Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2009 z dne 12. 6. 2009

Kazalo

2187. Odlok o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid, stran 6185.

Na podlagi 65. člena in v zvezi z 21. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 794/07 – uradno prečiščeno besedilo in 76/08), Zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/89 in 29/90 in Uradni list RS, št. 58/93 in 18/01), Uredbe o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu (Uradni list RS, št. 13/99) ter 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02 in 80/03) je Občinski svet Občine Kobarid na 22. redni seji dne 28. 5. 2009 sprejel
O D L O K
o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Vsebina odloka
(1) Odlok ureja prometni režim in režim na nabrežjih rek Nadiže in Soče na celotnem območju Občine Kobarid.
(2) Odlok določa tudi način izvajanja nadzora, prekrške in globe zanje.
II. PROMETNI REŽIM
2. člen
Vožnja
(1) Promet z vozili na motorni pogon je dovoljen samo po kategoriziranih cestah oziroma s tablami primerno označenih nekategoriziranih gorskih cestah.
(2) Po ostalih nekategoriziranih cestah (vaške, poljske, gozdne, prostori okrog urejenih dostopnih mest ipd.) ter izven kategoriziranih in nekategoriziranih cest, je vožnja z vozili na motorni pogon prepovedana.
(3) Lastniki, obdelovalci, najemniki in upravljavci nepremičnin ter osebe, ki na določeni nepremičnini opravljajo naloge, določene z veljavno zakonodajo, imajo, ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena, prost dostop do svojih nepremičnin oziroma nepremičnin, na katerih opravljajo take naloge.
3. člen
Parkiranje
(1) Parkiranje je dovoljeno samo na javnih parkiriščih in urejenih dostopnih mestih.
(2) Parkiranje v nasprotju s prvim odstavkom tega člena je prepovedano.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko lastniki in najemniki nepremičnin parkirajo vozila na svojih nepremičninah.
4. člen
Javna parkirišča
(1) Javna parkirišča so namenjena parkiranju vseh motornih vozil, in sicer:
– osebna vozila in motorna kolesa je dovoljeno parkirati na javnih parkiriščih med 0. in 24. uro,
– tovorna vozila, priklopna vozila in avtobuse je dovoljeno parkirati le na površinah, ki so za to določene in ustrezno označene,
– bivalna vozila in počitniške prikolice ter lahke priklopnike je dovoljeno parkirati na javnih parkiriščih med 8. in 23. uro, izven tega časa pa le na za to določenih mestih ali v kampih.
(2) Občinski svet Občine Kobarid (v nadaljevanju: občinski svet) lahko s sklepom določi, da se na javnih parkiriščih plačuje parkirnina, njeno višino in način plačevanja. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. člen
Urejena dostopna mesta
(1) Mesta, ki so namenjena parkiranju vozil, so posebej urejena in označena z informativnimi tablami (v nadaljevanju: urejena dostopna mesta).
(2) Urejena dostopna mesta so:
– Nadiža pri Robiču (Der),
– Nadiža pri Podbeli (za mostom),
– Nadiža most Logje,
– Planina Kuhinja pred vstopom v Triglavski narodni park.
(3) Občinski svet lahko med letom s sklepom prepove parkiranje glede na spremembe parkirnih navad in posledično večjih pritiskov na okolje. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen
Vzletna in pristajalna mesta
(1) Mesta, ki so namenjena vzletanju in pristajanju jadralnih padal in jadralnih zmajev, so posebej urejena in označena z informativnimi tablami (v nadaljevanju: vzletna oziroma pristajalna mesta). Vzletanje in pristajanje izven vzletnih oziroma pristajalnih mest ni dovoljeno.
(2) Pooblaščeni izvajalec občino obvesti o natančni lokaciji vseh vzletnih in pristajalnih mest. Obvestilo se objavi na spletni strani občine.
(3) Pooblaščeni izvajalec lahko zapre vzletno oziroma pristajalno mesto, kolikor je glede na neugodne vremenske razmere očitno, da je vzletanje oziroma pristajanje nevarno za življenje in zdravje ljudi. Vzletanje z zaprtega vzletnega mesta in pristajanje na zaprtem pristajalnem mestu sta prepovedana.
(4) Vzletna mesta so:
– na pobočju Stola (glavno),
– na pobočju Kuka,
– na pobočju Ozbena,
– na pobočju Matajurja (Srednji vrh),
– na pobočju Krasjega vrha.
(5) Pristajalna mesta so:
– Kobarid – pri bencinski črpalki Petrol (glavno – uradni pristanek),
– Podbela (zasilni pristanek),
– Breginj (zasilni pristanek),
– Robič (zasilni pristanek),
– Kobariško blato (zasilni pristanek),
– Magozd (zasilni pristanek),
– Drežnica (zasilni pristanek),
– Ladra/Smast (zasilni pristanek),
– Idrsko (zasilni pristanek).
7. člen
Dostopne ceste
(1) Nekategorizirane ceste, po katerih je dovoljen dostop z motornimi vozili do vzletnih mest, so posebej urejene in označene z informativnimi tablami (v nadaljevanju: dostopne ceste).
(2) Dostopne ceste so:
– cesta na planino Božca (Sedlo–Stol),
– cesta na Kuk (Livške Ravne–Kuk),
– cesta na Ozben (Drežnica–Ozben),
– cesta na planino Zaprikraj (Drežniške Ravne–planina Zaprikraj),
– cesta na Srednji vrh (Avsa–Matajur).
8. člen
Razpolaganje z urejenimi mesti
(1) Urejena mesta so:
– urejena dostopna mesta,
– vzletna in pristajalna mesta,
– dostopne ceste.
(2) Z urejenimi dostopnimi mesti razpolaga Občina Kobarid (v nadaljevanju: občina).
(3) Z vzletnimi in pristajalnimi mesti razpolaga pooblaščeni izvajalec.
(4) Z dostopnimi cestami razpolaga občina.
(5) Za zemljišča, ki so določena za namene iz prve in tretje alineje prvega odstavka tega člena in niso v lasti občine, sklene občina pogodbo o uporabi teh zemljišč z lastniki oziroma najemniki zemljišč.
(6) Za zemljišča, ki so določena za namene iz druge alineje prvega odstavka tega člena in niso v lasti občine, sklene pooblaščeni izvajalec pogodbo o uporabi teh zemljišč z lastniki zemljišč.
(7) Urejena mesta morajo izpolnjevati naslednje tehnične pogoje:
– označena morajo biti s prometnimi znaki,
– urejena dostopna mesta morajo biti opremljena z ustrezno ograjo,
– označena morajo biti z informativnimi tablami,
– pristajalna in vzletna mesta morajo biti označena z vetrno vrečo,
– na urejenih dostopnih mestih in glavnih vzletnih ter pristajalnih mestih morajo biti nameščeni ustrezni zabojniki za odpadke,
– na urejenih dostopnih mestih in glavnih vzletnih ter pristajalnih mestih morajo biti zagotovljene sanitarije.
(8) Izpolnjevanje tehničnih pogojev iz prejšnjega odstavka, razen pogoja iz prve alineje, na dostopnih, vzletnih oziroma pristajalnih mestih zagotovi pooblaščeni izvajalec.
(9) Obliko in vsebino informativnih tabel določi občinski svet s sklepom. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
Izbira izvajalca
(1) Občina lahko izbere izvajalca prometnega in obrečnega režima (v nadaljevanju: pooblaščeni izvajalec) na podlagi javnega razpisa ali sklepa občinskega sveta o izbiri izvajalca. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Pooblaščeni izvajalec je lahko zadruga, turistično društvo, športno društvo, razvojno društvo, vaška skupnost s sedežem v občini ali lokalna turistična organizacija, katere ustanoviteljica je občina.
10. člen
Dovolilnica in nadomestilo
(1) Uporaba urejenih dostopnih mest in vzletnih oziroma pristajalnih mest je dovoljena z dovolilnico, ki se pridobi s plačilom nadomestila.
(2) Nadomestilo pobirajo pooblaščeni izvajalci.
(3) Nadomestilo se nameni za povračilo stroškov izvajanja tega odloka; urejanje parkirišč, urejenih dostopnih mest, vzletnih in pristajalnih mest, dostopnih cest, čiščenje obrežij rek, odvoz smeti ipd.
(4) Uporabnik, ki plača nadomestilo za uporabo urejenega dostopnega mesta, lahko s potrdilom o plačilu nadomestila isti dan ponovno parkira svoje vozilo na vsakem urejenem dostopnem mestu.
(5) Parkiranje na urejenih dostopnih mestih je s potrdilom o plačilu nadomestila dovoljeno največ do 22. ure.
11. člen
Določitev višine nadomestila
(1) Cena nadomestila za uporabo urejenih dostopnih mest se vrednoti s točkami, vrednost točke pa določi občinski svet s sklepom najkasneje do 1. maja tekočega koledarskega leta. Sklep občinskega sveta se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Če občinski svet do 1. maja tekočega koledarskega leta ne določi vrednosti točke, se do začetka veljave novega sklepa uporablja vrednost točke iz preteklega koledarskega leta.
(3) Na podlagi pisne prošnje lahko župan s sklepom odobri oprostitev plačila nadomestila za uporabo urejenih dostopnih mest predvsem v naslednjih primerih:
– kadar gre za organizirane športne, kulturne ali politične prireditve, katerih organizatorji so javni zavodi občine ali osebe javnega prava, registrirane na območju občine,
– kadar gre za prireditve občinskega pomena: prireditve, katerih organizator je občina oziroma so v občinskem interesu,
– kadar gre za dobrodelne oziroma humanitarne prireditve.
(4) Ceno nadomestila za uporabo vzletnih in pristajalnih mest določi pooblaščeni izvajalec, ki o tem obvesti občino. Cena se objavi na spletni strani občine.
12. člen
Določitev točk za parkiranje na urejenih dostopnih mestih
(1) Višina nadomestila za parkiranje na urejenih dostopnih mestih se določi glede na naslednje število točk:
+----+-------------+-------------+--------------+------------+
|  |Vrsta    |  Dnevna  | Popoldanska | Sezonska |
|  |motornega  | dovolilnica | dovolilnica |dovolilnica |
|  |vozila    |(10.00–18.00)|(15.00–18.00) | (1. 5.–31. |
|  |       |       |       |  8.)   |
+----+-------------+-------------+--------------+------------+
|  |       | št. točk  |  št. točk  | št. točk |
+----+-------------+-------------+--------------+------------+
|1. |motor    |   10   |   5    |   30   |
+----+-------------+-------------+--------------+------------+
|2. |osebni avto |   15   |   7,5   |   45   |
+----+-------------+-------------+--------------+------------+
|3. |minibus   |   30   |   15   |   90   |
+----+-------------+-------------+--------------+------------+
|4. |bivalna   |   45   |   22,5   |  135   |
|  |vozila in  |       |       |      |
|  |počitniške  |       |       |      |
|  |prikolice  |       |       |      |
+----+-------------+-------------+--------------+------------+
|5. |avtobus   |   60   |   30   |  180   |
+----+-------------+-------------+--------------+------------+
(2) Občani s stalnim prebivališčem v občini lahko kupijo letno dovolilnico za parkiranje na urejenih dostopnih mestih, ki je ovrednotena s 45 točkami.
(3) Osebe, ki so lastniki počitniških objektov oziroma stanovanjskih nepremičnin v občini in v občini nimajo prijavljenega stalnega prebivališča, lahko kupijo letno dovolilnico za parkiranje na urejenih dostopnih mestih, ki je ovrednotena s 45 točkami.
13. člen
Sestavine potrdila o plačilu nadomestila
Potrdilo o plačilu nadomestila mora vsebovati naslednje sestavine:
– zaporedna številka potrdila,
– datum izdaje potrdila,
– namen plačila,
– navedba urejenega dostopnega mesta, vzletnega oziroma pristajalnega mesta,
– višina nadomestila,
– vsebina tega člena,
– navedba pobiralca nadomestila.
14. člen
Termin plačevanja
(1) Nadomestilo za uporabo urejenih dostopnih mest se plačuje v času turistične sezone od 1. maja do 31. avgusta, in sicer:
– od 1. maja do 30. junija ob sobotah, nedeljah in praznikih,
– od 1. julija do 31. avgusta vsak dan od 8. do 18. ure.
(2) Nadomestilo za uporabo vzletnih in pristajalnih mest se plačuje v času od 15. aprila do 15. oktobra.
(3) V primeru izkazanega interesa s strani pooblaščenih izvajalcev lahko župan s sklepom podaljša ali skrajša zgoraj navedene termine. Sklep se objavi na spletni strani občine.
15. člen
Letne dovolilnice
(1) Občani, ki imajo v občini prijavljeno stalno prebivališče, in niso pravne osebe ter se ne ukvarjajo s prevozno dejavnostjo, lahko za svoje vozilo za parkiranje na urejenih dostopnih mestih pridobijo letno dovolilnico. Letna dovolilnica se izda na podlagi potrdila o lastništvu vozila (prometno dovoljenje).
(2) Osebe, ki so lastniki počitniških objektov oziroma stanovanjskih nepremičnin v občini in nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v občini, lahko za svoje vozilo za parkiranje na urejenih dostopnih mestih pridobijo letno dovolilnico. Letna dovolilnica se izda na podlagi potrdila o lastništvu vozila (prometno dovoljenje) in dokazila o lastništvu počitniškega objekta oziroma stanovanjske nepremičnine v občini.
(3) Višina nadomestila za letno dovolilnico za parkiranje na urejenih dostopnih mestih se določi v skladu z 12. členom tega odloka.
16. člen
Neprenosljivost dovolilnice
(1) Dovolilnice so neprenosljive.
(2) Vsaka zloraba dovolilnice, njena prodaja ali odtujitev je kazniva.
17. člen
Nameščanje dovolilnice
(1) Dovolilnica za parkiranje na urejenih dostopnih mestih mora biti nameščena v spodnjem delu vetrobranskega stekla. Na dovolilnici mora biti vpisana registrska številka vozila, za katerega je bila le-ta izdana.
(2) Lastnik motornega kolesa mora imeti dovolilnico za parkiranje na urejenih dostopnih mestih nameščeno na vidnem mestu.
18. člen
Nabava dovolilnic
(1) Letne dovolilnice za parkiranje na urejenih dostopnih mestih je mogoče kupiti na sedežu občine.
(2) Dnevne dovolilnice za parkiranje na urejenih dostopnih mestih se kupijo na samem urejenem dostopnem mestu od pooblaščenih prodajalcev ali na posebej določenih mestih.
(3) Prodajo dovolilnic za vzletna oziroma pristajalna mesta vodi pooblaščeni izvajalec.
19. člen
Dovolilnice za goste, ki prenočujejo na območju občine
Gostje nastanitvenih obratov občine, ki so prijavljeni v knjigah gostov, imajo ob predložitvi potrdila (kartice nastanitvenega obrata) 50% popust pri nakupu dnevnih dovolilnic za parkiranje na urejenih dostopnih mestih.
III. REŽIM NA NABREŽJIH REK
20. člen
Uporaba nabrežij reke Nadiže in Soče
(1) Za sončenje, plavanje, počitek, potapljanje in druge podobne aktivnosti lahko obiskovalci uporabljajo celotno obrežje reke Nadiže in Soče.
(2) Prepovedano je odlaganje odpadkov in uporaba odprtega ognja na mestih, ki za to niso namenjena.
(3) Ob rečnih nabrežjih je prepovedano pranje avtomobila in posode, umivanje domačih živali ter kakršnokoli drugačno onesnaževanje rečnega nabrežja in reke.
(4) Na s tablami označenih mestih oziroma mestih, ki jih obiskovalci uporabljajo za plavanje in potapljanje, je prepovedano kopanje domačih živali.
(5) Na mestih, ki za to niso namenjena, je prepovedano kampiranje.
21. člen
Opremljenost obrežij
Objekte za ponudbo zaprtih pijač, prigrizkov in sladoledov je mogoče postaviti v skladu z drugimi predpisi na območjih, ki imajo podlago v prostorskih aktih občine.
IV. NADZOR
22. člen
Izvajanje nadzora
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvršuje medobčinska redarska služba.
23. člen
Pooblastila medobčinskega redarja
(1) Medobčinski redar ima pri izvajanju nadzora pravico in dolžnost:
– zahtevati, da mu uporabnik urejenega dostopnega mesta, vzletnega oziroma pristajalnega mesta pokaže dovolilnico.
(2) Medobčinski redar ima pri izvajanju nadzora, ko ugotovi kršitev tega predpisa, pravico in dolžnost:
– opozoriti na kršitve predpisa,
– legitimirati kršitelja in priče,
– mandatno kaznovati in izterjati izrečeno mandatno kazen,
– izdati plačilni nalog oziroma predlagati uvedbo postopka o prekršku,
– v skladu z Zakonom o prekrških začasno odvzeti dokumente, prevozna sredstva in druge premičnine, ki jih ima kršitelj pri sebi,
– naznaniti gospodarske prestopke oziroma kazniva dejanja, ki jih zazna,
– dati ustne in pisne naloge za odpravo nepravilnosti,
– s poročili sporočati zaznane okoliščine pristojnim organom, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere sam ni pristojen,
– opravljati dejanja in strokovne naloge v zvezi z izvajanjem pooblastil ministrstev.
(3) Zaradi dokazovanja prekrška sme medobčinski redar kršitelja in vozilo tudi fotografirati ali posneti.
(4) Organi, organizacije, podjetja, skupnosti oziroma posamezniki so dolžni medobčinskemu redarju:
– omogočiti nemoteno opravljanje nadzora in izvajanje posameznih dejanj in strokovnih nalog v zvezi z izvajanjem inšpekcijskega nadzora po pooblastilu ministrstev,
– nuditi potrebno pomoč, dajati podatke in obvestila v zvezi z opravljanjem nadzora.
V. KAZENSKE DOLOČBE
24. člen
Sankcije za prekrške
(1) Globo v višini 70 eurov se za prekršek na kraju samem izreče posamezniku:
– ki parkira na mestih, ki za to niso namenjena (3. člen),
– ki uporablja javno parkirišče v nasprotju s 4. členom,
– ki vzleti ali pristane na vzletnem oziroma pristajalnem mestu, ko je vzletno oziroma pristajalno mesto zaprto (6. člen),
– ki vzleta oziroma pristaja izven vzletnih oziroma pristajalnih mest (6. člen),
– ki uporablja urejeno dostopno mesto, vzletno ali pristajalno mesto brez veljavne dovolilnice (10. člen),
– ki ima vozilo na urejenem dostopnem mestu po dovoljenem časovnem roku (10. člen),
– ki zlorabi dovolilnico, jo proda ali odtuji (16. člen),
– ki odlaga odpadke na mestih, ki za to niso namenjena (20. člen),
– ki uporablja odprti ogenj na mestih, ki za to niso namenjena (20. člen),
– ki kampira na nedovoljenih mestih (20. člen),
– ki ob rečnih nabrežjih pere avtomobile oziroma posodo (20. člen),
– ki ob rečnih nabrežjih umiva domače živali (20. člen),
– ki kakorkoli onesnažuje rečna obrežja in reko (20. člen),
– ki na s tablo označenih mestih oziroma mestih, ki jih obiskovalci uporabljajo za plavanje in potapljanje, kopa domače živali (20. člen),
– ki na zahtevo medobčinskega redarja ne pokaže dovolilnice (23. člen),
– ki na zahtevo medobčinskega redarja ne pokaže osebnega dokumenta (23. člen).
(2) Globo v višini 300 eurov se za prekršek na kraju samem izreče posamezniku:
– ki za dostop na obrežna zemljišča z motornimi vozili uporablja nekategorizirane poti (razen tistih, ki so označene s tablami),
– ki preprečuje osebi, ki izvaja uradni nadzor, izvrševanje uradne naloge, za katero je pooblaščena, ali jo pri tem ovira.
(3) Globo v višini 1.000 eurov se na kraju samem izreče za prekršek pravni osebi ali posamezniku, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
– organizira vožnje z vozili na motorni pogon v nasprotju z 2. členom tega odloka,
– organizira parkiranje vozil na motorni pogon v nasprotju z 2. in 3. členom tega odloka,
– ki organizira vzletanje oziroma pristajanje izven vzletnih oziroma pristajalnih mest.
(4) Globo v višini 2.000 eurov se na kraju samem izreče za prekršek pooblaščenemu izvajalcu, če:
– urejeno dostopno, vzletno oziroma pristajalno mesto ne izpolnjuje ustreznih tehničnih pogojev (8. člen).
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
25. člen
Prenehanje veljavnosti
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 53/05), Sklep o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 61/05), Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 35/08) in Odlok o prometnem in obrežnem režimu v Občini Kobarid (čistopis) (Uradni list RS, št. 57/08).
26. člen
Začetek veljavnosti
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0102-1/08
Kobarid, dne 28. maja 2009
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost