Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2207. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju Občine Slovenske Konjice, stran 6215.

Na podlagi 11., 37. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 2. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 24. seji dne 2. 6. 2009 sprejel
O D L O K
o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju Občine Slovenske Konjice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in pravno podlago za izvedbo projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini v eni od oblik javno-zasebnega partnerstva.
Odlok določa tudi predmet, pravice in obveznosti javnih partnerjev in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja ter merila za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini.
Odlok je akt, s katerim se sprejema odločitev, da se projekt gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij izvede v obliki javno-zasebnega partnerstva in hkrati akt o javno-zasebnem partnerstvu.
II. VSEBINA IN PREDMET JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
2. člen
(javni interes)
Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah, Načrtov razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini – javnega partnerja ter v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu Občina Slovenske Konjice ugotavlja, da obstaja javni interes za izvedbo projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij in s tem omogoči uporabo širokopasovnih storitev tako fizičnim kot pravnim osebam.
Zaradi hitrejše realizacije ciljev, določenih tudi v okviru Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2023 in katerega namen je omogočiti vsem državljanom Republike Slovenije dostop do širokopasovnih storitev in interneta, se projekti izvedejo v obliki javno-zasebnega partnerstva (v nadaljevanju: JZP).
3. člen
(predmet JZP)
Predmet JZP je izgradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na celotnem področju občine. V okviru JZP bo zasebni partner izdelal projektno dokumentacijo in zgradil, vzdrževal ter upravljal z odprtim širokopasovnim omrežjem elektronskih komunikacij v občini, skladno s projektnimi smernicami javnega partnerja ter po terminskem planu, ki jo bo ponudbi priložil ponudnik.
Za realizacijo projekta bo javni partner:
– zagotovili možnost uporabe obstoječe infrastrukture v lasti občine;
– zasebnemu partnerju podelili služnost na zemljiščih v lasti občine;
– zasebnemu partnerju nudil strokovno in drugo podporo v tolikšnem obsegu kot se bo to določilo v projektni dokumentaciji.
Zasebni partner bo sam poskrbel za ustanovitev služnosti na zasebnih zemljiščih, kolikor bi to bilo potrebno za realizacijo projekta.
Zasebni partner bo del omrežja, kjer ne obstaja komercialni interes za izgradnjo, zgradil s sredstvi strukturne politike Evropske unije, preostali del omrežja pa z lastnimi, zasebnimi sredstvi.
III. OBLIKA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
4. člen
(oblika izvedbe JZP)
Zasebni partner prevzame poslovna tveganja financiranja celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva, projektiranja, gradnje in iz njega izhajajočega tveganja.
Javni partner je dolžan vzpostaviti mehanizme s katerimi zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa.
Projekt se izvede v obliki pogodbenega JZP, in sicer kot koncesijsko razmerje (komercialni del omrežja po modelu BOT: build-operate-transfer in nekomercialni del omrežja po modelu BTO: build-transfer-operate).
Elementi BOT modela so naslednji: širokopasovno omrežje se zgradi z zasebnimi sredstvi. Prvih 20 let po izgradnji odprtega širokopasovnega omrežja je lastništvo zasebno, po preteku 20 let pa postane lastništvo javno, saj zasebni partner prenese lastnino na javne partnerje. Koncesijsko razmerje JZP se lahko podaljša, vendar največ za polovico obdobja (za največ 10 let), predvsem če je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj zasebnega partnerja, ki so posledica zahtev javnih partnerjev ali njihovih ukrepov v javnem interesu. V obdobju, ko je lastnik širokopasovnega omrežja zasebni partner, je le-ta tudi upravljavec omrežja. Po tem obdobju lahko javni partnerji podaljšajo pogodbo za upravljanje in vzdrževanje z zasebnim partnerjem ali pa na razpisu izberejo novega upravljavca omrežja.
Elementi BTO modela so naslednji: širokopasovno omrežje se zgradi s sredstvi strukturne politike Evropske unije. Takoj po izgradnji odprtega širokopasovnega omrežja je lastništvo javno, tj. lastništvo Občine Slovenske Konjice.
Javni partner omrežje zgrajeno s kohezijskimi sredstvi preda v upravljanje in vzdrževanje zasebnemu partnerju za obdobje 20 let.
Javni partner lahko zasebnemu partnerju za upravljanje in vzdrževanje infrastrukture zaračunava koncesijsko dajatev, s čimer opravlja tudi ekonomsko dejavnost.
5. člen
(organizacijska zasnova izvajanja JZP)
Z izvedbo projekta v obliki JZP se dosežejo naslednji pozitivni učinki:
– znižanje proračunskih izdatkov;
– pridobitev dodatnega kapitala;
– spodbujanje razvoja različnih storitev;
– boljša kakovost storitev;
– povečanje učinkovitosti javnih institucij in gospodarstva;
– hitrejši dostop do znanja ter
– zagotovitev možnosti uporabe širokopasovnih storitev tako fizičnim kot pravnim osebam v krajšem časovnem roku.
6. člen
(prostorska zasnova izvajanja JZP)
Projekt v obliki JZP se izvede na celotnem območju občine.
Podrobnejša prostorska zasnova je določena v načrtih razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Slovenske Konjice.
7. člen
(obveznosti zasebnega partnerja)
Zasebni partner mora zagotoviti:
– izdelavo projekta kot del ponudbene dokumentacije,
– izgradnjo infrastrukture v skladu z roki, določenimi v projektu;
– dostop do storitev v vseh naseljih na območju občine;
– dostop do omrežja vsem zainteresiranim operaterjem omrežij in ponudnikom storitev pod enakimi pogoji;
– upravljanje in vzdrževanje celotnega omrežja v skladu s prepisanimi pogoji;
– nadgradnjo obstoječega omrežja v skladu s potrebami javnega partnerja in v skladu z dolgoročnim razvojem lokalne skupnosti;
– upoštevanje veljavne zakonodaje ter veljavno sklenjenih poslov.
Vse ostale pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja se natančno določijo v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu.
8. člen
(uporaba storitev JZP)
Zasebni partner mora v sodelovanju z javnim partnerjem pod enakimi pogoji zagotoviti uporabo storitev širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij uporabnikom enake kategorije, na celotnem področju občine.
Ob pogoju sklenitve pogodbe z izvajalcem, plačevanja mesečne naročnine ter izpolnitvi vseh tehničnih, administrativnih in ostalih formalnih pogojev, ki jih določi upravljavec omrežja, bodo omrežje lahko prosto uporabljale:
– osebe s stalnim in začasnim bivališčem oziroma sedežem v občini,
– osebe, ki so lastniki počitniških objektov v občini.
IV. POOOBLASTILO
9. člen
Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja in podpis pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ter ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva, se pooblasti župana občine.
V. STROKOVNA KOMISIJA
10. člen
Za pripravo in izvedbo javnega razpisa župan izbere strokovno komisijo, katere člani so poleg javnih uslužbencev občinske uprave tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki pregledajo in ocenijo prispele prijave (ponudbe) ter pripravijo strokovno poročilo. Strokovno komisijo sestavljajo predsednik in 2 (dva) člana (en predstavnik lokalne skupnosti, strokovnjak za telekomunikacijsko omrežje in strokovnjak s področja javnih naročil). Člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, ki je predmet javno-zasebnega partnerstva, da lahko zagotovijo strokovno presojo prispelih ponudb.
Vsi člani komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena ZJZP, kar potrdijo s podpisom izjave o izpolnjevanju pogoja. Člana, ki ne izpolnjuje pogoja, se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje nadomestni član.
Za javno odpiranje ponudb in izvedbo ostalih dejanj v postopku javnega razpisa morajo biti prisotni vsi 3 (trije) člani strokovne komisije. Poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb pripravijo in podpišejo vsi člani strokovne komisije.
Za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe razpisa lahko strokovna komisija uporabi strokovne službe javnega partnerja ali zunanje strokovnjake.
Naloge komisije po tem členu so:
– priprava in potrditev razpisne dokumentacije;
– objava javnega razpisa;
– omogočanje vpogleda v razpisno dokumentacijo in predaja razpisne dokumentacije zainteresiranim osebam, ki imajo pravni interes;
– izvedba odpiranja prijav (ponudb);
– priprava poročila o opravljenem pregledu in vrednotenju prijav (ponudb);
– priprava poročila, ki je podlaga za sprejem akta izbire zasebnega partnerja;
– ostale naloge pri izvedbi postopka izbire zasebnega partnerja.
VI. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA, POGOJI IN MERILA ZA IZBOR
11. člen
(postopek izbire zasebnega partnerja in merila za izbor)
Zasebnega partnerja se izbere na podlagi javnega razpisa v skladu z ZJZP. Javni razpis se objavi na portalu javnih naročil (Uradni list RS) in na spletnih straneh občine. Rok za predložitev prijav (ponudb) na javni razpis mora biti najmanj 45 dni od dneva posredovanja objave v uradno glasilo oziroma najkrajši zakonsko določeni rok.
Pogoji za prijavo in merila za izbiro zasebnega partnerja se določijo in ovrednotijo v razpisni dokumentaciji. Merila za izbor morajo biti jasna in transparentna, ki bodo omogočila izbor ekonomsko najugodnejšega ponudnika. Merila morajo biti v razpisni dokumentaciji natančno ovrednotena, da je na njihovi podlagi mogoče razvrstiti prispele ponudbe.
V postopku izbire mora javni partner zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje vseh ponudnikov.
Pri izbiri zasebnega partnerja sodeluje strokovna komisija, ki sodeluje v postopku izbire zasebnega partnerja tako, da pregleda in oceni vloge ter ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje ter sestavi poročilo, v katerem razvrsti vloge tako, da je razvidno katera od prejetih ponudb je ekonomsko najugodnejša. Poročilo posreduje županu.
12. člen
(pogoji za izbiro zasebnega partnerja)
Javni partner mora v postopku izbire zasebnega partnerja preveriti ali je zasebni partner ekonomsko, finančno, tehnično in kadrovsko sposoben prevzeti naloge izvajalca javno-zasebnega partnerstva. Ponudniki morajo v postopku izbire izkazati, da imajo zagotovljen dostop do finančnih sredstev za realizacijo celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva.
VII. SKLENITEV IN PRENEHANJE JAVNO-ZASEBENGA PARTNERSTVA
13. člen
(sklenitev)
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno-zasebnega partnerstva nastanejo s trenutkom sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. Akt o izbiri preneha veljati, če izbrani zasebni partner ne podpiše pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu v roku 8 dni od njegove pravnomočnosti.
14. člen
(prenehanje)
Razmerje javno-zasebnega partnerstva preneha z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti pogodbenih strank. Pogoji in način predčasnega prenehanja razmerja javno-zasebnega partnerstva se določijo s pogodbo.
VIII. NAČIN FINANCIRANJA
15. člen
Projekt JZP se financira iz zasebnih sredstev in sredstev strukturne politike Evropske unije.
Javni partner bo skladno z določbami tega odloka in na podlagi pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, sklenjene med javnim in zasebnim partnerjem, za izvedbo projekta ter v zvezi s tem prevzete in izvedene obveznosti zasebnega partnerja, podelil služnost na zemljiščih, ki so v lasti občine, nudil pomoč pri pridobivanju služnosti na zasebnih zemljiščih ter z dajanjem obstoječe občinske infrastrukture na razpolago za gradnjo centralnih in vstopnih točk v hrbtenično omrežje.
16. člen
(končna določba)
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0002/2009-1(126)
Slovenske Konjice, dne 2. junija 2009
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost