Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2205. Pravilnik o uporabi in oddajanju športne dvorane in drugih športnih objektov v Občini Rogatec, stran 6208.

Na podlagi 3. in 18. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 – odl. US, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US in 76/08) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06 in 27/06) je Občinski svet Občine Rogatec na 19. redni seji dne 2. 6. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi in oddajanju športne dvorane in drugih športnih objektov v Občini Rogatec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik določa namen uporabe in najema, upravičence do uporabe in najema ter njihove obveznosti, in način in pogoje za izbor uporabnikov in najemnikov športne dvorane ter ostalih pokritih in nepokritih športnih objektov v lasti Občine Rogatec (v nadaljevanju: športni objekti).
2. člen
Za izvajanje tega pravilnika je na podlagi pogodbe o določitvi pravic in obveznosti pri upravljanju s športnimi objekti, sklenjene med lastnikom športnih objektov, Občino Rogatec in upravljalcem le-teh, Zavodom za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, pristojen slednji, Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec (v nadaljevanju: upravljalec).
3. člen
Predmet uporabe in najema predstavljajo tisti športni objekti, ki so bili na podlagi pogodbe, v imenu in za račun Občine Rogatec, predani v upravljanje upravljalcu. Ostali športni objekti pa, kolikor bodo predani s sklenitvijo pisnega aneksa k tej pogodbi.
4. člen
Pri oddaji športnih objektov v uporabo in najem mora upravljalec upoštevati prednostno pravico po naslednjem vrstnem redu:
1. izvajanje obveznega šolskega pouka športne vzgoje in športne vzgoje predšolskih otrok (vrtca), šolskih športnih tekmovanj, tekmovanj na medobčinskih, področnih in državnih ravneh;
2. športna vzgoja otrok in mladine ter članov usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
3. športna rekreacija klubov, športnih društev, športne tekme teh klubov in društev;
4. športna rekreacija drugih domačih društev in rekreativnih skupin;
5. športna vadba društev in klubov izven občine;
6. prireditve Občine Rogatec;
7. športna dvorana se lahko uporablja tudi za druge prireditve in shode, kot so koncerti, zabavno-glasbene prireditve in druge podobne komercialne prireditve, če za to organizator pridobi dovoljenje lastnika in z njim sklene pogodbo o najemu, in če za takšno prireditev pridobi dovoljenje pristojnega organa oziroma jo priglasi pri pristojnem organu v skladu z zakonom.
5. člen
Uporabniki odgovarjajo za red in disciplino ter pravilno uporabo športnih objektov v času njihove uporabe, na javnih prireditvah pa mora organizator športne oziroma druge prireditve poskrbeti zlasti za varnost vseh udeležencev in gledalcev, zagotoviti nujno medicinsko pomoč ter poskrbeti za vse druge ukrepe, ki jih določajo veljavni predpisi in hišni red.
Upravljalec ne odgovarja za poškodbe igralcev, nastopajočih in gledalcev pri uporabi športnih objektov, ki bi nastale ob treningih, tekmah in prireditvah.
Uporabniki športnih objektov morajo v času uporabe le-te v športne namene uporabljati športno opremo v skladu s sprejetimi predpisi. Za stanje opreme in naprav v času uporabe športnih objektov, odgovarjajo uporabniki prostorov materialno, povzročeno škodo pa so dolžni povrniti ali odpraviti.
II. POGOJI IN NAČIN ODDAJE ŠPORTNIH OBJEKTOV V UPORABO
6. člen
Pri oddaji športnih objektov v uporabo imajo prednostno pravico uporabniki po naslednjem vrstnem redu:
1. VIZ OŠ Rogatec za izvedbo šolskega pouka telesne vzgoje in šolskih interesnih dejavnosti (izvedba tekmovanj šolske, medobčinske, področne in državne ravni pa po dogovoru z upravljalcem);
2. programi športnih društev in klubov za otroke in mladino, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport iz Občine Rogatec;
3. programi športnih društev in klubov za odrasle, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport iz Občine Rogatec;
4. drugi klubi, društva in skupine iz občine, ki izvajajo športno rekreacijo;
5. društva in klubi izven občine;
6. drugi uporabniki.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka lahko upravljalec kateremukoli uporabniku, razen VIZ OŠ Rogatec, v okviru 1. točke tega člena:
– odpove posamezne termine uporabe športnih objektov ali
– prestavi termine na druge proste termine, če so takšni termini na razpolago, zaradi izvedbe športnih tekem ali prireditev občine ali oddaje dvorane v komercialne namene.
Rok za odpoved termina je 2 tedna.
7. člen
Predloge uporabnikov za uporabo športnih objektov zbere upravljalec športnih objektov. Po prvem letu obratovanja športnih objektov se objavi javni poziv, najpozneje do konca meseca julija tekočega leta, za obdobje od 1. septembra tekočega leta do 30. junija prihodnjega leta.
Zbiranje predlogov mora upravljalec javno objaviti na krajevno običajen način.
Na podlagi predlogov, ki jih zbere upravljalec športnih objektov, določi razpored uporabe športnih objektov komisija, ki jo imenuje župan. Komisija pri določitvi razporeda upošteva prednostno pravico iz 6. člena tega pravilnika.
Urnik najema oziroma uporabe športnih objektov se bo oblikoval na podlagi prejetih vlog in podpisanih pogodb o najemu oziroma uporabi.
Razpored uporabe se določi za naslednje šolsko leto.
8. člen
V prejšnjem členu navedeno komisijo sestavljajo trije člani, in sicer:
– en predstavnik občinske uprave Občine Rogatec,
– en predstavnik Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec in
– en predstavnik VIZ OŠ Rogatec.
9. člen
Program uporabe športnih objektov in urnik zasedenosti na predlog komisije potrdi župan pred začetkom uporabe športnih objektov.
Upravljalec si prizadeva, v imenu in za račun Občine Rogatec, pripraviti vse potrebno za sklenitev pogodbe z uporabniki. Pogodbo o uporabi oziroma najemu z uporabniki sklene lastnik, Občina Rogatec. Sestavni del pogodbe je hišni red športne dvorane oziroma ostalih športnih objektov. V pogodbi se poleg splošnih plačilnih pogojev in drugih določb o medsebojnih obveznostih lastnika, upravljalca in uporabnika, določi tudi odgovorna oseba uporabnika, ki odgovarja za dogovorjeno uporabo športnih objektov, upoštevanje hišnega reda, za morebitno povzročeno škodo na objektih in opremi ter za varnost uporabnikov in vadbe.
10. člen
V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo uporabniki podpisana izvoda pogodbe vrniti Občini Rogatec in posredovati upravljalcu. Če podpisana pogodba s strani uporabnika ni vrnjena v petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva obravnava, kot da je uporabnik odstopil od pogodbe.
11. člen
Podpisana pogodba je osnova za izstavitev računa za plačilo uporabe lastniku športnih objektov. Sestavni del pogodbe je navedba uporabnika športnega objekta oziroma vadbene enote, število ur uporabe in veljavna cena ure uporabe oziroma najema.
12. člen
Pogodba z uporabniki športnih objektov se lahko pred njenim iztekom prekine sporazumno, če se tako dogovorita lastnik in uporabnik.
Pogodbo o uporabi lahko lastnik prekine enostransko v naslednjih primerih:
1. če uporabniki ne uporabljajo športnih objektov v terminih, za katere so sklenili pogodbo;
2. če kršijo določila hišnega reda športne dvorane oziroma ostalih športnih objektov, pogodbe o uporabi in drugih predpisov glede uporabe in najema športnih objektov;
3. če ne plačajo računov za uporabo športnih objektov.
Uporabnik lahko enostransko odpove pogodbo o uporabi z enomesečnim odpovednim rokom.
III. NAČIN DOLOČANJA CENE ZA UPORABO ŠPORTNIH OBJEKTOV
13. člen
Cenik za uporabo športnih objektov potrdi župan na predlog komisije najkasneje do konca meseca julija tekočega leta za naslednje šolsko leto. Cenik je priloga tega pravilnika.
V prvih treh mesecih obratovanja predmetnih športnih objektov je, na podlagi tržno primerljivih cen podobnih objektov, izdelan cenik s promocijskimi cenami.
14. člen
Cenik uporabe pripravi komisija za čas uporabe ene ure (60 minut). Osnova za določitev cene je ekonomska cena uporabe. Ekonomska cena uporabe je sestavljena iz materialnih stroškov, stroškov upravljanja in sredstev za investicijsko vzdrževanje.
1. Višina letnih materialnih stroškov zajema:
– stroške ogrevanja in prezračevanja;
– stroške električne energije;
– stroške komunalnih storitev;
– stroške potrošnega materiala (sanitarni material, čistila, žarnice, sanitetni material ipd.);
– stroške zavarovanja;
– druge materialne stroške.
2. Stroški upravljanja zajemajo:
– stroške plač in drugih osebnih prejemkov tehničnega osebja in čistilk.
3. Sredstva za investicijsko vzdrževanje.
Tako določen cenik se bo za tem usklajeval enkrat na leto v skladu s stopnjo inflacije.
Upravljavec v sodelovanju z lastnikom ugotovi materialno osnovo za določitev ekonomske cene po prvih treh mesecih obratovanja v prvem letu delovanja športne dvorane in ostalih športnih objektov, sicer pa najpozneje do 30. junija tekočega leta. Župan na podlagi predloga izda sklep o določitvi ekonomske cene najema z veljavnostjo od 1. septembra tekočega leta.
Cenik za komercialne uporabnike pa se na predlog upravljavca oblikuje po tržnih zakonitostih, kar pomeni, da so v tem primeru cene najema lahko tudi višje od cenika, ki je priloga tega pravilnika.
15. člen
Sredstva, pridobljena z oddajanjem športnih objektov v uporabo, se lahko porabijo za pokrivanje stroškov upravljanja športnih objektov, dvig standarda pogojev za šport, za stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja.
IV. DRUGA DOLOČILA
16. člen
V času šolskega pouka športne vzgoje in šolskih interesnih dejavnosti zagotavlja uporabo športnih objektov Osnovna šola Rogatec s svojim strokovnim kadrom.
17. člen
Upravljalec mora voditi posebno evidenco uporabe športnih objektov, iz katere morajo biti razvidni zlasti naslednji podatki:
– naziv uporabnika,
– odgovorna oseba uporabnika ter vodja (trener),
– čas uporabe,
– število in imena udeležencev,
– ugotovitve o morebitnih pomanjkljivostih oziroma poškodbah na objektu in opremi po zaključku uporabe.
18. člen
Nadzor nad uporabo športnih objektov zagotavljajo pristojna strokovna služba upravljalca, v času šolskega pouka športne vzgoje in šolskih interesnih dejavnosti pa tudi Osnovna šola Rogatec.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-0004/2009-30
Rogatec, dne 2. junija 2009
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost