Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2226. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Tišina, stran 6250.

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr.), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 17. redni seji dne 5. 6. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Tišina
1. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji in postopki dodeljevanja socialnih pomoči v Občini Tišina.
2. člen
Do socialne pomoči po tem pravilniku so upravičeni občani s stalnim bivališčem v Občini Tišina, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.
Kriterij za dodelitev socialnih pomoči je cenzus, določen v 26. členu zakona o socialnem varstvu, ki je lahko povečan za 50% ob upoštevanju socialnih razmer upravičenca.
3. člen
Občinska socialna pomoč je po tem pravilniku denarna pomoč. Denarna pomoč se dodeli praviloma enkrat letno.
4. člen
Do socialne pomoči iz prejšnjega člena so upravičeni:
– občani, ki prejemajo denarno pomoč kot edini vir preživljanja;
– občani, prejemniki denarnega dodatka po zakonu o socialnem varstvu;
– družina, ki prejema denarni dodatek;
– posameznik ali družina, ki se zaradi težje bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče ali drugih izjemnih razmer, ki pogojujejo tovrstno pomoč, znajde v težki materialni situaciji (izguba zaposlitve iz nekrivdnih razlogov ipd.).
5. člen
Enkratna denarna pomoč je namenjena za:
– nakup ozimnice in kurjave,
– pomoč pri nakupu šolskih potrebščin,
– doplačilo letovanja socialno ogroženih otrok,
– doplačila zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebna, pa jih ne pokriva ZZZS,
– plačilo najemnine za stanovanje,
– plačilo pogrebnih stroškov,
– obdarovanje otrok in občanov ob novem letu, ki se nahajajo v rejništvu in v zavodih,
– kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca.
6. člen
Znesek denarne pomoči se odobri do višine denarnega dodatka po 33. členu zakona o socialnem varstvu, na osebo ali družino, ki je lahko povečana za 50% z upoštevanjem izredno težkih socialnih razmer upravičenca.
Denarna pomoč se praviloma izplača neposredno upravičencu, razen za letovanja, nakup šolskih potrebščin, ter v primeru, ko strokovna služba Centra za socialno delo oceni, da pomoč ne bi bila namensko uporabljena.
Doplačilo zdravstvenih storitev se odobri v skladu z določili zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, plačilo najemnin za stanovanje po v skladu z zakonom o socialnem varstvu.
7. člen
Denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku kot bi mu pripadala po tem pravilniku, ali se mu ne dodeli, če:
– se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov;
– se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski člani po zakonu o socialnem varstvu, pa pridobivajo dohodke iz 27. člena zakona o socialnem varstvu skupaj z upravičencem.
Center za socialno delo ali občinska uprava Občine Tišina lahko o upravičenosti do denarne pomoči posamezniku in družini uporabi prosto presojo glede dodelitve ali zavrnitve upravičenosti do pomoči.
8. člen
Izjemoma, in sicer ob izredno težki materialni ogroženosti posameznika in družine, je mogoče dodeliti denarno pomoč za premostitev trenutne materialne ogroženosti tudi takrat, ko občan presega cenzus po 2. členu tega pravilnika, vendar ne več kot za 100%.
9. člen
Do plačila oziroma doplačila pogrebnih stroškov je upravičen pokojnik, ki je bil prejemnik denarne pomoči po zakonu o socialnem varstvu in nima zavezancev, ki so ga po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 14/89) v času njegovega življenja bili dolžni preživljati.
10. člen
Zavezanci, ki so po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih bili v času njegovega življenja dolžni preživljati pokojnika, so oproščeni plačila ali doplačila pogrebnih stroškov v primeru, ko njihovi dohodki ne dosegajo dohodkov po 26. členu zakona o socialnem varstvu, povečanih za 100%.
11. člen
Kljub izkazanemu dohodku lahko strokovna služba Centra za socialno delo ali občinska uprava Občine Tišina odkloni plačilo pogrebnih stroškov, na podlagi ocene dejanskih razmer zavezancev. Kolikor je pokojnik svoje premoženje pred smrtjo predal drugi osebi ali dedičem, ni upravičen do povračila pogrebnih stroškov, kot tudi v primeru, da je pokojnik lastnik nepremičnega ali premičnega premoženja.
12. člen
V primeru, da je pokojnik lastnik nepremičnega in premičnega premoženja in dediči niso sposobni poravnati pogrebnih stroškov, jih za pokojnika poravna občina. V tem primeru občina priglasi terjatev iz naslova plačila pogrebnih stroškov v zapuščinskem postopku.
13. člen
Za pokojnika se poravnajo najnujnejša pogrebna oprema in storitve v višini kot to priznava in izplačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije kolikor Center za socialno delo ali občinska uprava Občine Tišina glede na dejansko situacijo ne določi, da se stroški najnujnejše pogrebne opreme in storitev plačajo v celoti.
14. člen
Sredstva za socialne pomoči zagotavlja občina v proračunu Občine Tišina. Na podlagi sprejetega proračuna občine za tekoče leto se določi višina sredstev ločeno za pogrebne stroške, doplačila zdravstvenih storitev, plačila najemnine za stanovanje in ostale socialno-varstvene pomoči iz 5. člena tega pravilnika.
15. člen
Postopke o socialnih pomočeh vodi in o njih odloča Center za socialno delo Murska Sobota na podlagi pogodbe, ki jo sklene z Občino Tišina ali občinska uprava Občine Tišina sama.
Občani vlagajo zahtevke za dodelitev socialne pomoči na obrazcu »Vloga za dodelitev občinske socialne pomoči« pri Centru za socialno delo Murska Sobota ali na občinski upravi Občine Tišina.
Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom o socialnem varstvu in s tem pravilnikom.
Upravičenec do občinske socialne pomoči je dolžan prejeto pomoč porabiti za namen, za katerega mu je bila le-ta dodeljena. V izjemnih primerih se lahko zahteva, da v roku 30 dni po prejetju pomoči predložiti pristojnemu Centru za socialno delo ali občinski upravi Občine Tišina dokazilo o porabi sredstev, kar se določi v odločbi, ki je določa 16. člena tega pravilnika. Če tega ne stori ali pa se iz dokazila ugotovi, da pomoč ni bila namensko porabljena, ni upravičen do občinske socialne pomoči 18 mesecev po mesecu prejema občinske socialne pomoči.
16. člen
Center za socialno delo Murska Sobota ali občinska uprava Občine Tišina preveri podatke iz vloge in dokazil in v roku trideset dni od vložitve zahtevka odloči o upravičenosti do občinske socialne pomoči z odločbo.
Sredstva za občinske socialne pomoči se zagotavljajo do porabe sredstev določenih z vsakoletnim proračunom občine.
Zoper Odločbo Centra za socialno delo Murska Sobota ali občinske uprave Občine Tišina je možna pritožba, ki jo občan vloži v roku petnajst dni po prejemu odločbe na naslov: Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina.
O pritožbi zoper odločbo Centra za socialno delo Murska Sobota ali občinske uprave občine Tišina odloča župan Občine Tišina.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati in se uporabljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0020/2009-1
Tišina, dne 8. junija 2009
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

AAA Zlata odličnost