Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

Št. 4300-41/2009 Ob-4531/09 , Stran 1526
1. Proračunski uporabnik: Republika Slovenija, Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljnjem besedilu: SVLR), Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-37-50, faks 01/478-37-60. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje nalog subjektov spodbujanja razvoja na regionalni ravni in priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov 2007–2013 za obdobje 2010–2012 je Proračun Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07 in 26/09 – Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2009), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08 – ZZdrS-E, 109/08, 26/09 – ZIPRS0809 in 31/09), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809 in 61/08) (v nadaljevanju: Pravilnik), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05 in 127/06 – ZJZP), Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni (Uradni list RS, št. 103/06 in 14/07), Uredba o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 31/06), Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06), Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 110/04, 93/05 – ZSRR-1), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09 in 90/09) in Navodilo organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči kohezijske politike 2007–2013 z dne 1. 6. 2007, Odgovorom organa upravljanja na predlog za vključitev aktivnosti v program OP RR z dne 21. 8. 2008. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je: 3. A. Sofinanciranje razvojnih nalog na regionalni ravni, ki se opravljajo v javnem interesu za leto 2009, v skladu z 29. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (v nadaljnjem besedilu: Zakon), ki jih na območju razvojne regije opravljajo subjekti spodbujanja razvoja na regionalni ravni (v nadaljnjem besedilu: subjekt), razen aktivnosti pri projektih čezmejnega sodelovanja. To so naloge: – strokovne naloge pri usklajevanju regionalnega razvojnega programa z državnimi dokumenti razvojnega načrtovanja, – priprava sprememb in dopolnitev izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa za obdobje 2007–2009 in njegovo usklajevanje z državnimi dokumenti razvojnega načrtovanja, – spremljanje, poročanje in nadzor izvajanja regionalnih razvojnih programov in območnih razvojnih programov, vključno z izdelavo ocen vplivov na zdravje, okolje in enake možnosti, – informiranje in svetovanje ter pomoč pri pripravi regionalnih projektov, – usklajevanje dela območnih in lokalnih razvojnih organizacijskih oblik ter enot nacionalnih in regionalnih javnih institucij, ki sodelujejo pri pripravi in izvajanju regionalnega razvojnega programa, – splošne, informativne, svetovalne in pospeševalne naloge pri spodbujanju razvoja regije, – promocija razvojne regije in investicij v razvojni regiji, – tehnična, strokovna in administrativna podpora delovanju zveze in regionalnega razvojnega sveta, – svetovanje in pomoč pri prijavi projektov na razpise za dodeljevanje regionalnih spodbud, – administrativne, strokovne in tehnične naloge pri pripravi in izvedbi skupnih razvojnih projektov regionalnih razvojnih programov, – izvajanje razpisov za projekte izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa, – priprava in izvedba regionalnih razvojnih projektov regionalnih razvojnih programov, – vzpostavljanje regijske garancijske in mikro kreditne sheme ter drugih regijskih finančnih shem, – vzpostavljanje regijskih poslovnih con in pripadajoče razvojne infrastrukture, – vzpostavljanje regijskih štipendijskih shem ter regijskih višje in visokošolskih študijskih središč v povezavi s potrebami gospodarstva v regiji, – organiziranje in koordinacija drugih nalog v javnem interesu s področja regionalne politike po predhodni potrditvi s strani organa, pristojnega za regionalni razvoj, – uskladitve projektov izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov v okviru regij, vključno s pripravo predlogov za seje regionalnih razvojnih svetov in svetov regij, – usklajevanje projektnih predlogov s strokovnimi službami pristojnih ministrstev. Znotraj regionalne kvote se sofinancirajo tudi območna razvojna partnerstva (v nadaljnjem besedilu: ORP), če izkažejo interes na tak način izvajati skupne projekte in imajo pogodbo o ustanovitvi ORP, potrjeno s sklepom Sveta regije. V pogodbi mora biti opredeljena pravna oseba, ki partnerstvo predstavlja in razmejene morajo biti aktivnosti in odgovornosti v odnosu do subjekta. V teh primerih bodo sklenjene tripartitne pogodbe med SVLR, subjekti in ORP. 3. B. Sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2010–2012 v delu, ki se nanaša na razvojno regijo. Aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja so: – analiza izvedbe izvedbenih načrtov RRP 2007–2009, – izvedba usklajevalnih in posvetovalnih aktivnosti v regiji pri pripravi izvedbenega načrta, – priprava indikativne finančne razdelitve po projektih in po letih glede na regijsko kvoto iz naslova razvojne prioritete »Razvoj regij« (v razpisni dokumentaciji), – priprava podatkov o posameznem prioritetnem projektu v zahtevani vsebini in obliki v skladu z razpisno dokumentacijo, – v primeru izvajanja aktivnosti s pomočjo zunanjih izvajalcev predhodno izvesti postopek oddaje javnega naročila skladno z zakonodajo, ki ureja javno naročanje ter skladno z navodili iz razpisne dokumentacije, – ob zaključku priprave izvedbenega načrta (delna ali končna verzija) pripraviti poročilo o izvedenih aktivnostih skladno z navodili iz razpisne dokumentacije. 4. Upravičenci in prijavitelji za dodelitev sredstev Za oba namena so upravičenci in prijavitelji: – subjekti v skladu z 29. členom Zakona in imajo pooblastilo oziroma sklep Sveta regije; – ORP, ki so bila na osnovi sklepov občinskih svetov, ustanovljena s pogodbo in potrjena s strani Svetov regij. V pogodbi mora biti opredeljena pravna oseba, ki partnerstvo predstavlja in razmejene morajo biti aktivnosti in odgovornosti v odnosu do subjekta. Prijavitelji in predlagatelji zahtevkov za izplačilo so subjekti. Plačila za naloge, ki jih opravijo ORP ali druge razvojne institucije, se izvedejo neposredno na njihov račun. 5. Upravičeni stroški in merila za dodelitev sredstev Namen A: Za namen A so upravičeni stroški dela strokovnih oseb, zaposlenih pri upravičencu ter stroški storitev in materiala, nastalih v obdobju od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009, izključno pri izvajanju aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja. Upravičeni stroški bodo sofinancirani v deležu 60%, vendar največ do vrednosti, ki je določena z indikativno razdelitvijo sredstev po razvojnih regijah iz tabele v točki 6. Namen B: Za namen B so upravičeni stroški dela strokovnih oseb, zaposlenih pri upravičencu, nastalih v obdobju od 1. 1. 2009 do 30. 9. 2009, ter stroški storitev zunanjih izvajalcev, nastalih v obdobju od sklepa o dodelitvi sredstev do 30. 9. 2009, izključno pri izvajanju aktivnostih, povezanih z izdelavo Izvedbenega načrta, ki so predmet sofinanciranja. Upravičeni stroški so sofinancirani v deležu 50%. Razpoložljiva sredstva med regijami so razdeljena enakomerno. Davek na dodano vrednost pri nobenem namenu ni upravičen strošek. 6. Obseg sofinanciranja 6.1. Za namen A – sofinanciranje razvojnih nalog subjektov spodbujanja razvoja na regionalni ravni je, v okviru proračunske postavke SVLR PP 1136 (Sofinanciranje izvedbenih delov RRP) predvidenih 1.000.000 EUR, od tega okvirno 900.000 EUR v letu 2009 in 100.000 EUR v letu 2010; Sredstva sofinanciranja za namen A so sestavljena iz: – nespremenljivega dela za fiksne stroške, ki je za vse subjekte enak in – spremenljivega dela, odvisnega od: – števila občin na območju razvojne regije – teža 25% spremenljivega dela, – indeksa razvojne ogroženosti regije (IRO) na podlagi Sklepa o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06) – teža 75% spremenljivega dela. Preglednica: Delitev sredstev po javnem razpisu 2009 po regijah in letih za namen A: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V primeru obstoja ORP iz točke 4 mora prijavitelj posredovati tudi predlog razmejitve aktivnosti spodbujanja razvoja na regionalni ravni, izhajajoč iz pogodbe med ORP in subjektom, in razdelitve kvote med subjektom in ORP. Predlog razdelitve kvote na taki podlagi mora biti potrjen s sklepom Sveta regije. 6.2. Za namen B – priprava izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov je v okviru proračunskih postavk SVLR PP 6940-Tehnična pomoč – 07-13 – Strukturni skladi – EU in 6964-Tehnična pomoč – 07-13 – Strukturni skladi – slovenska udeležba predvidenih skupaj 492.000 EUR v letu 2009. Iz sredstev tehnične pomoči se sofinancira priprava izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za sofinanciranje projektov iz javnih razpisov Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013, 4. razvojne prioritete »Razvoj regij«. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Tehnična pomoč. Vrednost sofinanciranja za namen B lahko znaša do vključno 50% upravičenih stroškov, vendar največ 41.000 EUR na razvojno regijo oziroma izvedbeni načrt. Vsi dokumenti oziroma gradiva nastala v sklopu namena B morajo biti pripravljena skladno z Navodilom o informiranju in obveščanju javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013 (http://euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013). 7. Roki za porabo sredstev Za namen A bo odobrena sredstva mogoče koristiti v okviru kvot, odobrenih po posameznih letih na osnovi predloženih zahtevkov (prvi vmesni-polletni, drugi vmesni in končni) in poročil (prvo vmesno-polletno, drugo vmesno in končno) o izvedenih aktivnostih, izdelanih v skladu z obrazcem iz razpisne dokumentacije v tiskani in elektronski obliki. Skrajni roki za posredovanje zahtevkov za izplačilo za namen A so do vključno: za prve vmesne-polletne: 30. 8. 2009, za druge vmesne 27. 11. 2009 in za posredovanje končnih zahtevkov 30. 4. 2010. Za namen B bo odobrena sredstva mogoče koristiti na podlagi dokončne potrditve Izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa 2010–2010, poročilo o izvedenih aktivnostih in zahtevka s strani SVLR. Upravičenci bodo dolžni predložiti indikativno finančno razdelitev po projektih in po letih glede na razpoložljivo regijsko kvoto do 30. 8. 2009 ter hkrati predložiti dokumentacijo o izvedenem postopku oddaje javnega naročila v primeru izvajanja aktivnost s pomočjo zunanjega izvajalca ter prvi vmesni zahtevek s poročilom o izvedenih aktivnostih. Skrajni rok za posredovanje celovitega Izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa 2010–2012 in zahtevka s končnim poročilom o izvedenih aktivnostih pa je 5. 10. 2009. Če sredstva ne bi bila porabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ali bi se sredstva kakorkoli odtujilo, ima SVLR pravico zahtevati takojšnje vračilo vseh že prejetih sredstev v enkratnem znesku s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila do dneva vračila. 8. Način prijave in razpisni rok Kot pravočasne bodo upoštevane vse vloge, ki bodo prispele na naslov: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, v glavno pisarno – soba 421, do 10. 7. 2009, v zaprti ovojnici, z navedbo: »Ne odpiraj – vloga!« »Javni razpis za sofinanciranje razvojnih nalog 2009 in pripravo izvedbenih načrtov RRP 2010–2012« na sprednji strani in z jasno navedenim nazivom in naslovom prijavitelja vloge. V razpisni dokumentaciji je naslovna stran ovojnice, ki ga lahko prijavitelji izpolnijo in prilepijo na ovojnico, ali pa njegovo vsebino točno izpišejo. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo prispele na navedeni naslov kasneje od predpisanega datuma, ne bodo upravičene do kandidiranja na razpisu in bodo vrnjene vlagatelju neodprte. V primeru, da na ovojnici ne bo naslova, bo komisija z namenom ugotovitve pošiljatelja odprla vlogo in jo nato vrnila na naslov pošiljatelja (vlagatelja). Vloge morajo biti v slovenskem jeziku, vsi zneski v njej morajo biti prikazani v evrih (EUR). 9. Popolna vloga Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vloge predloži izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce iz razpisne dokumentacije oziroma naslednjo dokumentacijo: 1. prijavni obrazec z matičnimi podatki o prijavitelju (obr. 1), 2. izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (obr. 2), 3. parafiran vzorec pogodbe (na vsaki strani) s prilogami (obr. 3a – za namen A in/ali obr. 3b – za namen B), 4. obrazec Izobrazbena struktura zaposlenih pri upravičencu oziroma upravičencih na dan 30. 4. 2009 (obr. 4), 5. obrazec Lastniška struktura upravičenca oziroma upravičencev na dan 30. 4. 2009 (obr. 5), 6. obrazec Sestava Sveta regije na dan 30. 4. 2009 (obr. 6), 7. obrazec Sestava Regionalnega razvojnega sveta in odborov na dan 30. 4. 2009 (obr. 7), 8. finančni načrt priprave Izvedbenega načrta (obr. 8 – samo namen B), 9. potrjen letni poslovni načrt upravičenca oziroma upravičencev, 10. tabelaričen prikaz rezultatov in kazalcev uspešnosti po posameznih nalogah upravičenca (samo namen A), 11. sklep Sveta regije o vsebinski in finančni delitvi obveznosti in pravic za vsak namen posebej, če je več upravičencev, 12. načrt priprave Izvedbenega načrta RRP (samo namen B), 13. zapisnik Sveta regije o potrditvi vloge, 14. pooblastilo Sveta regije subjektu o izvajanju nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki se opravljajo v javnem interesu. Kolikor ni posebej navedeno, je potrebno predložiti po en izvod navedenega obrazca ali dokumentacije ne glede na prijavo za namen A ali namen B. Za oba namena je mogoče kandidirati z isto vlogo. 10. Vzorec pogodbe: prijavitelji morajo parafirati vsako stran vzorca pogodbe, ki je priloga razpisni dokumentaciji. 11. Odpiranje vlog: odpiranje in ocenjevanje vlog bo opravila strokovna komisija, imenovana z odločbo št. 4300-41/2009 z 2. 6. 2009. Javno odpiranje vlog bo 13. 7. 2009 ob 9. uri v sejni sobi Rožnik SVLR / 5. nadstropje. 12. Dopolnitev vlog: strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo v 8 dneh. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. 13. Izid javnega razpisa in pritožbeni postopek: sklep o dodelitvi sredstev izda ministrica brez resorja, odgovorna za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Zoper sklep je možna pritožba. Za pritožbeni postopek se uporabljajo določbe 231. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08). 14. Kraj, čas in oseba, pri kateri se lahko dvigne razpisna dokumentacija in pridobijo informacije Razpisna dokumentacija, ki velja tudi kot navodilo, je od objave razpisa na razpolago na spletnih straneh Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko: www.svlr.gov.si. Dodatne informacije so na razpolago vsak dan do roka za oddajanje vlog v SVLR: mag. Igor Gabrenja, e-naslov: igor.gabrenja@gov.si. Vsa vprašanja je potrebno nasloviti pisno na navedeni e-naslov. Vprašanja se bodo skupaj z odgovori objavljala na spletni strani SVLR v roku 2 dni od prejema vprašanja. Pošiljatelj vprašanj ne bo objavljen. Vsebina razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani SVLR: – prijavni obrazci, – vzorci pogodb s prilogami, – navodila za pripravo vloge.

AAA Zlata odličnost