talna označba »smer levo« V-19. Na uvozu k bloku 3K se postavi prometni znak »obvezna smer« (II-45.1). Dovozna cesta napaja zunanje parkirišče in vodi v garažo v kleti bloka 3K. Cestni priključek za dvosmerni promet je lociran v jugovzhodnem vogalu območja obravnave in je od meje sosednje parcele 230/9 k.o. Slovenske Konjice oddaljen 50 cm.
Dovoz do parkirišča ob Slomškovi 5 bo z novo urejenim dvosmernim cestnim priključkom na Slomškovo ulico približno v sredini parkirišča.
Pri načrtovanju OPPN so upoštevani naslednji zakoni in normativi:
– Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97)
– Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1, Uradni list RS, št. 81/07)
– Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Uradni list RS, št. 29/97)
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06)
– Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05)
– Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter v več stanovanjskih stavbah (Uradni list RS, št. 97/03)
– Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 34/00).
17. člen
(pogoji za mirujoči promet)
Parkiranje osebni vozil za stanovalce bloka 3 K in obiskovalce bo urejeno na območju stavbnega zemljišča v podzemni garaži in na zunanjem parkirišču. Skupaj je potrebno zagotoviti 2 PM na stanovanje.
Za potrebe parkiranja ob stanovanjskem objektu Slomškova 5 se na parc. št. 232/2 – del in 238/6 – del zgradi parkirišče za 36 avtomobilov (36PM).
Peš dostop na območje stavbnega zemljišča bo ob Slomškovi ulici po obstoječem pločniku, ki mora biti min. širine 1.60 m. Iz pločnika bo urejen peš dostop šir. do 2.0 m na meji obeh parkirišč, ki bo vodil ob severni meji območja obravnave na severno stran objekta 3K do vhodov. Vhoda v pritličje objekta bosta dva, locirana sta v povezovalnih traktih.
18. člen
(vodovodno omrežje)
1. V bližini obravnavanega območja je izgrajen javni vodovod dimenzije DN 150 in DN 80, ki je v upravljanju JKP Slovenske Konjice d.o.o..
2. Stanovanjski objekt se bo oskrboval s pitno vodo iz javnega vodovoda (DN 150) preko novega vodovodnega priključka. Za reševanje lastne požarne varnosti je investitor dolžan izgraditi na lastne stroške vodovodno povezavo, ki se obvezno izvede preko merilnega števca v vodovodno hidravlično zanko z odgovarjajočim številom nadzemnih hidrantov.
Vodovodni priključek v dolžini cca 10 m se uredi na severni strani objekta. Na območju gradnje je zgrajen nadzemni hidrant na vzhodni strani ob cesti.
3. V sklopu izvedbe vodovodnega priključka se izdela glavni vodovodni jašek z generalnim ventilom z opcijo vgraditve glavnega vodomera v primeru, da bo imel objekt v skupnih kletnih prostorih možen odvzem vode za skupno rabo. Jašek mora biti primerno odvodnjavan in zaščiten proti zmrzali. Jašek se izvede izven objekta v zelenici, na zemljišču v lasti investitorja. Vse stanovanjske enote morajo imeti izveden ločen vodomer zunaj stanovanj, kjer je možen stalen dostop vzdrževalca javnega vodovodnega omrežja.
4. V območju predvidenega parkirišča je potrebno obstoječ vodovod DN 150 mm in DN 80 mm zamenjati za cevi iz duktilne litine oziroma jih ustrezno zaščititi.
19. člen
(kanalizacijsko omrežje)
1. Ob Liptovski cesti je izvedena nova javna kanalizacija, sanitarni kanal DN 250 mm in meteorni kanal DN 600 mm, za odvod odpadnih sanitarnih in meteornih vod iz območja blokovske gradnje.
2. Investitor je dolžan novi objekt priključiti na javno kanalizacijsko omrežje (v J 16 in J 31) in izdelati ustrezno projektno dokumentacijo kanalizacijskih priključkov.
3. Za odvod sanitarnih in meteornih odpadnih vod iz območja obravnavanega objekta se izgradi ločen sistem interne kanalizacije.
4. V obdobju do izgradnje CČN Slovenske Konjice je potrebno sanitarne odpadne vode, pred priključitvijo na javno kanalizacijo, očistiti v vodotesni in ustrezno dimenzionirani pretočni greznici. Pretočna greznica se izvede na dostopnem mestu za črpalno vozilo upravljavca javne kanalizacije. V sklopu gradbenih del se izdela odtok greznice, ki bo omogočal po izgradnji CČN enostavnejšo izločitev greznice iz uporabe. V greznici očiščene vode se vodijo po kanalizacijskem priključku do novega sanitarnega kanala ob Liptovski cesti.
5. Po izgradnji CČN je investitor dolžan po pozivu upravljavca javne kanalizacije izločiti greznico iz uporabe na lastne stroške.
6. Neobremenjene meteorne vode iz streh se odvajajo skupaj z očiščenimi meteornimi vodami iz asfaltiranih površin v novo meteorno kanalizacijo ob Liptovski cesti.
7. Onesnažene meteorne vode iz povoznih površin in parkirišč je potrebno, skladno z določili Odloka o odvajanju odpadne in padavinske vode Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 55/97), pred priključitvijo na javno kanalizacijo očistiti v lovilcu olja, ki ga izvede investitor na lastne stroške na svojem zemljišču.
Kanalizacija odpadnih in meteornih vod bo potekala v trasi proti jugu preko parc. št. 225/1 k.o. Slovenske Konjice, kjer se bo priključila v obstoječi kanalizacijski jašek J16 oziroma J32 na obstoječi kanalizaciji ob Liptovski, katerih globina je 319,20 do 319,50 (podatki povzeti po PID+POV št. 2949/2007 julij 2007, ki ga je izdelal VGB Maribor d.o.o.). Trasa fekalne in meteorne kanalizacije na parceli 225/1 do priključnih jaškov bo dolžine cca 75 m.
20. člen
(elektroenergetsko omrežje)
Za interno NN omrežje so podane smernice in mnenje ELEKTRO d.d., ki predvideva priključevanje predvidenega objekta v TP Škalce 1, NN KB izvod Slomškova v Slovenskih Konjicah. Cit. Iz smernic št. 06-TT/B-442/08:
Kablovode bo potrebno na odsekih, ki bodo po končanih delih ostali pod povoznimi ali asfaltiranimi (betonskimi) površinami mehansko zaščititi. Vsi izkopi na območju obstoječih kablovodov morajo biti izvršeni ročno.
Za napajanje predvidenega objekta z električno energijo bo potrebno:
– zgraditi nizkonapetostni priključek iz razdelilne omare PS-RO (glej PZI št. 46/06-SB) do objekta,
– pridobiti ustrezno upravno in projektno dokumentacijo za izgradnjo nizkonapetostnega priključka,
– pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča, čez katera bodo potekale trase novih elektroenergetskih vodov.
Novi elektro priključek v dolžini približno 40 m bo potekal iz PS-RO na parc. št. 238/15 in prečkal cesto parc. št. 230/10 in 239/1 in se na vzhodni strani priključil v obravnavani objekt.
Na mestih križanj in približevanj predvidenih objektov z elektroenergetskimi vodi in napravami je potrebno pri projektiranju in gradbenih delih upoštevati pogoje, ki jih predpisuje naslednja tipizacija in pravilnik:
– Tipizacija elektroenergetskih kablov za napetost 1 kV, 10 kV in 20 kV (tipizacija DES, januar 1981)
– Pravilnik o tehničnih normativih za gradnjo nadzemnih elektroenergetskih vodov (Uradni list SFRJ, št. 51/73 (za nizkonapetostne vode)
– Projektno dokumentacijo PZI št. 46/06-SB, »NNO 239/400 V, TP ŠKALCE 1, NN KB izvod Slomškova v Sl. Konjicah«.
21. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega TK omrežja, ki ga je potrebno zaščititi oziroma po potrebi prestaviti.
V situacijo je vrisana trasa obstoječih TK vodov in idejna trasa novih TK vodov, ki bodo napajali novozgrajen objekte. Napajanje se podrobneje obdela v projektu komunalne infrastrukture v fazi izdelave PGD dokumentacije.
V PGD dokumentaciji je potrebno izdelati tudi projekt priključitve novega objekta na javno TK omrežje in projekt zaščite oziroma prestavitve obstoječega TK omrežja, ki mora biti usklajen s projektom ostalih komunalnih vodov.
Priključni vod bo potekal iz severne strani v približno dolžini 75 m z odcepom od glavnega TK voda do predvidenega objekta 3 K.
22. člen
(ogrevanje in priprava sanitarne tople vode)
Predvideno je ogrevanje objekta s priključitvijo na obstoječ sistem daljinskega ogrevanja, skladno z Odlokom o oskrbi s toplotno energijo iz omrežja daljinskega ogrevanja v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 30/06). V ta namen bo potrebno urediti novi toplovodni priklop ustrezne kapacitete. Investitor mora pred izdelavo projektne dokumentacije zaprositi Javni stanovanjski sklad Slovenske Konjice za izdajo projektnih pogojev.
Priključek na obstoječ toplovod je možen iz južne strani in bo dolg približno 15 m.
23. člen
(odstranjevanje odpadkov)
Investitor je dolžan na svojem zemljišču na svoje stroške urediti ustrezno dimenzioniran ekološki otok za zbiranje in odvoz odpadkov, vključno z nabavo posod za odpadke. Ureditev ekološkega otoka mora zadostiti določilom veljavnega Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 75/04) in omogočiti ločeno zbiranje odpadkov ter ustrezati vsem sanitarno tehničnim predpisom, vključno z vizualno ter mehansko zaščito proti vetru.
Ekološki otok mora imeti stalno zagotovljen dostop tovornemu smetarskemu vozili.
Lokacija ekološkega otoka je predvidena na parkirišču ob dovozni cesti na vzhodni strani predvidenega objekta 3K.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
24. člen
(varstvo pred hrupom)
Celotno območje obdelave je na podlagi uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju uvrščeno v III. območje varstva pred hrupom, zato v območju niso dopustne dejavnosti, ki bi presegale mejne ravni hrupa (podnevi 60 dBA, ponoči 50 dBA).
Vsi ukrepi zaščite proti hrupu morajo zagotoviti, da se ne presegajo mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju določene z Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04) in Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, st. 105/05).
Ukrepi za zmanjšanje hrupa pri izvajanju plana so naslednji:
– Pri izvajanju gradbenih del naj se uporabljajo brezhibni in predpisom ustrezni delovni stroji in naprave.
25. člen
(varstvo zraka)
Upoštevati je potrebno določila Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04), Uredbe o mejah, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94) in Uredbe o emisiji snovi v zraku iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94, 51/98, 83/98, 105/00, 50/01, 46/02, 49/03, 45/04). Izpusti v zrak ne smejo presegati z zakonom določenih mejnih vrednosti. Objekt bo priključen na sistem daljinskega ogrevanja.
26. člen
(varstvo voda)
1. Vse odpadne vode bodo priključene na javni kanalizacijski sistem ob Liptovski cesti. Kanalizacija bo v območju obravnave izvedena v ločenem sistemu.
2. Projektna rešitev odvodnjavanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvodnjavanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07) ter Odlokom o odvajanju odpadne in padavinske vode Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 109/07).
27. člen
(način ravnanja s plodno in odvečno zemljo)
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno zemljo in jo deponirati na primernem mestu v nasipu višine največ 2m ob gradbišču. Po končanih gradbenih delih se humus uporabi za ureditev zunanjih zelenih površin.
28. člen
(varstvo narave)
Obravnavani poseg se ne nahaja v območju varstva narave.
29. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Obravnavane parcele se nahajajo v območju, ki je izgubilo dediščinske lastnosti, kar je razvidno tudi iz Smernic varstva kulturne dediščine Slovenije za SPRO Slovenske Konjice (poslane Občini Slovenske Konjice v januarju 2007). Pri pripravi predloga sprememb in dopolnitev prostorskega akta varstvena služba nima nobenih posebnih varstvenih usmeritev in varstvenih režimov.
Za varstvo nepremične arheološke kulturne dediščine je ob vseh posegih v zemeljske plasti obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (58. člen Zakona o VKD št. 7/99-287).
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
30. člen
(varstvo pred požarom)
Požarno varstvo objektov na območju urejanja je urejeno v skladu z veljavnimi požarno varstvenimi predpisi.
Za zadostno oskrbo z vodo za gašenje je v ulici urejeno hidrantno omrežje.
Za potrebne protipožarne ločitve na podlagi 3. člena pravilnika o požarni varnosti v stavbah se uporabijo ustrezni gradbeni materiali. Razmik do sosednjih objektov je več kot 8,0 m.
Zadostna nosilnost konstrukcije ter preprečitev širjenja požara po stavbi bo zagotovljena z izborom ustreznega gradbenega materiala in statično presojo.
Zagotovljeni so pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja pri požaru po hodnikih in stopniščih ter zunanjih odprtih zelenih površinah. Dostopi in dovozi do objekta so omogočeni iz dveh strani. Delovne površine za intervencijska vozila so zagotovljene na dovozih in dostopih ter odprtih zelenih površinah.
31. člen
(varstvo pred potresom)
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih.
32. člen
(obramba in zaščita)
Zaklonišč v skladu z Uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) ni potrebno predvideti.
VIII. NAČRT PARCELACIJE
33. člen
(prikaz parcelacije)
Predlog parcelacije je izdelan v državnem koordinatnem sistemu. Grafični prikaz je na listu 2.3 Načrt parcelacije. Mejne točke parcel so razvidne iz istega načrta in so podane v Gauss Krugerjevem koordinatnem sistemu.
Natančne površine parcel se določijo v upravnem postopku geodetske odmere in po predhodni obodni parcelaciji.
+--------+--------------+------------+---------+--------------+
| Oznaka |Sest. iz parc.| Površina po| Površina|  Namen   |
| nove | št. v k.o. |  delih  | skupaj |       |
|parcele |  Slovenske |      |     |       |
|    |  Konjice  |      |     |       |
+--------+--------------+------------+---------+--------------+
|  1  | 231/5 – del, |  340 m2  | 340 m2 |  Zelene  |
|    |       |      |     | površine – |
|    |       |      |     |   park   |
+--------+--------------+------------+---------+--------------+
|  2  | 231/5 – del, | 652 m2 + | 1445 m2 | Stanovanjski |
|    |231/4 in 231/2| 146 m2 + |     | blok 3 K z |
|    |  – del,  |  647 m2  |     |dovozno cesto |
+--------+--------------+------------+---------+--------------+
|  3  | 231/2 – del, |  460 m2  | 460 m2 |Parkirišče ob |
|    |       |      |     | bloku 3 K  |
+--------+--------------+------------+---------+--------------+
|  4  |232/2 – del in| 620 m2 + 25| 795 m2 |  Javno   |
|    | 238/6 – del | m2 + 150 m2|     |parkirišče ob |
|    |       |      |     |  bloku   |
|    |       |      |     | Slomškova 5 |
+--------+--------------+------------+---------+--------------+
| Skupaj |       |  3040 m2 | 3040 m2 |       |
+--------+--------------+------------+---------+--------------+
IX. ETAPNOST IZVEDBE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
34. člen
(etapnost izvedbe)
Gradnja stanovanjskega bloka 3K in gradnja javnega parkirišča se izvaja v več etapah.
Začetno prvo etapo predstavlja gradnja komunalne, energetske in cestne infrastrukture, ki vključuje vse s tem planom predpisane vsebine, gradnjo podzemne garaže z dovozno cesto in zunanje parkirišče s 13 PM.
Naslednja etapa je razdeljena na tri dele in zajema gradnjo bloka 3 K, ki lahko poteka v treh etapah po lamelah, od skrajnega zahodnega do skrajnega vzhodnega stolpiča. Gradnja zadnjega stolpiča sovpada in je istočasna z gradnjo javnega parkirišča, pri čemer investitor vloži vlogo za gradbeno dovoljenje za gradnjo bloka ločeno od gradbenega dovoljenja za gradnjo javnega parkirišča.
35. člen
(pogoji in zahteve za izvajanje prostorskih ureditev)
Investitor si mora pred izvedbo zemeljskih del pridobiti geotehnične pogoje za temeljenje objekta.
V projektni dokumentaciji mora biti predviden način zaščite javnega komunalnega in cestnega omrežja ter bližnjih zemljišč in objektov.
X. TOLERANCE
36. člen
(dopustna odstopanja pri projektni dokumentaciji)
V grafični prilogi »Etapnost izvedbe in tolerance« so določeni tlorisni in višinski gabariti objektov. Natančne dimenzije se določijo v projektni dokumentaciji. Možno je odstopanje tlorisnih gabaritov pritlične etaže objekta v gradbenih mejah v smeri zahod in jug.
Tolerance pri parcelaciji so možne pri odmeri parcele za severno parkirišče, kjer širino parcele pogojuje način in ureditev parkirišča.
Vse stacionaže in dimenzije prometnih površin, objektov ipd., navedene v tem OPPN se natančno določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Na eno stanovanjsko enoto je potrebno zagotoviti min. 2 PM.
Tolerance za višinski gabarit objekta je podrejena strokovni oceni o vplivih na okolje – osončenje, kjer je ugotovljeno, da bo objekt višine do 15 m zagotavljal minimalno predpisano trajanje osončenja najbližjih stanovanjskih objektov.
Tehnični elementi vzdolžnega in prečnega profila dovoznih cest upoštevajo zahtevane in zakonsko predpisane projektne vrednosti.
Odstopanja so dopustna v primeru, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ali zaradi spremembe programskih rešitev, poiščejo takšne tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega, okoljskega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, ki so podali smernice in mnenja k OPPN.
XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU OPPN
37. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Financiranje izgradnje infrastrukture in severnega parkirišča bo potekalo v dogovoru med investitorjem, upravljavci energetskih, komunalnih naprav in cest ter Občino Slovenske Konjice, za kar se sklene pogodba o opremljanju na osnovi 78. člena ZPNačrta. V pogodbi se podrobneje definirajo obveznosti posameznih strank in je sestavni del odloka.
Pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno obvestiti upravljavce energetskih, komunalnih naprav in cest zaradi uskladitve posegov oziroma zakoličbe, prestavitve ali ustrezne zaščite tangiranih podzemnih vodov ter nadzora nad izvajanjem del.
V času izvajanja del je potrebno zagotoviti nemotene dovoze in dostope do obstoječih objektov in zemljišč ter nemoteno komunalno oskrbo objektov.
Zagotovljeni morajo biti vsi potrebni varstveni ukrepi in gradbišče ne sme onesnaževati okolja.
Lastniki oziroma uporabniki objekta 3 K ne smejo omejevati zmogljivosti in namembnosti v okolici območja obravnave, ki se in se bodo izvajale skladno z določili veljavnih prostorskih aktov.
XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN
38. člen
(urejanje po prenehanju veljavnosti OPPN)
Do realizacije OPPN ostanejo vsa zemljišča v sedanji rabi. Posegi, ki bi bili v nasprotju z OPPN, niso dovoljeni.
Za koriščenje zemljišča v lasti Občine Slovenske Konjice je dolžen investitor skleniti pogodbo o opremljanju, kjer se določijo pogoji za pridobitev zemljišča in za ureditev dodatnega parkirišča za 36 avtomobilov.
Po izgradnji vseh objektov in ureditev določenih v tem OPPN se območje ureja s prostorskim načrtom Občine Slovenske Konjice.
Po končani izgradnji se severno parkirišče (parcela št. 4) uporablja kot javna površina – javno parkirišče v lasti Občine Slovenske Konjice.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
(nadzor nad izvajanjem OPPN)
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
40. člen
(hramba sprejetega OPPN)
OPPN za stanovanjski blok 3 K ob Slomškovi ulici je stalno na vpogled pri pristojnem organu Občine Slovenske Konjice.
41. člen
(začetek veljavnosti OPPN)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35103-0001/2008(131)
Slovenke Konjice, dne 2. junija 2009
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost