Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

Št. 5440-11/2009/34 Ob-4487/09 , Stran 1517
1. Posredniško telo: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je spodbujanje dostopa do usposabljanja in zaposlovanja ranljivim skupinam z razvojem socialnega podjetništva. Sofinancirani bodo projekti, ki bodo razvijali tržne dejavnosti (prodaja blaga ali storitev) in bodo ustvarjali delovna mesta za ranljive ciljne skupine. Javni razpis je namenjen sofinanciranju naslednjih projektnih aktivnosti: – razvoju novih ali širitev obstoječih tržnih dejavnosti; – usposabljanju oseb iz ranljive ciljne skupine za vključitev v dejavnost; – ustvarjanje novih delovnih mest za zaposlitev oseb iz ranljive ciljne skupine. Cilj javnega razpisa je podpreti do 10 pilotnih projektov, ki bodo s širitvijo dejavnosti v usposabljanje vključili vsaj 150 oseb iz ranljive ciljne skupine ter za najmanj eno leto zagotovili zaposlitev za polni delovni čas za vsaj 25% v usposabljanje vključenih oseb iz ranljive ciljne skupine. Med ranljive skupine po tem razpisu štejemo osebe, ki niso v delovnem razmerju in so: – osebe starejše od 50 let; – mladi do dopolnjenega 25. leta starosti brez ali z nizko stopnjo izobrazbe; – pripadniki romske skupnosti; – bivši odvisniki, vključeni v programe rehabilitacije; – bivši kaznjenci; – migranti; – begunci in – druge ranljive skupine z ustrezno utemeljitvijo prijavitelja, ki jo v postopku ocenjevanja vloge prijavitelja potrdi strokovna komisija. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 3.1 Upravičeni prijavitelji in partnerji Prijavitelji in projektni partnerji morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 1. so pravne osebe, ki imajo v ustanovitvenem aktu določen neprofitni značaj, vračajo vse dohodke v osnovno dejavnost oziroma ne delijo dobička med lastnike, temveč ga vlagajo v razvoj dejavnosti; 2. so pravne osebe, ki na dan prijave opravljajo dejavnost v Republiki Sloveniji; 3. imajo ustrezno pravno in finančno sposobnost, vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja projekta ter razpolagajo z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta ter morajo v projektu aktivno sodelovati (stroški so vključeni v proračun projekta); 4. vsaj en član projektnega partnerstva mora imeti izkušnje z delom z ranljivo ciljno skupino; 5. v okviru projekta v aktivnost usposabljanja vključiti najmanj 10 in največ 20 oseb iz ranljive ciljne skupine ter za najmanj eno leto zagotoviti zaposlitev za polni delovni čas za najmanj 25% oseb, vključenih v aktivnost usposabljanja. Minimalno število realiziranih zaposlitev za osebe iz ranljive ciljne skupine je 3; 6. niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali likvidaciji; 7. imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve skladno z nacionalno zakonodajo na dan oddaje vloge na javni razpis; 8. niso kršili določil o nenamenski porabi sredstev iz naslova prejetih sredstev Evropskega socialnega sklada ali drugih javnih sredstev; 9. niso bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja v zvezi s svojim profesionalnim ravnanjem s sodbo, ki je pravnomočna. Prijavitelji morajo poleg zgoraj navedenih izpolnjevati še naslednje pogoje: 1. v projekt vključiti vsaj enega projektnega partnerja; 2. v letu 2009, na dan prijave na javni razpis zaposlovati vsaj eno osebo za polni delovni čas; 3. že izvesti vsaj en projekt, katerega najmanjša zaprošena vrednost sofinanciranja je znašala 50.000 EUR. Ne glede na zgoraj naštete upravičene prijavitelje, pa do sredstev po tem razpisu, skladno s pravili za dodelitev pomoči po pravilu »de minimis«, niso upravičeni prijavitelji iz dejavnosti, objavljenih v 1. členu Uredbe Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis« (OJ L 379/2005). To so prijavitelji iz sektorjev ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama navedenega v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in podjetja v težavah ter podjetja, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ki bi sredstva pomoči namenila za nabavo vozil za cestni prevoz tovora. V primeru dvoma glede upravičenosti katerega koli prijavitelja oziroma projektnega partnerja lahko Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju: ministrstvo) zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa pridobi dokazila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc. 3.2 Pridruženi partnerji V projektu lahko sodelujejo tudi pridruženi partnerji ne glede na status oziroma pravno obliko. Pridruženi partnerji niso plačani iz sredstev projekta, lahko pa s svojo dejavnostjo in vlogo v nekem lokalnem okolju pripomorejo k uspešni izvedbi projekta. 3.3 Ranljive ciljne skupine Projekt mora predvideti usposabljanje in zaposlitev težje zaposljivih oseb iz naslednjih ciljnih skupin: osebe starejše od 50 let, mladi do dopolnjenega 25. leta starosti brez ali z nizko stopnjo izobrazbe (v to skupino se všteva osebe, ki niso dosegle stopnje srednjega strokovnega izobraževanja, srednjega poklicnega, tehniškega izobraževanja oziroma splošnega srednjega izobraževanja), pripadniki romske skupnosti, bivši odvisniki, ki so vključeni v programe rehabilitacije, bivši kaznjenci, migranti, begunci. Prijavitelj lahko z ustrezno utemeljitvijo predlaga drugo ranljivo ciljno skupino, ki ni med zgoraj naštetimi, strokovna komisija pa mora utemeljitev prijavitelja v postopku ocenjevanja projektov potrditi. Osebe iz ranljive ciljne skupine ob vključitvi v projekt ne smejo biti v delovnem razmerju. V projekt so lahko vključene brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) in neaktivne osebe, oziroma osebe, ki niso v delovnem razmerju in niso prijavljene na ZRSZ. Pogoj za povračilo stroškov v usposabljanje vključenih oseb iz ranljive ciljne skupine je prijava v evidenco brezposelnih na ZRSZ, zaposlitveni načrt in predlog o vključitvi brezposelne osebe v program usposabljanja ter sklenjena tristranska pogodba o vključitvi brezposelne osebe v aktivnost usposabljanja, sklenjena med upravičencem oziroma projektnim partnerjem, ki bo zaposlil brezposelno osebo, brezposelno osebo in Zavodom RS za zaposlovanje. 3.4 Trajanje projektov Trajanje projektov je med 18 in 24 meseci. Skrajni rok za dokončanje projektnih aktivnosti je 24 mesecev od podpisa pogodbe o sofinanciranju. 4. Pristojnosti, odgovornosti in naloge upravičencev, ki bodo izbrani na javnem razpisu Upravičenci, ki bodo izbrani na tem javnem razpisu, bodo med drugim imeli naslednje pristojnosti, odgovornosti in naloge: – izbrati zunanje izvajalce v skladu z veljavnim zakonom o javnem naročanju; – voditi ločeno računovodsko in analitično evidenco o projektu; – hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj 10 let po zaključku projekta; – zagotavljati posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU informacije o poteku projekta ter doseganju ciljev in rezultatov; – zagotavljati posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU informacije o morebitnih prihodkih, povezanih z izvajanjem projekta; – zagotavljati posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU dostopnost dokumentacije o projektu; – zagotavljati informiranje in obveščanje javnosti o projektu v skladu z navodili organa upravljanja, posredniškega telesa in 9. členom Uredbe komisije EU št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006; – obveščati posredniško telo o spremembah projekta in jamčiti, da v roku 5 let po zaključku ne bo prišlo do bistvenih sprememb na projektu v skladu s 57. členom Uredbe Sveta EU št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006; – v primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev, nespoštovanja pogodbenih določil ali dvojnega financiranja projekta s strani drugih javnih virov vrniti vsa prejeta sredstva, skupaj s pripadajočimi zakonitimi obrestmi; – upravičenec je dolžan v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju operacije predložiti posredniškemu telesu partnerski sporazum o izvedbi projekta, v katerem so opredeljene pravice in obveznosti ter odgovornosti partnerjev pri izvedbi operacije. 5. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis 5.1 Skupna razpoložljiva višina sredstev Skupna okvirna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za leta 2009, 2010, 2011 in 2012 znaša 2.000.000 EUR. Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru Proračuna Republike Slovenije – namenska sredstva kohezijske politike, in sicer v predvideni finančni konstrukciji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru četrte razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in prednostne usmeritve 4.1 »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«. Namenska sredstva EU predstavljajo 85% celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 15% celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške projekta. Skladno s 34. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006 in sedmim odstavkom 3. člena Uredbe 1081/2006/ES bo uporabljeno tudi t.i. dopolnilno financiranje s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (za nakup strojev, opreme in pohištva), če je le-to upravičeno in nujno potrebno za izvedbo projekta. 5.2 Omejitve višine zaprošenih sredstev Zaprošeni znesek posameznega prijavitelja na projekt je najmanj 150.000 EUR, največ pa 250.000 EUR. Pri tem je potrebno upoštevati omejitev glede pomoči, ki se bo prijaviteljem dodeljevala po pravilu »de minimis«. 5.3 Delež sofinanciranja projektov Upravičenec lahko zaprosi za sofinanciranje do 100% upravičenih stroškov projekta, ki so opredeljeni v točki 7. tega razpisa. Neupravičene stroške krije prejemnik sredstev. 5.4 Državna pomoč Za prijavitelje oziroma projektne partnerje bodo stroški dela zaposlenih na projektu, stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški nakupa opreme ter stroški subvencije za zaposlitev oseb iz ranljive ciljne skupine predstavljali pomoč po pravilu »de minimis«, na podlagi priglašene sheme »Spodbujanje zaposlovanja, usposabljanja in socialnega podjetništva«, št. priglasitve: M001-5022860-2009 z dne 25. 3. 2009 in dopolnitve sheme, št. priglasitve: M001-5022860-2009/I, z dne 18. 5. 2009. Izjemo predstavljajo stroški dodatka za aktivnost in dodatka za prevoz, ki ne predstavljajo pomoči po pravilu »de minimis«. Vsak prijavitelj oziroma vsak projektni partner, ki bo aktivno sodeloval v projektu in katerega stroški bodo vključeni v proračun projekta (in ne bodo stroški dodatka za aktivnost in dodatka za prevoz), bo prejemnik pomoči po pravilu »de minimis«. Posamezen prejemnik pomoči lahko v obdobju treh let pridobi največ 200.000 EUR oziroma 100.000 EUR v cestnoprometnem sektorju. Sredstva pomoči ne smejo biti neposredno povezana z izvoznimi dejavnostmi prejemnikov. 6. Obdobje za porabo sredstev in obdobje upravičenosti stroškov Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta 2009, 2010, 2011 in 2012. Obdobje upravičenosti izplačil iz proračuna je od 1. 7. 2009 do 30. 4. 2012. Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo nastali od datuma izdaje sklepa predstojnika ministrstva o sofinanciranju projekta, do vključno 24 mesecev po podpisu pogodbe o sofinanciranju projekta. 7. Upravičene dejavnosti in upravičenost stroškov 7.1 Upravičene dejavnosti Upravičene dejavnosti po vsebinskih področjih: – dejavnosti povezane z vodenjem projekta, razvojem poslovne ideje, priprave poslovnega načrta in razvojem dejavnosti; – dejavnosti promocije in uveljavljanja ponudbe na trgu; – usposabljanje oseb iz ranljive ciljne skupine; – zaposlitev oseb iz ranljive ciljne skupine s subvencijo za zaposlitev; – nakup nujno potrebnih strojev, opreme in pohištva za izvajanje projekta in razvoj dejavnosti; – dejavnosti povezane z informiranjem in obveščanjem javnosti. 7.2 Upravičeni stroški Upravičeni so stroški, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta ter bodo določeni v pogodbi o sofinanciranju projekta, in sicer: 1) Osnovne vrste stroškov, ki se financirajo iz Evropskega socialnega sklada: – stroški dela zaposlenih na projektu; – stroški potovanj doma in v tujini za zaposlene na projektu; – stroški storitev zunanjih izvajalcev, neposredno vezanih na projekt; – stroški, ki so neposredno povezani z aktivnostmi usposabljanja in priprave na zaposlitev oseb iz ranljive ciljne skupine; – stroški izvedbe dogodkov informiranja, motiviranja in usposabljanja oseb iz ranljive ciljne skupine; – subvencija za zaposlitev oseb iz ranljive ciljne skupine; – stroški informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju projekta; – posredni (operativni) stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi projekta in so preverljivi (kot so pisarniški material, čistilni material in storitve, energija, voda, stacionarni telefon, komunalne storitve, stroški najema poslovnih prostorov ipd.) v skupni vrednosti do 10% od neposrednih upravičenih stroškov projekta. 2) Upravičeni stroški na podlagi dopolnilnega sofinanciranja Evropskega sklada za regionalni razvoj: Vrednost nakupa strojev, opreme in pohištva ne sme presegati 15% vseh upravičenih stroškov projekta. Nakup strojev, opreme in pohištva je upravičen le v primeru, da je le-ta utemeljen in nujno potreben za doseganje ciljev projekta. Upravičeni bodo le stroški nakupa strojev, opreme in pohištva, ki bodo opredeljeni v vlogi, potrjeni s strani strokovne komisije in bodo določeni v pogodbi o sofinanciranju projekta. Sredstva za nakup strojev, opreme in pohištva bodo zagotovljena postopoma tekom trajanja projekta, in sicer glede na realizacijo pogodbene vrednosti projekta. Upravičenec bo moral nastale stroške na projektu dokazati s predložitvijo kopij originalnih računov, pogodb, drugih računovodskih listin enake dokazne vrednosti ter dokazil o plačilu, ki se neposredno nanašajo na izvedene aktivnost ter z dokazili o izvedenih postopkih izbire zunanjih izvajalcev, ki so v skladu z veljavnim zakonom o javnem naročanju. Podrobna razčlenitev upravičenih stroškov in pogojev za predložitev dokazil o nastalih stroških je navedena v razpisni dokumentaciji ter Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013. Dinamika izstavitev zahtevkov za izplačilo je opredeljena v pogodbi o sofinanciranju projekta. 7.3 Neupravičeni stroški: – stroški nakupa in gradnje nepremičnin; – stroški nakupa nezazidanega zemljišča; – stroški nakupa strojev, opreme in pohištva, ki presegajo 15% vseh upravičenih stroškov projekta; – stroški nakupa rabljene opreme; – amortizacija nepremičnin in opreme; – posredni stroški, če presegajo vrednost 10% neposrednih upravičenih stroškov projekta; – stroški obresti na dolgove; – davek na dodano vrednost (DDV); – stroški, ki so že bili sofinancirani iz drugih javnih virov; – drugi stroški, ki niso predvideni v pogodbi o sofinanciranju projekta. Morebitne neupravičene stroške krije upravičenec sam. 8. Merila za izbor projektov Strokovna komisija bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge ocenila na podlagi spodaj navedenih splošnih meril: – prispevek projekta k enakim možnostim na trgu dela; – prispevek projekta h krepitvi socialne vključenosti za vključene osebe iz ranljive ciljne skupine; – prispevek projekta k povečanju dostopa do zaposlitve in usposabljanja ciljnim skupinam z razvojem socialnega podjetništva. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh treh splošnih meril, bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavrnjene kot neustrezne. Projekti, ki bodo izpolnjevali splošna merila, bodo ocenjeni po naslednjih merilih za ocenjevanje projektov: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podrobnejša razčlenitev meril za ocenjevanje je v razpisni dokumentaciji. V predlog za sofinanciranje se bodo lahko uvrstile le vloge, ki bodo dosegle najmanj 60 točk. 9. Ocenjevanje vlog Strokovna komisija bo ocenjevala le vloge, ki: – bodo prispele pravočasno, na način določen v 10. točki javnega razpisa; – bodo predložene na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije; – bodo izpolnjevale osnovne pogoje razpisa (glej poglavje 3); – jih bodo predložili upravičeni prijavitelji. Postopek izbire (odpiranje in ocenjevanje vlog) bo vodila strokovna komisija. Ocenjevanje vlog bo vodila strokovna komisija, ki bo najprej preverila upravičenost prijaviteljev in izpolnjevanje osnovnih pogojev. Kolikor bo ugotovljeno, da upravičenec ne izpolnjuje osnovnih pogojev javnega razpisa, bo takšna vloga zavržena. Ocenjene bodo le vloge, ki jih bodo predložili upravičeni prijavitelji in bodo izpolnjevale osnovne pogoje, določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Vloge se bodo najprej ocenjevale s stališča skladnosti s cilji prednostne usmeritve Operativnega programa razvoja človeških virov 2007–2013 na podlagi splošnih meril za ocenjevanje projektov. Kolikor bo strokovna komisija ugotovila, da projekt ni skladen s cilji prednostne usmeritve ali izkazuje negativen vpliv na enake možnosti in krepitev socialne vključenosti, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje. Strokovna komisija bo na osnovi rezultatov ocenjevanja oblikovala predlog liste projektov za sofinanciranje. Za sofinanciranje bodo predlagani projekti, ki bodo dosegli minimalni kakovostni kriterij (na osnovi ocenjevanja dosežejo skupaj najmanj 60 od vseh možnih točk), do porabe razpoložljivih sredstev. Kolikor bo skupna vrednost predlaganih projektov, ki so dosegli minimalni kakovostni kriterij, presegla razpoložljiva sredstva, bodo imeli prednost projekti z višjim številom točk. V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog liste projektov za sofinanciranje presežena skupna razpoložljiva sredstva, se o uvrstitvi projektov na predlog liste sofinanciranih projektov odloči glede na število načrtovanih zaposlitev oseb iz ranljive ciljne skupine, pri čemer bodo imeli prednost projekti z višjim številom načrtovanih zaposlitev oseb iz ranljive ciljne skupine. V primeru, da bo upravičenec v prijavi kot upravičene navedel tudi stroške, ki niso upravičeni do sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada oziroma Evropskega sklada za regionalni razvoj v delu, ki predvideva dopolnilno financiranje, bo strokovna komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja ter prijavitelju predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene. Če se prijavitelj ne bo strinjal s predlogom se šteje, da odstopa od vloge. Ministrstvo lahko preostala razpoložljiva sredstva ponudi naslednjemu najvišje pozitivno ocenjenemu upravičencu. O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva. Ministrstvo bo prijavitelje o izidu javnega razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva. 10. Rok in način prijave na javni razpis Rok za oddajo prijav je 66 dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do vključno 17. 8. 2009. Vloga mora biti oddana v papirnati obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji poleg tega pa je potrebno Obrazec št 1: Prijavnico in Obrazec št. 2: Finančni načrt, posredovati na CD ROM-u ali DVD-ROM-u v Wordovi oziroma Excelovi obliki. Upoštevajo se vloge s poštnim žigom z vključno 17. 8. 2009. Vloge, ki bodo oddane osebno, morajo biti oddane v vložišče Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5 (IV. nadstropje), 1000 Ljubljana, do zgoraj navedenega datuma do 12. ure. Vloge, ki bodo prispele po tem roku, se štejejo kot prepozne in bodo upravičencu vrnjene neodprte. Odpirale se bodo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki bodo vsebovale vloge prijaviteljev, in sicer v vrstnem redu, v katerem bodo predložene. Vlogo je potrebno poslati v zaprtem ovitku, ki mora biti označen: »Ne odpiraj – Vloga JR za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva«. Uporabite obrazec za označbo vloge (Razpisna dokumentacija – priloga št. 3). Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis predloži eno vlogo za sofinanciranje. Za prepozno se šteje vloga, ki ministrstvu ni bila predložena do navedenega roka. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji javnega razpisa in merili za ocenjevanje. 11. Odpiranje vlog in obveščanje prijaviteljev o rezultatih javnega razpisa Odpiranje vlog bo potekalo dne 19. 8. 2009 ob 12. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana in bo javno. V primeru prevelikega števila prejetih vlog lahko strokovna komisija, ki jo bo s sklepom imenoval predstojnik ministrstva odloči, da odpiranje vlog ni javno. O tej odločitvi se vlagatelje obvesti najkasneje en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletnih straneh www.mddsz.gov.si in www.euskladi.si. Po preteku roka za oddajo vlog, bo strokovna komisija na odpiranju preverila formalno popolnost predloženih vlog. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. V primeru nepopolnih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo strokovna komisija najkasneje v roku 5 dni od odpiranja vlog prijavitelje pozvala, da vloge v roku 8 dni dopolnijo. Poziv za dopolnitev vlog bo upravičencem posredovan po elektronski pošti, na elektronski naslov prijavitelja naveden v prijavnem obrazcu (obrazec št. 1 razpisne dokumentacije, točka I. Podatki o projektu). Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev vlog in v določenem roku, bodo zavržene. Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po postopku, kot ga določa veljavni Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Postopek izbire (odpiranje in ocenjevanje vlog) bo vodila strokovna komisija. O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva. O pritožbi zoper sklep bo odločil predstojnik ministrstva. Prijavitelj lahko pritožbo vloži na ministrstvo v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Ministrstvo bo o pritožbi odločilo s sklepom v roku 15 dni. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Ministrstvo bo prijavitelje o izidu javnega razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju projektov. V primeru, da se vlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. 12. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006. Upravičenec se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in prejemniku pomoči v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 13. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve www.mddsz.gov.si ali jo naročijo pri Poloni Samec na tel. 01/369-76-52, vsak delavnik med 9. in 12. uro ali na e-naslovu: polona.samec@gov.si. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si. Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bodo podrobneje predstavljeni pogoji razpisa. Delavnica bo potekala dne 22. 6. 2009 ob 10. uri v prostorih Centra Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani. Na javnem razpisu izbrani prijavitelji (vodje projektov ter njihovi ožji sodelavci) bodo povabljeni na delavnico, kjer bodo seznanjeni z navodili in zahtevami za izvajanje in poročanje o sofinanciranih projektih. Datum delavnice bo ministrstvo objavilo po izdaji sklepov o dodelitvi sredstev. Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje: 1. Navodila za pripravo vloge 2. Prijavne obrazce in obvezne priloge: Obrazec št. 1: Prijavnica Obrazec št. 2: Finančni načrt Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev Obrazec št. 4: Izjava o partnerstvu Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju Priloga št. 2: Fotokopija ustanovnega ali drugega temeljnega akta Priloga št. 3: Označba vloge Priloga št. 4: Vzorec pogodbe o vključitvi brezposelne osebe v aktivnost usposabljanja

AAA Zlata odličnost