Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

Ob-4401/09 , Stran 1533
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. II. Predmet prodaje Predmet prodaje so naslednje nepremičnine del parc. št. 3236/4, zelenica, v izmeri 324,47 m2, del parc. št. 3236/5, zelenica, v izmeri 346 m2, del parc. št. 3236/3, zelenica, v izmeri 1345,06 m2, del parc. št. 3238/1, zelenica, pot, dvorišče, v izmeri 2428,50 m2, del parc. št. 3239/1, zelenica, v izmeri 110,97 m2, del parc. št. 3238/2, zelenica, v izmeri 292,59 m2, del parc. št. 3236/1, parkirišče, v izmeri 4441,39 m2, vse k.o. Velenje, v skupni izmeri 9.288,98 m2, po priloženi situaciji. Točna površina predmetnih zemljišč bo znana po opravljeni geodetski odmeri. Predmetne nepremičnine ležijo v SV delu Slovenije oziroma v vzhodnem delu Šaleške doline. Navedene nepremičnine so del območja ob Šaleški cesti na lokaciji sedanjih parkirišč pri Rdeči dvorani in stari avtobusni postaji, ki se nahajajo v bližini ožjega mestnega jedra. Namen prodaje je namensko koriščenje razpoložljivih zemljišč za izgradnjo trgovsko poslovnega centra – objekta z oznako TC3, kot je razvidno iz 8. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 8/09, v nadaljevanju: odlok), ki je priloga tega razpisa. Izhodiščna cena nepremičnine je 90 EUR/m2. V ceno niso vključene davščine, stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja. Parcele, ki so predmet prodaje, se prodajajo skupaj kot celota. Izris stanja po katastru, besedilo razpisa, obrazci za pripravo ponudbe in vzorec kupoprodajne pogodbe ter Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje so objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si, v pisni obliki pa pri Janji Kastelic, v Pravni službi, pritličje, pisarna št. 14. III. Pogoji prodaje: 1. Nepremičnine se prodajajo po sistemu videno – kupljeno. 2. Nepremičnine, ki so predmet prodaje, se prodajajo kot celota. 3. Kupec plača davek na dodano vrednost (DDV) in davek na promet nepremičnin ter nosi vse stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva. 4. Kupec mora skleniti pogodbo v roku 30 dni od prejema obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil. V tem primeru zapade plačana varščina v korist prodajalca. 5. Kupec plača kupnino v roku 8 dni po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice bo prodajalec izdal po prejemu celotne kupnine. 6. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in bo ponudil najvišjo ceno za m2 zemljišča. Cena je edino merilo za ocenjevanje ponudb. 7. Kupec mora izpolnjevati vse pogoje, predpisane v točki IV. – pogoji sodelovanja. 8. Kupec mora predložiti okvirni terminski plan realizacije investicije. IV. Pogoji sodelovanja: 1. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se dokazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). 2. Ponudnik lahko odda ponudbo le za nakup vseh nepremičnin. Ponudnik mora obvezno vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% od izhodiščne vrednosti nepremičnin na podračun EZR Mestne občine Velenje, št. 01333-0100018411, z obveznim sklicem na št. 28 76333-7141009-20104009, kar znaša 83.600,82 EUR. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 3 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. 3. Ponudnik se mora s ponudbo zavezati, da zemljišča, ki so predmet tega razpisa, kupuje zaradi izgradnje trgovsko poslovnega centra – objekta z oznako TC3 in da bo le-tega zgradil na predmetnih nepremičninah v roku 21 mesecev od notarske overitve kupoprodajne pogodbe. Rok dokončanja gradnje je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe. 4. V razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki dokažejo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli neporavnanih dospelih obveznosti. Dokazilo za pravne osebe je BON 2; dokazila za samostojne podjetnike pa potrdilo poslovne banke, da ponudnik ni imel blokiranih TRR. 5. Ponudnik izgradnjo trgovsko poslovnega centra – objekta z oznako TC3 v roku iz 3. točke zagotovi z bančno garancijo v znesku 160.000 EUR z veljavnostjo do pridobitve uporabnega dovoljenja. Bančno garancijo izda za Mestno občino Velenje sprejemljiva banka, s katero bo banka/garant jamčila Mestni občini Velenje izpolnitev obveznosti kupca in jo kupec izroči prodajalcu ob podpisu kupoprodajne pogodbe. 6. Ponudnik se mora s ponudbo zavezati, da bo v času gradnje trgovsko poslovnega centra – objekta z oznako TC3 zagotovil: – 178 nadomestnih parkirišč, – za objekt Rdeča dvorana in obstoječa objekta na Šaleški 5 in 7, nemoteno komunalno, energetsko in prometno oskrbo, – nemoten dostop intervencijskih vozil, – varno pešpot do Rdeče dvorane po obstoječi dovozni cesti ob centralnem otroškem igrišču. 7. V primeru vlaganj ponudnika v javno infrastrukturo, bo izbrani ponudnik z lastnikom sklenil pogodbo o opremljanju, na podlagi 78. člena Zakona o prostorskem načrtovanju. V. Ponudba Ponudba se bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil: 1. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1). 2. Dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije (Dokumenti ne smejo biti starejši od dveh mesecev do dneva odpiranja ponudb; zadošča predložitev fotokopij dokumentov. V primeru, da bo prodajalec naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik prinesti na vpogled.). 2.1. Dokazilo o finančnem stanju ponudnika: – pravna oseba – gospodarska družba predloži obrazec BON 2, – samostojni podjetnik – posameznik predloži potrdilo poslovne banke. 3. Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2). 4. Podpisan in žigosan vzorec kupoprodajne pogodbe, parafirana vsaka stran (priloga št. 3). 5. Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja ponudb (priloga št. 4). 6. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (priloga 5). 7. Potrdilo o plačilu varščine v višini 83.600,82 EUR na podračun EZR Mestne občine Velenje, št. 01333-0100018411 z obveznim sklicem na št. 28 76333-7141009-20104009. Ponudba se bo štela za pravočasno, če je predložena prodajalcu najkasneje do vključno 29. 6. 2009 do 10. ure, na naslov Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici mora biti vidno označen naslov prodajalca in pripis »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Prodaja nepremičnin – za trgovsko poslovni center«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov in žig ponudnika. Prodajalec bo upošteval le pravočasne in pravilne ponudbe. VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in nadziranje izvedbe prodaje nepremičnin in vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po odpiranju ponudb. 2. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in bo ponudil najvišjo ceno. 3. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin in lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi. VII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi s prodajo nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje, Janja Kastelic, od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro na tel. 03/89-61-702.

AAA Zlata odličnost