Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

Št. 671-409/2009-1 Ob-4404/09 , Stran 1534
1. Pomen izrazov - povzeti po Pravilniku o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 115/08) Izvajalec letnega programa športa v MOL (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) je lahko vsakdo, ki je izbran na tem razpisu. Izvajalcu se lahko poleg statusa izvajalca letnega programa športa v MOL na podlagi tega razpisa odobri tudi: – sofinanciranje posameznega programa; – uporabo javnih športnih objektov. Konzorcij izvajalcev letnega programa športa sestavljajo izvajalci, ki se za potrebe izvedbe enega ali več programov povežejo z namenom učinkovitega izvajanja programa in poslovodenja. Člani konzorcija izmed sebe določijo nosilca konzorcija. Športna panoga je tista panoga, ki je opredeljena v Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji in ima nacionalno panožno športno zvezo z uradnim tekmovalnim sistemom v katerem lahko športniki oziroma ekipe napredujejo v tekmovalne sisteme mednarodnih športnih zvez. Prednostna športna panoga je: alpsko smučanje, atletika, gimnastika (športna in ritmična), hokej, judo, kajak kanu – slalom, kolesarstvo, košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka, plavanje, rokomet, rugby, smučarski skoki, smučarski teki, tenis in vaterpolo. Skupine športnih panog so štiri, v katerih so združeni športi s sorodnimi značilnostmi: – I. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka; – II. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov ekipnega državnega prvaka; – III. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo različne športno – rekreativne programe; – IV. skupina: izvajalci miselnih iger. Mreža javnih športnih objektov obsega pokrite in nepokrite športne površine v upravljanju Športno rekreacijskega centra Tivoli. V mreži javnih športnih objektov so tudi pokrite in nepokrite športne površine v upravljanju vrtcev in osnovnih šol, vendar v času, ko ne poteka redni program vzgoje oziroma izobraževanja. Uporaba prostora v mreži javnih športnih objektov za izvajalce letnega programa športa pomeni, da lahko upravljavci športnih objektov izvajalcem zaračunavajo le stroške obratovanja športnega objekta in ne najemnine. 2. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov letnega programa športa v MOL. Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli na podlagi tega razpisa, bodisi v obliki denarnih sredstev ali brezplačne uporabe prostora, mora biti v celoti namenjena v dobro končnih uporabnikov in se bo morala odraziti v sorazmerno nižji ceni programa za končnega uporabnika. Odobrena denarna sredstva iz tega razpisa lahko izbrani vlagatelji zgolj za namene, ki so za vsako področje predvideni s tem razpisom. I. Sofinanciranje programov Sofinanciranje programov letnega programa športa v MOL obsega sofinanciranje programov na naslednjih področjih delovanja v športu: a) Drugi do 80-urni interesni programi športne vzgoje otrok, mladine in študentov – Športni programi v pouka prostih dnevih (vikendi in počitnice) Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih stroškov: – strokovni kader in objekt za izvedbo do 80 ur interesne športne vzgoje v času po pouku ali v pouka prostih dnevih (počitniški programi). b) Programi vadbe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, vadbe kakovostnega športa ter vadbe vrhunskega športa Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje strokovnega kadra, objekta, materialnih stroškov programa (stroški materiala, blaga in storitev), meritev in spremljanja treniranosti ter nezgodnega zavarovanja za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v katere so vključeni registrirani športniki, v starostnih kategorijah: – cicibani, cicibanke v obsegu do 240 ur za največ en program; – mlajši dečki in deklice v obsegu od 240 do 400 ur; – starejši dečki in deklice v obsegu od 300 do 800 ur; – mladinci in mladinke kot jih opredeljujejo pravila posameznih panogah v obsegu od 400 do 1100 ur. Vlagatelji lahko v okviru vloge na področju programov vrhunskega športa v prednostnih športnih panogah zaprosijo za sofinanciranje vadbe registriranih športnikov ter možnost uporabe javnih športnih objektov, na področju programov vrhunskega športa ostalih športnih panog lahko v okviru vloge zaprosijo za možnost uporabe javnih športnih objektov; na vsakem od obeh področjih v obsegu do 1200 ur. c) Programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport, ter programi kakovostnega in vrhunskega športa – Programi mestnih panožnih športnih šol otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov dela zaposlenih trenerjev v prednostnih športnih panogah, v obsegu najmanj 20 ur na teden v programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki jih izvajajo športna društva, ki so vključena v uradni tekmovalni sistem nacionalnih oziroma mednarodnih panožnih športnih zvez. V izbranih programih mestnih panožnih športnih šol se stroški dela trenerjev sofinancirajo za obdobje največ štirih let. 3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo izvajalci, ki spadajo v naslednje kategorije: – športna društva in zveze športnih društev na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06); – zavodi, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu, na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 odl. št. US U-I-104/92, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP); – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, na podlagi Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo); – zasebniki, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu; – vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehniške in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski zavodi. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa. Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter sofinanciranja programov in uporabe mreže javnih športnih objektov imajo izvajalci, ki: – imajo sedež oziroma stalno prebivališče v MOL, delujejo za območje MOL in izvajajo dejavnost pretežno za prebivalce MOL z državljanstvom Republike Slovenije; – so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu; – imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih programov; – imajo status športnega društva, katerih člani plačujejo članarino, in imajo urejeno zbirko članstva in zbirko udeležencev programov; – imajo status športnega društva in v kolektivnih športih s svojimi ekipami igrajo domače tekme na območju MOL, razen v primeru, da tega zaradi objektivnih razlogov ne morejo; – imajo poravnane vse obveznosti do MOL; – delujejo najmanj dve leti; – izpolnjujejo druge pogoje, določene z razpisom. Status izvajalca lahko dobi vsak izvajalec, ki se mu: – sofinancira program iz proračuna MOL; – dodeli uporaba javnega športnega prostora ali – v postopku vrednotenja programov po merilih prejme vsaj 40% točk. Na razpis lahko s programi na posameznih področjih kandidirajo tudi izvajalci, ki so združeni v konzorcij znotraj posamezne športne panoge, pri čemer morajo v vlogi na razpis s konzorcijsko pogodbo oziroma izjavo opredeliti vlogo vsakega posameznega člana konzorcija in način financiranja programa, s katerim kandidirajo. Konzorcij se v postopku vrednotenja obravnava kot vloga enega vlagatelja. 4. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje a): Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi izvajalec, ki: – za vodenje programa zagotovi strokovni kader, ki mora imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri ali ustrezno usposobljenost za opravljanje strokovno-organizacijskega dela v športu. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje b): Na razpis lahko kandidirajo izvajalci s programi vadbe v posameznih športnih panogah, ki izvajajo vsaj en program športne vzgoje otrok in mladine, usmerjen v kakovostni in vrhunski šport. Starostne meje starostnih kategorij so opredeljene v tekmovalnih pravilnikih posamezne športne panoge. Na področju programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport lahko na razpis kandidirajo izvajalci s programi, v katere so vključeni registrirani športniki v ustreznih starostnih kategorijah. Na področju programov vrhunskega športa prednostnih športnih panog lahko na razpis kandidirajo izvajalci s programi, v katere so vključeni registrirani športniki s statusom mednarodnega, svetovnega ali perspektivnega razreda, v starostni kategoriji člani in članice. Na področju programov vrhunskega športa ostalih športnih panog lahko na razpis kandidirajo izvajalci s programi, v katere so vključeni registrirani športniki, v starostni kategoriji člani in članice. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Področje c): Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi izvajalec, ki: – predloži mnenje najvišjega strokovnega organa panožne športne zveze o izvajalcu in trenerju za program posamezne mestne panožne športne šole; – deluje v panogi, v kateri najvišji strokovni organ panožne športne zveze sprejme dolgoročen program organiziranosti in delovanja mestnih panožnih športnih šol za posamezno športno panogo; – bo razpisani program izvajal v prednostni športni panogi (alpsko smučanje, atletika, gimnastika (športna in ritmična), hokej, judo, kajak kanu – slalom, kolesarstvo, košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka, plavanje, rokomet, rugby, smučarski skoki, smučarski teki, tenis in vaterpolo); – sprejme individualen štiriletni program za posamezno mestno panožno športno šolo, namenjen izključno športni vzgoji otrok in mladine, usmerjen v kakovostni in vrhunski šport, in v katerem so opredeljeni program dela, cilji, podatki o športnikih, vključenih v program, materialni in prostorski pogoji za izvajanje programa; – zagotovi, da program iz prejšnje alineje izvaja trener z ustrezno izobrazbo športne smeri oziroma oseba, ki lahko delo opravlja v skladu s 65. členom Zakona o športu; – zagotovi, da pri izvajanju programa sodelujejo strokovni delavci z ustrezno strokovno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenostjo; – za namen financiranja zaposlenega trenerja ne prejema drugih javnih sredstev. 5. Merila za izbor programov Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji za vsako razpisno področje. Merila (ne glede na področje) so vsebinska. Ocenjuje se upravičenost programa, kakovost in realnost programa. Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje posebej. 6. Okvirna višina sredstev za izvedbo razpisanih programov Okvirna skupna višina predvidenih razpisanih sredstev znaša 802.364,00 €. Okvirne višine sredstev, ki so namenjena izvedbi razpisanih programov za leto 2009, po posameznih razpisnih področjih znašajo: Sofinanciranje programov letnega programa športa v MOL obsega sofinanciranje programov na naslednjih področjih delovanja v športu: Področje a) Drugi do 80-urni interesni programi športne vzgoje otrok, mladine in študentov – Športni programi v pouka prostih dnevih (vikendi in počitnice) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Področje b) Programi vadbe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, vadbe kakovostnega športa ter vadbe vrhunskega športa Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Področje c) Programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport, ter programi kakovostnega in vrhunskega športa Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2009 morajo biti porabljena v letu 2009. 8. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 6. 7. 2009 (velja datum poštnega žiga). Pri izpolnjevanju bodite natančni in kolikor je mogoče jasni. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna: – pravilno izpolnjen, ožigosan in podpisan »Prijavni obrazec MOL« (ovoj št. 1); – pravilno izpolnjen, ožigosan in podpisan obrazec »Vloga«, ki je predpisan za posamezno razpisno področje (ovoj št. 2); – podpisane in ožigosane izjave iz razpisne dokumentacije (ovoj št. 3); – priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahtevata besedilo razpisa oziroma razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje (ovoj št. 4); – natančno izpolnjen, podpisan in ožigosan izvod osnutka Pogodbe o sofinanciranju programov letnega programa športa v MOL za leto 2009 in/ali osnutka Pogodbe o sofinanciranju Programa mestnih panožnih športnih šol otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport v okviru letnega programa športa v MOL za leto 2009 (ovoj št. 5); – prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku; – dokumentacija mora biti urejena po navedenem vrstnem redu; – vloga poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila razpisa. Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici – velikosti A4 ali večja, in z obvezno navedbo ne odpiraj – vloga in označbo razpisnega področja (obkrožite na obrazcu Ovojnica), pri čemer mora biti vsebovana vloga in posamezni dokumenti vloženi po zgoraj navedenih papirnatih ovojih (prepognjeni A3 format – »srajčka«), po vrstnem redu. V primeru, da se vlagatelj želi prijaviti na več razpisanih programov, pripravi več vlog in jih pošlje ločeno skladno s prejšnjim odstavkom. Z izvajalci se sklene pogodba. Seznam izvajalcev z lokacijami izvajanja programov se objavi na spletni strani MOL. Izvajalci morajo v svojih komunikacijskih sredstvih s člani in drugimi javnostmi navajati, da program sofinancira MOL. 9. Datum odpiranja vlog, oddanih po pošti Odpiranje vlog bo opravila strokovna komisija. Pričelo se bo 8. 7. 2009 in ne bo javno. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju imenovana komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo. 10. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Na podlagi odločitve/predloga razpisne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL. Merila za izbor programov so določena s Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 115/08) in pritožba glede izbora meril v okviru razpisa ni možna. Pravilnost vloge se bo preverjala na podlagi časa prispetja, pravilne opremljenosti ovojnice in popolnosti vloge. Vlog, ki ne bodo oddane pravočasno in vloge, katerih ovojnice ne bodo opremljene z »Obrazcem Ovojnica« (razpisna dokumentacija, točka 2) komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene pošiljatelju. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način (razen glede formata ovojnice), ki je določen v 8. točki besedila tega razpisa; – ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu ali e-mailu) ali bodo naslovljene in dostavljene na drug naslov; – ki ne bodo vsebovale vseh izjav in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje, – ki jih bo strokovna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne. MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog. 11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva – na spletni strani MOL http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna_uprava/oddelek_sport/razpisi; – v papirni obliki na naslovu Mestna občina Ljubljana, Oddelek za šport, Staničeva 41, Ljubljana, vsak delovni dan, in sicer med 9. uro in 12. uro, po poprejšnjem naročilu na martin.macek@ljubljana.si. 12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresiranim na vprašanja poslana do vključno 3. 7. 2009 posreduje mag. Martin Maček po e-pošti (e-naslov: martin.macek@ljubljana.si). Odgovori bodo objavljeni na: http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna_uprava/oddelek_sport/vprasanja/default.html.

AAA Zlata odličnost