Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

Ob-4538/09 , Stran 1524
za ukrepe: A) Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi slabšanja ekonomskih razmer v dejavnosti in nenadnih pomorov čebel v letu 2008, B) Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi slabšanja ekonomskih razmer v dejavnosti in nenadnih pomorov čebel v letu 2009 in C) Nadomestilo kmetijskim gospodarstvom zaradi bolezni rejnih živali, ko povračilo škode ni urejeno z drugimi predpisi. I. Predmet javnega razpisa: 1. Za namen ukrepov A in B je predmet javnega razpisa dodelitev nepovratnih sredstev zaradi škode, ki je nastala zaradi nenadnih pomorov čebel v obliki podpore na število čebeljih družin. Na podlagi predloga strokovne komisije, ki jo je imenoval minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljevanju: minister), je minister s sklepom številka 012-18/2008/4 z dne 21. 7. 2008 določil višino pomoči čebelarjem zaradi nenadnih pomorov čebel. 2. Za namen ukrepa C je predmet javnega razpisa blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev in dodelitev nepovratnih sredstev zaradi škode, ki je nastala zaradi prepovedi prometa z živalmi, prepovedi razvažanja gnoja in gnojevke, prepovedi klanja živali, neškodljivega odstranjevanja trupel, dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije, zamenjave krme in postavitve dezbariere na kmetiji kot posledic izbruha vraničnega prisada na kmetijskem gospodarstvu. 3. Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za financiranje vlog prispelih na ta javni razpis znaša do 45.000 EUR. 4. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 5538 na MKGP – Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje. II. Vlagatelji: vlagatelji so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, navedenih v prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, razen proizvodov ribištva in ribogojstva, ki jih obravnava Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 17 z dne 21. 1. 2000, str 22, podpisani v Rimu 25. marca 1957, ter kandidirajo za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu. III.a. Splošni pogoji za pridobitev sredstev in obveznosti upravičenca Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje: 1. kmetijsko gospodarstvo je na dan oddaje vloge vpisano v register kmetijskih gospodarstev. 2. kmetijsko gospodarstvo ne sme biti v težavah. Pri tem ukrepu se šteje, da ni v težavah, če: a) nosilec kmetije ima na dan oddaje vloge po evidenci Davčne uprave Republike Slovenije plačane davke in prispevke, določene z zakonom ali b) pravna oseba ali s.p. ima poravnane obveznosti do države oziroma ni v stanju kapitalske neustreznosti (šteje se, da je podjetje v stanju kapitalske neustreznosti, kadar je tekoča izguba v zadnjem obračunskem letu pred oddajo vloge dosegla višino četrtine osnovnega kapitala). 3. Upravičenec mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt osebni oziroma transakcijski račun v Republiki Sloveniji. III.b. Pogoji za pridobitev sredstev za podporo čebelarjem zaradi nenadnih pomorov čebel v letu 2008 ter letu 2009 Vlagatelji lahko vlagajo zahtevek za povračilo škode, ne glede na število čebeljih družin, ki jih imajo v reji ob oddaji vloge. Izpolnjevati morajo naslednje pogoje: 1. kmetijsko gospodarstvo je imelo na dan škodnega dogodka čebelnjake registrirane v Centralnem registru čebelnjakov (v nadaljnjem besedilu: CRČ) in so bili v preteklem letu oziroma ob registraciji čebelnjaka, če je bil čebelnjak registriran po datumu popisa čebeljih družin, sporočeni podatki o številu čebeljih družin; 2. vlagatelj lahko uveljavlja podporo zaradi nenadnega pomora čebeljih družin največ do števila, ki je bilo v CRČ javljeno kot zadnje pred škodnim dogodkom; 3. vlagatelj mora predložiti izjavo, da se kot prejemnik sredstev zavezuje, da bo, razen v primeru višje sile, še najmanj dve leti po vložitvi vloge na ta javni razpis obdržal število čebeljih družin v obsegu, kot ga je imel pred škodnim dogodkom in podatke o številu čebeljih družin sporočal v CRČ v skladu s predpisom, ki ureja označevanje čebelnjakov. Kot število čebeljih družin pred škodnim dogodkom se šteje zadnji javljen stalež v CRČ pred škodnim dogodkom; 4. vlagatelji, ki so utrpeli škodo v letu 2008 morajo priložiti kopijo zapisnika pregleda Nacionalnega veterinarskega inštituta (v nadaljnjem besedilu: NVI), iz katerega je razvidno, da pogin ni posledica kužne bolezni oziroma nepravilne oskrbe čebeljih družin. Če pa so utrpeli škodo v letu 2008 in so škodni dogodek prijavili po telefonu številka 112 na Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, vendar niso pridobili zapisnika pregleda NVI, iz katerega bi bilo razvidno, da pogin ni posledica kužne bolezni oziroma nepravilne oskrbe čebeljih družin, predložijo s strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje potrjeno izjavo o škodnem dogodku. Iz te izjave mora biti razvidno, kdaj je nastal škodni dogodek, identifikacijska številka čebelnjaka, ki je predmet odškodnine in njegova lokacija. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP) pridobi dokazilo NVI, da na območju, na katerem je oškodovani čebelnjak, ni bilo omejitev zaradi prisotnosti bolezni; 5. vlagatelji, ki so utrpeli škodo v letu 2009 morajo priložiti kopijo zapisnika pregleda NVI, iz katerega je razvidno, da pogin ni posledica kužne bolezni oziroma nepravilne oskrbe čebeljih družin. Priložiti morajo tudi izjavo, da povzročitelj pomora čebel ni znan in da vzrok pomora ni bilo ravnanje, ki je v nasprotju z veljavnimi fitosanitarnimi in veterinarskimi predpisi. III.c. Pogoji za pridobitev sredstev na kmetijskem gospodarstvu zaradi postavitve dezbariere na kmetijskem gospodarstvu, kot posledice izbruha vraničnega prisada Vlagatelji morajo v primeru uveljavljanja podpor zaradi bolezni rejnih živali, ko povračilo škode ni urejeno z drugimi predpisi izpolnjevati naslednje pogoje: 1. kmetijsko gospodarstvo je oddalo zbirno vlogo za ukrepe kmetijske politike v letu 2009. Če v tekočem letu zbirne vloge še ni bilo mogoče oddati, se upošteva vloga iz preteklega leta; 2. povračila škode ni mogoče uveljavljati po drugih predpisih; 3. kmetijsko gospodarstvo zaradi škode, ki je nastala zaradi prepovedi prometa z živalmi, prepovedi razvažanja gnoja in gnojevke, prepovedi klanja živali, neškodljivega odstranjevanja trupel, dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije, zamenjave krme in postavitve dezbariere na kmetiji kot posledic izbruha vraničnega prisada na kmetijskem gospodarstvu ni prejelo sredstev po drugih predpisih; 4. vlagatelj mora priložiti dokazilo, da se kmetijsko gospodarstvo vlagatelja nahaja na območju, kjer je bila z odločbo pristojnega organa uvedena zapora območja oziroma je bil z odločbo pristojnega organa ustavljen promet trgovanja na kmetijskem gospodarstvu; 5. vlagatelj mora predložiti izjavo, da se kot prejemnik sredstev zavezuje, da bo, razen v primeru višje sile, še najmanj dve leti po vložitvi vloge na ta javni razpis ohranil čredo in obdržal stalež plemenske črede iz v obsegu, kot ga je imel pred škodnim dogodkom, glede na B-obrazec zbirne vloge za leti 2010 in 2011; 5 če je vlagatelj pravna oseba ali s.p., mora biti nosilec tega kmetijskega gospodarstva zaposlen v podjetju, ki je registrirano za opravljanje kmetijske dejavnosti. Prihodek iz kmetijske dejavnosti je predstavljal po zadnjih razpoložljivih podatkih več kakor 75 odstotkov prihodka podjetja. IV. Splošne določbe: 1. Prejemniki sredstev (ime in priimek oziroma naziv podjetja) ter opis namena dodeljenih javnih sredstev in znesek odobrenih javnih sredstev bodo objavljeni na spletni strani MKGP. 2. Prejemniki sredstev, ki so jih pridobili na podlagi Uredbe in tega javnega razpisa, morajo vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev. V. Omejitve: 1. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen, kakršnega navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije. 2. Sredstva se ne dodelijo za izvajanje ukrepov zunaj Republike Slovenije. VI. Splošni finančni pogoji dodeljevanja sredstev: 1. Sredstva se dodelijo upravičencu kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev ter znašajo do 7500 eurov. 2. Ukrepa se izvajata kot pomoč v skladu z Uredbo 1535/07/ES. Skupna de minimis pomoč v kmetijstvu, odobrena kateremu koli upravičencu, ne sme presegati 7500 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Ta zgornja meja se uporablja ne glede na obliko pomoči de minimis v kmetijstvu ali zastavljene cilje. VI.a Finančni pogoji dodeljevanja sredstev za podporo čebelarjem zaradi nenadnih pomorov čebel v letu 2008 ter letu 2009 Višina pomoči znaša 50 EUR za vsako čebeljo družino, ki jo je imel vlagatelj na dan škodnega dogodka evidentirano v zapisniku NVI (dejansko število čebeljih družin). V primerih, ko: – je na zapisniku NVI večje število čebeljih družin kot jih ima čebelar registriranih v CRČ ali – ni ustreznih podatkov v okviru zapisnika NVI, se upošteva število čebeljih družin iz CRČ. Šteje se zadnji javljen stalež v CRČ pred škodnim dogodkom. VI.b Finančni pogoji za pridobitev sredstev zaradi postavitve dezbariere na kmetijskem gospodarstvu, kot posledice izbruha vraničnega prisada: višina pomoči znaša 7.500 EUR na upravičenca. VII. Vsebina vloge: 1. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev se vlaga v pisni obliki na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani ARSKTRP in MKGP. Izdelana in predložena v skladu z zahtevami tega javnega razpisa, kot izpolnjen obrazec za posamezen ukrep. Vlogi morajo biti priložene vse zahtevane priloge in dokazila. V nasprotnem primeru se vloga zavrže. Sestavni deli vloge morajo biti speti in oštevilčeni po zaporedni številki, od skupnega števila vloženih strani in v mapah. Na kuverti vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, označen s strani pošte, ime, priimek (naziv podjetja) in naslov vlagatelja (podjetja), ter oznaka javnega razpisa, na katerega se vlagatelj prijavlja: A) »Podpora čebelarjem zaradi slabšanja ekonomskih razmer v dejavnosti in nenadnih pomorov čebel v letu 2008«, B) »Podpora čebelarjem zaradi slabšanja ekonomskih razmer v dejavnosti in nenadnih pomorov čebel v letu 2009« ali C) »Podpora kmetijskemu, gospodarstvu kot posledice izbruha vraničnega prisada«. Vloge z nepravilno označenimi kuvertami se ne obravnavajo ter se vrnejo vlagateljem v originalnih kuvertah. 2. Obrazec in informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti tudi na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka, od 8. do 15.30 in petek, od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. 3. Stroški izdelave vloge in manipulativni stroški bremenijo upravičenca. VIII. Rok in način prijave: 1. Vlogo za javni razpis je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov ARSKTRP, Dunajska 160, Ljubljana ali jo oddati na vložišču ARSKTRP, naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, od 8. ure dalje. Vloge za javni razpis se lahko pošiljajo do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog za posamezen ukrep, ki se objavi na spletni strani ARSKTRP. 2. Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim javnim razpisom. 3. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede ARSKTRP. IX. Obravnava vlog in postopek odobritve: 1. ARSKTRP odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila, do porabe razpisanih sredstev. V primeru, da je skupna višina zaprošenih sredstev popolnih vlog višja od razpisanih sredstev, se v primeru, da imata na končnem mestu liste prejetih vlog, dve ali več vlog na kuverti enako označbo datuma in časa (ura, minuta) oddaje, ARSKTRP izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj vloge, ki je predmet žrebanja. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje ter osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP izmed javnih uslužbencev zaposlenih na ARSKTRP. 2. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP overijo v navzočnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v navzočnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle, javno pove evidenčno številko izžrebane vloge in izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se napiše zapisnik, podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so prisotni. 3. Odpiranje vlog ni javno. 4. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, ko so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če so podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, se vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev. 5. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP v roku 30 dni od vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati, da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je osem dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Vsaka dopolnjena vloga se uvrsti na konec liste prejetih vlog. Za datum in čas njenega prejema se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje na vložišču ARSKTRP. Po prejetju na ARSKTRP se dopolnjena vloga znova pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med postopkom preverjanja pregleda popolnosti ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne. 6. Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti na konec liste popolnih vlog in dobi zaporedno številko. 7. Ne glede na določilo 4. točke tega poglavja, poziv k dopolnitvi vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na uvrstitev na listo prejetih ali popolnih vlog. 8. Preverjanje izpolnjevanja pogojev vloge se izvede po vrstnem redu uvrstitve na listo popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo. 9. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. V nasprotnem se vloga zavrne. 10. Sredstva se odobrijo upravičencu z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno. Pritožbo je treba poslati priporočeno po pošti na ARSKTRP ali jo oddati na vložišču ARSKTRP. 11. Sredstva se izplača na transakcijski račun upravičenca, po opravljenih administrativnih kontrolah. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca šteje, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena. X. Kontrola izpolnjevanja pogojev 1. Izvajala se bo kontrola o izpolnjevanju obveznosti v naslednjih dveh letih po vložitvi vloge: a) kot kontrola števila čebeljih družin v CRČ in kontrola na terenu, v primeru prejema sredstev za podporo čebelarjem zaradi nenadnih pomorov čebel. Kolikor se ugotovi, da vlagatelj ne sporoča podatkov o številu čebeljih družin v CRČ v skladu s predpisom, ki ureja označevanje čebelnjakov še dve leti od dneva oddaje vloge na ta javni razpis se šteje, da ni izpolnil obveznosti po tem javnem razpisu; b) kot ohranitev črede in kontrola staleža plemenske črede iz B-obrazca zbirne vloge za leti 2010 in 2011 in kontrola na terenu, v primeru prejema sredstev za podporo zaradi postavitve dezbariere, kot posledice izbruha vraničnega prisada. Kolikor vlagatelj ne vloži B-obrazca zbirne vloge v letih 2010 in 2011 se šteje da ni izpolnil obveznosti po tem javnem razpisu. XI. Nepravilnosti, sankcije in vrnitev sredstev 1. Prejemnik sredstev ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja podeželja, razen za kmetijskookoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja z omejenimi dejavniki po predpisih Skupnosti o razvoju podeželja, naslednjih pet let od dneva izdaje odločbe o pravici do sredstev: a) če ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe, tega javnega razpisa in odločbe o pravici do sredstev ali b) kolikor je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav. 2. V primerih iz prejšnje točke ARSKTRP izda odločbo, s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. 3. Določbe alinee a) iz prve točke ne veljajo za prejemnike sredstev, ki ne izpolnijo obveznosti glede vsaj dveletnega obdržanja: – najmanj istega staleža črede kot ob vložitvi vloge ali – najmanj istega števila čebeljih družin, kot pred nenadnim pomorom. 4. Ne glede na določbe alinee a) iz prve točke prejemniku sredstev ni treba vrniti že pridobljenih sredstev v primeru višje sile ali izrednih okoliščin. 5. Kot višja sila se šteje: a) smrt prejemnika sredstev (velja za fizične osebe), b) dolgotrajna nezmožnost prejemnika sredstev za delo (velja za fizične osebe), c) razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejema obveznosti, prevzetih s prijavo na ta javni razpis, d) huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva, e) uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče, f) kužna živalska bolezen, ki prizadene vso kmetovo živino ali njen del. O primerih višje sile ali izrednih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.

AAA Zlata odličnost