Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2206. Odlok o organizaciji javnega komunalnega podjetja (uradno prečiščeno besedilo – UPB1), stran 6210.

Na podlagi 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – UPB) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 24. redni seji dne 2. 6. 2009 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o organizaciji javnega komunalnega podjetja, ki obsega:
– Odlok o organizaciji javnega komunalnega podjetja – Uradni list RS, št. 7/96 z dne 7. 2. 1996,
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji javnega komunalnega podjetja – Uradni list RS, št. 45/00 z dne 27. 5. 2000,
– Odlok o spremembi Odloka o organizaciji javnega komunalnega podjetja – Uradni list RS, št. 2/02 z dne 11. 1. 2002,
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji javnega komunalnega podjetja – Uradni list RS, št. 28/03 z dne 17. 3. 2003,
– Odlok o spremembi Odloka o organizaciji javnega komunalnega podjetja – Uradni list RS, št. 30/06 z dne 23. 3. 2006,
– Odlok o spremembi Odloka o organizaciji javnega komunalnega podjetja – Uradni list RS, št. 35/09 z dne 8. 5. 2009.
Št. 032-0008/2009-2(126)
Slovenske Konjice, dne 2. junija 2009
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.
O D L O K
o organizaciji javnega komunalnega podjetja (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Za opravljanje komunalnih dejavnosti v Občini Slovenske Konjice se organizira javno podjetje v lasti občine (v nadaljevanju: podjetje), s preoblikovanjem obstoječega komunalnega podjetja, registriranega s sklepom TS Celje, Srg. 352/77 pod vložno številko 1-492-00, z dne 20. 2. 1978, skladno z zakonom.
(2) Ta odlok predstavlja akt o ustanovitvi podjetja, oziroma akt o preoblikovanju Komunalnega podjetja Slovenske Konjice, p.o. v d.o.o.
II. USTANOVITELJ
2. člen
(1) Komunalno podjetje Slovenske Konjice, p.o. se preoblikuje v Javno komunalno podjetje, d.o.o. Slovenske Konjice.
(2) Ustanovitelj podjetja je Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice.
(3) Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine Slovenske Konjice.
III. FIRMA, SEDEŽ IN ŽIG
3. člen
(1) Podjetje posluje pod firmo: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice.
(2) Skrajšana firma je: JKP d.o.o. Slovenske Konjice.
(3) Sedež podjetja je v Slovenskih Konjicah, Celjska 3.
3.a člen
Podjetje ima žig okrogle oblike, v sredini je napis »JKP d.o.o.«, ob zunanjem robu žiga pa »Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice.«
4. člen
Podjetje ima vsa pooblastila v pravnem prometu s tretjimi osebami, razen za promet z nepremičninami, kjer je potrebno soglasje ustanovitelja.
IV. DEJAVNOST PODJETJA
5. člen
(1) 1. Podjetje opravlja naslednje glavne dejavnosti:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih in drugih javnih površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov,
– urejanje in vzdrževanje ulic, trgov, poti in cest, ki niso razvrščene med državne ceste,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav,
– upravljanje z javnimi objekti in površinami,
– upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih.
2. Podjetje lahko opravlja tudi druge dejavnosti komunalnega značaja:
– prevoz blaga v cestnem prometu,
– gradnja hidrogradbenih objektov (cevovodov, vodovodov, kanalizacij),
– gradnja drugih objektov – nizkogradnje – rekonstrukcije in popravila,
– zaključna in obrtna dela v gradbeništvu,
– vzdrževanje in gradnja prometnih objektov,
– prodaja, montaža in servisiranje vodomerov,
– vodenje in izdelava katastra komunalnih objektov in naprav za lastne potrebe in potrebe občine,
– urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost,
– vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov – tržnic, igrišč, parkirišč,
– postajališč, sanitarij, kolesarnic ipd.,
– oskrba industrijskih porabnikov z vodo naselij s požarno vodo v javni rabi,
– krasitev naselij,
– plakatiranje, obešanje transparentov in zastav,
– gradnja objektov nizkih gradenj in športnih objektov ter rušenje objektov in zemeljska dela ter druga gradbena dela,
– sejemska dejavnost in dejavnost tržnic,
– postavljanje reklamnih objektov,
– deratizacija in dezinfekcija ter zdravstveni nadzor nad pitno vodo iz lokalnih virov,
– urejanje prometne signalizacije;
– upravljanje gramoznic,
– zimska služba.
3. urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce, pešpoti in drugih javnih prometnih in zelenih površin,
4. urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
5. urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest,
6. pogrebne in pokopališke storitve in urejanje pokopališč,
7. javna razsvetljava,
8. plakatiranje in okraševanje,
9. gradnja komunalnih objektov,
10. storitve z gradbeno mehanizacijo,
11. prevozi za lastne potrebe,
12. energetska oskrba,
13. inženiring na področju komunalne infrastrukture.
(2) V skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so dejavnosti JKP naslednje:
C  25.110  Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
        delov,
C  20.150  Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin,
C  25.619  Druga površinska in toplotna obdelava kovin,
C  33.110  Popravila kovinskih izdelkov,
C  33.120  Popravila strojev in naprav,
D  35.111  Proizvodnja električne energije v
        hidroelektrarnah,
D  35.112  Proizvodnja električne energije v
        termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah,
D  35.119  Druga proizvodnja električne energije,
D  35.120  Prenos električne energije,
D  35.130  Distribucija električne energije,
D  35.210  Proizvodnja plina,
D  35.220  Distribucija plinastih goriv po plinovodni
        mreži,
D  35.230  Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni
        mreži,
D  35.300  Oskrba s paro in vročo vodo,
E  36.000  Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode,
E  37.000  Ravnanje z odplakami,
E  38.110  Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov,
E  38.120  Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
E  38.210  Ravnanje z nenevarnimi odpadki,
E  38.310  Demontaža odpadnih naprav,
E  38.320  Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov
        in odpadkov,
E  39.000  Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki,
F  42.110  Gradnja cest,
F  42.210  Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za
        tekočine in pline,
F  42.910  Gradnja vodnih objektov,
F  42.990  Gradnja drugih objektov nizke gradnje,
F  43.110  Rušenje objektov,
F  43.120  Zemeljska pripravljalna dela,
F  43.130  Testno vrtanje in sondiranje,
F  43.210  Inštaliranje električnih napeljav in naprav,
F  43.220  Inštaliranje vodovodnih, plinskih in
        ogrevalnih napeljav in naprav,
F  43.290  Drugo inštaliranje pri gradnjah,
F  43.310  Fasaderska in štukaterska dela,
F  43.320  Vgrajevanje stavbnega pohištva,
F  43.330  Oblaganje tal in sten,
F  43.341  Steklarska dela,
F  43.342  Pleskarska dela,
F  43.910  Postavljanje ostrešij in krovska dela,
F  43.990  Druga specializirana gradbena dela,
G  45.200  Vzdrževanje in popravila motornih vozil,
G  46.760  Trgovina na debelo z drugimi polizdelki,
G  46.770  Trgovina na debelo z ostanki in odpadki,
H  49.310  Mestni in primestni kopenski potniški promet,
H  49.391  Medkrajevni in drug cestni potniški promet,
H  49.410  Cestni tovorni promet,
H  49.500  Cevovodni transport,
H  52.100  Skladiščenje,
H  52.210  Spremljajoče storitvene dejavnosti v
        kopenskem prometu,
H  52.240  Pretovarjanje,
L  68.100  Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
L  68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
        nepremičnin,
L  68.320  Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
        pogodbi,
M  69.200  Računovodske, knjigovodske in revizijske
        dejavnosti; davčno svetovanje,
M  70.100  Dejavnost uprav podjetij,
M  70.220  Drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
M  71.129  Drug tehnično projektiranje in svetovanje,
M  71.200  Tehnično preizkušanje in analiziranje,
M  73.110  Dejavnost oglaševalskih agencij,
M  73.200  Raziskovanje trga in javnega mnenja,
M  74.900  Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
        dejavnosti,
N  77.110  Dajanje lahkih motornih vozil v najem in
        zakup,
N  77.120  Dajanje tovornjakov v najem in zakup,
N  77.320  Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem
        in zakup,
N  77.330  Dajanje pisarniške opreme in računalniških
        naprav v najem in zakup,
N  77.390  Dajanje drugih strojev, naprav in
        opredmetenih sredstev v najem in zakup,
N  81.220  Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in
        opreme,
N  81.290  Čiščenje cest in drugo čiščenje,
N  81.300  Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
        okolice,
N  82.110  Nudenje celovitih pisarniških storitev,
N  82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
        posamične pisarniške dejavnosti,
N  82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
N  82.990  Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
        za poslovanje,
P  85.600  Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
R  93.110  Obratovanje športnih objektov,
S  94.110  Dejavnost poslovnih in delodajalskih
        združenj,
S  96.030  Pogrebna dejavnost.
(3) Javno podjetje lahko opravlja druge dejavnosti komunalnega značaja tako, da mora najprej zagotoviti nemoteno opravljanje temeljnih dejavnosti. Za druge dejavnosti se organizirajo organizacijske enote.
(4) Ustanovitelj lahko s sklepom izvzame posamezno dejavnost gospodarskih javnih služb iz podjetja in zagotovi drugo obliko javne službe.
(5) Dejavnost podjetja se lahko spremeni na predlog ustanovitelja s spremembo tega odloka.
(6) Ustanovitelj s sklepom prenese v upravljanje komunalno infrastrukturo na podjetje.
(7) Ustanovitelj lahko s sklepom kot javno pooblastilo prenese izvajanje posameznih dejavnosti iz njegove pristojnosti v podjetje.
6. člen
Poleg splošnih pogojev, ki so predpisani za opravljanje dejavnosti podjetja, mora podjetje pri opravljanju dejavnosti upoštevati tudi pogoje, določene z odloki in drugimi pravnimi akti, ki jih sprejme Občinski svet občine Slovenske Konjice.
V. LASTNIŠTVO IN USTANOVITELJSKE PRAVICE
7. člen
(1) Osnovni kapital Javnega komunalnega podjetja d.o.o., Slovenske Konjice, ki je hkrati osnovni vložek ustanovitelja v javno podjetje in ga predstavljajo premične in nepremične stvari ter poslovna sredstva na dan 31. 12. 2008 znaša 68.144,00 €.
(2) Objekti in naprave, namenjene opravljanju gospodarske javne službe (infrastrukturni objekti in naprave), ki so na podlagi 76. člena zakona o gospodarskih javnih službah postali lastnina ustanovitelja, niso vključeni v osnovni kapital podjetja.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI, ZASTOPANJE IN ODGOVORNOSTI PODJETJA V PRAVNEM PROMETU
8. člen
(1) Podjetje odgovarja za svoje obveznosti s svojim premoženjem, ki je v pravnem prometu. Med to pa ne sodijo objekti in naprave namenjene izvajanju gospodarskih javnih služb (infrastrukturni objekti in naprave).
(2) Ustanovitelj odgovarja za obveznosti podjetja subsidiarno do višine premoženja, ki je v pravnem prometu.
(3) Direktor zastopa podjetje neomejeno, razen pri:
– prometu nepremičnin, kjer je potrebno soglasje ustanovitelja,
– prometu z ostalimi materialnimi naložbami, ki niso opredeljene z letnim programom dela, za kar potrebuje soglasje nadzornega sveta.
VII. RAČUNOVODSKI IZKAZI IN POSLOVNA POROČILA
8.a člen
(1) Podjetje mora voditi vse tiste poslovne knjige ter izdelati poročila, ki jih določa zakon. Podjetje sestavlja računovodske izkaze in poslovna poročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu.
(2) Podjetje mora voditi poslovne knjige v skladu z zakonom in na podlagi verodostojnih listin.
VIII. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI PODJETJA
8.b člen
(1) Viri financiranja podjetja so:
– viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe,
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki (cene storitev),
– drugi viri.
(2) Za ostale dejavnosti podjetja, ki se izvajajo kot dopolnitev k osnovni dejavnosti, velja tržni princip poslovanja.
IX. ORGANI PODJETJA
9. člen
Podjetje ima naslednje organe:
– nadzorni svet,
– (črtano)
– direktorja.
10. člen
Nadzorni svet
(1) Nadzorni svet šteje devet (9) članov. Pet (5) članov imenuje občinski svet, en (1) član je župan po funkciji, tri (3) člane imenuje svet delavcev podjetja, izmed v podjetju zaposlenih delavcev.
(2) Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
(3) Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo štirih let. Ista oseba je lahko ponovno imenovana za člana nadzornega sveta.
(4) Prvo sejo nadzornega sveta skliče direktor, najkasneje v roku 30 dni od imenovanja s strani ustanovitelja.
(5) Člani nadzornega sveta sprejmejo poslovnik o svojem delu.
(6) Članom nadzornega sveta pripada sejnina v višini polovice sejnine članov Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice, predsedniku nadzornega sveta pa sejnina v višini sejnine članov Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice.
10.a člen
Direktor
(1) Direktor je odgovoren za zakonito delo podjetja in ga imenuje in razrešuje ustanovitelj.
(2) Direktorja imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa. Postopek razpisa vodi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter administrativne zadeve pri Občinskem svetu Občine Slovenske Konjice (v nadaljevanju komisija). Javni razpis se objavi skladno s predpisi in na spletni strani občine. V javnem razpisu mora biti poleg pogojev in zahtevanih dokazil, določen rok za prijavo na razpis, ki ne sme biti krajši od 5 dni.
(3) Razpis mora biti objavljen najmanj dva meseca pred potekom mandata direktorja.
(4) Komisija pregleda vse prejete vloge in ugotovi ali so pravočasne in popolne ter s kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje opravi razgovore, na osnovi katerih izoblikuje predlog, ki ga posreduje ustanovitelju, da izvede postopek imenovanja.
(5) Izbranega kandidata se pisno obvesti o izbiri v roku 8 dni po imenovanju, neizbrani kandidati pa se pisno obvestijo, da niso bili izbrani najkasneje v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe z izbranim kandidatom.
(6) Direktor je imenovan za štiri leta, ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.
(7) V primeru prenehanja delovnega razmerja direktorja pred potekom mandata, ali v drugih primerih, ko direktor preneha z delom, lahko imenuje ustanovitelj do izvedbe postopka in izbire novega direktorja vršilca dolžnosti direktorja brez razpisa.
(8) Vršilec dolžnosti je imenovan s pravicami in dolžnostmi direktorja največ za dobo enega leta.
(9) Direktor je lahko vsaka neomejeno poslovno sposobna fizična oseba, razen osebe, ki po zakonu ne more biti direktor in izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 2 leti na vodilnih delovnih mestih,
– ima sposobnosti za vodenje in organiziranje dela.
(10) Spore v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo direktorja rešuje sodišče, pristojno za upravne spore.
(11) Direktor sklene pogodbo o zaposlitvi, pogodbo o delu ali drugo ustrezno pogodbo z nadzornim svetom.
10.b člen
(1) Direktor vodi delo in poslovanje podjetja, predvsem pa:
– organizira in vodi delovni proces,
– predlaga temelje razvojne in poslovne politike, letne plane in program razvoja ter določa notranjo organizacijo podjetja in sistemizacijo ter odloča o razporeditvi in zaposlitvi delavcev,
– sprejema ukrepe za izvajanje letnega plana in programa razvoja,
– izvršuje sklepe nadzornega sveta in sklepe ustanovitelja,
– daje poročilo o rezultatih poslovanja po letnem obračunu,
– zagotavlja in odgovarja za zakonitost dela,
– izdaja posamične akte in pravilnike, ki urejajo delo in poslovanje podjetja,
– odloča o zaposlitvi delavcev in sklepa z njimi pogodbe o zaposlitvi ter odloča o vseh drugih pravicah in obveznostih delavcev iz delovnega razmerja, skladno z zakonom, kolektivnimi pogodbami in drugimi splošnimi akti podjetja,
– imenuje in razrešuje v soglasju z nadzornim svetom delavce s posebnimi pooblastili,
– s sindikati sklepa dogovor o pogojih in delu sindikata v podjetju,
– odloča o razporeditvi oziroma prerazporeditvi delovnega časa ter o nadurnem delu,
– imenuje komisijo za ugotavljanje materialne škode, komisijo za inventure popise ter druga delovna telesa za proučitev posameznih zadev in nalog iz delovnega področja oziroma dejavnosti podjetja,
– opravlja naloge varnosti, obrambe in zaščite, skladno z zakonom,
– odloča o nagradah in pohvalah delavcem,
– predlaga uvedbo disciplinskega postopka ter izreka disciplinske ukrepe v skladu z zakonskimi pooblastili,
– sklepa pogodbe, podpisuje poslovne akte, listine ter druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje podjetja,
– na predlog strokovnih služb določa cene za opravljanje dopolnilnih dejavnosti,
– pripravlja predloge za statusne spremembe in prenehanje podjetja,
– pripravlja predloge sprememb v tehnično tehnoloških postopkih,
– ustanovitelju in nadzornemu svetu predlaga odpravo motenj v zvezi s poslovanjem podjetja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, sklepi ustanovitelja, kolektivnimi pogodbami in drugimi splošnimi akti podjetja.
(2) Direktor podjetja je pooblaščen, da v okviru pooblastil, ki jih ima, sklepa pravne posle in opravlja vsa druga opravila oziroma zastopa podjetje pred sodišči in drugimi organi, v skladu z zakonom ter akti ustanovitelja.
(3) Direktor sme dati, v okviru svojih pristojnosti pisno pooblastilo za zastopanje le osebi, ki ima v podjetju status delavca s posebnimi pooblastili.
(4) Podpisniki za podjetje so direktor ter osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, vsaka v mejah pisnih pooblastil, ki jih da direktor podjetja.
11. člen
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov podjetja:
– v pritožbah odloča kot organ druge stopnje,
– določa predloge cen iz pristojnosti ustanovitelja,
– pregleduje in preverja poslovne knjige in dokumentacijo podjetja,
– daje navodila in smernice za delo direktorja podjetja,
– nadzira redno in pravočasno sestavljanje letnega računovodskega izkaza,
– spremlja rentabilnost podjetja in njegova gospodarska gibanja,
– sprejema delovne načrte in programe ter splošne akte podjetja,
– sprejema finančni načrt in plan dela ter potrjuje letno poročilo,
– opravlja druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje podjetja.
12. člen
Ustanovitelj
Pristojnosti in obveznosti ustanovitelja so:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– sprejema poslovno poročilo, obračun in zaključni račun podjetja,
– sprejema finančni načrt in plan dela,
– odloča o statusnih spremembah podjetja,
– zagotavlja nadzor nad poslovanjem podjetja,
– imenuje in razrešuje direktorja podjetja,
– odloča o povečanju osnovne vloge ob razširitvi poslovanja javnega podjetja,
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določata zakon o gospodarskih javnih službah in Zakon o gospodarskih družbah in drugi predpisi,
– odloča o drugih zadevah v skladu s tem odlokom.
X. IZGUBA IN DOBIČEK PODJETJA
13. člen
(1) Morebitno izgubo podjetja pokriva ustanovitelj v skladu z zakonom.
(2) O razporejanju morebitnega dobička podjetja odloča ustanovitelj v skladu z zakonom.
XI. DELAVCI S POSEBNIMI POOBLASTILI
13.a člen
(1) V podjetju se za področje strokovno tehničnih opravil in vodenje gospodarsko računovodskih opravil lahko imenujeta delavca s posebnimi pooblastili.
(2) Delovno področje in pooblastila delavcev s posebnimi pooblastili se določajo z aktom o sistemizaciji in s sklepom direktorja.
(3) Delavce s posebnimi pooblastili imenuje in razrešuje direktor podjetja na podlagi javnega razpisa s soglasjem nadzornega sveta in so imenovani za dobo štirih let.
(4) Delavci s posebnimi pooblastili morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo.
(5) Delavci s posebnimi pooblastili se lahko razrešijo tudi pred potekom mandata.
XII. DELAVCI PODJETJA, NJIHOVE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
13.b člen
Delavci uresničujejo svoje pravice in obveznosti, ki se podrobneje uredijo z notranjimi akti skladno z zakonom o delovnih razmerjih in kolektivnimi pogodbami.
XIII. SODELOVANJE DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU TER RAZREŠEVANJE SPOROV
13.c člen
(1) Pravice v zvezi s sodelovanjem delavcev pri upravljanju uresničujejo delavci preko:
– sveta delavcev,
– zbora delavcev.
(2) V javnem podjetju se organizira in deluje svet delavcev, zbor delavcev in postopki v zvezi z reševanjem medsebojnih sporov skladno s predpisi, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju.
XIV. POSLOVNA TAJNOST IN VAROVANJE PODATKOV
13.č člen
(1) Kot poslovna tajnost se štejejo listine in podatki, katerih posredovanje nepooblaščeni osebi bi bilo v nasprotju s poslovanjem podjetja in bi škodilo njegovim interesom.
(2) Organ pristojen za določanje o delu in poslovanju podjetja sproti določa, katera listina in podatek predstavlja poslovno tajnost.
(3) Delavci so dolžni varovati poslovno tajnost, za katero izvedo pri opravljanju poslov z drugimi podjetji.
(4) Poslovno tajnost mora varovati vsak delavec.
(5) Dolžnost varovanja poslovne tajnosti velja tudi po prenehanju delovnega razmerja v podjetju.
XV. AKTI
13.d člen
Posamezna vprašanja, ki jih določa odlok se lahko podrobneje uredijo z drugimi akti, ki jih na podlagi pristojnosti lahko sprejmejo organi podjetja ali ustanovitelj.
XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(1) Člane nadzornega sveta imenuje občinski svet v 30 dneh po sprejemu odloka.
(2) Črtan.
15. člen
(1) V času do imenovanja direktorja podjetja po tem odloku opravlja naloge v.d. direktorja dosedanji direktor.
(2) Črtan.
(3) Črtan.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati Odlok o preoblikovanju komunalnega podjetja Slovenske Konjice v “Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice” (Uradni list RS, št. 7/95).
16. a člen
(1) Vsi akti morajo biti usklajeni v 90 dneh od uveljavitve tega odloka.
(2) Direktor poskrbi za vpis v sodni register najkasneje v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji javnega komunalnega podjetja (Uradni list RS, št. 45/00 z dne 27. 5. 2000), vsebuje naslednje končne določbe:
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembi odloka o organizaciji javnega komunalnega podjetja (Uradni list RS, št. 2/02 z dne 11. 1. 2002), vsebuje naslednje končne določbe:
2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji javnega komunalnega podjetja (Uradni list RS, št. 28/03 z dne 17. 3. 2003), vsebuje naslednje končne določbe:
2. člen
Ostalo besedilo odloka ostane nespremenjeno.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembi Odloka o organizaciji javnega komunalnega podjetja (Uradni list RS, št. 30/06 z dne 23. 3. 2006), vsebuje naslednje končne določbe:
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembi Odloka o organizaciji javnega komunalnega podjetja (Uradni list RS, št. 35/09 z dne 8. 5. 2009), vsebuje naslednje končne določbe:
32. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Statut JKP Javnega komunalnega podjetja d.o.o. Slovenske Konjice in Akt o ustanovitvi v obliki notarskega zapisa.
33. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost